Monday, 15. July 2024, 09:09
Website: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Kurs: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Glossar: Загальний словник термінів
ДОЗВІЛЛЯ ТА ВІДПОЧИНОК

reward

- нагорода - [rɪ'wɔːd]

rival

- суперник, конкурент - ['raɪv(ə)l]

spare time

– вільний час – [spɛə taɪm]

spend time

– проводити час

theatre

– театр – [ˈθɪətə]

throw a party

– влаштовувати вечірку

travel off the beaten track

– подорожувати неходженими (маловідомими) шляхами

visit

– відвідувати – [ˈvɪzɪt]

weekend

– вихідні – [ˌwiːkˈɛnd]                          

ЖИТТЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

a lot of

– багато (чогось)

across the country

– по всій країні

as a result

– як наслідок

at an early age

– у ранньому віці

black cab

– таксі у Лондоні

British Cycling policy

– «велосипедна» політика Британії

capital

– столиця – [ˈkæpɪtəl]

citizen

– громадянин – [ˈsɪtɪzən]

combine

– поєднувати – [kəmˈbaɪn]

common sense

– очевидна річ

differently

– інакше, по-іншому – [ˈdɪfrəntlɪ]

disco

– дискотека – [ˈdɪskəʊ]

divided into

– поділений на

division

– поділ – [dɪˈvɪʒən]

double-decker

– двоповерховий автобус – [ˈdʌbəl ˈdɛkə]

embedded

– закарбований – [ɪmˈbɛdɪd]

England

– Англія – [ˈɪŋɡlənd]

ensure

– гарантувати – [ɛnˈʃʊə]

Europe

– Європа – [ˈjʊərəp]

good habits

– гарні звички

Heathrow airport

– аеропорт Хітроу (у Лондоні)

immigration

– еміграція – [ˌɪmɪˈɡreɪʃən]

inhabitant

– житель – [ɪnˈhæbɪtənt]

integrate in

– інтегруватись у

island

– острів – [ˈaɪlənd]

keep

– зберігати – [kiːp]

local

– місцевий – [ˈləʊkəl]

make a difference

– зробити позитивний внесок (у щ.)

mentality

– ментальність – [mɛnˈtælɪtɪ]

microwave meals

– їжа, приготовлена у мікрохвильові

mutual respect

– взаємоповага

national identity

– національна ідентичність – [ˈnæʃənəl aɪˈdɛntɪtɪ]

Northern Ireland

– Північна Ірландія - [ˈnɔːðən ˈaɪələnd]

over the last years

– за останні роки

position in society

– місце у суспільстві

pub

– паб, бар - [pʌb]

Scotland

– Шотландія - [ˈskɒtlənd]

situated

– розташований – [ˈsɪtʃʊeɪtɪd]

social activities

– суспільні заходи

sound daft

– звучати безглуздо

takeaway

– магазин, у якому продаються готові страви – [ˈteɪkəˌweɪ]

The UK

– Сполучене Королівство

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

– Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

the vast majority (of)

– численна більшість

Wales

– Уельс – [weɪlz]

welcome

– гостинно зустрічати, запрошувати – [ˈwɛlkəm]

well-known

– добре відомий

whilst

– в той час як, поки – [waɪlst]

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

accident prone

схильний до нещасних випадків

acupuncture

– голкотерапія – [ˈækjupʌŋktʃə]

addicted (to)

– залежний (від) – [əˈdɪktɪd]

addiction

– залежність – [əˈdɪkʃn]

AIDS

– СНІД – [eɪdz]

ailment

– нездужання – [ˈeɪlmənt]

alertness

- жвавість - [əˈləːtnəs]

allergic

– алергічний – [əˈlɜːdʒɪk]

alternative medicine

– нетрадиційна медицина – [ɔːlˈtɜːnətɪv ˈmedɪsn]

anxious

- стурбований - [ˈaŋ(k)ʃəs]

aromatherapy

– аромотерапія – [əˌrəʊməˈθerəpi]

as good as new

– «як новенький»

athletic

– атлетичної статури – [æθˈletɪk]

bandage

- бинт - ['bændɪʤ]

be examined

– бути оглянутим – [ɪɡˈzæmɪn]

be on a diet

– бути на дієті

be out of shape

– бути у поганому фізичному стані

bedridden

– прикутий хворобою до ліжка – [ˈbedrɪdn]

blister

– пухир – [ˈblɪstə]

blood pressure

– кров`яний тиск – [ˈblʌd ˈpreʃə]

bloodstream

- кровотік - [ˈblʌdstriːm]

cancer

– рак – [ˈkænsə]

casualty

– нещасний випадок – [ˈkæʒuəlti]

chemist`s

– аптека – [ˈkemɪsts]

circulate

- циркулювати - [ˈsəːkjʊleɪt]

clinic

– клініка – [ˈklɪnɪk]

cold

- застуда - [kəuld]

condition

– стан – [kənˈdɪʃn]

consume

– споживати – [kənˈsjuːm]

contagious

- заразний - [kən'teɪʤəs]

cough

- кашель - [kɔf]

cure

- лікувати - [kjuə]

cut

– поріз – [kʌt]

dentist

- дантист - ['dentɪst]

depressed

- пригнічений - [dɪˈprɛst]

deprive

- позбавляти - [dɪˈprʌɪv]

diabetic

– діабетик – [ˌdaɪəˈbetɪk]

diagnose

– діагностувати – [ˈdaɪəɡnəʊz]

digestive system

травна система

dizzy

– запаморочливий – [ˈdɪzi]

drugstore

– аптека – [ˈdrʌɡstɔː]

earache

- біль у вусі - ['ɪəreɪk]

evolution

- еволюція - [ˌiːvəˈluːʃ(ə)n]

exercise

– робити зарядку – [ˈeksəsaɪz]

fatal

– смертельний – [ˈfeɪtl]

fatigue

- втома - [fəˈtiːg]

feel better

– почуватися краще

fever

– гарячка – [ˈfiːvə]

feverish

– гарячковий – [ˈfiːvərɪʃ]

filling

- пломбування (зубів) - ['fɪlɪŋ]

fit

– у формі – [fɪt]

frequent viral infections

часті вірусні інфекції

glucose

- глюкоза - [ˈgluːkəʊs, -z]

go to hospital

– лягти/піти в лікарню

GP (General Practitioner)

– терапевт – [ˌdʒiː ˈpiː]

harmony

- гармонія - [ˈhɑːməni]

have a runny nose

– мати закладений ніс

have a sore throat

– мати хворе горло –  [ˈhævəˈsɔːˈθrəʊt]

have an X-ray

– зробити рентген – [ˈeks reɪ]

headache

- головний біль - ['hedeɪk]

healing

– зцілення – [ˈhiːlɪŋ]

health

- здоров'я - [helθ]

healthy

– здоровий – [ˈhelθi]

heart disease

хвороба серця

herbal

– трав`яний – [ˈhɜːbl]

herbal medicine

– фітотерапія – [ˈhɜːbl ˈmedɪsn]

homeopathy

– гомеопатія – [ˌhɒmiˈɒpəθi]

hormones

- гормони - [ˈhɔːməʊns]

Illness

– хвороба – [ˈɪlnəs]

immune system

імунна система

in tune with

у згоді з

infectious

- інфекційний - [ɪn'fekʃəs]

influenza

- грип - [ˌɪnflu'enzə]

injection

- укол - [ɪn'ʤekʃ(ə)n]

insomnia

– безсоння – [ɪnˈsɒmniə]

itchy

– сверблячий – [ˈɪtʃi]

life expectancy

– середня тривалість життя – [ˈlaɪf ɪkˈspektənsi]

lose weight

– скинути вагу – [ˈluːz ˈweɪt]

malady

– хвороба – [ˈmælədi]

malaria

– малярія – [məˈleəriə]

massage

- масаж - ['mæsɑːʒ]

measles

- кір - ['miːzlz]

medicine

- медицина - ['medɪsɪn]

mumps

- свинка - [mʌmps]

muscular pain

біль у м’язах

oculist

- окуліст - ['ɔkjəlɪst ], [-kju-].

ointment

- мазь - ['ɔɪntmənt]

outsmart

- перехитрити - [aʊtˈsmɑːt]

painkiller

– знеболювальне – [ˈpeɪnkɪlə]

physical

- фізичний - [ˈfɪzɪk(ə)l]

pills

– пілюлі – [pɪlz]

poisoning

– отруйний – [ˈpɔɪzənɪŋ]

powder

- порошок - ['paudə]

predictable

 – передбачуваний - [prɪˈdɪktəb(ə)l]

pregnant

– вагітна – [ˈpreɡnənt]

prescribe

– виписувати рецепт (лікарський) – [prɪˈskraɪb]

prevent

- запобігати - [prɪ'vent]

psychological

- психологічний - [sʌɪkəˈlɒdʒɪk(ə)l]

put on weight

– набрати вагу

random

- випадковий - [ˈrandəm]

rash

– висипка – [ræʃ]

remedy

– ліки від хвороби – [ˈremədi]

repair mechanism

відновлюючий механізм

seasick

- той, який страждає від морської хвороби

sedentary lifestyle

– сидячий спосіб життя – [ˈsedntri ˈlaɪfstaɪl]

sleeping-draught

- снодійний засіб - ['sliːpɪŋˌdrɑːft]

sneeze

– чхати –  [sniːz]

sprain

– розтягти зв`язки – [spreɪn]

stomachache

- біль у шлунку - ['stʌməkeɪk]

strain

– (пере)напружуватися – [streɪn]

stretch

– розтягуватися (робити розтяжки типу шпагату, ін.) – [stretʃ]

stroke

– інсульт – [strəʊk]

suffer

– страждати – [ˈsʌfə]

surgeon

– хірург – [ˈsɜːdʒən]

swollen

– опухлий – [ˈswəʊlən]

synchronise

- синхронізувати - [ˈsɪŋkrənʌɪz]

toothache

- зубний біль - ['tuːθeɪk]

traditional medicine

– традиційна медицина – [trəˈdɪʃənl ˈmedɪsn]

twisted

– вивихнутий – [ˈtwɪstɪd]

ulcer

- виразка - [ˈʌlsə]

undergo treatment

– проходити курс лікування – [ˌʌndəˈɡəʊ ˈtriːtmənt]

unhealthy

– нездоровий – [ʌnˈhelθi]

vet

– ветеринар – [vet]

ward

– палата – [wɔːd]

wound

– рана – [wuːnd]

ЗМІ. КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ

actor

– актор – [ˈæktə]

actress

– актриса – [ˈæktrɪs]

advice

– порада – [ədˈvaɪs]

affirm

– твердити; підтверджувати – [əˈfɜːm]

analogue TV

– аналогове телебачення

anchorman

– телеведучий – [ˈæŋkəmən]

announcement

– оголошення (на радіо), сповіщення –  [əˈnaʊnsmənt]

announcer

– диктор (на радіо) – [əˈnaʊnsə]

ape

– людиноподібна мавпа – [eɪp]

appeal to

– приваблювати (когось)

argument

– аргумент; доказ – [ˈɑːɡjʊmənt]

asset

– фонд, актив; позитивна якість – [ˈæsɛt]

audience

– аудиторія – [ˈɔːdɪəns]

aware of

– знати про, усвідомлювати

e.g. I am aware of the difficulties that I may encounter. – Я усвідомлюю труднощі, з якими можу зіткнутись.

basically

– по суті; в основному – [ˈbeɪsɪklɪ]

belief

– переконання – [bɪˈliːf ]

belittle

– принижувати, применшувати – [bɪˈlɪtəl]                       

belt out

– голосно співати або грати на музичному інструменті

bias

– упередження – [ˈbaɪəs]

big-headedness

– чванливість

break down

– аналізувати (по частинах)

broadcast

– передавати по радіо / телебаченню – [ˈbrɔːdˌkɑːst]

broadsheet newspaper

– якісна преса

cartoon

– мультфільм – [kɑːˈtuːn]

casting

– кастинг – [ˈkɑːstɪŋ]

censorship

– цензура – [ˈsɛnsəˌʃɪp]

co-worker

– співробітник

cognitive processes

– пізнавальні процеси

columnist

– оглядач (що веде постійну рубрику) – [ˈkɒləmɪst]

commercial

– телереклама – [kəˈmɜːʃəl]

confirmation

– підтвердження – [ˌkɒnfəˈmeɪʃən]

controversial

– суперечливий – [ˌkɒntrəˈvɜːʃ əl]

convincing

– переконливий – [kənˈvɪnsɪŋ]

create a new image

– створити новий образ

derive from

– походити від

devote to

– присвячувати (чомусь)

digital TV

– цифрове телебачення

director

режисер – [dʌɪ ˈrɛktə]

documentary

- документальний фільм – [dɒkjʊˈmɛnt(ə)ri]

drama

– драма – [ˈdrɑːmə]

dubbed (in) film

– дубльований фільм – [dʌbd]

dupe

– обдурювати – [djuːp]

editorial

– передова  (редакційна) стаття – [ˌɛdɪˈtɔːrɪəl]                         

effective

– ефективний – [ɪˈfɛktɪv]

entail

– спричиняти – [ɪnˈteɪl]

episode

– серія – [ˈɛpɪˌsəʊd]

existing

– існуючий – [ɪɡˈzɪstɪŋ]

expose

– показувати, розкривати – [ɪkˈspəʊz]

Facebook

– соціальна інтернет-мережа Фейсбук

fiction

- художня література – [ˈfɪkʃ(ə)n]

figure out

– з`ясовувати

film

– фільм – [fɪlm]

focus on

– концентруватись на

for decades

– десятиліттями

force

– змушувати – [fɔːs]

foreign movie

- іноземний фільм

game show

- телевізійна гра

have sb. doing sth.

