Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Право. Політика. Економіка. Міжнародні відносини

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  20  (Далі)
  Все

accept

— приймати – [əkˈsɛpt]

Entry link: accept

activist

– активіст – [ˈæktɪvɪst]

Entry link: activist

advance

– покращувати(ся) – [ədˈvɑːns]

Entry link: advance

agitator

– агітатор – [ˈædʒɪˌteɪtə]

Entry link: agitator

ambassador

– посол – [æmˈbæsədə]

Entry link: ambassador

Amnesty International (AI)

– Міжнаро́дна амні́стія (всесвітня з захисту прав людини)

Entry link: Amnesty International (AI)

armed forces

– збройні сили

Entry link: armed forces

arrangement

— угода – [əˈreɪn(d)ʒm(ə)nt]

Entry link: arrangement

array

– велика кількість, сила-силенна – [əˈreɪ]

Entry link: array

assist

— допомагати – [əˈsɪst]

Entry link: assist

at first glance

– з першого поглляду

Entry link: at first glance

Atlantic Charter

— Атлантична хартія

Entry link: Atlantic Charter

Bali

– Балі (острів у Індонезії) – [ˈbɑːlɪ]

Entry link: Bali

basic health care services

– базове медичне обслуговування

Entry link: basic health care services

bay

– залив, бухта – [beɪ]

Entry link: bay

be in on a secret

– знати про секрет

Entry link: be in on a secret

beside

— поруч – [bɪˈsʌɪd]

Entry link: beside

bill of parliament

– законопроект парламенту

Entry link: bill of parliament

boost tourism

– підтримати туризм

Entry link: boost tourism

boundary

– прикордонний – [ˈbaʊndərɪ]

Entry link: boundary

budget

– бюджет – [ˈbʌdʒɪt]

Entry link: budget

buffalo

– буйвіл – [ˈbʌfəˌləʊ]

Entry link: buffalo

by chance

– випадково

Entry link: by chance

Cabinet minister

– член кабінету/ради міністрів

Entry link: Cabinet minister

CEO

– генеральний директор компанії

Entry link: CEO

chamber

– палата – [ˈtʃeɪmbə]

Entry link: chamber

children`s rights

– права дітей

Entry link: children`s rights

citizenship

– громадянство – [ˈsɪtɪzənˌʃɪp]

Entry link: citizenship

coexist

– співіснувати – [ˌkəʊɪɡˈzɪst]

Entry link: coexist

coin

— вигадувати – [kɔɪn]

Entry link: coin

commit

— здійснювати – [kəˈmɪt]

Entry link: commit

completion

– завершення – [kəmˈpliːʃən]

Entry link: completion

Congress

– Конгрес (федеральний законодавчий орган у США; складається із Сенату і Палати представників) – [ˈkɒŋɡrɛs]

Entry link: Congress

Congressman

– конгресмен (амер.) – [ˈkɒŋɡrɛsmən]

Entry link: Congressman

Congresswoman

– конгресмен (амер.)

Entry link: Congresswoman

constituency

– виборці; виборчий округ

Entry link: constituency

constitution

– конституція – [ˌkɒnstɪˈtjuːʃən]

Entry link: constitution

construct

— будувати – [kənˈstrʌkt]

Entry link: construct

consulate

– консульство – [ˈkɒnsjʊlɪt]

Entry link: consulate

converge

– зустрічатись, сходитись – [kənˈvɜːdʒ]

Entry link: converge

cuisine

– національна кухня

Entry link: cuisine

curd

– домашній сир, “творог” – [kɜːd]

Entry link: curd

currency

– валюта – [ˈkʌrənsɪ]

Entry link: currency

debate

— дискутувати – [dɪˈbeɪt]

Entry link: debate

declaration

— декларація – [dɛkləˈreɪʃ(ə)n]

Entry link: declaration

defence

– оборона – [dɪˈfɛns]

Entry link: defence

deity

– божество, божок – [ˈdeɪtɪ]

Entry link: deity

democracy

– демократія – [dɪˈmɒkrəsɪ]

Entry link: democracy

design

— задумувати – [dɪˈzʌɪn]

Entry link: design

developing countries

– країни, що розвиваються

Entry link: developing countries

dictator

– диктатор – [dɪkˈteɪtə]

Entry link: dictator

dictatorship

– диктатура

Entry link: dictatorship

diplomat

– дипломат – [ˈdɪpləˌmæt]

Entry link: diplomat

diplomatic relations

– дипломатичні відносини

Entry link: diplomatic relations

disadvantage

– невигідне становище, незручність – [ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ]

