Sentence connectors

1. Sentence connectors

Sentence connectors

 

Використовуються для встановлення зв’язку між реченнями, щоб надати узгодженості і послідовності викладу думок в абзаці. Вони виконують різні функції і розміщені на початку речення. Sentence connectors використовуються для вступу, послідовності викладу, контрасту і т.д.

 

SENTENCE CONNECTORS

Logical / sequential order (Послідовність)

Firstly, secondly, thirdly etc

Next, last, finally

In addition

Furthermore

Also

At present / presently

По-перше, по-друге, по-третє і т.д.

Далі, нарешті, остаточно

На додаток

Крім того

Також

В даний час / в даний час

Order of importance (Вжливість)

Most / more importantly

Most significantly

Above all

Primarily

It is essential / essentially

Більшість / більш важливо

Найбільш істотно

Насамперед

У першу чергу

Важливо / істотно

Contrast (Контраст)

However

On the other hand

On the contrary

By (in) comparison

In contrast

Однак

З іншого боку

Навпаки

В силу порівняння

На відміну

Result (Результат)

As a result

As a consequence

Thus

Consequently

Hence

В результаті

Як наслідок

Таким чином

Отже

Отже

Comparison (Порівняння)

Similarily

Likewise

Also

Подібним чином

Також

Також

Reason (Причина)

The cause of

The reason for

Причиною

Причина

 

 

 

 

Subordinators

Subordinators використовуються щоб з’єднувати речення або їх частини і переважно розміщуються всередині або вкінці речень.

 

SUBORDINATORS

Comparison & Contrast

 (Порівняння і контраст)

Although

Though

Even though

While

Whereas

Хоча

Хоча

Навіть якщо

У той час як

У той час як

Cause / effect (Причина і наслідок)

Since

So that

Because

Тому

Так що

Тому що

Time (Час)

After

When

Until

Whenever

Before

Після

Коли

Допоки

Коли б ні, щоразу

До

Possibility (Ймовірність)

If

As if

Whether

Unless

Якщо

Неначе

Чи

Якщо не

Place & manner (Місце і спосіб)

Wherever

Where

How

Де б не

Де

Як

 

 

 

 

 

Linking words and phrases

Хоча деякі з цих слів вже згадувались як такі, що з’єднують речення, вони також можуть використовуватись для узгодження речень в абзаці, що пов’язують одну ідею, аргумент з іншим.

 

LINKING WORDS AND PHRASES

Sequence (Послідовність)

First / firstly, second / secondly, third / thirdly etc

Next, last, finally

In addition, moreover

Further / furthermore

Another

Also

In conclusion

To summarise

Спершу / по-перше, другий / друге, третє / третє т.д.

Далі, нарешті, остаточно

Крім того, до того ж

Далі / крім того

Інший

Також

На закінчення

Підводячи підсумок

Result (Результат)

So

As a result

As a consequence (of)

Therefore

Thus

Consequently

Hence

Due to

І так

В результаті

Як наслідок

Тому

Таким чином

Отже

Отже

Через; через те, що

Emphasis (Наголошення)

Undoubtedly

Indeed

Obviously

Generally

Admittedly

In fact

Particularly / in particular

Especially

Clearly

Importantly

Безсумнівно

Дійсно

Очевидно

Зазвичай

За загальним визнанням

Насправді

Особливо / зокрема

Особливо

Очевидно

Важливо

Addition (Доповнення)

And

In addition / additionally / an additional

Furthermore

Also

Too

As well as

І

На додаток / додатково / додатковий

Крім того

Також

Також

А також

Reason (Причина)

For

Because

Since

As

Because of

Для

Тому що

Оскільки

Як

Через

Example (Приклад)

For example

For instance

That is (ie)

Such as

Including

Namely

Наприклад

Наприклад

Тобто

Такий як

У тому числі

А саме

Contrast (Контраст)

However

Nevertheless

Nonetheless

Still

Although / even though

Though

But

Yet

Despite / in spite of

In contrast (to) / in comparison

While

Whereas

On the other hand

On the contrary

Однак

Тим не менш

Тим не менш

Ще

Хоча / хоча

Хоча

Але

Але, все ж

Незважаючи / незважаючи на

На відміну (від) / порівняно

У той час як

У той час як

З іншого боку

Навпаки

Comparison (Порівняння)

Similarly

Likewise

Also

Like

Just as

Just like

Similar to

Same as

Compare

compare(d) to / with

Not only...but also

Аналогічним чином, так само

Також

Також

Подібно

Коли, в той час як

Так само, як

Подібно

Те ж, що

Порівняти

Порівняно (з)

Не тільки ... але і

 

 

 

ДОДАТКОВО:

 ФРАЗИ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТВОРЧОГО ЗАВДАННЯ

As far as I know 

As a matter of fact 

As things turned out 

As to / as for 

At all 

At first sight / at a glance 

At any rate 

At least 

наскільки мені відомо

власне кажучи

як виявилося

що стосується

загалом

з першого погляду

у всякому разі

принаймні

 

 

Believe it or not 

By the way 

віриш чи ні, але

до речі

 

 

Certainly 

безумовно

 

 

Deep down 

в глибині душі (насправді)

 

 

First of all 

For all / for all that 

For one thing 

For one's part / on one's part 

For the most part 

Frankly speaking 

перш за все

тим не менше

насамперед

що стосується конкретної людини

взагалі

відверто кажучи

 

 

I dare say 

I wonder 

If I remember rightly 

If I'm not mistaken 

In a nutshell 

In all probability / in all likelihood 

In any case 

It goes without saying 

In any case 

Indeed 

In other words 

насмілюся сказати

цікаво

якщо я правильно пам'ятаю

якщо я не помиляюся

коротко

по всій ймовірності

в буд-якому випадку

само собою зрозуміло

у будь-якому випадку

дійсно

іншими словами

 

 

Meantime 

тим часом

 

 

Probably 

можливо

 

 

So to speak 

так сказати

 

 

To put it mildly 

Telling the truth 

To sum it up 

To begin with 

м'яко кажучи

чесно кажучи

підсумовуючи

почнемо з