– зробити щось (коли хтось щось робить для вас)

host

– ведучий передачі / шоу – [həʊst]

in-depth article

– ґрунтовна стаття

industry

– індустрія – [ˈɪndəstrɪ]

infomercial

- рекламне шоу – [ˌɪnfə(ʊ)ˈməːʃ(ə)l]

innovative approach

– новаторський підхід

journalism

– журналізм – [ˈdʒɜːnəˌlɪzəm]

make the difference

– створювати зміни (приносити користь)

media

– засоби інформації – [ˈmiːdɪə]

movie

фільм – [ˈmuːvi]

multiple

– численний – [ˈmʌltɪpəl]

mute film

– німе кіно – [mjuːt]

my entire life

– усе моє життя

news

новини – [njuːz]

newscaster

– теле- або радіодиктор – [ˈnjuːzkɑːstə]

newsflash

– екстрений випуск / повідомлення (на ТБ) – [ˈnjuːzˌflæʃ]

newsman

– ведучий новин – [ˈnjuːzˌmæn]

non fiction

- документальна література

obituary

– некролог – [əˈbɪtjʊərɪ]

opinion

– точка зору, погляд – [əˈpɪnjən]

Oscar (Academy Award)

– премія Оскар, яка присуджується у США за здобутки у кіноіндустрії

perspective

– точка зору – [pəˈspɛktɪv]

plausibility

– правдоподібність, ймовірність – [ˌplɔːzɪˈbɪlɪtɪ]

podcast

– “подкаст” (цифровий запис передачі, яку можна скачати в мережі Інтернет)

point to

– говорити про

posit

– постулювати – [ˈpɒzɪt]

present

– презентувати – [prɪˈzɛnt]

presenter

– ведучий (програми) – [prɪˈzɛntə]

press officer

– прес-аташе

produce a movie

– створювати фільм

producer

продюсер – [prəˈdjuːsə]

promote

– рекламувати – [prəˈməʊt]

public relations (PR)

– зв`язки з громадськістю 

Pulitzer prize

– Пулітцерівська премія, яка щорічно присвоюється за досягнення у журналістиці, літературі, театрі та музиці у США

quality newspaper

– якісна преса

readership

– коло читачів – [ˈriːdəʃɪp]

rebranding

– ребрединг (зміна обличчя / іміджу організації, продукту тощо) – [ˌriːˈbrændɪŋ]

receptive

– сприйнятливий – [rɪˈsɛptɪv]

resist

– чинити опір, протистояти – [rɪˈzɪst]

resistant to

– який чинить опір (чомусь), стійкий до

satellite dish

– сателітна тарілка

scandal

– скандал – [ˈskændəl]

screen

– демонструвати на екрані – [skriːn]

sensation

– сенсація – [sɛnˈseɪʃən]

serial

серіал – [ˈsɪərɪəl]

series

– серіал – [ˈsɪəriːz]

sitcom (situational comedy)

– комедійний телесеріал – [ˈsɪtˌkɒm]

snap decision

– миттєве рішення

soap

– мелодрама, мильна опера – [səʊp]

soap opera

- мильна опера

social network

– соціальна мережа

statement

– твердження – [ˈsteɪtmənt]

subscribe to

– передплачувати (газету, журнал тощо)

superiority complex

– манія величності

supplement

– додаток (до журналу тощо) – [ˈsʌplɪmənt]

tabloid newspaper

– жовта преса

talk show

- ток-шоу

target audience

– цільова аудиторія

televise

– транслювати телевізійну програму – [ˈtɛlɪˌvaɪz]

television

 – телебачення – [tɛlɪˈvɪʒ(ə)n]

tend to

– бути схильним до

the Internet

– Інтернет

the public

– публіка; громадськість

thriller

– трилер – [ˈθrɪlə]

to drive sth. home

– довести щось, доказати

travelogue

– географічний фільм, фільм про подорожі – [ˈtrævəlɔg]

turn off

– вимикати

turn on

– включати

TV listings

– програма телепередач

tweet

– щебетати

Twitter

– соціальна інтернет-мережа Твітер

twitter (verb)

– щебетати

unbiased

– неупереджений – [ʌnˈbaɪəst]

undeniable

– беззаперечний – [ˌʌndɪˈnaɪəbəl]

updated

– новий, оновлений – [ʌpˈdeɪtɪd]

video

відео – [ˈvɪdɪəʊ]

viewer

– глядач – [ˈvjuːə]

war correspondent

– журналіст, який готує повідомлення з місця, де відбуваються воєнні дії

weigh

– обдумувати, оцінювати – [weɪ]

well-researched

– ґрунтовний, добре досліджений

win over

– схилити на свій бік

сelebrity

– знаменитість – [sɪˈlɛbrɪti]

сhannel

– канал – [ˈtʃan(ə)l]

сinema / movie theater

– кінотеатр

сouch potato

- ледар, проводить багато часу перед телевізором

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

abduction

– викрадення (жінки, дитини)

abstract

– абстрактний – [ˈæbstrækt]

accessible

– доступний – [əkˈsɛsəbəl]

addicted

– захоплений; залежний – [əˈdɪktɪd]

adorn

– прикрашати – [əˈdɔːn]

aluminum

– алюмінієвий – [əˈluːmɪnəm]

antique

- старовинний (античний) - [æn'tiːk]

antiquity

– стародавність – [ænˈtɪkwɪti]

archaeological

– археологічний

archaeology

- археологія  - [ˌɑːkɪˈɒlədʒi]

artifact

– артефакт – [ˈɑːtɪfakt]

associate with

– асоціювати із

Audioanimatronics

– марка компанії Волт Дісней

authentication

– ідентифікація; підтвердження автентичності

bagpipe

– волинка

band

– група (музична); оркестр – [bænd]

banish

– відганяти; проганяти – [ˈbænɪʃ]

beak

– дзьоб – [biːk]

bemoan

– оплакувати – [bɪˈməʊn]

bereft

– позбавлений – [bɪˈrɛft]

blend

– змішувати(ся)

bodhran

– ірландський бубен

brass

– мідний

breakdown

– падіння; розвал

brush stroke

– кисті

bust

– бюст – [bʌst]

canvas

– полотно – [ˈkænvəs]

Catholicism

– католицизм – [kəˈθɒlɪˌsɪzəm]

celebrity

– знаменитість – [sɪˈlɛbrɪtɪ]

celt

– кельт – [sɛlt]

charts

– чарти, рейтинг – [tʃɑːts]

Christianity

– християнство  – [ˌkrɪstɪˈænɪtɪ]

christianize

– навертати у християнство

collage

– колаж – [kəˈlɑːʒ]

collection

– колекція – [kəˈlɛkʃ(ə)n]

colossal

– колосальний; величезний – [kəˈlɒsəl]

column

– колона – [ˈkɒləm]

compile

– компілювати; укладати

composer

– композитор – [kəmˈpəʊzə]

concert hall

– концертний зал

conductor

– диригент – [kənˈdʌktə]

conquered

– завойований

contemporary

– контемпорарі, модерн (стиль музики, танцю) – [kənˈtɛmprərɪ]

corned beef

– солонина

cranky

– примхливий – [ˈkræŋkɪ]

creativity

– творчість – [ˌkriːeɪˈtɪvɪtɪ]

criminal

– злочинець – [ˈkrɪmɪnəl]

crop

– обрізати, кадрувати – [krɒp]

decline

– відмовляти, відхиляти – [dɪˈklaɪn]

designer

– дизайнер – [dɪˈzaɪnə]

different from

– відмінний від

display

– виставка – [dɪˈspleɪ]

displeasure

– невдоволення

drag the image

– перетягнути зображення

easily recognizable

– легко розпізнаваний

embroidery

- вишиванка - [ɪm'brɔɪd(ə)rɪ]

emerge

– з`являтися, виникати – [ɪˈmɜːdʒ]

eradication

– викорінення  – [ɪˌrædɪˈkeɪʃ ən]

evolve into

– розвиватися у (щось)

excavation

– розкопки – [ɛkskəˈveɪʃ(ə)n]

exception

– виняток – [ɪkˈsɛpʃən]

exhibition

– виставка – [ɛksɪˈbɪʃ(ə)n]

expressionism

– експресіонізм – [ɪkˈsprɛʃ(ə)nɪz(ə)m]

fairy

– фея – [ˈfɛərɪ]

feature (to feature)

– зображати; показувати (на екрані)

fiddle

– скрипка – [ˈfɪdəl]

figure

- фігура - [ˈfɪgə]

flute

– флейта – [fluːt]

folklore

– фольклор, народна творчість – [ˈfəʊkˌlɔː]

folktale

– народна казка

fowl

– птиця – [faʊl]

frame

– рамка – [freɪm]

gain popularity

– здобути популярність

gallery

– галерея – [ˈgæl(ə)ri]

grisly

– жахаючий

gruesome

– жахливий, огидний – [ˈɡruːsəm]

halls

– зали - [hɔːls]

harp

– арфа – [hɑːp]

hatch

– затівати

heritage

– спадщина – [ˈhɛrɪtɪdʒ]

heroics

– гекзаметр (шестистопний дактилічний вірш)

huge

– величезний – [hjuːdʒ]

hurray

– ура – [hʊˈreɪ]

identify

– ідентифікувати – [aɪˈdɛntɪˌfaɪ]

immense workload

– репетирувати – [rɪˈhɜːs]

Impressionism

– імпресіонізм – [ɪmˈprɛʃ(ə)nɪz(ə)m]

infamous

– що має недобру славу

Irish

– ірландський – [ˈaɪrɪʃ]

jinks

– жарти

landscape

– пейзаж – [ˈlæn(d)skeɪp]

leprechaun

– леприкон (ельф, який носить гаманець із шилінгом і приносить удачу) – [ˈlɛprəˌkɔːn]

lines

– репліки (театральний термін)

lyrics

– текст пісні – [ˈlɪrɪks]

Madame Tussaud`s

– музей воскових фігур Мадам Тюссо

manipulate

– маніпулювати;  вміло поводитись з (чимось)

masses

– велика кількість; маси

mayhem

– хаос, беспорядок – [ˈmeɪhɛm]

mend

– лагодити, виправляти

mishap

– невдача; лихо – [ˈmɪshæp]

mosaic

– мозаїка – [məʊˈzeɪɪk]

movement

– рух

musical

– мюзикл – [ˈmjuːzɪkəl]

nationalism

– націоналізм

nickel

– нікелевий  – [ˈnɪkəl]

No wonder!

– Не дивно!

notorious

– сумнозвісний – [nəʊˈtɔːrɪəs]

oppressed

– пригноблений

pagan ideology

– поганський світогляд

painting

– картина – [ˈpeɪntɪŋ]

palette

- палітра – [ˈpælɪt]

parade

– парад – [pəˈreɪd]

permitted

– дозволений

play

– вистава – [pleɪ]

pop star

– поп-зірка

portrait

- портрет – [ˈpɔːtrɪt]

pout

– надувати губи

prehistoric

– доісторичний – [priːhɪˈstɒrɪk]

purely

– винятково, цілковито – [ˈpjʊəlɪ]

queue

– черга - [kjuː]

rebirth

– відродження

recount

– детально розказувати

refuse

– відмовляти(ся) – [rɪˈfjuːz]

rehearse

– репетирувати – [rɪˈhɜːs]

relic

– реліквія – [ˈrɛlɪk]

rhythm

– ритм – [ˈrɪðəm]

sacred

– священний – [ˈseɪkrɪd]

scene

– сцена, дія (у п‘єсі)

sculpture

– скульптура – [ˈskʌlptʃə]

seize

– заволодівати – [siːz]

self-portrait

– автопортрет

shamrock

– трилисник – [ˈʃæmˌrɒk]

sitter

– натурник, той, хто позує художнику – [ˈsɪtə]

sketch

– ескіз – [skɛtʃ]

snapshot

– моментальний знімок

songwriter

– автор пісень

sparkle

– виблискувати

St. Patrick`s Day

– День святого Патрика

statue

– статуя – [ˈstætjuː]

stem from

– походити від

still life

– натюрморт

symbol

– символ – [ˈsɪmbəl]

symbolize

– символізувати – [ˈsɪmbəˌlaɪz]

theatre season

– театральний сезон

theatrical performance

– театральна вистава

ticket

– квиток – [ˈtɪkɪt]

timing

– час

tin whistle

– металічна дудка з шістьма отворами

torso

– торс – [ˈtɔːsəʊ]

transform

– перетворювати; змінювати – [trænsˈfɔːm]

trickery

– спритна витівка – [ˈtrɪkərɪ]

triumph

– тріумф – [ˈtraɪəmf]

