Sunday 26 June 2022 8:39 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

abrupt

– різкий – [əˈbrʌpt]

aggressive

– агресивний – [əˈɡrɛsɪv]

ambitious

– амбіційний – [æmˈbɪʃəs]                       

anorexic

– який страждає на анорексію – [ˌænəˈrɛksɪk]

appearance

– зовнішність – [əˈpɪərəns]

argumentative

– який любить сперечатись – [ˌɑːɡjʊˈmɛntətɪv]

arrogant

– чванливий – [ˈærəɡənt]

as good as gold

– відмінний

assertive

– настирливий – [əˈsɜːtɪv]

attractive

– привабливий – [əˈtræktɪv]