СЛОВОТВІР

Тема 8. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Складні слова. Способи їх творення. Сполучні голосні [о], [е] у складних словах.

Способи творення іменників

1. Префіксальний: дід — прадід, друг — недруг.

2. Суфіксальний: гриб — грибок, стіл — столик, дорога — доріжка.

3. Префіксально-суфіксальний: береза — підберезник, нога — підніжок, спокій — заспокоєння.

4. Безафіксний: підписувати — підпис,розшукувати — розшук, синіш — синь.

5. Основоскладання: пароплав, стінгазета, телебачення.

6. Словоскладання: школа-інтернат.

7. Абревіація: ГЕС, ООН, агропром, юннат.

8. Перехід з іншої частини мови: вчительська, черговий, учений.

Способи творення прикметників

Префіксальним способом прикметники утворюються від:

а) прикметників: сильний — пресильний; високий —невисокий;

б) іменників (із прийменником без): без меж — безмежний; без крил — безкрилий.

Суфіксальним способом прикметники утворюються від:

а) іменників: сон — сонний; книга — книжний, книжковий;

б) прикметників: білий — біленький, білесенький, білісінький, білуватий; тісний — тіснуватий;

в) дієслів: гнути — гнучкий; брати — беручкий; пекти — пекучий;

г) прислівників: тут — тутешній; вчора — вчорашній.

Префіксально-суфіксальним способом прикметники утворюються від іменників: без талану — безталанний; при школі — пришкільний.

Основоскладанням утворюються прикметники від:

а) двох прикметників: кислий і солодкий — кисло-солодкий; світлий і синій — світло-синій;

б) сполучення іменника і прикметника або числівника: довгі ноги — довгоногий; сільське господарство — сільськогосподарський.

Складносуфіксальним способом (складанням основ з додаванням суфікса) утворюються прикметники від словосполучень: п'ятнадцять років — п'ятнадцятирічний, десять поверхів — десятиповерховий, лівий бік — лівобічний.

Способи творення дієслів

Дієслова можуть утворюватися від дієслів та інших частин мови.

Префіксальним способом дієслова утворюються тільки від інших дієслів, причому до одного твірного слова може приєднуватися значна кількість префіксів, які надають дієслову іншого значення:

Зайти, прийти, вийти, перейти, підійти, надійти, зійти, дійти, відійти, обійти.

Це найбільш продуктивний спосіб творення дієслів.

Суфіксальним способом утворюються дієслова від:

— інших дієслів: стукати — стукнути, посилити — посилювати;

— іменників: зима — зимувати, коса — косити, мова — мовити;

— прикметників: блідий — бліднути, блідніти; синій — синіти, синити;

— числівників: двоє — двоїтися, четвертий — четвертувати;

— займенників: ти — тикати, ви — викати;

— вигуків: ох — охати, ай — айкати.

Префіксально-суфіксальним способом утворюються дієслова від:

— інших дієслів: ходити — походжати, бігти — підбігати, білити — оббілювати;

— іменників: зброя — озброїти, земля — заземлити;

— прикметників: власний — привласнити, більший — перебільшувати;

— числівників: троє — потроїти;

— займенників: свій — засвоїти.

Прислівники творяться такими способами:

префіксальним: невисоко, замало;

суфіксальним: добре, гарнісінько;

префіксально-суфіксальним: по-українськи, наодинці;

злиттям основ:ліворуч, босоніж;

складанням однакових або близьких за значенням слів: часто-густо, ледь-ледь; перехід інших частин мови в прислівники: жаль, зимою.

Треба розрізняти прислівники, які пишемо разом, та однозвучні із ними іменники з прийменниками, від яких їх утворено: А на горі ще лежить сніг. Нагорі сніг гарний, а внизу мокрий

Складні слова. Сполучені о, е у складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс

Складні слова утворюються поєднанням двох і більше основ.

Компоненти складних слів можуть з’єднуватися між собою сурядним або підрядним зв’язком. При сурядному способі зв’язку основи, з яких утворюються складні слова, сполучаються як рівноправні, і між ними можна поставити сполучник і: прем’єр-міністр, фізико-математичний.

При підрядному способі зв’язку одна основа синтаксично залежить від другої:залізопрокат (прокатувати залізо), електрозварка (зварювати електрикою),короткочасни (короткий час), красномовний (красно мовити), рукописний (писати рукою), вагоноремонтний (ремонтувати вагони).

Основи складних слів можуть з’єднуватися за допомогою сполучних голосних о, е (є) або без них. Буква о пишеться, якщо твірна основа закінчується на твердий або шиплячий приголосний: залізобетон, людино-день, блакитноокий.

Буква е пишеться, якщо твірна основа закінчується на м’який приголосний: сталевар. Сполучне є пишеться після основи, що закінчується на й або подовжений м’який приголосний: краєвид, життєдайний. Якщо першою частиною такого слова є прикметник м’якої групи, то перед ним пишеться ь: давньоруський.

Складні іменники можуть писатися разом або через дефіс.

Разом пишуться складні іменники, утворені:

1. З двох основ за допомогою сполучних голосних о, е, є: чорногуз, землероб, чаєрізка, Новопетрівці, Білопілля, Красноводськ.

2. Без сполучних голосних поєднанням:

- дієслова в наказовій формі та іменника: болиголов, перекотиполе, Тягнирядно, Гуляйполе;

- числівника (написаного буквами) та іменника: десятиріччя, але: 10-річчя, Трипілля, П’ятигорськ.

Складні прикметники можуть писатися разом або через дефіс.

Разом пишуться складні прикметники, утворені від:

1) складних іменників, які пишуться разом: залізобетонний, чорноземний, новобілицький (Новобіличі), старокостянтинівський (Старокостянтинів);

2) словосполучень з підрядним зв’язком поєднання:

- іменника і прикметника: темноокий (темні очі), східноукраїнський (східна Україна), білоцерківський (Біла Церква);

- числівника (написаного буквами) та іменника: п’ятиповерховий,двадцятип’ятитомний;

- іменника і дієслова: вугледробильний, зернозбиральний;

- прислівника і прикметника: вищезгаданий, далекосяжний;

- з кількох прикметників, які утворюють терміни: новогрецька (мова),складносурядний, давньоверхньонімецька, сліпоглухонімий.

Через дефіс пишуться складні прикметники:

1) утворені від складних іменників, які пишуться через дефіс: дизель-моторний, екс-чемпіонський, пуща-водицький (Пуща-Водиця), івано-франківський (Івано-Франківськ);

2) утворені від словосполучень з сурядним зв’язком: українсько-російський, курортно-санаторний, але: хитромудрий, зловорожий;

3) з першою частиною, яка закінчується на -ико, (-іко): фізико-математичний, хіміко-технологічний;

4) з першою частиною військово-, воєнно-: військово-повітряний, воєнно-промисловий. Виняток: військовозобов’язаний, військовополонений;

5) які означають додаткові відтінки якості, кольору: гіркувато-солоний, темно-червоний. Виняток: жовтогарячий, червоногарячий;

6) які означають назви сторін світу: південно-західний, північно-східний;

7) географічні назви, до складу яких входять назви сторін світу: Північно-Західний фронт, Південно-Західна залізниця, але: Північнокримський канал, Західносибірська низовина, південноукраїнські степи (за загальним правилом підрядної залежності словосполучень).