Квадратний тричлен

- многочлен виду ax^{2}+bx+c, де х – змінна; а, b, с – деякі дійсні числа, причому а≠0.

» Словник математичних термінів і понять