Uilleann pipes

– ірландська волинка

visual

– візуальний, зоровий – [ˈvɪʒʊəl]

warfare

– війна; прийоми ведення війни

watercolour

– акварель

wax

– віск - [waks]

wax figure

– воскова фігура

wax museum

- музей воскових фігур

wick

– гніт – [wɪk]

work of art

– твір

worthless

– нічого не вартий

МОВА І ЛІТЕРАТУРА. СПІЛКУВАННЯ

a host of

– безліч, сила-силенна

according to

– відповідно до

adhere to

– дотримуватись (чогось) – [ədˈhɪə tuː]

apply one`s abilities

– застосувати свої вміння

authenticity

– автентичність, справжність – [ˌɔːθɛnˈtɪsɪtɪ]

author

– автор – [ˈɔːθə]

become aware of

– стати обізнаним у; дізнатись про

biography

– біографія – [baɪˈɒɡrəfɪ]

body language

– мова тіла

book on

– книга про

British Library

– Британська Бібліотека

British poetry

– британська поезія

catch fire

– запалювати(ся); загоряти(ся)

channel

– телеканал – [ˈtʃænəl]

chapter

– глава (книги) – [ˈtʃæptə]

character

– герой (літературного твору) – [ˈkærɪktə]

chatter with

– розмовляти / базікати з

Chinese

– китайська – [tʃaɪˈniːz]

communicate with

– спілкуватись з

complexity

– складність – [kəmˈplɛksɪtɪ]

concern for / about

– бути стурбованим (чимось)

connection

– зв`язок – [kəˈnɛkʃən]

conundrum

– загадка, головоломка – [kəˈnʌndrəm]

copy

– примірник; копія – [ˈkɒpɪ]

creative writing

– “творче письмо” (навчальний курс у деяких університетах, на якому вчать мистецтву письменництва)

currently

– на даний момент – [ˈkʌrəntlɪ]

depth

– глибина – [dɛpθ]

dictionary

– словник (словник як книга)

drill

– вправа на автоматизацію – [drɪl]

edition

– видання – [ɪˈdɪʃən]

email (somebody)

– відправити (комусь) електронного листа

embark on

– братися за; сідати на пароплав

encyclopedia

– енциклопедія – [ɛnˌsaɪkləʊˈpiːdɪə]

English

– англійська – [ˈɪŋɡlɪʃ]

engrossed

– поглинутий – [ɪnˈɡrəʊst]

essay

– ессе – [ˈɛseɪ]

exclusively

– виключно

explanation

– пояснення – [ˌɛkspləˈneɪʃən]

fairy tale

– казка

fiction literature

– художня література, белетристика

find out

– з`ясувати

flash card

– карточка з текстом та зображенням (використовується для вивчення іноземної мови)

foliage

– листя – [ˈfəʊlɪɪdʒ]

foreign language teaching

– навчання / викладання іноземних мов

French

– французька – [frɛntʃ]

full immersion

– повне занурення

genre

– жанр – [ˈʒɑːnrə]

German

– німецька – [ˈdʒɜːmən]

gesture

– жест – [ˈdʒɛstʃə]

get in touch (with)

– зв`ячатись із

grammar

– граматика – [ˈɡræmə]

grammatical structure

– граматична структура

grasp

– збагнути, зрозуміти – [ɡrɑːsp]

halfway

– на півдорозі – [ˌhɑːfˈweɪ]

have a talk with

– розмовляти з

historical figure

– історична постать                                         

homemade

– домашнього виробництва

horror

– жах – [ˈhɒrə]

identity

– ідентичність – [aɪˈdɛntɪtɪ]

idiom

– ідіома, сталий вираз – [ˈɪdɪəm]

illustrate

– ілюструвати – [ˈɪləˌstreɪt]

imaginary

– уявний, вигаданий – [ɪˈmædʒɪnərɪ]

inflection

– закінчення (у слові); модуляція (голосу, звуку) – [ɪnˈflɛkʃən]

international cooperation

– міжнародна співпраця

intonation

– інтонація – [ˌɪntəʊˈneɪʃən]

Japanese

– японська – [ˌdʒæpəˈniːz]

language acquisition

– вивчення / набуття мови

language barrier

– мовний бар`єр

language cliché

– мовне кліше / формула

language enthusiast

– той, що захоплюється мовами

language learning

– вивчення мов

language of global communication

– мова глобального (міжнародного) спілкування

leaks of personal information

– “витік” особистої інформації

lexicon

– лексика, слова – [ˈlɛksɪkən]

listening

– аудіювання – [ˈlɪsnɪŋ]

magic

– магія – [ˈmædʒɪk]

manuscript

– рукопис – [ˈmænjʊˌskrɪpt]

master

– опановувати – [ˈmɑːstə]

memory

– спогад – [ˈmɛmərɪ]

method

– метод – [ˈmɛθəd]

monograph

– монографія (велика наукова праця) – [ˈmɒnəˌɡrɑːf]

mortality

– смертність – [mɔːˈtælɪtɪ]

motel

– готель при трасі для подорожуючих

myth

– міф – [mɪθ]

native tongue

– рідна мова

notice

– помічати – [ˈnəʊtɪs]

novel

– роман – [ˈnɒvəl]

offset

– відшкодовувати – [ˈɒfˌsɛt]

on the web

– в мережі

opening

– вступ, початок – [ˈəʊpənɪŋ]

oral activities

– усні завдання

out loud

– вголос

passionate about

– захоплений (чимось)

perpetuated

– увічнювати – [pəˈpɛtjʊˌeɪt]

phrasal verbs

– фразові дієслова

pick up on

– познайомитись з

picky

– перебірливий – [ˈpɪkɪ]

pleasurable

– приємний – [ˈplɛʒərəbəl]

plenty of

– вдосталь (чогось)

plot

– сюжет – [plɒt]

Polish

– польська – [ˈpɒlɪʃ]

printed word

– друковане слово

reading

– читання – [ˈriːdɪŋ]

recently

– нещодавно – [ˈriːsəntlɪ]

refresher

– курс перепідготовки – [rɪˈfrɛʃə]

repeat

– повторювати – [rɪˈpiːt]

rivet

– привертати – [ˈrɪvɪt]

rub shoulders with

– знатися з; водити дружбу з

Russian

– російська – [ˈrʌʃən]                           

schedule

– розклад – [ˈʃɛdjuːl]

second language acquisition

– вивчення другої / іноземної мови

sell (oneself) short

– применшувати (себе, свої можливості)

send letters

– посилати листи

sentence

– речення – [ˈsɛntəns]

service

– послуга – [ˈsɜːvɪs]

Shakespeare

– Шекспір – [ˈʃeɪkspɪə]

short story

– коротка розповідь, новела

sign up for

– записатись на

skill

- навичка, уміння - [skɪl]

social issues

– суспільні проблеми

sorely

– виключно, лише – [ˈsɔːlɪ]                      

speaking

– говоріння – [ˈspiːkɪŋ]

speech

– мовлення – [spiːtʃ]

spiritual literature

– духовна література

startle

– налякати – [ˈstɑːtəl]

stay in touch

– бути на зв`язку

storytelling

– розповідання казок / оповідей

subtitles

– субтитри – [ˈsʌbˌtaɪtəlz]

target language

– цільова мова; мова, яка вивчається

TESOL (Teaching of English to Speakers of Other Languages)

– викладання англійської для не носіїв мови

the Caribbean

– держави й острови Карибського моря

theft

– крадіжка – [θɛft]

therefore

– тому, отже – [ˈðɛəˌfɔː]

toward

–в напрямку до; по відношенню до – [təˈwɔːd]

transfix

– пронизувати; приголомшувати – [trænsˈfɪks]

translation

– переклад – [trænsˈleɪʃən]

Ukrainian

– українська – [juːˈkreɪnɪən]

universal grammar

– універсальна граматика (наука про граматичні явища в різних мовах світу, їхні спільні та відмінні властивості)

utterly

– цілком, надзвичайно – [ˈʌtəlɪ]

vivid

– чіткий; яскравий – [ˈvɪvɪd]

vocabulary

– словник, словниковий запас – [vəˈkæbjʊlərɪ]

voraciously

– жадібно, ненажерливо – [vəˈreɪʃəslɪ]

with relief

– з полегшенням

word connotation

– конотація слова, додаткове значення слова

writing

– письмо – [ˈraɪtɪŋ]

written communication

– письмова комунікація

“The Da Vinci Code”

– “Код Да Вінчі” (автор: Ден Браун)

“The Divine Comedy”

– “Божественна комедія” (автор: Данте Аліґ`єрі)

МОЛОДЬ І СУЧАСНИЙ СВІТ

adults

– дорослі – [əˈdʌlts]

attention

увага – [əˈtɛnʃ(ə)n]

breathe

– дихати – [briːð]

claim

– стверджувати – [kleɪm]

contain

– містити – [kənˈteɪn]

dairy products

- молочні продукти

die

– померти – [dʌɪ]

disease

– хвороба – [dɪˈziːz]

eating habits

- харчові звички

fat

– жир – [t]

harmful

– шкідливий – [ˈhɑːmfʊl]

lead

вести – [liːd]

nutrition

– харчування – [njʊˈtrɪʃ(ə)n]

overweight

- надмірна вага – [əʊvəˈweɪt]

parents

– батьки – [ˈpɛːr(ə)nts]

pneumonia

– пневмонія – [njuːˈməʊnɪə]

society

– суспільство – [səˈsʌɪɪti]

teenager

– підліток – [ˈtiːneɪdʒə]

tuberculosis

– туберкульоз – [tjʊˌbəːkjʊˈləʊsɪs]

vitamin

– вітамін – [ˈvʌɪtəmɪn]

wealth

– багатство – [wɛlθ]

worse

– гірше – [wəːs]

young people

– молодь

younger generation

- молоде покоління

НАУКА І ТЕХНІКА

achieve

досягати – [əˈtʃiːv]

aerial

– антена – [ˈɛərɪəl]

all-round automation

- комплексна автоматизація

appliance

– прилад – [əˈplaɪəns]

application

– заява – [ˌæplɪˈkeɪʃən]

archeology

– археологія – [ˌɑːkɪˈɒlədʒɪ]

area of research

– сфера наукового дослідження

astronaut

– астронавт – [ˈæstrəˌnɔːt]

automation

автоматизація – [ɔːtəˈmeɪʃ(ə)n]

battery

– акумулятор

be out of order

– бути не в порядку

biologist

– біолог – [baɪˈɒlədʒɪst]

biology

– біологія – [baɪˈɒlədʒɪ]

cable

– кабель – [ˈkeɪbəl]

cell phone

– мобільний телефон

chain reaction

- ланцюгова реакція

charger

– зарядний пристрій

chemist

– хімік – [ˈkɛmɪst]

civilization

– цивілізація – [ˌsɪvɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n]

comet

– комета – [ˈkɒmɪt]

computer

- комп'ютер – [kəmˈpjuːtə]

computer program

– комп`ютерна програма

computer science

– комп`стерна наука

conduct research

– проводити дослідження

confident

– впевнений – [ˈkɒnfɪd(ə)nt]

configuration

– конфігурація

considerable

– значний – [kənˈsɪd(ə)rəb(ə)l]

creator

творець – [kriːˈeɪtə]

data

– дані – [ˈdeɪtə]

database

– база даних – [ˈdeɪtəˌbeɪs]

desktop

– робочий стіл (комп`ютерний)

determine

визначати – [dɪˈtəːmɪn]

develop

– розвивати – [dɪˈvɛləp]

digital

– цифровий – [digital]

discover

– відкривати – [dɪˈskʌvə]

discovery

– відкриття – [dɪˈskʌv(ə)ri]

download a file

– скачати файл

electronic

– електронний

energy resource

- енергетичний ресурс

engine

– двигун – [ˈɛndʒɪn]

engineering

– інженерія; машинобудування

era

ера – [ˈɪərə]

experiment

– експеримент – [ɪkˈspɛrɪmənt]

formula

– формула – [ˈfɔːmjʊlə]

gadget

– ґаджет

geneticist

– генетик

genetics

– генетика

geologist

– геолог

geology

– геологія (наука про землю, її речовинний склад, будову та розвиток)

go dead

– зламатися; вийти з ладу

handlebars

- кермо, руль - ['hændlbɑːs]

hard disk

– жорсткий диск

hardware

– комп`ютерна апаратура – [ˈhɑːdˌwɛə]

have something repaired

– відремонтувати щось (у майстерні / майстром)

headphones

– навушники

headset

– навушники

industrial revolution

- промислова революція

install

– інсталювати; встановлювати – [ɪnˈstɔːl]

invention

– винахід – [ɪnˈvɛnʃən]

inventor

– винахідник

investigate

– досліджувати; розслідувати

IT (information technology)

– інформаційні технології

keyboard

– клавіатура – [ˈkiːˌbɔːd]

labour

праця – [ˈleɪbə]

laptop

– ноутбук – [ˈlæpˌtɒp]

lens

– лінзи – [lɛnz]

linguist

– лінгвіст – [ˈlɪŋɡwɪst]

linguistics

– лінгвістика

machine

– машина – [məˈʃiːn]

manual

– ручного керування – [ˈmænjʊəl]

mechanical

– механічний – [mɪˈka!!nɪk(ə)l]

meteor

– метеор  – [ˈmiːtɪə]

meteorite

– метеорит – [ˈmiːtɪəˌraɪt]

mobile phone

– мобільний телефон

monitor

– екран – [ˈmɒnɪtə]

motor

– двигун – [ˈməʊtə]

necessary

необхідний – [ˈnɛsəs(ə)ri]

net

- сітка - [net]

orbit

– орбіта – [ˈɔːbɪt]

outer space

- космічний простір

patent an invention

– запатентувати винахід

PC (personal computer)

