Saturday 13 August 2022 12:24 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

admire

– захоплюватись – [ədˈmaɪə]

admit

– визнавати

adore

обожнювати; поклонятися [ə'dɔ:]

alone

– сам, один – [əˈləʊn]

amazed

– вражений, здивований – [əˈmeɪzd]

amused (by)

– вражений

angry (with smb.)

– злитись (на когось) – [ˈæŋɡrɪ]

attract

— приваблювати [ə'trækt]

badly treated

– до якого погано ставляться

be afraid of

– боятися (когось / чогось)

be crazy about smb.

— бути дуже захопленим кимсь

be in love (with)

— бути закоханим (у)

be madly in love with smb.

— безумно, шалено закохатися в когось

be terrified of

– жахатися (когось / чогось)

bewildered

– спантеличений, стурбований – [bɪˈwɪldəd]

bitter

– гіркий – [ˈbɪtə]

can`t stand (something or somebody)

– не могти терпіти (щось / когось)

chap

– хлопець, приятель – [tʃæp]

company

– компанія – [ˈkʌmpənɪ]

contempt

– зневага – [kənˈtɛmpt]

date smb.

— призначати побачення, зустрічатися з кимось

disappointed

– розчарований – [ˌdɪsəˈpɔɪntɪd]

dislike

– не подобатися – [dɪsˈlaɪk]    

e.g. She dislikes Chinese cuisine. – Їй не подобається китайська кухня.

emotional

– емоційний – [ɪˈməʊʃənəl]

excited

– схвильований – [ɪkˈsaɪtɪd]

fall in love with smb.

— закохатися в когось

fall out of love with smb.

— розлюбити когось

fancy

подобатися, любити  ['fænsɪ]

fed up with

– ситий (чимось)

feel

– почувати; відчувати – [fiːl]

feel sorry

 – співчувати; шкодувати

feel uneasy

– почуватися незручно

feeling

– почуття; відчуття – [ˈfiːlɪŋ]

frighten

– лякати - [ˈfraɪtən]

frown on

– не схвалювати

get on well (with)

– ладити добре (з)

gloomy

– похмурий – [ˈɡluːmɪ]

go out (with)

— виходити у світ, зустрічатися (з)

grudge

– виявляти невдоволення; заздрити – [ɡrʌdʒ]

happy

– щасливий – [ˈhæpɪ]

have a lot in common

– мати багато спільного

have respect for

– поважати (когось)

hide one`s feelings

– приховувати свої почуття

hiss

– освистувати; сичати

hostile

– ворожий – [ˈhɒstaɪl]

impress

– вражати – [ɪmˈprɛs]

in one`s company

– у чиїйсь компанії

in particular

– особливо

indifferent to

– байдужий до

inferiority complex

– комплекс неповноцінності – [ɪnˌfɪərɪˈɒrɪtɪ ˈkɒmplɛks]

insult

– ображати – [ɪnˈsʌlt]

jealous

– заздрісний; ревнивий – [ˈdʒɛləs]

keen on

– заповзятливий до (чогось)

keep distance from

– тримати дистанцію з

keep out of one`s way

– тримати(ся) подалі від когось

kiss

— цілувати (ся) - [kɪs]

loathe each other

– ненавидіти один одного – [ləʊð]

lonely

– самотній – [ˈləʊnlɪ]

look down (on smb.)

– зневажати (когось)

look down on (somebody)

– зневажати

look up to (somebody)

– ставитись з повагою до (когось)

love-hate relationship

– відносини, у яких чергуються почуття любові та ненависті

mingle with

– спілкуватись з – [ˈmɪŋɡəl]

miserable

– нещасний – [ˈmɪzərəbəl]

mood

– настрій – [muːd]

moved

– зворушений – [muːvd]

on cloud nine

– на сьомому небі від щастя

over the moon

– дуже щасливий

overwhelmed

– переповнений – [ˌəʊvəˈwɛlmd]

particularly

– особливо – [pəˈtɪkjʊləlɪ]

passionately

пристрасно, палко ['pæʃənɪtlɪ]

peace

– мир – [piːs]

petrified

– остовпілий, заціпенілий – [ˈpɛtrɪfaɪd]

pity (smb.)

– співчувати (комусь) – [ˈpɪtɪ]

popularity

– популярність – [ˌpɒpjʊˈlærɪtɪ]

quite

– досить – [kwaɪt]

regard somebody with

– ставитися до когось з

reluctant

– неохочий – [rɪˈlʌktənt]

resent

– обурюватися – [rɪˈzɛnt]

sensitive

– чутливий – [ˈsɛnsɪtɪv]

sentimental

– сентиментальний – [ˌsɛntɪˈmɛntəl]

sick to death of

– якому набридло по горло

sympathy

– співчуття – [ˈsɪmpəθɪ]

take care of (about) smb.

— дбати (піклуватися) про когось

thrill

– трепет – [θrɪl]

touched

 – розчулений – [tʌtʃt]

trust

– довіряти – [trʌst]

ugliness

– потворність – [ˈʌɡlɪnɪs]

walk on air

– бути на сьомому небі від щастя

worry

– хвилюватися – [ˈwʌrɪ]