Sunday 26 June 2022 8:41 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

accident prone

схильний до нещасних випадків

acupuncture

– голкотерапія – [ˈækjupʌŋktʃə]

addicted (to)

– залежний (від) – [əˈdɪktɪd]

addiction

– залежність – [əˈdɪkʃn]

AIDS

– СНІД – [eɪdz]

ailment

– нездужання – [ˈeɪlmənt]

alertness

- жвавість - [əˈləːtnəs]

allergic

– алергічний – [əˈlɜːdʒɪk]

alternative medicine

– нетрадиційна медицина – [ɔːlˈtɜːnətɪv ˈmedɪsn]

anxious

- стурбований - [ˈaŋ(k)ʃəs]