– ПК (персональний комп`ютер)

physicist

– фізик

plug in

– вмикати у розетку

portable

– портативний – [ˈpɔːtəbəl]

psychologist

– психолог – [saɪˈkɒlədʒɪst]

recognition

– визнання – [rɛkəgˈnɪʃ(ə)n]

relieve

– полегшувати – [rɪˈliːv]

repair

– відремонтувати, полагодити

research

– наукове дослідження

research institute

– інститут досліджень

researcher

– дослідник

rocket

– ракета

rope

- мотузка, трос - [rəup]

run a program

– запустити програму; користуватись програмою

satellite

– супутник – [ˈsætəˌlaɪt]

scale

масштаб – [skeɪl]

scanner

– сканер – [ˈskænə]

science

наука – [ˈsʌɪəns]

shooting star

– падаюча зірка

social sciences

– соціальні науки

sociologist

– соціолог – [ˌsəʊsɪˈɒlədʒɪst]

sociology

– соціологія – [ˌsəʊsɪˈɒlədʒɪ ]

socket

– розетка

software

– програмне забезпечення – [ˈsɒftˌwɛə]

solve

вирішувати – [sɒlv]

source of energy

- джерело енергії

space

– космос; простір

space shuttle

– космічний корабель

space station

– космічна станція

spacecraft

– космічний корабель

spaceship

– космічний корабель

specialization

– спеціалізація

specialize

– спеціалізуватися – [ˈspɛʃəˌlaɪz]

speed up

– прискорювати

spread of information

- поширення інформації

statistical data

– статистичні дані

statistics

– статистика – [stəˈtɪstɪks]

steam engine

- паровий двигун

surf the internet

– “бродити” по інтернеті

survey

– опитування; анкетування – [ˈsɜːveɪ]

the universe

– всесвіт – [ˈjuːnɪˌvɜːs]

the web

– інтернет

tremendous

– величезний – [trɪˈmɛndəs]

UFO (unidentified flying object)

– НЛО – [UFO]

VCR

– відеомагнітофон

wheel

– колесо – [wiːl]

wire

– дріт, провід – [waɪə]

аct up

– барахлити

ОДЯГ

baggy

– мішкуватий – [ˈbægi]

belt

– ремінь – [bɛlt]

blouse

– блузка – [ˈblaʊz]

boots

– черевики – [buːts]

bowtie

– метелик – [bəʊˈtʌɪ]

buckle

– пряжка – [ˈbʌk(ə)l]

button

– ґудзик – [ˈbʌt(ə)n]

button–down

– на ґудзиках

cardigan

– кардиган – [ˈkɑːdɪg(ə)n]

collar

– комір – [ˈkɒlə]

conservative

– консервативний – [kənˈsəːvətɪv]

cuff

– манжета – [kʌf]

dress

– плаття – [drɛs]

dressing–gown

– халат

fashionable

– модний – [ˈfaʃ(ə)nəb(ə)l] 

gloves

– рукавички – [glʌvs]

hat

– капелюх – [hæt]

heel

– каблук – [hiːl]

hem

– підшивати – [hɛm]

in fashion

– у моді

jacket

– піджак –  [transcription]

jeans

– джинси – [dʒiːnz]

jumpsuit

– комбінезон – [ˈdʒʌmpsuːt]

laces

– шнурівки

old–fashioned

– старомодний

out of fashion

– той, що вийшов з моди

out–dated

– застарілий

overcoat

– пальто – [ˈəʊvəkəʊt]

scarf

– шарф – [skɑːf]

shirt

– сорочка – [ʃəːt]

shorts

– шорти – [ʃɔːts]

skirt

– спідниця – [skəːt]

sleeve

– рукав – [sliːv]

slippers

– тапочки

sole

– підошва – [səʊl]

stylish

– стильний – [ˈstʌɪlɪʃ]

suit

– костюм – [suːt]

sweater

– светр – [ˈswɛtə]

tie

– краватка – [tʌɪ]

tight–fitting

– в обтяжку

trousers

– брюки – [ˈtraʊzəz]

turtleneck

– гольф – [ˈtəːt(ə)lnɛk]

T–shirt

– футболка

unfashionable

– немодний – [ʌnˈfaʃ(ə)nəb(ə)l]

vest

– жилет – [vɛst]

waist coat

– жилет

zip

– застібка-блискавка – [zɪp]

ОСВІТА ТА НАВЧАННЯ

absent

– відсутній – [ˈæbsənt]

access to the Internet

- доступ в Інтернет

assess

– оцінювати – [əˈsɛs]

assessment

– оцінювання – [əˈsɛsmənt]

attend classes

– відвідувати уроки / пари

attentive

– уважний – [əˈtɛntɪv]

be at a lesson

– бути на уроці

be excluded

– бути виключеним (зі школи, ін.)

be expelled

– бути виключеним (зі школи, ін.)

be present

– бути присутнім

blackboard

– дошка – [ˈblækˌbɔːd]

boarding school

– школа-інтернат

canteen

– їдальня – [kænˈtiːn]

chalk

– крейда – [tʃɔːk]

cheat in an exam

– обманювати на екзамені

Chemistry

– хімія – [ˈkɛmɪstri]

class

- клас – [klɑːs]

classmate

– однокласник – [ˈklɑːsˌmeɪt]

classroom

– клас (приміщення) – [ˈklɑːsˌruːm]

college

– коледж – [ˈkɒlɪdʒ]

competition

– конкурс – [kɒmpɪˈtɪʃ(ə)n]

comprehensive school

– загальноосвітня школа

compulsory education

– обов`язкова освіта

conscientious

– сумлінний, совісний – [ˌkɒnʃɪˈɛnʃəs]

copybook

– зошит

course

– курс – [kɔːs]

coursebook

– підручник, посібник – [ˈkɔːsˈbʊk]

cram for an exam

– інтенсивно готуватись до екзамену

curriculum

- навчальний план – [kʌˈrɪkjʊləm]

deadline

– крайній термін – [ˈdɛdˌlaɪn]

desk

– парта

do a subject

– вивчати предмет

do an activity

– виконувати завдання

do homework

– робити домашню роботу

do one`s best

– робити все можливе

do project work

– готувати проект

drop out (from school / from a course)

– кидати (школу / навчання)

Easter break

– великодні канікули – [ˈiːstə ˈbreɪk]

education

– освіта; навчання – [ˌɛdjʊˈkeɪʃən]

elementary school

– початкова школа

entrance exam

- вступний екзамен

evaluate

– оцінювати – [ɪˈvæljʊˌeɪt]

evaluation

– оцінювання – [ɪˌvæljʊˈeɪʃ ən]

examination

– екзамен – [ɪgˌzamɪˈneɪʃ(ə)n]

expulsion

– виключення (зі школи) – [ɪkˈspʌlʃən]

exrcise-book

– зошит

extra lessons

– додаткові уроки

extra-curricular activities

– позашкільні заходи

fail an exam

– провалити екзамен

fair

– чесний – [fɛə]

finish school

- закінчити школу

folder

– папка – [ˈfəʊldə]

foreign languages

– іноземні мови

get a degree

– отримати ступінь

get a diploma

– отримати диплом

go to school

– ходити в школу

grade

– оцінка

graduate (from a university)

– випускник – [ˈɡrædjʊɪt]

grammar school

– середня класична школа

hard-working

– працьовитий

headmaster

– директор школи – [ˌhɛdˈmɑːstə]

holidays

– канікули – [ˈhɒlɪˌdeɪs]

Humanities

– гуманітарні науки

impatient

– нетерплячий – [ɪmˈpeɪʃənt]

language

– мова – [ˈlæŋgwɪdʒ]

lazy

– лінивий – [ˈleɪzɪ]

learn by heart

– вивчати напам`ять

leave school

– закінчити навчання у школі

lecturer

– викладач – [ˈlɛktʃərə]

library

– бібліотека – [ˈlʌɪbrəri]

literature

– література – [ˈlɪt(ə)rətʃə]

locker

– шафка з замком – [ˈlɒkə]

lunch break

– обідня перерва

make mistakes

– робити помилки

make notes

– робити нотатки

make progress

– досягати успіху          

mandatory course

– обов`язковий предмет

mark

оцінка[mɑːk]

Mathematics

– математикa[maθ(ə)ˈmatɪks]

memorize

– запам`ятовувати

mixed school

– школа, у якій навчаються хлопці і дівчата

motivated

– мотивований – [ˈməʊtɪveɪtɪd]

Music

– музика

obtain a certificate

– отримати атестат

optional course

– предмет/курс на вибір

pass an exam

- здати екзамен 

passive

– пасивний – [ˈpæsɪv]

Physical Education

– фізкультура

Physics

– фізика – [ˈfɪzɪks]

play truant

– прогулювати уроки

playground

– майданчик для гри; спортмайданчик

primary school

– початкова школа

private school

- приватна школа

punctual

– пунктуальний – [ˈpʌŋktjʊəl]

re-sit an exam

– перездавати екзамен

read up for an exam

– готуватися до екзамену

recess (am.)

– велика перерва у школі  – [ˈriːsɛs]

revise

– повторювати (матеріал) – [rɪˈvaɪz]

school

- школа – [skuːl]

school breaks up

– школа закривається на канікули

school-leaver

– випускник

school-leaving exam

– випускний шкільний екзамен

schoolboy

– школяр

schoolgirl

– школярка

Sciences

– природничі науки – [ˈsaɪəns]

secondary school

– середня школа

semester

– семестр – [sɪˈmɛstə]

single-sex school

– школа лише для дівчат або для хлопців

sit an exam

– здавати екзамен

skip classes

– пропускати уроки

sloppy

– недбалий – [ˈslɒpɪ]

solve a problem

– вирішувати проблему/питання

spring break

– весняні канікули

staff room

– учительська

state school

– державна школа

student

– студент – [ˈstjuːdənt]

study hard

– важко вчитися

subject

предмет – [ˈsʌbdʒɛkt]

success

- успіх - [sək'ses]

summer break

– літні канікули

take a break

– робити перерву

talented

– талановитий

teacher

учитель – [ˈtiːtʃə]

team

команда[tiːm]

test

– тест – [tɛst]

textbook

– підручник, посібник – [ˈtɛkstˌbʊk]

the bell goes at …

– дзвінок продзвенить о … (год.)

think over

- роздумувати над (чимось)

timetable

– розклад – [ˈtaɪmˌteɪbəl]

training

– навчання, тренування – [ˈtreɪnɪŋ]

truancy

– прогул – [ˈtruːənsɪ]

tuition

– плата за навчання – [tjuːˈɪʃ(ə)n]

tuition fee

- оплата за навчання

unfair

– нечесний

university

– університет – [ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ]

vacation (am.)

– канікули – [vəˈkeɪʃən]

vocational school

– професійно-технічне училище

workbook

– збірник вправ

ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ. ВИБІР ПРОФЕСІЇ

accountant

- бугалтер - [ə'kauntənt]

application (to apply for)

- заява (подавати заяву) - [ˌæplɪ'keɪʃ(ə)n]

appointment

- зустріч - [ə'pɔɪntmənt]

carpenter

- тесляр - ['kɑːp(ə)ntə]

cashier

- касир - [kæ'ʃɪə]

chef

- шеф повар - [ʃef]

dependable

– надійний [dɪˈpɛndəb(ə)l]

determined

– рішучий – [dɪˈtəːmɪnd]

dismissing

- відхилення (звільнення) 

employee

- робітник - [ˌɪmplɔɪ'iː]

estate agent

-  агент з нерухомості - [ɪs'teɪteɪdʒənt]

firefighter

- пожежник - ['faɪəˌfaɪtə]

guidance counselors

- шкільні консультанти

hairdresser

- перукар - ['heəˌdresə]

miner

- шахтар - ['maɪnə]

obsessed

– одержимий 

optimism

– оптимізм – [ˈɒptɪmɪz(ə)m]

pitfall

– пастка [ˈpɪtfɔːl]

plumber

- водопровідник - [ˈpləmər]

profit

- прибуток, вигода - ['prɔfɪt]

promotion

- підвищення - [prə'məuʃ(ə)n]

prospect

– перспектива – [ˈprɒspɛkt]

redundancy

- скорочення штатів – [rɪˈdʌnd(ə)nsi]

refuse collector

- смітникар, автомобіль для вивезення сміття

resignation

- вихід у відставку - [ˌrezɪg'neɪʃ(ə)n]

resilient

– гнучкий – [rɪˈzɪlɪənt]

resourceful

– винахідливий [rɪˈsɔːsfl]

Rigid

– жорсткий, суворий – [ˈrɪdʒɪd]

salary

- зарплатня - ['sæl(ə)rɪ]

surgery

- хірургія - ['sɜːʤ(ə)rɪ]

vicar

- вікарій (заступник) - ['vɪkə]

waiter

- офіціант - ['weɪtə]

well-founded

– oбгрунтований 

ПОВСЯКДЕННІ СПРАВИ

alarm clock

будильник

bargain

- вигідна покупка (дешевизна) 

breakfast

– сніданок – [ˈbrɛkfəst]

brush teeth

– чистити зуби

bus stop

– автобусна зупинка

cross

- перетнути (вулицю, річку, кімнату)

e.g. To cross a road

cup of tea

– чашка чаю

deal with

- мати справу з - [diːl]

eat breakfast

снідати

failure

- невдача, провал - ['feɪljə]

friendship

- дружба

get dressed

 – одягатися 

get up

– вставати 

glass of milk

– склянка молока

go home

– йти додому

go to a meeting

– йти на зустріч

go to bed

– іти спати

go to the gym

– ходити в тренажерний зал

go to work/school

– йти на роботу/до школи

have a shower/bath

– приймати душ/ванну

have dinner

– обідати

have lunch

– мати ланч

leave work/school

– залишити роботу/школу

make bed

– застеляти ліжко

meet a friend

– зустріти друга

motherhood

- материнство

run out of

- закінчуватись

e.g. We've run out of money. - У нас закінчились гроші.

