ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Тема 3. Лексикологія

 

Лексичне значення слова — це те, що слово безпосередньо означає; відображення в ньому будь-якого явища дійсності (предмета, якості, дії, стану).

Залежно від кількості лексичних значень слова переділяють на однозначні і багатозначні.

Однозначні

(у будь-якому контексті мають лише одне лексичне значення)

Багатозначні (полісемічні)

(залежно від контексту можуть мати кілька лексичних значень) Земля

 1) грунт, 2) планета, 3) рідна домівка

родові поняття

назви рослин, дерев, тварин

назви явищ природи

побутові речі

пряме значення (це основне лексичне значення багатозначного слова)

переносне значення (це вторинне лексичне значення, яке виникає внаслідок перенесення ознаки)

мати, батько

суниця, дуб, граб

дощ, сніг, град

глечик, тарілка, буквар

рукав — частина верхнього одягу, що

покриває руку від плеча, до кисті або . коротше

рукав — водяний потік, що відійшов убік від головного русла; пристрій у вигляді труби для відведення чи передачі рідини

Різновидами переносних значень є:

Метафора — це перенесення назви з одних предметів, явищ на інші на основі подібності між ними: золото ланів, гіркота страждань.

Персоніфікація (уособлення, прозопопея) — вид метафори — надання тваринам, предметам, явищам природи та поняттям властивостей людини, олюднення їх; Ліс ще дрімає в передранішній тиші (М. Коцюбинський). Плаче тепер біпим цвітом мамина вишня в саду (Д. Луценко).

Метонімія—це перенесення найменування з одного предмета на інший на основі суміжного зв'язку між ними (але не подібності): слухати Чайковського (тобто музику Чайковського); вивчити Малишка (тобто вірші А. Малишка).

Синекдоха — кількісна заміна понять (множини одниною, родового поняття видовим, назви цілого його частиною чи навпаки): чайник кипить (тобто вода в чайнику кипить); усміхнулися карі оченята (тобто людина з карими очима усміхнулася).

Омоніми — слова, які мають різні лексичні значення, але однакове (чи подібне) звучання або написання.

Виокремлюють омоніми повні (абсолютні) (звуковий склад яких збігається в усіх граматичних формах у межах однієї частини мови) та неповні (часткові) (збігаються звучанням не в усіх граматичних формах).

 

Омоніми неповні

Омофони

(звучать однаково, але по-різному пишуться й мають різне значення)

Омоформи

(слова однієї або різних частин мови, що збігаються звучанням у певних граматичних формах)

Омографи

(однаково пишуться, але по-різному звучать, мають різне значення)

Роман - (ім'я)

роман - (твір)

мила дівчина (прикм.)

мила вікна (дієсл.)

за′мок - замо′к

бра′ти - брати′

 

Синоніми — це слова, близькі або тотожні за значенням, але різні за написанням і вимовою. Виокремлюють синоніми лексичні (належать до однієї частини мови і мають відмінності у значенні) та контекстуальні (мають близьке значення лише в певному контексті).

Синоніми лексичні

абсолютні (повні)

взаємозамінні

азбука — абетка — алфавіт, екзамен — іспит,буква — літера

семантичні (ідеографічні, поняттєві)

відрізняються відтінками у значенні

дорога— тракт, путівець, шлях, траса, шосе, автобан, автострада

стилістичні

відрізняються емоційно- експресивним забарвленням

йти — шкандибати, волочитися, повзти, летіти та ін.

перифраза

описовий зворот мови; у поезії — стилістичний прийом, який полягає в заміні власного імені, назви предмета чи явища описом їхніх найхарактерніших ознак

весна життя —молодість,

пташка миру — голуб

евфемізм

слово чи вираз, ужитий для заміни грубого, непристойного, з неприємним емоційним забарвленням слова

скористатися носовичком — висякатися

 

Слова, подібні за значенням, утворюють синонімічний ряд, який очолює стилістично нейтральне стрижневе слово (домінанта): кмітливий — тямущий, тямкий тямовитий, тямковитий, хитрий,.вшикований, метикуватий, покмітливий, меткий, промітний, здогадливий, догадливий.

Антоніми — це слова (здебільшого однієї частини мови), які мають протилежне лексичне значення. Антоніми об'єднуються в пари на основі діаметрально протилежного значення: добре — погано; світлий — темний; день — ніч.

Антоніми

загальномовні

(постійні, словникові)

контекстуальні

(антонімічні зв'язки встановлюються , лише в контексті)

Мало вкусиш, більше ковтнеш

(Нар. творчість)

державний — антидержавний

Червоне й чорне (Стендаль)

 

Антитеза - (стилістична фігура, що полягає у протиставленні явищ, почуттів, характерів, протилежних один одному:

Щоб Бог зіслав мені найбільший дар:
Гирячу смерть — на зимне умирання!(О. Теліга)