Entry link: disadvantage

domestic

– внутрішній (у країні)

Entry link: domestic

donation

— дар, благодійний внесок – [də(ʊ)ˈneɪʃ(ə)n]

Entry link: donation

draft

— складати план – [drɑːft]

Entry link: draft

economic

– економічний – [ˌiːkəˈnɒmɪk]

Entry link: economic

economic recession

– економічний спад

Entry link: economic recession

economics

– економіка (як наука) – [ˌiːkəˈnɒmɪks]

Entry link: economics

economy

– економіка (як стан, діяльність) – [ɪˈkɒnəmɪ]

Entry link: economy

elaborate

— розробляти – [ɪˈlæb(ə)rət]

Entry link: elaborate

elect

– обирати – [ɪˈlɛkt]

Entry link: elect

election

– вибори – [ɪˈlɛkʃən]

Entry link: election

embassy

– посольство – [ˈɛmbəsɪ]

Entry link: embassy

emigrate

– емігрувати – [ˈɛmɪˌɡreɪt]

Entry link: emigrate

emigration

– еміграція

Entry link: emigration

empire

–імперія – [ˈɛmpaɪə]

Entry link: empire

empower

– уповноважувати; дозволяти

Entry link: empower

equally

– однаково – [ˈiːkwəlɪ]                        

Entry link: equally

except for

– за винятком (чогось / когось)

Entry link: except for

exchange rate

– валютний курс

Entry link: exchange rate

executive

– виконавчий директор; службовець, керівник – [ɪɡˈzɛkjʊtɪv]

Entry link: executive

exile

– заслання; вигнання – [ˈɛɡzaɪl]

Entry link: exile

existence

— існування – [ɪgˈzɪst(ə)ns]

Entry link: existence

fins

– ласти – [fɪns]

Entry link: fins

Foreign Affairs

– міжнародні відносини (галузь зовнішньої політики)

Entry link: Foreign Affairs

formal

— офіційний – [ˈfɔːm(ə)l]

Entry link: formal

frontier

– кордон

Entry link: frontier

fulfill

— виконувати – [fʊlˈfɪl]

Entry link: fulfill

gender discrimination

– дискримінація за статтю

Entry link: gender discrimination

global well-being

– загальний добробут

Entry link: global well-being

govern

– управляти (державою, ін.)

Entry link: govern

government

– уряд

Entry link: government

Greenpeace

– Ґрінпіс (міжнародна природоохоронна організація)

Entry link: Greenpeace

head of state

– глава держави

Entry link: head of state

headquarters

— штаб-квартира – [hɛdˈkwɔːtəz]

Entry link: headquarters

homeland

– батьківщина – [ˈhəʊmˌlænd]

Entry link: homeland

House of Commons

– Палата общин (нижча палата парламенту у Британії)

Entry link: House of Commons

House of Lords

– Палата лордів (вища палата парламенту у Британії)

Entry link: House of Lords

House of Representatives

– Палата представників (нижча палата Конгресу у США)

Entry link: House of Representatives

impressive

– вражаючий – [ɪmˈprɛsɪv]

Entry link: impressive

in the end

– врешті-решт

Entry link: in the end

incredible

– неймовірний – [ɪnˈkrɛdəbəl]

Entry link: incredible

independence

– незалежність

Entry link: independence

intelligence service

– розвідка

Entry link: intelligence service

internal

– внутрішній – [ɪnˈtɜːnəl]

Entry link: internal

International Chamber of Commerce

– Міжнародна торговельна палата

Entry link: International Chamber of Commerce

International monetary Fund

– Міжнародний валютний фонд (МВФ)

Entry link: International monetary Fund

International Morse Code

– азбука Морзе (система умовних знаків для передавання букв і цифр у телеграфії)

Entry link: International Morse Code

ISBN (international standard book number)

– міжнародний обліковий книжковий номер

Entry link: ISBN (international standard book number)

king

– король – [kɪŋ]

Entry link: king

kingdom

– королівство – [ˈkɪŋdəm]

Entry link: kingdom

landmark

– визначна пам‘ятка – [ˈlændˌmɑːk]

Entry link: landmark

law

– закон – [lɔː]

Entry link: law

leadership

– лідер – [ˈliːdəʃɪp]

Entry link: leadership

left-wing

– лівосторонній

Entry link: left-wing

legislate

– законодавствувати

Entry link: legislate

legislation

– законодавча діяльність

Entry link: legislation

liberal

– ліберальний – [ˈlɪbərəl]