sleep

– спати – [sliːp]

study

– вчитися – [ˈstʌdi]

wake up

– прокидатися 

walk the dog

– гуляти з собакою

watch television

– дивитися телебачення

worn out

- виснажений (зношений)

yawn

– позіхати – [jɔːn]

ПОДОРОЖІ ТА ЕКСКУРСІЇ

accomodation

- житло 

amazing

- дивовижний - [əˈmeɪzɪŋ]

architecture

– архітектура – [ˈɑːkɪˌtɛktʃə]

arrival

– прибуття – [əˈraɪvəl] 

B&B (bed and breakfast)

– номер зі сніданком (у готелі)

baggage

– багаж – [ˈbægɪdʒ]

be on a holiday

– бути на відпочинку

bicycle

– велосипед –  [ˈbaɪsɪkəl]

board (to board)

– сідати на (літак, корабель) – [bɔːd]

boat

– човен – [bəʊt]

book a room

– зарезервувати кімнату/номер

business trip

– ділова поїздка

cabin

- каюта - ['kæbɪn]

cable cars

– канатні дороги

campsite

- кемпінг (наметове містечко) - ['kæmpsaɪt]

cancel (to cancel)

- відміняти - ['kæn(t)s(ə)l]

charge

– знімати плату (з когось за щось) – [tʃɑːdʒ]

coach

– пасажирський вагон – [kaʊtʃ]

comfortable

– комфортний – [ˈkʌmfətəbəl]

convenient

– зручний –  [kənˈviːnɪənt]

crash

- аварія - [kræʃ]

crew

- команда - [kruː]

cross the border

– перетинати кордон

cruise liner

– круїзний лайнер – [ˈkruːz ˈlaɪ nər]

customs

- митниця - [ˈkəstəmz]

deck

- палуба - [dek]

delay (to delay)

- відкладати - [dɪ'leɪ]

departure

– відправлення – [dɪˈpɑːtʃə]

destination

- призначення - [ˌdestɪ'neɪʃ(ə)n]

disembark (to disembark)

– сходити на берег – [dɪsɪmˈbɑːk]

double room

– двомісний номер

duty-free

– безмитний – [ˌdjuːtɪ ˈfriː]

eco-tourism

– екологічний туризм – [ˈiːkəʊˌtʊərɪzəm]

encounter (to encounter)

– стикатися з (чимось) – [ɪnˈkaʊntə]

exchange office

– обмінний пункт – [ɪksˈtʃeɪndʒ ˈɒfɪs]

excursion

– екскурсія – [ɪkˈskɜːʃən]

expire (to expire)

– виходити з терміну дії – [ɪkˈspaɪə]

fascinating

– захоплюючий – [ˈfæsɪˌneɪtɪŋ]

fast train

– швидкий потяг

ferry

– пароплав – [ˈfɛrɪ]

filming

– екранізація (кінозйомка)

flight

- рейс, політ - [flaɪt]

flight attendant

- стюардеса - [flaɪt ə'tendənt]

foreign currency

– іноземна валюта – [ˈfɒrɪn ˈkarənsɪ]

fortnight

- два тижні - ['fɔːtnaɪt]

free entrance

– безкоштовний вхід

full board

– повний пансіон, триразове харчування (у готелі)

get lost

– загубитися

globetrotter

– завзятий мандрівник – [ˈgləʊbˌtrɒtə]

go sightseeing

– оглядати визначні місця

hand luggage

– ручний багаж

harbour

- гавань - ['hɑːbə]

hazard

– небезпека – [ˈhæzəd]

head for

– прямувати до

hilly

- горбкуватий - [ˈhɪli]

hitch-hike (to hitch-hike)

– подорожувати автостопом

holiday resort

– курорт – [ˈhɒlɪˌdeɪ rɪˈzɔːt]

hostel

- гуртожиток - ['hɔst(ə)l]

hotel suite

– готельний номер – [həʊˈtɛl ˈswiːt]

ice-cream parlours

– кафе – морозиво 

include (to include)

– включати – [ɪnˈkluːd]

invalid

– недійсний – [ɪnˈvælɪd]

itinerary

- маршрут - [aɪ'tɪn(ə)r(ə)rɪ]

land (to land)

- приземлятись - [lænd]

leave

– від’їжджати – [liːv]

low-budget traveller

– небагатий мандрівник

luggage

- багаж - ['lʌgɪʤ]

make a reservation

– зарезервувати

monument

– пам`ятка – [ˈmɒnjʊmənt]

motorbike

– мотоцикл –  [ˈməʊtəˌbaɪk]

motorway

– автомагістраль – [ˈməʊtəˌweɪ]

northern

- північний - [ˈnɔːð(ə)n]

occupied

– зайнятий

on foot

– пішки

one-way ticket

– білет «в один бік»

Pacific Ocean

- Тихий океан

palm trees

– пальмові дерева

passenger

– пасажир – [ˈpæsɪndʒə]

permanent visa

– віза на довготривале перебування – [ˈpɜːmənənt ˈviːzə]

petrol

– пальне – [ˈpɛtrəl]

picturesque

– мальовничий – [ˌpɪktʃəˈrɛsk]

pilgrimage

– паломництво – [ˈpɪlgrɪmɪdʒ]

places of interest

– визначні місця

porter

- вахтер,швейцар - ['pɔːtə]

quay

- причал - [kiː]

reach destination

– досягти місця призначення – [ˈriːtʃ ˌdɛstɪˈneɪʃən]

reception

– стійка адміністратора (у готелі) – [rɪˈsɛpʃən]

receptionist

– адміністратор (у готелі)

remote area

– віддалена територія – [rɪˈməʊt ˈɛərɪə]

return

– повертатися – [rɪˈtɜːn]

return ticket

– білет в обидві сторони

round-trip ticket

– білет «туди і назад» 

runway

- злітно-посадкова смуга - ['rʌnweɪ]

seafront

- набережна - ['siː'frʌnt]

seagull

- чайка - ['siːgʌl]

seat belt

- пасок безпеки 

set off

– вирушати

shake hands

– потиснути руки (привітатися)

short drive

– коротка поїздка

single room

– одномісний номер

snorkelling

– плавання під водою з маскою і трубкою

stopover

– зупинка в дорозі – [ˈstɒpˌəʊvə]

street actors

– вуличні актори

suitcase

- валіза - ['s(j)uːtkeɪs]

take off

– злітати

through train

– прямий поїзд – [θruː treɪn]

ticket office

– квиткова каса

tour

- тур - [tuə]

tourism industry

– туристична галузь – [ˈtʊərɪzəm ˈɪndəstrɪ]

traditional

– традиційний - [trəˈdɪʃ(ə)n(ə)l]

traffic jam

– затор на дорозі [ˈtræfɪk ˈdʒæm]

transit visa

– транзитна віза

travel agency

– туристична агенція

travel around the world

– подорожувати навколо світу

travel by car

– подорожувати автомобілем

travel by plane

– подорожувати літаком

travelling

– подорожування

trek

– робити великий перехід – [trɛk]

underground

– метрополітен - [ˈʌndəˌgraʊnd]

unfasten

- розстібати - [ʌn'fɑːs(ə)n]

up-market traveler

– забезпечений мандрівник

vacancy

– вільне місце –  [ˈveɪkənsɪ]

vacation

– відпустка – [vəˈkeɪʃən]

valid

– дійсний – [ˈvælɪd]

voyage

- морська подорож - ['vɔɪɪʤ]

wander

– мандрувати – [ˈwɒndə]

West Coast

- Західне узбережжя

yacht

– яхта – [jɒt]

ПОКУПКИ

available

- доступний(в наявності) - [ə'veɪləbl]

boutique

- бутік (невеличкий магазин модних та дорогих товарів) - [buː'tiːk]

camera

фотоапарат – [ˈkæm(ə)rə]

cash-desk

- розрахункова каса

Central Department Store

- ЦУМ

counter

прилавок – [ˈkaʊntə]

deliver

- доставляти (відносити комусь щось) - [dɪ'lɪvə]

discount

- знижка - ['dɪskaunt]

expenses

- витрати - [ɪk'spen(t)s]

for free

- безкоштовно

free of charge

- безкоштовно

fur

– хутро – [fʊə]

grocery

– продуктовий – [ˈgrəʊs(ə)ri]

haberdashery

– галантерея – [ˈhæbəda!!ʃəri]

hosiery

- панчішні вироби – [ˈhəʊzɪəri]

leather-wear

- шкіряний одяг

look for

– шукати

make out

- розібрати (розкупити)

market

- ринок - ['mɑːkɪt]

market place

- ринкова площа (стихійний ринок) - 

multistory

– багатоповерховий – [mʌltɪˈstɔːri]

out of stock

- немає в запасі (немає в наявності) 

perfumery

парфумерія – [pəˈfjuːm(ə)ri]

pots and pans

- каструлі і сковорідки

price

ціна – [prʌɪs]

pricey

- дорогий - ['praɪsɪ] 

purchase

- покупка - ['pɜːʧəs]

purse

- гаманець (жіноча сумочка) - [pɜːs]

ready-made clothes

– готовий одяг

receipt

- чек (квиток) - [rɪ'siːt]

shop-assistant

продавець

shop-window

вітрина

shopkeeper

- власник магазину - ['ʃɔpˌkiːpə]

shopping list

- список покупок

shortage

- нестача - ['ʃɔːtɪʤ]

stationery

- канцелярські товари – [ˈsteɪʃ(ə)n(ə)ri]

style

– стиль – [stʌɪl]

supermarket

– супермаркет – [ˈsjuːpəmɑːkɪt]

trolley

- візок - ['trɔlɪ]

vacuum-cleaner

- пилосос

wallet

- гаманець - ['wɔlɪt]

washing machine

- пральна машина

ПОЧУТТЯ ТА СТОСУНКИ

admire

– захоплюватись – [ədˈmaɪə]

admit

– визнавати

adore

обожнювати; поклонятися [ə'dɔ:]

alone

– сам, один – [əˈləʊn]

amazed

– вражений, здивований – [əˈmeɪzd]

amused (by)

– вражений

angry (with smb.)

– злитись (на когось) – [ˈæŋɡrɪ]

attract

— приваблювати [ə'trækt]

badly treated

– до якого погано ставляться

be afraid of

– боятися (когось / чогось)

be crazy about smb.

— бути дуже захопленим кимсь

be in love (with)

— бути закоханим (у)

be madly in love with smb.

— безумно, шалено закохатися в когось

be terrified of

– жахатися (когось / чогось)

bewildered

– спантеличений, стурбований – [bɪˈwɪldəd]

bitter

– гіркий – [ˈbɪtə]

can`t stand (something or somebody)

– не могти терпіти (щось / когось)

chap

– хлопець, приятель – [tʃæp]

company

– компанія – [ˈkʌmpənɪ]

contempt

– зневага – [kənˈtɛmpt]

date smb.

— призначати побачення, зустрічатися з кимось

disappointed

– розчарований – [ˌdɪsəˈpɔɪntɪd]

dislike

– не подобатися – [dɪsˈlaɪk]    

e.g. She dislikes Chinese cuisine. – Їй не подобається китайська кухня.

emotional

– емоційний – [ɪˈməʊʃənəl]

excited

– схвильований – [ɪkˈsaɪtɪd]

fall in love with smb.

— закохатися в когось

fall out of love with smb.

— розлюбити когось

fancy

подобатися, любити  ['fænsɪ]

fed up with

– ситий (чимось)

feel

– почувати; відчувати – [fiːl]

feel sorry

 – співчувати; шкодувати

feel uneasy

– почуватися незручно

feeling

– почуття; відчуття – [ˈfiːlɪŋ]

frighten

– лякати - [ˈfraɪtən]

frown on

– не схвалювати

get on well (with)

– ладити добре (з)

gloomy

– похмурий – [ˈɡluːmɪ]

go out (with)

— виходити у світ, зустрічатися (з)

grudge

– виявляти невдоволення; заздрити – [ɡrʌdʒ]

happy

– щасливий – [ˈhæpɪ]

have a lot in common

– мати багато спільного

have respect for

– поважати (когось)

hide one`s feelings

– приховувати свої почуття

hiss

– освистувати; сичати

hostile

– ворожий – [ˈhɒstaɪl]

impress

– вражати – [ɪmˈprɛs]

in one`s company

– у чиїйсь компанії

in particular

– особливо

indifferent to

– байдужий до

inferiority complex

– комплекс неповноцінності – [ɪnˌfɪərɪˈɒrɪtɪ ˈkɒmplɛks]

insult

– ображати – [ɪnˈsʌlt]

jealous

– заздрісний; ревнивий – [ˈdʒɛləs]

keen on

– заповзятливий до (чогось)

keep distance from

– тримати дистанцію з

keep out of one`s way

– тримати(ся) подалі від когось

kiss

— цілувати (ся) - [kɪs]

loathe each other

– ненавидіти один одного – [ləʊð]

lonely

– самотній – [ˈləʊnlɪ]

look down (on smb.)

– зневажати (когось)

look down on (somebody)

– зневажати

look up to (somebody)

– ставитись з повагою до (когось)

love-hate relationship

– відносини, у яких чергуються почуття любові та ненависті

mingle with

– спілкуватись з – [ˈmɪŋɡəl]

miserable

– нещасний – [ˈmɪzərəbəl]

mood

– настрій – [muːd]

moved

– зворушений – [muːvd]

on cloud nine

– на сьомому небі від щастя

over the moon

– дуже щасливий

overwhelmed

– переповнений – [ˌəʊvəˈwɛlmd]

particularly

– особливо – [pəˈtɪkjʊləlɪ]

passionately

пристрасно, палко ['pæʃənɪtlɪ]

peace

– мир – [piːs]

petrified

– остовпілий, заціпенілий – [ˈpɛtrɪfaɪd]

pity (smb.)

