Monday, 17 June 2024, 06:19
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глоссарий: Загальний словник термінів

bloodstream

- кровотік - [ˈblʌdstriːm]

cancer

– рак – [ˈkænsə]

casualty

– нещасний випадок – [ˈkæʒuəlti]

chemist`s

– аптека – [ˈkemɪsts]

circulate

- циркулювати - [ˈsəːkjʊleɪt]

clinic

– клініка – [ˈklɪnɪk]

cold

- застуда - [kəuld]

condition

– стан – [kənˈdɪʃn]

consume

– споживати – [kənˈsjuːm]

contagious

- заразний - [kən'teɪʤəs]

cough

- кашель - [kɔf]

cure

- лікувати - [kjuə]

cut

– поріз – [kʌt]

dentist

- дантист - ['dentɪst]

depressed

- пригнічений - [dɪˈprɛst]

deprive

- позбавляти - [dɪˈprʌɪv]

diabetic

– діабетик – [ˌdaɪəˈbetɪk]

diagnose

– діагностувати – [ˈdaɪəɡnəʊz]

digestive system

травна система

dizzy

– запаморочливий – [ˈdɪzi]

drugstore

– аптека – [ˈdrʌɡstɔː]

earache

- біль у вусі - ['ɪəreɪk]

evolution

- еволюція - [ˌiːvəˈluːʃ(ə)n]

exercise

– робити зарядку – [ˈeksəsaɪz]

fatal

– смертельний – [ˈfeɪtl]

fatigue

- втома - [fəˈtiːg]

feel better

– почуватися краще

fever

– гарячка – [ˈfiːvə]

feverish

– гарячковий – [ˈfiːvərɪʃ]

filling

- пломбування (зубів) - ['fɪlɪŋ]

fit

– у формі – [fɪt]

frequent viral infections

часті вірусні інфекції

glucose

- глюкоза - [ˈgluːkəʊs, -z]

go to hospital

– лягти/піти в лікарню

GP (General Practitioner)

– терапевт – [ˌdʒiː ˈpiː]

harmony

- гармонія - [ˈhɑːməni]

have a runny nose

– мати закладений ніс

have a sore throat

– мати хворе горло –  [ˈhævəˈsɔːˈθrəʊt]

have an X-ray

– зробити рентген – [ˈeks reɪ]

headache

- головний біль - ['hedeɪk]

healing

– зцілення – [ˈhiːlɪŋ]

health

- здоров'я - [helθ]

healthy

– здоровий – [ˈhelθi]

heart disease

хвороба серця

herbal

– трав`яний – [ˈhɜːbl]

herbal medicine

– фітотерапія – [ˈhɜːbl ˈmedɪsn]

homeopathy

– гомеопатія – [ˌhɒmiˈɒpəθi]

hormones

- гормони - [ˈhɔːməʊns]

Illness

– хвороба – [ˈɪlnəs]

immune system

імунна система

in tune with

у згоді з

infectious

- інфекційний - [ɪn'fekʃəs]

influenza

- грип - [ˌɪnflu'enzə]

injection

- укол - [ɪn'ʤekʃ(ə)n]

insomnia

– безсоння – [ɪnˈsɒmniə]

itchy

– сверблячий – [ˈɪtʃi]

life expectancy

– середня тривалість життя – [ˈlaɪf ɪkˈspektənsi]

lose weight

– скинути вагу – [ˈluːz ˈweɪt]

malady

– хвороба – [ˈmælədi]

malaria

– малярія – [məˈleəriə]

massage

- масаж - ['mæsɑːʒ]

measles

- кір - ['miːzlz]

medicine

- медицина - ['medɪsɪn]

mumps

- свинка - [mʌmps]

muscular pain

біль у м’язах

oculist

- окуліст - ['ɔkjəlɪst ], [-kju-].

ointment

- мазь - ['ɔɪntmənt]

outsmart

- перехитрити - [aʊtˈsmɑːt]

painkiller

– знеболювальне – [ˈpeɪnkɪlə]

physical

- фізичний - [ˈfɪzɪk(ə)l]

pills

– пілюлі – [pɪlz]

poisoning

– отруйний – [ˈpɔɪzənɪŋ]

powder

- порошок - ['paudə]

predictable

 – передбачуваний - [prɪˈdɪktəb(ə)l]

pregnant

– вагітна – [ˈpreɡnənt]

prescribe

– виписувати рецепт (лікарський) – [prɪˈskraɪb]

prevent

- запобігати - [prɪ'vent]

psychological

- психологічний - [sʌɪkəˈlɒdʒɪk(ə)l]

put on weight

– набрати вагу

random

- випадковий - [ˈrandəm]

rash

– висипка – [ræʃ]

remedy

– ліки від хвороби – [ˈremədi]

repair mechanism

відновлюючий механізм

seasick

- той, який страждає від морської хвороби

sedentary lifestyle

– сидячий спосіб життя – [ˈsedntri ˈlaɪfstaɪl]

sleeping-draught

- снодійний засіб - ['sliːpɪŋˌdrɑːft]

sneeze

– чхати –  [sniːz]

sprain

– розтягти зв`язки – [spreɪn]

stomachache

- біль у шлунку - ['stʌməkeɪk]

strain

– (пере)напружуватися – [streɪn]

stretch

– розтягуватися (робити розтяжки типу шпагату, ін.) – [stretʃ]

stroke

– інсульт – [strəʊk]

suffer

– страждати – [ˈsʌfə]

surgeon

– хірург – [ˈsɜːdʒən]

swollen

– опухлий – [ˈswəʊlən]

synchronise

- синхронізувати - [ˈsɪŋkrənʌɪz]

toothache

- зубний біль - ['tuːθeɪk]

traditional medicine

– традиційна медицина – [trəˈdɪʃənl ˈmedɪsn]

twisted

– вивихнутий – [ˈtwɪstɪd]

ulcer

- виразка - [ˈʌlsə]

undergo treatment

– проходити курс лікування – [ˌʌndəˈɡəʊ ˈtriːtmənt]

unhealthy

– нездоровий – [ʌnˈhelθi]

vet

– ветеринар – [vet]

ward

– палата – [wɔːd]

wound

– рана – [wuːnd]