Sunday 21 July 2024 12:27 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра. (Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра.)
Глосарій: Словник математичних термінів і понять

Безумовна нерівність

- нерівність, правильна для всіх до­пустимих значень змінних, що входять у цю нерівність.

Введення параметра

- математична дія, що супроводжується появою нової змінної.

Графік рівняння із двома змінними

множину точок координатної площини, координати яких є розв’язками цього рівняння.

Дискримінант алгебрагічного виразу

- вираз, складений із коефіцієнтів рівняння, який дорівнює 0 тоді й лише тоді, коли серед коренів цього рівняння є однакові.

Заміна змінної

- операція, результатом якої є математичний вираз з іншою змінною, еквівалентний даному.

Заміна змінної

- операція, результатом якої є математичний вираз з іншою змінною, еквівалентний даному.

Зведення до канонічного вигляду

- операція, яка доз­воляє записати рівняння в канонічному вигляді.

Лінійне рівняння із двома змінними

- рівняння виду ах+=с, де х і у – змінні, а, b, с – числа.

Нерівність зі змінною

- два вирази зі змінною (невідомим), між якими стоїть один зі знаків нерівності: > (більше), < (менше), ≥ (більше або дорівнює; не менше); ≤ (менше або дорівнює; не більше).

Нестрогі нерівності

 - два вирази, які сполучені знаком ≥ або ≤.