– співчувати (комусь) – [ˈpɪtɪ]

popularity

– популярність – [ˌpɒpjʊˈlærɪtɪ]

quite

– досить – [kwaɪt]

regard somebody with

– ставитися до когось з

reluctant

– неохочий – [rɪˈlʌktənt]

resent

– обурюватися – [rɪˈzɛnt]

sensitive

– чутливий – [ˈsɛnsɪtɪv]

sentimental

– сентиментальний – [ˌsɛntɪˈmɛntəl]

sick to death of

– якому набридло по горло

sympathy

– співчуття – [ˈsɪmpəθɪ]

take care of (about) smb.

— дбати (піклуватися) про когось

thrill

– трепет – [θrɪl]

touched

 – розчулений – [tʌtʃt]

trust

– довіряти – [trʌst]

ugliness

– потворність – [ˈʌɡlɪnɪs]

walk on air

– бути на сьомому небі від щастя

worry

– хвилюватися – [ˈwʌrɪ]

ПРАВО. ПОЛІТИКА. ЕКОНОМІКА. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

accept

— приймати – [əkˈsɛpt]

activist

– активіст – [ˈæktɪvɪst]

advance

– покращувати(ся) – [ədˈvɑːns]

agitator

– агітатор – [ˈædʒɪˌteɪtə]

ambassador

– посол – [æmˈbæsədə]

Amnesty International (AI)

– Міжнаро́дна амні́стія (всесвітня з захисту прав людини)

armed forces

– збройні сили

arrangement

— угода – [əˈreɪn(d)ʒm(ə)nt]

array

– велика кількість, сила-силенна – [əˈreɪ]

assist

— допомагати – [əˈsɪst]

at first glance

– з першого поглляду

Atlantic Charter

— Атлантична хартія

Bali

– Балі (острів у Індонезії) – [ˈbɑːlɪ]

basic health care services

– базове медичне обслуговування

bay

– залив, бухта – [beɪ]

be in on a secret

– знати про секрет

beside

— поруч – [bɪˈsʌɪd]

bill of parliament

– законопроект парламенту

boost tourism

– підтримати туризм

boundary

– прикордонний – [ˈbaʊndərɪ]

budget

– бюджет – [ˈbʌdʒɪt]

buffalo

– буйвіл – [ˈbʌfəˌləʊ]

by chance

– випадково

Cabinet minister

– член кабінету/ради міністрів

CEO

– генеральний директор компанії

chamber

– палата – [ˈtʃeɪmbə]

children`s rights

– права дітей

citizenship

– громадянство – [ˈsɪtɪzənˌʃɪp]

coexist

– співіснувати – [ˌkəʊɪɡˈzɪst]

coin

— вигадувати – [kɔɪn]

commit

— здійснювати – [kəˈmɪt]

completion

– завершення – [kəmˈpliːʃən]

Congress

– Конгрес (федеральний законодавчий орган у США; складається із Сенату і Палати представників) – [ˈkɒŋɡrɛs]

Congressman

– конгресмен (амер.) – [ˈkɒŋɡrɛsmən]

Congresswoman

– конгресмен (амер.)

constituency

– виборці; виборчий округ

constitution

– конституція – [ˌkɒnstɪˈtjuːʃən]

construct

— будувати – [kənˈstrʌkt]

consulate

– консульство – [ˈkɒnsjʊlɪt]

converge

– зустрічатись, сходитись – [kənˈvɜːdʒ]

cuisine

– національна кухня

curd

– домашній сир, “творог” – [kɜːd]

currency

– валюта – [ˈkʌrənsɪ]

debate

— дискутувати – [dɪˈbeɪt]

declaration

— декларація – [dɛkləˈreɪʃ(ə)n]

defence

– оборона – [dɪˈfɛns]

deity

– божество, божок – [ˈdeɪtɪ]

democracy

– демократія – [dɪˈmɒkrəsɪ]

design

— задумувати – [dɪˈzʌɪn]

developing countries

– країни, що розвиваються

dictator

– диктатор – [dɪkˈteɪtə]

dictatorship

– диктатура

diplomat

– дипломат – [ˈdɪpləˌmæt]

diplomatic relations

– дипломатичні відносини

disadvantage

– невигідне становище, незручність – [ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ]

domestic

– внутрішній (у країні)

donation

— дар, благодійний внесок – [də(ʊ)ˈneɪʃ(ə)n]

draft

— складати план – [drɑːft]

economic

– економічний – [ˌiːkəˈnɒmɪk]

economic recession

– економічний спад

economics

– економіка (як наука) – [ˌiːkəˈnɒmɪks]

economy

– економіка (як стан, діяльність) – [ɪˈkɒnəmɪ]

elaborate

— розробляти – [ɪˈlæb(ə)rət]

elect

– обирати – [ɪˈlɛkt]

election

– вибори – [ɪˈlɛkʃən]

embassy

– посольство – [ˈɛmbəsɪ]

emigrate

– емігрувати – [ˈɛmɪˌɡreɪt]

emigration

– еміграція

empire

–імперія – [ˈɛmpaɪə]

empower

– уповноважувати; дозволяти

equally

– однаково – [ˈiːkwəlɪ]                        

except for

– за винятком (чогось / когось)

exchange rate

– валютний курс

executive

– виконавчий директор; службовець, керівник – [ɪɡˈzɛkjʊtɪv]

exile

– заслання; вигнання – [ˈɛɡzaɪl]

existence

— існування – [ɪgˈzɪst(ə)ns]

fins

– ласти – [fɪns]

Foreign Affairs

– міжнародні відносини (галузь зовнішньої політики)

formal

— офіційний – [ˈfɔːm(ə)l]

frontier

– кордон

fulfill

— виконувати – [fʊlˈfɪl]

gender discrimination

– дискримінація за статтю

global well-being

– загальний добробут

govern

– управляти (державою, ін.)

government

– уряд

Greenpeace

– Ґрінпіс (міжнародна природоохоронна організація)

head of state

– глава держави

headquarters

— штаб-квартира – [hɛdˈkwɔːtəz]

homeland

– батьківщина – [ˈhəʊmˌlænd]

House of Commons

– Палата общин (нижча палата парламенту у Британії)

House of Lords

– Палата лордів (вища палата парламенту у Британії)

House of Representatives

– Палата представників (нижча палата Конгресу у США)

impressive

– вражаючий – [ɪmˈprɛsɪv]

in the end

– врешті-решт

incredible

– неймовірний – [ɪnˈkrɛdəbəl]

independence

– незалежність

intelligence service

– розвідка

internal

– внутрішній – [ɪnˈtɜːnəl]

International Chamber of Commerce

– Міжнародна торговельна палата

International monetary Fund

– Міжнародний валютний фонд (МВФ)

International Morse Code

– азбука Морзе (система умовних знаків для передавання букв і цифр у телеграфії)

ISBN (international standard book number)

– міжнародний обліковий книжковий номер

king

– король – [kɪŋ]

kingdom

– королівство – [ˈkɪŋdəm]

landmark

– визначна пам‘ятка – [ˈlændˌmɑːk]

law

– закон – [lɔː]

leadership

– лідер – [ˈliːdəʃɪp]

left-wing

– лівосторонній

legislate

– законодавствувати

legislation

– законодавча діяльність

liberal

– ліберальний – [ˈlɪbərəl]

locate

— виявляти – [lə(ʊ)ˈkeɪt]

maintain

— підтримувати – [meɪnˈteɪn]

majority

— більшість – [məˈdʒɒrɪti]

mayor

– мер – [mɛə]

meeting

– зібрання; зустріч

Minister

– міністр – [ˈmɪnɪstə]

ministry

– міністерство

monarchy

– монархія – [ˈmɒnəkɪ]

MP (Member of Parliament)

– член парламенту

NASA (National Aeronautics and Space Administration)

– НАСА (Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, США) – [ˈnæsə]

national anthem

– національний гімн

nationality

– національність – [ˌnæʃəˈnælɪtɪ]

negotiate

– вести переговори – [nɪˈɡəʊʃɪˌeɪt]

negotiations

– переговори – [nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃən]

negotiator

– особа, що веде переговори; посередник

New York City

– Нью-Йорк (місто)

NGO (Non-Governmental Organization)

– неурядова організація

obligation

— зобов'язання – [ɒblɪˈgeɪʃ(ə)n]

outline

— намалювати контур – [ˈaʊtlʌɪn]

overlook

– виходити на – [ˌəʊvəˈlʊk]

party member

– член партії

Peace Corps

– “Корпус миру” (урядова організація США, яка займається освітніми та іншими проектами у країнах, що розвиваються)

permanent

— постійний – [ˈpəːm(ə)nənt]

pernicious effect

– пагубний ефект – [pəˈnɪʃəs  ɪˈfɛkt]

pledge

— ручатися – [plɛdʒ]

plunge into

– заглибитись у – [plʌndʒ ˈɪntə]

PM (Prime Minister)

– прем`єр міністр

political asylum

– політичний притулок – [pəˈlɪtɪkəl əˈsaɪləm]

political leader

– політичний лідер

politician

– політик – [ˌpɒlɪˈtɪʃən]

poverty

– бідність – [ˈpɒvətɪ]

predict

– передбачати – [prɪˈdɪkt]

preserved

– збережений – [prɪˈzɜːv]

president

– президент – [ˈprɛzɪdənt]

principle

— принцип – [ˈprɪnsɪp(ə)l]

proof

- доказ, підтвердження - [pruːf]

proposal

— пропозиція – [prəˈpəʊz(ə)l]

purpose

— мета – [ˈpəːpəs]

queen

– королева – [kwiːn]                       

ratify

— ратифікувати – [ˈrætɪfʌɪ]

Red Cross

– “Червоний Хрест” (міжнародний гуманітарний рух)

reform

– реформа – [rɪˈfɔːm]

religion

– релігія – [rɪˈlɪdʒən]

Representative (U.S.)

– член конгресу, конгресмен – [ˌrɛprɪˈzɛntətɪv]

royal family

– королівська сім`я

royalty

– члени королівської родини – [ˈrɔɪəltɪ]

sari

– сарі (жіночий одяг в індії) – [ˈsɑːrɪ]

scenery

– пейзаж – [ˈsiːnərɪ]

Senate (U.S.)

– член сенату, конгресмен – [ˈsɛnɪt]

separate peace

— сепаратний мир

Shadow Cabinet (U.K.)

– тіньовий кабінет

shrine

– святиня – [ʃraɪn]

Sri Lanka

– Шрі-Ланка – [ˌsriː ˈlæŋkə]

state

– держава; штат – [steɪt]

struck by

– вражений (ч.)

surf spot

– місця для серфінгу

take advantage of

– скористатись (ч.)

talks

— переговори – [tɔːks]

tea plantation

– чайні плантації

temple

– храм – [ˈtɛmpəl]

term

— термін – [təːm]

the allies

— союзники

The UN Charter

— Статут ООН

Third World countries

– країни третього світу

To reserve

— зарезервувати – [rɪˈzəːv]

To sign

— підписувати – [sʌɪn]

To will

— бажати – [wɪl]

totally

– цілком – [ˈtəʊtəlɪ]

treaty

– договір, угода – [ˈtriːtɪ]

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

– ЮНЕСКО (Організація ООН з питань освіти, науки і культури) – [juːˈnɛskəʊ]

UNICEF (United Nations Children's Fund)

– Юнісеф (Фонд ООН допомоги дітям) – [ˈjuːnɪˌsɛf]

UNO (United Nations Organisation)

– Організація Об'єднаних Націй, ООН

utensils

– посуд; начиння – [juːˈtɛnsəl]

volunteer

– волонтер – [ˌvɒlənˈtɪə]

vulnerable

– вразливий – [ˈvʌlnərəbəl]

WB (World Bank)

– ВБ (Всесвітній банк)

WHO (World Health Organization)

– ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров`я)

willing

- охочий - ['wɪlɪŋ]

win-win situation

– безпрограшна ситуація для усіх сторін

world heritage

– світова спадщина – [wɜːld ˈhɛrɪtɪdʒ]

world-class

– світового рівня

Worldwide

— світовий – [ˈwəːl(d)wʌɪd]

WTO (World Trade Organisation)

– СОТ (Світова організація оргівлі)

