Друкувати книгуДрукувати книгу

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Тема 36. Складнопідрядне речення, його будова. Головне і підрядне речення. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку у складнопідрядному реченні. 


Тема 37. Основні види підрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні( місця, часу, способу дії та ступеня, причини, наслідкові, мети, умовні, допустові).


Тема 38. Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх типи за характером зв’язку між частинами.

Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з української мови
Книга: СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
Надруковано: Гість
Дата: Wednesday 29 January 2020 4:44 PM

Тема 36. Складнопідрядне речення, його будова. Головне і підрядне речення. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку у складнопідрядному реченні.

Складнопідрядним називається складне речення, у якому прості речення, з'єднані підрядні сполучником чи сполучним словом, нерівноправні граматично й за змістом. Наприклад: В душі я славлю світлий парус, бо в мене в серці сум (П. Тичина).

У складнопідрядному реченні є головна частина (схематично її позначають квадратними дужками) і підрядна (схематично її позначають круглими дужками), що приєднується до головної сполучниками підрядності (бо, якщо, що, тому що, як тільки тощо) чи сполучними словами (хто, що, який, чий, котрий, як, коли, де).

Сполучники підрядності

Сполучні слова

сполучник — службова частина мови, тому членом речення не буває

займенник або прислівник — самостійні частини мови, а отже, є членами речення

Мені завжди здавалось, що и Греції

навіть статні теплі (Л. Костенко).

Музика — журкіт води, що струме -

нить у фонтанах (О. Гончар).

У реченні "Музика — журкіт води, що струменить у фонтанах." підрядна частина приєднується до головної сполучним словом що, яке є займенником (ужите замість іменника «вода») і виконує роль підмета. На місці слова що можна поставити іменник вода з попереднього речення: вода труменить у фонтанах.

Зауважте! Також запам’ятайте такий спосіб перевірки статусу слова: коли що можна замінити словом який чи котрий, то воно є займенником, адже сполучники не можуть змінюватися за відмінками і числами чи мати рід (який, котрий -чол. рід, однина, називн. відм.).

Запам'ятайте: підрядна частина здебільшого починається із сполучника чи сполучного слова!

Тема 37. Основні види підрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні (місця, часу, способу дії та ступеня, причини, наслідкові, мети, умовні, допустові).

За значенням і будовою розрізняють такі види складнопідрядних речень:

  • з підрядними означальними

Підрядні означальні речення за значенням та інтонацією близькі до дієприкметникових зворотів, а тому за потреби можуть бути взаємозамінними: Хліба, що їх залив дощ, яскраво зеленіли (О. Гончар) — складнопідрядне речення. Хліба, залиті дощем, яскраво зеленіли — просте ускладнене речення.

  • з підрядними з'ясувальними
  • з підрядними обставинними (способу дії, ступеня, порівняльні, місця, часу, причини, мети, умови, допустові, наслідкові).

Підрядні обставинні речення близькі до дієприслівникових зворотів за значенням, а отже, можуть бути замінені ними: Як учням віддаси усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти (П. Сингаївський) — (складнопідрядне речення). Віддавши учням усе найкраще, й сам сягнеш нової висоти — (просте ускладнене речення).

Типи складнопідрядних речень

Тип підрядного речення

Питання / сполучники чи сполучні слова

Приклад

означальне

який? яка? яке? які?

Життя — це оббирання з реп 'яхів, що пазурами уп'ялися в душу (Л. Костенко).

спол.: що, щоб, ніби;

спол. сл.: який, ний, котрий, що, де, куди, звідки

з'ясувальне

хто? що? кого? чого?

Не можна допустити, щоб людиною керував страх (О. Гончар).

спол.: що, як, щоб, мов, ніби, наче, аби, якби, коли, поки, доки, чи спол. сл.: який, чий, котрий, що, де, куди, звідки, як, чому

обставинне місця

де? куди ? звідки ?

Тепер я скрізь, де світло і любов (П. Филинович).

спол. сл.: де, куди, звідки

обставинне часу

коли? як довго? доки? з яких пір?

Доки сонце зійде, роса очі виїсть (Нар. тв.).

спол.: як, після того як, відколи, відтоді як, з тих пір як

спол. сл.: коли, поки, доки

обставинне способу дії, міри і ступеня

як?яким способом?якою мірою? наскільки?

Сердега так перелякався, що аж тремтить (Л.Глібов).

спол.: що, чим...тим, аж, що аж

спол. сл.: як, скільки, наскільки

обставинне порівняльне

як?

Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина (Т. Шевченко).

спол.: як, ніби, наче, мовби

спол. сл.: як

обставинне умови

за якої умови?

Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя (Т. Шевченко).

спол.: якщо, коли, якби, як, раз,аби

обставинне причини

чому? через що? з якої причини?

Нам з тобою, видно, по дорозі, бо ігили й нікуди не прийшли (Л. Костенко).

спол.: бо, що, оскільки, адже, тому що, через те що, внаслідок того що, у зв 'язку з тим що

обставинне мети

з якою метою? навіщо? для чого?

Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити (Т. Шевченко).

спол.: щоб, аби, для того щоб, з тим щоб

обставинне допустове

незважаючи на що?

Хоч не рідний cuн Ярема, а щира дитина (Т. Шевченко).

спол.: хоч, хай, незважаючи на те що, дарма що

обставинне наслідку

 умовно можна поставити питання і що ж? і який наслідок?

Теплий туман наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому (М. Коцюбинський).

 спол.: так що

 

Зауважте!У підрядних обставинних наслідку кома ставиться перед сполучником так що. Якщо кому поставити перед що, то утвориться підрядне міри і ступеня: Теплий туман наливав балку по самі вінця так, що дерева потопали в ньому.

Тема 38. Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх типи за характером зв’язку між частинами.

Складнопідрядні речення, у яких підрядна частина пояснює слово (словосполучення) головної частини як лексико-морфологічну одиницю, незважаючи на те, яким членом речення воно виступає, називаються реченнями нерозчленованої структури (одночленними).

Складнопідрядні речення, у яких підрядна частина стосується всієї головної частини в цілому, називаються реченнями розчленованої структури (двочленними).

Складнопідрядні речення можуть мати не одну підрядну частину, а кілька (дві й більше). Такі речення називаються складнопідрядними з кількома підрядними.

Розрізняють багатокомпонентні складнопідрядні речення за такими типами підрядності

1. Однорідна підрядність

2. Послідовна підрядність

3.Неоднорідна підрядність

4. Мішана підрядність

Однакові за значенням підрядні частини стосуються одного й того самого члена головного речення чи всієї головної частини.

Перша підрядна частина залежить від головної, друга – від першої підрядної частини, третя від другої тощо.

Кілька однакових за значенням підрядних частин стосується різних членів головного речення;

Кілька різних за значенням підрядних частин по – різному стосуються головної частини: одна пояснює котрийсь із членів головної частини , а друга – головне речення загалом.

Поєднуються різні типи підрядності.