СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Тема 34. Складне речення. Засоби зв’язку простих речень у складному. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: сполучникові та безсполучникові.

Складним називається речення, яке має дві й більше граматичні основи. Частини складного речення об'єднані в одне ціле за змістом і граматично; можуть поєднуватися інтонаційно або за допомоги сполучників чи сполучних слів.

Складні речення, що становлять поєднання трьох і більше частин із різнотипним синтаксичним зв'язком, мають назву складних синтаксичних конструкцій (ССК).

Якщо прості речення в складному рівноправні, незалежні одне від одною, то вони з'єднуються сурядним зв'язком. У цих реченнях від одного простого речення до другого не можна поставити питання, жодне з цих простих речень не є складником іншого. Такі складні речення називаються сурядними: Пишнобарвними квітками рясно всіяні путі, і над вільними ланами грають сурми золоті (В. Сосюра).

Якщо одне просте речення в складному підпорядковується другому, пояснює чи доповнює його, то такі речення, з'єднуються підрядним зв'язком: Слава народу (якому?), що йде у віках велетня сміливим кроком (М. Рильський). У складних реченнях з підрядним зв'язком від одного простого речення до другого можна поставити запитання.

Складне речення

Сполучникове

Безсполучникове

З різними видами зв'язку

складносурядне

складнопідрядне

Настане час - і піде все в архів (Л. Костенко).

Нехай ще раз послухаю, як те море грає (Т. Шевченко).

Защебетав соловейко - пішла луна гаєм (Т. Шевченко).

Там повен двір любистки, цвітуть такі жоржини, і вишні чорноокі стоять до холодів (Л. Костенко).