ПРОБЛЕМИ І ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

(non)-renewable resources

- (не)-відновлювальні ресурси

abandoned

– залишений, занедбаний – [əˈbændənd]

absorbing

– поглинати  (поглинаючий) - [əbˈzɔːbɪŋ]

accident

– нещасний випадок – [ˈæksɪdənt]

acid rain

- кислотний дощ

act

– діяти - [akt]

adopt

– допомагати - [əˈdɒpt]

agriculture

– сільське господарство – [ˈæɡrɪˌkʌltʃə]

air pollution

– забруднення повітря

allow

– дозволяти – [əˈlaʊ]

allowed

– дозволений

alternative sources of energy

– альтернативні джерела енергії

area

– територія – [ˈɛərɪə]

as a result of

– як наслідок (чогось)

atmosphere

– атмосфера – [ˈætməsˌfɪə]

atomic bomb

– атомна бомба

attempt

– намагатися – [əˈtɛmpt]

avoid

– уникати – [əˈvɔɪd]

benefit from

– отримати вигоду від

breathing

– дихання - [ˈbriːðɪŋ]

carbon dioxide

– вуглекислий газ

cattle farms

- ферми великої рогатої худоби

cautious

– обережний – [ˈkɔːʃəs]

chemicals

– хімікати

civil war

– громадянська війна – [ˈsɪvəl ˈwɔː]

climate

– клімат - [ˈklʌɪmət]

climate change

– зміни клімату

commercial activity

– комерційна діяльність

concern

– хвилювання, турбота – [kənˈsɜːn]

consequences

– наслідки – [ˈkɒnsɪkwənsɪz]

consequently

– отже, тому - [ˈkɒnsɪkw(ə)ntli]

conservation

– збереження – [ˌkɒnsəˈveɪʃən]

conservationist

– фахівець з охорони довкілля

crack

– тріскати – [kræk]

crisis

– криза – [ˈkraɪsɪs]

crops

– зернові культури - [krɒps]

crucial

– визначальний – [ˈkruːʃəl]

cut down

- вирубувати

damage

– пошкодження - [ˈdamɪdʒ]

deforestation

– вирубування лісів – [diːˌfɒrɪˈsteɪʃ ən]

defuse a bomb

– знешкодити бомбу

depletion

– вичерпання (ресурсів тощо) – [dɪˈpliːʃ ən]

destroy

– знищити – [dɪˈstrɔɪ]

destruction

– руйнування - [dɪˈstrʌkʃ(ə)n]

deteriorate

– погіршуватися – [dɪˈtɪərɪəˌreɪt]

devastation

– спустошення – [ˌdɛvəˈsteɪʃ ən]

disappear

– зникати – [ˌdɪsəˈpɪə]

dispose of

– розпоряджатись (чимось)

domestic waste

– побутові відходи

drought

посуха – [draʊt]

dying

– вмираючий - [ˈdʌɪɪŋ]

earthquake

– землетрус – [ˈəːθkweɪk]

ecological

– екологічний – [ˌiːkəˈlɒdʒɪkəl]

endangered

– під загрозою зникнення – [ɪnˈdeɪndʒəd]

endangered species

– вимираючі види

enemy

– ворог – [ˈɛnəmɪ]

energy-saving

– енергозберігаючий

enormous

– величезний – [ɪˈnɔːməs]

environment

– довкілля – [ɪnˈvaɪrənmənt]

environmental awareness

– екологічна обізнаність

environmental problems

– проблеми навколишнього середовища

environmentally friendly

– сприятливо для навколишнього середовища

erode

– створювати ерозію, поступове руйнування

establish

– засновувати – [ɪˈstæblɪʃ]

estimate

– підраховувати – [ˈɛstɪˌmeɪt]

examine

– вивчати – [ɪɡˈzæmɪn]

exhaust fumes

- вихлопні гази

exotic

– екзотичний – [ɪɡˈzɒtɪk]

expert

– експерт – [ˈɛkspɜːt]

exploitation

– експлуатація – [ˌɛksplɔɪˈteɪʃ ən]

explosion

– вибух - [ɪkˈspləʊʒən]

extensive

– обширний, масовий – [ɪkˈstɛnsɪv]

extinct

– вимерлий – [ɪkˈstɪŋkt]

famine

– голод - [ˈfamɪn]

fault

– вина - [fɔːlt]

fertilizer

– добриво – [ˈfəːtɪlʌɪzə]

flood

– повінь - [flʌd]

forest fires

- лісові пожежі

fortunate

– везучий – [ˈfɔːtʃənɪt]

fossil fuel

– викопне паливо

fume

– дим (чад) - [fjuːm]

gas cloud

– хмара газу

global warming

- глобальне потепління

globalisation

– глобалізація – [ˌɡləʊbəlaɪˈzeɪʃən]

GM (genetically modified) foods

– генно-модифіковані продукти

GPS (Global Positioning System)

– система глобального позиціонування Джі-Пі-Ес

gradual

– поступовий – [ˈɡrædjʊəl]

gravel

– гравій – [ˈɡrævəl]

greenhouse effect

- парниковий ефект

habitat

– ареал (місце поширення тварин або рослин)

hazardous

– небезпечний – [ˈhæzədəs]

heed

– приймати до уваги, зважати на  – [hiːd]

human behavior

– поведінка людини

human beings

– люди

human race

– людська раса

hunger

– голод - [ˈhʌŋgə]

hurricane

– ураган – [ˈhʌrɪkən]

ice cap

– льодовий покров

Illegal

– нелегальний – [ɪˈliːɡəl]

impact

– вплив – [ˈɪmpækt]

improve the situation

– покращити ситуацію

in danger

– у небезпеці 

incident

– випадок – [ˈɪnsɪdənt]

indigenous

– туземний, аборигенний – [ɪnˈdɪdʒɪnəs]

influence

– впливати – [ˈɪnflʊəns]

issue

– питання - [ˈɪʃuː]

land

– земля – [lænd]

landfill

– сміттєзвалище – [ˈlændˌfɪl]

lava flow

– потік лави – [ˈlɑːvə ˈfləʊ]

lead to

– призводити до 

liquid

– рідкий – [ˈlɪkwɪd]

little by little

– потрошки, крок за кроком

measures

– заходи

melt

– танути – [mɛlt]              

mercury

– ртуть – [ˈmɜːkjʊrɪ]

mine

– шахта – [maɪn]

mission

– місія – [ˈmɪʃən]

national park

– заповідник (амер.)

native people

– туземний / місцевий народ

natural disaster

– природня катастрофа – [ˈnætʃrəl dɪˈzɑːstə]

nature reserve

– природний заповідник

nuclear energy

- ядерна енергія

nuclear fallout

- радіоактивні опади

nuclear reactor

- ядерний реактор

nuclear waste

- радіоактивні відходи

obstacle

– перешкода – [ˈɒbstəkəl]

oil spill

– розлив нафти

oil tankers

– нафтові танкери

oil-slick

нафтова пляма

ongoing

– триваючий, у процесі – [ˈɒnˌɡəʊɪŋ]

organic food

– органічна (екологічно чиста) їжа

overpopulation

– перенаселення 

ozone depletion

– зменшення озонового шару 

ozone hole

– озонова діра

ozone layer

- озоновий шар

paradise

 – рай – [ˈpærəˌdaɪs]

patrol

– патрулювати, охороняти – [pəˈtrəʊl]

pesticide

– пестицид – [ˈpɛstɪsʌɪd]

phenomenon

– явище – [fɪˈnɒmɪnən]

poisonous

– отруйний – [ˈpɔɪzənəs]

polar

– полярний – [ˈpəʊlə]

pollution

– забруднення - [pəˈluːʃ(ə)n]

pour

– литися - [pɔː]

precious metals

– дорогоцінні метали

preserve

– зберігати – [prɪˈzɜːv]

prevent from

– попереджати (щось); запобігати (чомусь)

prohibit

– забороняти

prohibited

– заборонений

protect

– захист – [prəˈtɛkt]

protect the environment

– захищати довкілля

protected

– захищений

protected animal

- охоронювані тварини

rainforest

– тропічний ліс – [ˈreɪnˌfɒrɪst]

rainforest destruction

– руйнування тропічних лісів

rare

– рідкісний – [rɛə]

recede

– відступати; зменшуватись – [rɪˈsiːd]

recycle

– переробка – [riːˈsʌɪk(ə)l]

reduce

– зменшити – [rɪˈdjuːs]

refugee

– біженець – [ˌrɛfjʊˈdʒiː]

release

– випускати - [rɪˈliːs]

remote

– віддалений – [rɪˈməʊt]

restore

– відновлювати – [rɪˈstɔː]

result in

– призводити до 

safely

– безпечно

sanctuary

– заповідник – [ˈsæŋktjʊərɪ]

sand

– пісок – [sænd]

save

зберігати – [seɪv]

sea life

– морське життя

settlement

– поселення – [ˈsɛtəlmənt]

shake

– трясти – [ʃeɪk]                

shelter

– притулок, прибіжище – [ˈʃɛltə]

significant

– суттєвий – [sɪɡˈnɪfɪkənt]

silt

– мул – [sɪlt]

smog

– смог – [smɒɡ]

soil

– ґрунт – [sɔɪl]

solar energy

- сонячна енергія

solar power

– сонячна енергія

solid

– твердий – [ˈsɒlɪd]

species

– вид - [ˈspiːʃiːz]

spread

– поширюватися – [sprɛd]

starve

– страждати від голоду – [stɑːv]

stay indoors

– залишатись у приміщенні 

strike

– ударяти – [straɪk]

substance

– речовина – [ˈsʌbstəns]

surrounding

– оточуючий – [səˈraʊndɪŋ]

survival

– виживання - [səˈvʌɪv(ə)l]

survive

– виживати – [səˈvaɪv]

survivor

– людина, яка вціліла, вижила – [səˈvaɪvə]

sweep

– змітати, зносити – [swiːp]

thawing

– танення – [ˈθɔːwɪŋ]

threat

– загроза - [θrɛt]

threaten

– загрожувати – [ˈθrɛtən]

throw away

- викидати

tidal wave

- приливна хвиля

tornado

– торнадо, смерч – [tɔːˈneɪdəʊ]

toxic

– токсичний – [ˈtɒksɪk]

trafficking

– торгівля забороненим товаром

tribes

– племена

tropical storm

– тропічна буря

typhoon

– тайфун, тропічна буря – [taɪˈfuːn]

ultraviolet light

– ультрафіолетові промені

vital

– життєво необхідний – [ˈvaɪtəl]

volcanic eruption

- виверження вулкана

warden

– охоронець, наглядач – [ˈwɔːdən]

warn

– попереджати – [wɔːn]

warning

– попередження – [ˈwɔːnɪŋ]

waste

– відходи – [weɪst]

water pollution

– забруднення води

weather forecast

– прогноз погоди

wholesale

– масовий – [ˈhəʊlˌseɪl]

widespread

– широко поширений – [ˈwaɪdˌsprɛd]

wild

– дикий – [waɪld]

wildlife

- жива природа – [ˈwʌɪl(d)lʌɪf]

wildlife conservation

– збереження природи

wind power

– енергія вітру

witness

– свідок – [ˈwɪtnɪs]

wounded

– поранений (у битві, боротьбі тощо) – [ˈwuːndɪd]

WWF (World Wildlife Fund)

– Всесвітній фонд дикої природи

СІМ'Я. РОДИННІ СТОСУНКИ

"Pride and Prejudice"

- "Гордість та упередження"

abuse

- образа - [əˈbjuːz]

adultery

- перелюбство, зрада - [əˈdʌlt(ə)ri]

at the turn of the 19th century

- в кінці 19 століття

be in one's forties

- бути в віці від 40 до 50

be incompatible

- бути несумісними

boredom

- нудьга - [ˈbɔːdəm]

brawl

- скандал - [brɔːl]

breathtaking

- захоплюючий - [ˈbrɛθteɪkɪŋ]

bring up

- виховувати

clash

- конфлікт - [klaʃ]

communication breakdown

- відсутність взаєморозуміння

complex

складний - [transcription]

concerning

- відносно (чогось), стосовно (чогось)

consist of

- складатися з

custom

- звичай - [ˈkʌstəm]

definite

- певний, точний - [transcription]

despite

- незважаючи на - [dɪˈspaɪt]

difference

- відмінність - [ˈdɪf(ə)r(ə)ns]

divorce

- розлучатися - [dɪˈvɔːs]

divorce rate

- відсоток розлучень

fascination

- чарівність - [ˌfasɪˈneɪʃ(ə)n]

generation

- покоління - [dʒɛnəˈreɪʃ(ə)n]

higher education

- вища освіта

hit

- бити, вдарити - [hɪt]

hug

- міцні обійми - [hʌg]

humiliate

- принижувати - [hjʊˈmɪlɪeɪt]

independently

- самостійно - [ˌɪndɪˈpɛnd(ə)ntli]

inevitably

- неминуче - [ɪˈnɛvɪtəbli, ɪnˈɛvɪtəbli]

juggle

- поєднувати - [ˈdʒʌg(ə)l]

keep the house

 - вести домашнє господарство

lack of attention

- відсутність уваги

lamentably

- сумно, жалібно - [ˈlaməntəb(ə)l]

modern

- сучасний - [ˈmɒd(ə)n]

moreover

- крім того - [mɔːrˈəʊvə]

most

- найбільш - [ə məᴕst]

nuclear family

- повна сім'я

occurrence

 - явище, випадок - [əˈkʌr(ə)ns]

old maid

- стара діва - [transcriptiontranscription]

peaceful

- мирний, миролюбний - [ˈpiːsfʊl]

priority

- пріоритет - [prʌɪˈɒrɪti]

provide

- забезпечувати

raise children

- виховувати дітей

rarely

 - рідко - [ˈrɛəlɪ]

relationship

- родинні відносини.

