Wednesday 3 June 2020 4:06 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра. (Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра.)
Глосарій: Словник математичних термінів і понять

Біквадратне рівняння

- окремий випадок рівняння чет­вертого степеня, в якому відсутні непарні сте­пені.

Виділяти повний квадрат

-  представляти тричлен у ви­гляді суми квадрата двочлена та числа.

Дискримінант квадратного рівняння

- вираз D=b^{2}-4 \cdot ac.

Зведене квадратне рівняння

- квадратне рівняння, у якого перший коефіцієнт дорівнює числу 1.

Квадратична нерівність

- нерівність, в яку змінна вхо­дить в другому степені (в квадраті).

Квадратична функція

- многочлен другого степеня виду у=ах2+bх+с.

Квадратний тричлен

- многочлен виду ax^{2}+bx+c, де х – змінна; а, b, с – деякі дійсні числа, причому а≠0.

Корінь квадратного тричлена

- значення змінної, при якому значення цього тричлена дорівнює нулю.

Неповне квадратне рівняння

- квадратне рівняння, у якого хоча б один з коефіцієнтів – b або с – дорівнює нулю.

Парабола

- графік квадратичної функції.