СТИЛІСТИКА

Тема 42. Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно – діловий, публіцистичний, конфесійний), їх основні ознаки, функції.

Стилістика — розділ мовознавства, який вивчає виражальні засоби мови та якості мовлення, функціонування і використання мови.

Стиль — це різновид літературної мови (її функціональна підсистема), що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й використання мовних засобів (лексики, фразеології, граматики, фонетики).

Мовний стиль — це сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і цілеспрямованістю висловлювання.

У сучасній українській літературній мові нині виокремлюють такі функціональні стилі: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, розмовний (стиль побутового мовлення), конфесійний, епістолярний.

Стилі мовлення

Стиль

Ознаки

Функції

Розмовний

вільність, спонтанність, непідготовленість, емоційність, експресивність, використання несловесних засобів (міміки, жестів)

інформування та контактування

мовців

Науковий

точність, логічність, інформативна насиченість, об'єктивність викладу, відсутність образності

пізнання та інформування

мовців

Художній

вияв індивідуальності автора, образність, багатозначність, метафоричність

вираження почуттів мовців

Офіційно-діловий

логічність, стандартизованість, однозначність, точність, відсутність емоційності

інформування та волевиявлення

мовців

Публіцистичний

логічність, точність, ясність викладу, образність, експресивність

інформування та вплив на слухачів (читачів)

Конфесійний

піднесеність, урочистість, символізм, експресивність, емоційність

спілкування вірян, мова церкви