ЗАЙМЕННИК

Тема 14. Розряди займенників за значенням. Особливості відмінювання займенників. Творення й правопис неозначених і заперечних займенників.

За особливостями відмінювання займенники групують так:

а) особові та зворотний утворюють особливий тип відмінювання;

б) присвійні, вказівні, означальні займенники відмінюються подібно до прикметників;

в) усі інші займенники відмінюються за окремими зразками.

Існує інший поділ, залежно від того, яку частину мови замінюють займенники:

а) іменникові займенники: особові, зворотний, хто, що (питально- відносні та заперечні й неозначені з цими основами);

б) прикметникові займенники: присвійні (мій, твій, наш, ваш, свій, їхній), вказівні (цей, той, такий), означальні (сам, самий, всякий, кожний, інший, жодний), питально-відносні (який, чий, котрий), неозначені та заперечні з основами зазначених у цій групі питально-відносних займенників;

в) числівникові займенники: вказівний (стільки), питально-відносний (скільки) та заперечний і неозначені, утворені від скільки. Для частини відмінкових форм займенників характерний суплетивізм, тобто творення форм непрямих відмінків від іншої основи: я — мене, ми — нас, він — його тощо.

Зауваження до відмінювання займенників:

1. Як прикметники твердої групи відмінюються займенники: наш, ваш, всякий, інший, сам, самий, кожний, такий, який, котрий. Як прикметник м'якої групи змінюється їхній.

2. Займенники стільки, скільки відмінюються як числівник два.

3. Особові я, ти, ми, ви та зворотний себе відмінюються так:

Відмінки

Однина

Зворотний

Множина

1-а особа

2-а особа

1-а особа

2-а особа

Н.

я

ти

-

ми

ви

Р.

мене

тебе

себе

нас

вас

Д.

мені

тобі

собі

нам

вам

З.

мене

тебе

себе

нас

вас

О.

мною

тобою

собою

нами

вами

М.

на мені

на тобі

на собі

на нас

на вас

Кл.

-

ти

-

-

ви

4. У формах 3-ї особи займенників він, вона, воно, вони в орудному відмінку та після прийменників з' являється приставний н: ним, нею, ними; до нього, про неї, від них.

Відмінки

Однина

Множина

чоловіч. і середній рід

жіночий рід

Н.

він, воно

вона

вони

Р.

його, від нього

її, від неї

їх, від них

Д.

йому

їй

їм

З.

його, про нього

її, про неї

їх, про них

О.

ним

нею

ними

М.

на ньому / нім

на ній

на них

5. Займенники мій, чий, той, цей, весь відмінюються так:

Відм.

Чоловічий і середній рід

Н.

мій, моє

чий, чиє

той, те

цей, це

весь, все

Р.

мого

чийого

того

цього

всього

Д.

моєму

чийому

тому

цьому

всьому

З.

ч. р., як у

Н. або

Р. в.;

с. р., як у

Н. в.

О.

моїм

чиїм

тим

цим

всім

М.

на моєму /моїм

на чийому /чиїм

на тому /тім

на цьому /цім

на всьому /всім

Кл.

як

у

Н. в.

як у

Н. в.

Відм.

Жіночий рід

Н.

моя

чия

та

ця

вся

Р.

моєї

чиєї

тієї / тої

цієї

всієї

Д.

моїй

чиїй

тій

цій

всій

З.

мою

чию

ту

цю

всю

О.

моєю

чиєю

тією / тою

цією

всією

М.

на моїй

на чиїй

на тій

на цій

на всій

Кл.

як

у

Н. в.

як у

Н. в.

Відм.

Множина

Н.

мої

чиї

ті

ці

всі

Р.

моїх

чиїх

тих

цих

всіх

 

моїм

чиїм

тим

цим

всім

 

як

у

Н.

або

Р. в.

 

моїми

чиїми

тими

цими

всіма

 

на моїх

на чиїх

на тих

на цих

на всіх

 

як

у

Н. в.

як у

Н. в.

6. Займенники твій, свій відмінюються як займенник мій.

7. Займенники хто і що відмінюються як той у чоловічому роді.

8. Після прийменників наголос переходить з останнього складу на передостанній у таких займенникових формах: до мене, до тебе, на себе, з нього, у неї, біля кого (когось), від того, від чого (чогось), у цього, з усього, на тому, при цьому, у чому (чомусь), в усьому.

Але коли прийменник відноситься не до займенника, а до іншої частини мови, до якої цей займенник прилягає, то наголос не змінюється: до його хати, до її міста.

9. Неозначені займенники будь-хто, будь-що, хто-небудь, що-небудь, хтось, щось, дехто, дещо і заперечні займенники ніхто, ніщо відмінюються за зразком питальних та відносних займенників хто, що: будь-кого, будь-чому, ким-небудь, когось, чимось, деким, дечому, нікого, нічим.Неозначені займенники якийсь і чийсь у формах родового і місцевого відмінків множини мають вставний звук о перед часткою -сь: якихось, на якихось, чиїхось, на чиїхось.

Неозначені займенники хтось, щось, чийсь в орудному відмінку однини мають паралельні форми: кимсь, чимсь, чиїмсь і кимось, чимось, чиїмось.

Заперечні займенники вказують на відсутність предмета або його ознаки.Зараз нікогісінько тут нема. Ніхто і ніщо не заважає, він зможе віддатись своїй улюбленій справі. Тарас виймає папір і починає перемальовувати.

Заперечні займенники з часткою ні пишуться разом: ніхто, ніщо, ніскільки, ніякий.

Якщо між часткою і займенником є прийменник, то такі займенники пишуться окремо: ні до кого, ні про що, ні в кого, ні на стільки, ні з ким.