Sunday 14 July 2024 12:45 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра. (Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра.)
Глосарій: Словник математичних термінів і понять
ТЕМА 12. ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Середнє значення

- значеня, що усереднює всі отримані.

Табличне значення

- значення, яке може бути знайдене в таблиці.

Функціональна залежність

- залежність, яка може бути виражена за допомогою функції.

Числова функція

 це функція, області визначення і значень якої є підмножинами числових множин - як правило, безлічі дійсних чисел R або безлічі комплексних чисел C.

ТЕМА 13. ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Лінійна залежність

- залежність, яка може бути виражена за допомогою лінійної функції.

Лінійна нерівність

- нерівність, в яку змінна входить в пер­шому степені.

Лінійна функція

- функція виду y=kx+b, де k і b – дійсні числа.

Лінійне рівняння

рівняння, яке містить змінні лише в першому степені.

Обернена залежність

- залежність, за якою збільшення од­нієї величини призводить до зменшення іншої пропорційно (або навпаки).

ТЕМА 14. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Біквадратне рівняння

- окремий випадок рівняння чет­вертого степеня, в якому відсутні непарні сте­пені.