Thursday, 18 July 2024, 16:38
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глоссарий: Загальний словник термінів

language learning

– вивчення мов

language of global communication

– мова глобального (міжнародного) спілкування

leaks of personal information

– “витік” особистої інформації

lexicon

– лексика, слова – [ˈlɛksɪkən]

listening

– аудіювання – [ˈlɪsnɪŋ]

magic

– магія – [ˈmædʒɪk]

manuscript

– рукопис – [ˈmænjʊˌskrɪpt]

master

– опановувати – [ˈmɑːstə]

memory

– спогад – [ˈmɛmərɪ]

method

– метод – [ˈmɛθəd]

monograph

– монографія (велика наукова праця) – [ˈmɒnəˌɡrɑːf]

mortality

– смертність – [mɔːˈtælɪtɪ]

motel

– готель при трасі для подорожуючих

myth

– міф – [mɪθ]

native tongue

– рідна мова

notice

– помічати – [ˈnəʊtɪs]

novel

– роман – [ˈnɒvəl]

offset

– відшкодовувати – [ˈɒfˌsɛt]

on the web

– в мережі

opening

– вступ, початок – [ˈəʊpənɪŋ]

oral activities

– усні завдання

out loud

– вголос

passionate about

– захоплений (чимось)

perpetuated

– увічнювати – [pəˈpɛtjʊˌeɪt]

phrasal verbs

– фразові дієслова

pick up on

– познайомитись з

picky

– перебірливий – [ˈpɪkɪ]

pleasurable

– приємний – [ˈplɛʒərəbəl]

plenty of

– вдосталь (чогось)

plot

– сюжет – [plɒt]

Polish

– польська – [ˈpɒlɪʃ]

printed word

– друковане слово

reading

– читання – [ˈriːdɪŋ]

recently

– нещодавно – [ˈriːsəntlɪ]

refresher

– курс перепідготовки – [rɪˈfrɛʃə]

repeat

– повторювати – [rɪˈpiːt]

rivet

– привертати – [ˈrɪvɪt]

rub shoulders with

– знатися з; водити дружбу з

Russian

– російська – [ˈrʌʃən]                           

schedule

– розклад – [ˈʃɛdjuːl]

second language acquisition

– вивчення другої / іноземної мови

sell (oneself) short

– применшувати (себе, свої можливості)

send letters

– посилати листи

sentence

– речення – [ˈsɛntəns]

service

– послуга – [ˈsɜːvɪs]

Shakespeare

– Шекспір – [ˈʃeɪkspɪə]

short story

– коротка розповідь, новела

sign up for

– записатись на

skill

- навичка, уміння - [skɪl]

social issues

– суспільні проблеми

sorely

– виключно, лише – [ˈsɔːlɪ]                      

speaking

– говоріння – [ˈspiːkɪŋ]

speech

– мовлення – [spiːtʃ]

spiritual literature

– духовна література

startle

– налякати – [ˈstɑːtəl]

stay in touch

– бути на зв`язку

storytelling

– розповідання казок / оповідей

subtitles

– субтитри – [ˈsʌbˌtaɪtəlz]

target language

– цільова мова; мова, яка вивчається

TESOL (Teaching of English to Speakers of Other Languages)

– викладання англійської для не носіїв мови

the Caribbean

– держави й острови Карибського моря

theft

– крадіжка – [θɛft]

therefore

– тому, отже – [ˈðɛəˌfɔː]

toward

–в напрямку до; по відношенню до – [təˈwɔːd]

transfix

– пронизувати; приголомшувати – [trænsˈfɪks]

translation

– переклад – [trænsˈleɪʃən]

Ukrainian

– українська – [juːˈkreɪnɪən]

universal grammar

– універсальна граматика (наука про граматичні явища в різних мовах світу, їхні спільні та відмінні властивості)

utterly

– цілком, надзвичайно – [ˈʌtəlɪ]

vivid

– чіткий; яскравий – [ˈvɪvɪd]

vocabulary

– словник, словниковий запас – [vəˈkæbjʊlərɪ]

voraciously

– жадібно, ненажерливо – [vəˈreɪʃəslɪ]

with relief

– з полегшенням

word connotation

– конотація слова, додаткове значення слова

writing

– письмо – [ˈraɪtɪŋ]

written communication

– письмова комунікація

“The Da Vinci Code”

– “Код Да Вінчі” (автор: Ден Браун)

“The Divine Comedy”

– “Божественна комедія” (автор: Данте Аліґ`єрі)