Thursday, 18 July 2024, 4:43 PM
Site: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Course: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Glossary: Загальний словник термінів

charts

– чарти, рейтинг – [tʃɑːts]

Christianity

– християнство  – [ˌkrɪstɪˈænɪtɪ]

christianize

– навертати у християнство

collage

– колаж – [kəˈlɑːʒ]

collection

– колекція – [kəˈlɛkʃ(ə)n]

colossal

– колосальний; величезний – [kəˈlɒsəl]

column

– колона – [ˈkɒləm]

compile

– компілювати; укладати

composer

– композитор – [kəmˈpəʊzə]

concert hall

– концертний зал

conductor

– диригент – [kənˈdʌktə]

conquered

– завойований

contemporary

– контемпорарі, модерн (стиль музики, танцю) – [kənˈtɛmprərɪ]

corned beef

– солонина

cranky

– примхливий – [ˈkræŋkɪ]

creativity

– творчість – [ˌkriːeɪˈtɪvɪtɪ]

criminal

– злочинець – [ˈkrɪmɪnəl]

crop

– обрізати, кадрувати – [krɒp]

decline

– відмовляти, відхиляти – [dɪˈklaɪn]

designer

– дизайнер – [dɪˈzaɪnə]

different from

– відмінний від

display

– виставка – [dɪˈspleɪ]

displeasure

– невдоволення

drag the image

– перетягнути зображення

easily recognizable

– легко розпізнаваний

embroidery

- вишиванка - [ɪm'brɔɪd(ə)rɪ]

emerge

– з`являтися, виникати – [ɪˈmɜːdʒ]

eradication

– викорінення  – [ɪˌrædɪˈkeɪʃ ən]

evolve into

– розвиватися у (щось)

excavation

– розкопки – [ɛkskəˈveɪʃ(ə)n]

exception

– виняток – [ɪkˈsɛpʃən]

exhibition

– виставка – [ɛksɪˈbɪʃ(ə)n]

expressionism

– експресіонізм – [ɪkˈsprɛʃ(ə)nɪz(ə)m]

fairy

– фея – [ˈfɛərɪ]

feature (to feature)

– зображати; показувати (на екрані)

fiddle

– скрипка – [ˈfɪdəl]

figure

- фігура - [ˈfɪgə]

flute

– флейта – [fluːt]

folklore

– фольклор, народна творчість – [ˈfəʊkˌlɔː]

folktale

– народна казка

fowl

– птиця – [faʊl]

frame

– рамка – [freɪm]

gain popularity

– здобути популярність

gallery

– галерея – [ˈgæl(ə)ri]

grisly

– жахаючий

gruesome

– жахливий, огидний – [ˈɡruːsəm]

halls

– зали - [hɔːls]

harp

– арфа – [hɑːp]

hatch

– затівати

heritage

– спадщина – [ˈhɛrɪtɪdʒ]

heroics

– гекзаметр (шестистопний дактилічний вірш)

huge

– величезний – [hjuːdʒ]

hurray

– ура – [hʊˈreɪ]

identify

– ідентифікувати – [aɪˈdɛntɪˌfaɪ]

immense workload

– репетирувати – [rɪˈhɜːs]

Impressionism

– імпресіонізм – [ɪmˈprɛʃ(ə)nɪz(ə)m]

infamous

– що має недобру славу

Irish

– ірландський – [ˈaɪrɪʃ]

jinks

– жарти

landscape

– пейзаж – [ˈlæn(d)skeɪp]

leprechaun

– леприкон (ельф, який носить гаманець із шилінгом і приносить удачу) – [ˈlɛprəˌkɔːn]

lines

– репліки (театральний термін)

lyrics

– текст пісні – [ˈlɪrɪks]

Madame Tussaud`s

– музей воскових фігур Мадам Тюссо

manipulate

– маніпулювати;  вміло поводитись з (чимось)

masses

– велика кількість; маси

mayhem

– хаос, беспорядок – [ˈmeɪhɛm]

mend

– лагодити, виправляти

mishap

– невдача; лихо – [ˈmɪshæp]

mosaic

– мозаїка – [məʊˈzeɪɪk]

movement

– рух

musical

– мюзикл – [ˈmjuːzɪkəl]

nationalism

– націоналізм

nickel

– нікелевий  – [ˈnɪkəl]

No wonder!

– Не дивно!

notorious

– сумнозвісний – [nəʊˈtɔːrɪəs]

oppressed

– пригноблений

pagan ideology

– поганський світогляд

painting

– картина – [ˈpeɪntɪŋ]

palette

- палітра – [ˈpælɪt]

parade

– парад – [pəˈreɪd]

permitted

– дозволений

play

– вистава – [pleɪ]

pop star

– поп-зірка

portrait

- портрет – [ˈpɔːtrɪt]

pout

– надувати губи

prehistoric

– доісторичний – [priːhɪˈstɒrɪk]

purely

– винятково, цілковито – [ˈpjʊəlɪ]

queue

– черга - [kjuː]

rebirth

– відродження

recount

– детально розказувати

refuse

– відмовляти(ся) – [rɪˈfjuːz]

rehearse

– репетирувати – [rɪˈhɜːs]

relic

– реліквія – [ˈrɛlɪk]

rhythm

– ритм – [ˈrɪðəm]

sacred

– священний – [ˈseɪkrɪd]

scene

– сцена, дія (у п‘єсі)

sculpture

– скульптура – [ˈskʌlptʃə]

seize

– заволодівати – [siːz]

self-portrait

– автопортрет

shamrock

– трилисник – [ˈʃæmˌrɒk]

sitter

– натурник, той, хто позує художнику – [ˈsɪtə]

sketch

– ескіз – [skɛtʃ]

snapshot

– моментальний знімок

songwriter

– автор пісень

sparkle

– виблискувати

St. Patrick`s Day

– День святого Патрика

statue

– статуя – [ˈstætjuː]

stem from

– походити від

still life

– натюрморт

symbol

– символ – [ˈsɪmbəl]

symbolize

– символізувати – [ˈsɪmbəˌlaɪz]

theatre season

– театральний сезон

theatrical performance

– театральна вистава

ticket

– квиток – [ˈtɪkɪt]

timing

– час

tin whistle

– металічна дудка з шістьма отворами

torso

– торс – [ˈtɔːsəʊ]

transform

– перетворювати; змінювати – [trænsˈfɔːm]

trickery

– спритна витівка – [ˈtrɪkərɪ]

triumph

– тріумф – [ˈtraɪəmf]

Uilleann pipes

– ірландська волинка

visual

– візуальний, зоровий – [ˈvɪʒʊəl]

warfare

– війна; прийоми ведення війни

watercolour

– акварель

wax

– віск - [waks]

wax figure

– воскова фігура

wax museum

- музей воскових фігур

wick

– гніт – [wɪk]

work of art

– твір

worthless

– нічого не вартий