Friday 24 May 2024 6:33 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

absent

– відсутній – [ˈæbsənt]

access to the Internet

- доступ в Інтернет

assess

– оцінювати – [əˈsɛs]

assessment

– оцінювання – [əˈsɛsmənt]

attend classes

– відвідувати уроки / пари

attentive

– уважний – [əˈtɛntɪv]

be at a lesson

– бути на уроці

be excluded

– бути виключеним (зі школи, ін.)

be expelled

– бути виключеним (зі школи, ін.)

be present

– бути присутнім

blackboard

– дошка – [ˈblækˌbɔːd]

boarding school

– школа-інтернат

canteen

– їдальня – [kænˈtiːn]

chalk

– крейда – [tʃɔːk]

cheat in an exam

– обманювати на екзамені

Chemistry

– хімія – [ˈkɛmɪstri]

class

- клас – [klɑːs]

classmate

– однокласник – [ˈklɑːsˌmeɪt]

classroom

– клас (приміщення) – [ˈklɑːsˌruːm]

college

– коледж – [ˈkɒlɪdʒ]

competition

– конкурс – [kɒmpɪˈtɪʃ(ə)n]

comprehensive school

– загальноосвітня школа

compulsory education

– обов`язкова освіта

conscientious

– сумлінний, совісний – [ˌkɒnʃɪˈɛnʃəs]

copybook

– зошит

course

– курс – [kɔːs]

coursebook

– підручник, посібник – [ˈkɔːsˈbʊk]

cram for an exam

– інтенсивно готуватись до екзамену

curriculum

- навчальний план – [kʌˈrɪkjʊləm]

deadline

– крайній термін – [ˈdɛdˌlaɪn]

desk

– парта

do a subject

– вивчати предмет

do an activity

– виконувати завдання

do homework

– робити домашню роботу

do one`s best

– робити все можливе

do project work

– готувати проект

drop out (from school / from a course)

– кидати (школу / навчання)

Easter break

– великодні канікули – [ˈiːstə ˈbreɪk]

education

– освіта; навчання – [ˌɛdjʊˈkeɪʃən]

elementary school

– початкова школа

entrance exam

- вступний екзамен

evaluate

– оцінювати – [ɪˈvæljʊˌeɪt]

evaluation

– оцінювання – [ɪˌvæljʊˈeɪʃ ən]

examination

– екзамен – [ɪgˌzamɪˈneɪʃ(ə)n]

expulsion

– виключення (зі школи) – [ɪkˈspʌlʃən]

exrcise-book

– зошит

extra lessons

– додаткові уроки

extra-curricular activities

– позашкільні заходи

fail an exam

– провалити екзамен

fair

– чесний – [fɛə]

finish school

- закінчити школу

folder

– папка – [ˈfəʊldə]

foreign languages

– іноземні мови

get a degree

– отримати ступінь

get a diploma

– отримати диплом

go to school

– ходити в школу

grade

– оцінка

graduate (from a university)

– випускник – [ˈɡrædjʊɪt]

grammar school

– середня класична школа

hard-working

– працьовитий

headmaster

– директор школи – [ˌhɛdˈmɑːstə]

holidays

– канікули – [ˈhɒlɪˌdeɪs]

Humanities

– гуманітарні науки

impatient

– нетерплячий – [ɪmˈpeɪʃənt]

language

– мова – [ˈlæŋgwɪdʒ]

lazy

– лінивий – [ˈleɪzɪ]

learn by heart

– вивчати напам`ять

leave school

– закінчити навчання у школі

lecturer

– викладач – [ˈlɛktʃərə]

library

– бібліотека – [ˈlʌɪbrəri]

literature

– література – [ˈlɪt(ə)rətʃə]

locker

– шафка з замком – [ˈlɒkə]

lunch break

– обідня перерва

make mistakes

– робити помилки

make notes

– робити нотатки

make progress

– досягати успіху          

mandatory course

– обов`язковий предмет

mark

оцінка[mɑːk]

Mathematics

– математикa[maθ(ə)ˈmatɪks]

memorize

– запам`ятовувати

mixed school

– школа, у якій навчаються хлопці і дівчата

motivated

– мотивований – [ˈməʊtɪveɪtɪd]

Music

– музика

obtain a certificate

– отримати атестат

optional course

– предмет/курс на вибір

pass an exam

- здати екзамен 

passive

– пасивний – [ˈpæsɪv]

Physical Education

– фізкультура

Physics

– фізика – [ˈfɪzɪks]

play truant

– прогулювати уроки

playground

– майданчик для гри; спортмайданчик

primary school

– початкова школа

private school

- приватна школа

punctual

– пунктуальний – [ˈpʌŋktjʊəl]

re-sit an exam

– перездавати екзамен

read up for an exam

– готуватися до екзамену

recess (am.)

– велика перерва у школі  – [ˈriːsɛs]

revise

– повторювати (матеріал) – [rɪˈvaɪz]

school

- школа – [skuːl]

school breaks up

– школа закривається на канікули

school-leaver

– випускник

school-leaving exam

– випускний шкільний екзамен

schoolboy

– школяр

schoolgirl

– школярка

Sciences

– природничі науки – [ˈsaɪəns]

secondary school

– середня школа

semester

– семестр – [sɪˈmɛstə]

single-sex school

– школа лише для дівчат або для хлопців

sit an exam

– здавати екзамен

skip classes

– пропускати уроки

sloppy

– недбалий – [ˈslɒpɪ]

solve a problem

– вирішувати проблему/питання

spring break

– весняні канікули

staff room

– учительська

state school

– державна школа

student

– студент – [ˈstjuːdənt]

study hard

– важко вчитися

subject

предмет – [ˈsʌbdʒɛkt]

success

- успіх - [sək'ses]

summer break

– літні канікули

take a break

– робити перерву

talented

– талановитий

teacher

учитель – [ˈtiːtʃə]

team

команда[tiːm]

test

– тест – [tɛst]

textbook

– підручник, посібник – [ˈtɛkstˌbʊk]

the bell goes at …

– дзвінок продзвенить о … (год.)

think over

- роздумувати над (чимось)

timetable

– розклад – [ˈtaɪmˌteɪbəl]

training

– навчання, тренування – [ˈtreɪnɪŋ]

truancy

– прогул – [ˈtruːənsɪ]

tuition

– плата за навчання – [tjuːˈɪʃ(ə)n]

tuition fee

- оплата за навчання

unfair

– нечесний

university

– університет – [ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ]

vacation (am.)

– канікули – [vəˈkeɪʃən]

vocational school

– професійно-технічне училище

workbook

– збірник вправ