resolve

- вирішувати - [rɪˈzɒlv]

retain

- зберігати

reveal

 - відкривати - [rɪˈviːl]

seek

- шукати - [siːk]

separately

- окремо - [ˈsɛp(ə)rətli]

separation

- розлука - [sɛpəˈreɪʃ(ə)n]

single-parent family

- неповна сім'я

spinster

- стара діва - [ˈspɪnstəʳ]

spouse

- чоловік, дружина - [spaʊz, -s]

squabble

- сварка - [ˈskwɒb(ə)l]

start a family

- створювати сім'ю

steady

- постійний - [ˈstɛdi]

suffer from

- страждати від

suitable

- підходящий - [ˈsuːtəb(ə)l]

take place

- відбуватися

taunt

- насміхатися - [tɔːnt]

throughout

увесь час, протягом усього часу - [θruːˈaʊt]

turn out

- виявлятися

typical

- типовий - [ˈtɪpɪk(ə)l]

unfaithful attitude

- зрадницьке відношення

unit

- єдність - [ju:nit]

urgent

 - терміновий, невідкладний - [ˈəːdʒ(ə)nt]

valuable

- цінний - ['væljuəbl]

well-being

- благополуччя

well-paid

- добре оплачувана

СПОРТ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ

aerobics

– аеробіка – [eəˈrəʊbɪks]

amateur

– аматор, любитель – [ˈæmətə]

archery

– стрільба з лука – [ˈɑː.tʃəri]

athlete

– атлет – [ˈæθliːt]

ballroom dancing

– бальні танці – [ˈbɔːlrʊm ˈdɑːnsɪŋ]

baseball

– бейсбол – [ˈbeɪsbɔːl]

basketball

– баскетбол – [ˈbɑːskɪtbɔːl]

billiard

– більярд – [ˈbɪlɪəd]

bowling

– боулінг – [ˈbəʊlɪŋ]

boxing

– бокс – [ˈbɒksɪŋ]

car race

– авто гонки

champion

– чемпіон – [ˈtʃæmpɪən]

championship

– чемпіонат – [ˈtʃæmpɪənʃɪp]

change clothes

– переодягнутися

choreographer

 – хореограф – [ˈkɔːriəɡræfə]

clear the hurdle

– здолати бар’єр

commentator

– коментатор – [ˈkɒmənteɪtər]

compete

– змагатися – [kəmˈpiːt]

coordination

– координація – [kəʊˌɔːdɪˈneɪʃən]

dangerous

– небезпечний – [ˈdeɪndʒərəs]

endure

– витривати – [ɪnˈdjʊə]

fan

– фанат – [fæn]

fencing

– фехтування – [ˈfensɪŋ]

football

– американський футбол – [ˈfʊtbɔːl]

get injured

– поранитися

get pedaling

– сісти на велосипед

goal

– гол – [ɡəʊl]

goalkeeper

– воротар – [ˈɡoʊlˌkiːpə]

golf

– гольф – [ɡɒlf]  

gym

– тренажерний зал – [dʒɪm]

gymnastics

– гімнастика – [dʒɪmˈnæstɪks]

hammer throwing

– метання молота

high jump

– стрибок у висоту

hockey

– хокей – [ˈhɒːki]               

horse race

– кінні перегони

ice rink

– ковзанка

improve cycling infrastructure

– покращити велосипедну інфраструктуру

inaccurate

– помилковий – [ɪˈnækjʊrət]

incorporate

– включати (щось до чогось)

invaluable

– безцінний, неоціненний – [ɪnˈvæljʊəbl̩]

judo

– дзюдо – [ˈdʒuːdəʊ]

key motivator

– основна мотивація

kick

– КОпати – [kɪk]

long jump

– стрибок у довжину

looser

– переможений, невдаха – [luːsə]

lose a game

– програти гру

marathon

– марафон – [ˈmærəθən]

match

– матч – [mætʃ]

medal-winning cyclist

– велосипедист-медаліст

Olympic Games

– олімпійські ігри

Olympic gold

– олімпійське золото

passion for

– пристрасть до

pitch

– подача (у футболі, хокеї) – [pɪtʃ]

player

– гравець – [pleɪə]

pole vault

– стрибок із жердиною – [ˈpəʊlvɔːlt]

practise

– тренувати(ся) – [ˈpræktɪs]

professional

– професіонал – [prəˈfeʃənəl]

programme

– програма – [ˈprəʊɡræm]

prolong the ride

– подовжити подорож/їзду

referee

– рефері, суддя – [ˌrefəˈriː]

ride a horse

– їхати верхи

ride one`s bike

– їздити на своєму велосипеді

rollerblading

– катання на роликах – [ˈrəʊləbleɪdɪŋ]

running

– біг – [ˈrʌnɪŋ]

safety rates

– ступінь безпеки

score

- рахунок (в грі) - [skɔː]

score a goal

– забити гол

skating

– фігурне катання – [ˈskeɪtɪŋ]

skiing

– катання на лижах – [ˈskiːɪŋ]

soccer

– футбол – [ˈsɒkər]

spectator

– глядач – [spekˈteɪtər]

sport

– спорт – [spɔːt]

sports equipment

– спортивне устаткування

sports facilities

– спортивні об’єкти

sportspeople

 – спортсмени

sprint

– біг на коротку дистанцію – [sprɪnt]

stadium

– стадіон – [ˈsteɪdiəm]

statistically

– відповідно до статистичних даних

sweat

– потіти – [swet]

swimming

– плавання – [swɪmɪŋ]

table tennis

– настільний теніс, пінг-понг

tension

– напруга – [ˈtenʃən]

tournament

– турнір – [ˈtʊənəmənt]

track

– бігова доріжка – [træk]

tracksuit

– спортивний костюм – [ˈtræksuːt]

trainer

– тренер – [ˈtreɪnə]

trauma

– травма – [ˈtrɔːmə]

volleyball

– волейбол – [ˈvɒlɪbɔːl]

weightlifting

– важка атлетика – [ˈweɪtˌlɪftɪŋ]

windsurfing

– віндсерфінг – [ˈwɪndˌsɜːfɪŋ]

winner

– переможець – [ˈwɪnə]

work out

– займатися (у тренажерному залі)

wrestling

– боротьба – [ˈreslɪŋ]

ХАРАКТЕР ТА ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ

abrupt

– різкий – [əˈbrʌpt]

aggressive

– агресивний – [əˈɡrɛsɪv]

ambitious

– амбіційний – [æmˈbɪʃəs]                       

anorexic

– який страждає на анорексію – [ˌænəˈrɛksɪk]

appearance

– зовнішність – [əˈpɪərəns]

argumentative

– який любить сперечатись – [ˌɑːɡjʊˈmɛntətɪv]

arrogant

– чванливий – [ˈærəɡənt]

as good as gold

– відмінний

assertive

– настирливий – [əˈsɜːtɪv]

attractive

– привабливий – [əˈtræktɪv]

auburn hair

– золотисто-каштанове волосся

bald

– лисий – [bɔːld]

be a pain in the neck

– дратувати, нервувати

be as hard as nails

– бути у чудовій формі (про спортсмена)

be in (his|her) early twenties

– мати поза двадцять років

be in (his|her) late twenties

– бути у віці 27-29 років

be in (his|her) mid-twenties

– бути у віці близько 25-ти років                                                                   

beard

– борода – [bɪəd]

birthmark

– родимка – [ˈbɜːθˌmɑːk]

blonde hair

– світле волосся

brainless

– дурний – [ˈbreɪnlɪs]

brainy

– тямущий – [ˈbreɪnɪ]

bright

– яскравий – [braɪt]

broad-minded

– широких поглядів

brusque

– нетактовний, безцеремонний – [bruːsk]

bushy eyebrows

– густі брови

cheekbones

– вилиці – [ˈtʃiːkˌbəʊn]                                   

chubby

– повнощокий – [ˈtʃʌbɪ]

clean-shaven

– поголений (про чоловіче обличчя)

complexion

– колір обличчя – [kəmˈplɛkʃən]

crafty

– хитрий – [ˈkrɑːftɪ]

crew-cut

– коротка стрижка «їжачок»

cruel

– жорстокий – [ˈkruːəl]

cunning

– хитрий, підступний – [ˈkʌnɪŋ]

curly hair

– кучеряве волосся

daft

– божевільний, недоумкуватий – [dɑːft]

dark-skinned

– смуглий

dim

– нерозумний – [dɪm]

direct

– прямий – [dɪˈrɛkt]                      

discourteous

– невихований, грубий – [dɪsˈkɜːtɪəs]

down-to-earth

– приземлений

dyed hair

– фарбоване волосся

easy-going

– безтурботний

economical

– економний – [ˌiːkəˈnɒmɪkəl]

elegant

– елегантний – [ˈɛlɪɡənt]

envious

– заздрісний – [ˈɛnvɪəs]

even-tempered

– врівноважений, спокійний

extravagant

– екстравагантний – [ɪkˈstrævəɡənt]

extroverted

– екстраверт, відкрита людина – [ˈɛkstrəvɜːtɪd]

eyelashes

– вії – [ˈaɪˌlæʃ]                              

facial features

– риси обличчя

fair hair

– світле волосся

first impression

– перше враження

flat nose

– приплюснутий ніс                             

foolish

– дурний – [ˈfuːlɪʃ]

frank

– відвертий – [fræŋk]

freckles

– веснянки – [ˈfrɛkəl]                         

fringe

– чубчик – [frɪndʒ]

full of oneself

– чванливий

generous

– щедрий – [ˈdʒɛnərəs]

get a tan

– засмагнути

get on everyone`s nerves

– нервувати усіх

gifted

– обдарований – [ˈɡɪftɪd]

ginger-haired

– рудоволосий                                     

goatee

– еспаньйолка (цапина борідка) – [ɡəʊˈtiː]

good-looking

– який гарно виглядає

gregarious

– товариський – [ɡrɪˈɡɛərɪəs]

half-witted

– недоумкуватий

handsome

– красивий (про чоловіка) – [ˈhændsəm]

have a haircut

– постригтися

have a heart of gold

– мати золоте серце

have a nice figure

– мати гарну фігуру

have a paunch

– мати пузо

have a quick temper

– мати запальний характер

hazel eyes

– карі очі

height

– зріст – [haɪt]

ill-mannered

– невихований, грубий

impolite

– неввічливий – [ˌɪmpəˈlaɪt]

innocent

– невинний – [ˈɪnəsənt]                            

intelligent

– розумний – [ɪnˈtɛlɪdʒənt]

introverted

– інтроверт, замкнута людина – [ˈɪntrəvɜːtɪd]

laid-back

– неспішний

mean

– жадібний; поганий, злий – [miːn]

messy-looking

– неохайний з вигляду

middle-aged

– середнього віку

miserly

– скупий, жадібний

moustache

– вуса – [məˈstɑːʃ]

muscular

– мускулистий – [ˈmʌskjʊlə]

naіve

– наївний – [naɪˈiːv]

nosy

– цікавий – [ˈnəʊzɪ]

obese

– товстий – [əʊˈbiːs]

obstinate

– впертий – [ˈɒbstɪnɪt]

of medium height

– середнього зросту

optimistic

– оптимістичний – [ˌɒptɪˈmɪstɪk]

pale skin

– бліда шкіра

permissive

– поблажливий – [pəˈmɪsɪv]                                

person

– людина; особа – [ˈpɜːsən]

personality

– особистість – [ˌpɜːsəˈnælɪtɪ]

pessimistic

– песимістичний – [ˌpɛsɪˈmɪstɪk]

pig-headed

– впертий

plaits

– коси – [plæt]

plump

– повний – [plʌmp]

pointed nose

– гострий ніс

pony-tail

– «хвіст» (жіноча зачіска)

quarrelsome

– сварливий, забіякуватий – [ˈkwɒrəlsəm]

receding hair

– волосся,що випадає

relaxed

– розслаблений – [rɪˈlækst]

reliable

– надійний – [rɪˈlaɪəbəl]

round-faced

– круглолиций

rude

– невихований, грубий – [ruːd]

scar

– шрам – [skɑː]

scruffy

– неохайний – [ˈskrʌfɪ]

self-assured

– впевнений у собі

self-important

– чванливий

sensible

– розсудливий, розумний – [ˈsɛnsɪbəl]

short

– низький

shoulder-length

– довжини до плечей

shrewd

– проникливий, розумний – [ʃruːd]

sideburns

– бакенбарди – [ˈsaɪdˌbɜːnz]

silly

– недоумкуватий – [ˈsɪlɪ]

simple

– простий, простодушний – [ˈsɪmpəl]

sincere

– щирий – [sɪnˈsɪə]

skinny

– худорлявий (занадто худий) – [ˈskɪnɪ]

slim

– тонкий, стрункий – [slɪm]

sly

– лукавий, хитрий, лицемірний – [slaɪ]

smart

– розумний – [smɑːt]

snub nose

– кирпатий ніс

sociable

– товариський – [ˈsəʊʃəbəl]                               

spectacles

– окуляри – [ˈspɛktəkəlz]

spiky

– сварливий – [ˈspaɪkɪ]

stingy

– скупий – [ˈstɪndʒɪ]

stocky

– кремезний – [ˈstɒkɪ]

stout

– огрядний, гладкий – [staʊt]

straight hair

– пряме волосся

stressed out

– напружений, схвильований

stubborn

– впертий – [ˈstʌbən]

stunning

– приголомшливий – [ˈstʌnɪŋ]

tall

– високий – [tɔːl]

tattoo

– татуювання – [tæˈtuː]

tense

– напружений – [tɛns]

thick

– товстий – [θɪk]

thin-faced

– довголиций

thrifty

– ощадливий – [ˈθrɪftɪ]

tight-fisted

– скупий

trustworthy

– надійний – [ˈtrʌstˌwɜːðɪ]

unattractive

– непривабливий

untidy-looking

– неохайний з вигляду

upset

– засмучений – [ʌpˈsɛt]

wavy hair

– хвилясте волосся

wear glasses

– носити окуляри

well-built

– гарної статури

well-dressed

– гарно одягнений

worked-up

– схвильований

wrinkles

– зморшки – [ˈrɪŋkəl]