Entry link: liberal

locate

— виявляти – [lə(ʊ)ˈkeɪt]

Entry link: locate

maintain

— підтримувати – [meɪnˈteɪn]

Entry link: maintain

majority

— більшість – [məˈdʒɒrɪti]

Entry link: majority

mayor

– мер – [mɛə]

Entry link: mayor

meeting

– зібрання; зустріч

Entry link: meeting

Minister

– міністр – [ˈmɪnɪstə]

Entry link: Minister

ministry

– міністерство

Entry link: ministry

monarchy

– монархія – [ˈmɒnəkɪ]

Entry link: monarchy

MP (Member of Parliament)

– член парламенту

Entry link: MP (Member of Parliament)

NASA (National Aeronautics and Space Administration)

– НАСА (Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, США) – [ˈnæsə]

Entry link: NASA (National Aeronautics and Space Administration)

national anthem

– національний гімн

Entry link: national anthem

nationality

– національність – [ˌnæʃəˈnælɪtɪ]

Entry link: nationality

negotiate

– вести переговори – [nɪˈɡəʊʃɪˌeɪt]

Entry link: negotiate

negotiations

– переговори – [nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃən]

Entry link: negotiations

negotiator

– особа, що веде переговори; посередник

Entry link: negotiator

New York City

– Нью-Йорк (місто)

Entry link: New York City

NGO (Non-Governmental Organization)

– неурядова організація

Entry link: NGO (Non-Governmental Organization)

obligation

— зобов'язання – [ɒblɪˈgeɪʃ(ə)n]

Entry link: obligation

outline

— намалювати контур – [ˈaʊtlʌɪn]

Entry link: outline

overlook

– виходити на – [ˌəʊvəˈlʊk]

Entry link: overlook

party member

– член партії

Entry link: party member

Peace Corps

– “Корпус миру” (урядова організація США, яка займається освітніми та іншими проектами у країнах, що розвиваються)

Entry link: Peace Corps

permanent

— постійний – [ˈpəːm(ə)nənt]

Entry link: permanent

pernicious effect

– пагубний ефект – [pəˈnɪʃəs  ɪˈfɛkt]

Entry link: pernicious effect

pledge

— ручатися – [plɛdʒ]

Entry link: pledge

plunge into

– заглибитись у – [plʌndʒ ˈɪntə]

Entry link: plunge into

PM (Prime Minister)

– прем`єр міністр

Entry link: PM (Prime Minister)

political asylum

– політичний притулок – [pəˈlɪtɪkəl əˈsaɪləm]

Entry link: political asylum

political leader

– політичний лідер

Entry link: political leader

politician

– політик – [ˌpɒlɪˈtɪʃən]

Entry link: politician

poverty

– бідність – [ˈpɒvətɪ]

Entry link: poverty

predict

– передбачати – [prɪˈdɪkt]

Entry link: predict

preserved

– збережений – [prɪˈzɜːv]

Entry link: preserved

president

– президент – [ˈprɛzɪdənt]

Entry link: president

principle

— принцип – [ˈprɪnsɪp(ə)l]

Entry link: principle

proof

- доказ, підтвердження - [pruːf]

Entry link: proof

proposal

— пропозиція – [prəˈpəʊz(ə)l]

Entry link: proposal

purpose

— мета – [ˈpəːpəs]

Entry link: purpose

queen

– королева – [kwiːn]                       

Entry link: queen

ratify

— ратифікувати – [ˈrætɪfʌɪ]

Entry link: ratify

Red Cross

– “Червоний Хрест” (міжнародний гуманітарний рух)

Entry link: Red Cross

reform

– реформа – [rɪˈfɔːm]

Entry link: reform

religion

– релігія – [rɪˈlɪdʒən]

Entry link: religion

Representative (U.S.)

– член конгресу, конгресмен – [ˌrɛprɪˈzɛntətɪv]

Entry link: Representative (U.S.)

royal family

– королівська сім`я

Entry link: royal family

royalty

– члени королівської родини – [ˈrɔɪəltɪ]

Entry link: royalty

sari

– сарі (жіночий одяг в індії) – [ˈsɑːrɪ]

Entry link: sari

scenery

– пейзаж – [ˈsiːnərɪ]

Entry link: scenery

Senate (U.S.)

– член сенату, конгресмен – [ˈsɛnɪt]

Entry link: Senate (U.S.)

separate peace

— сепаратний мир

Entry link: separate peace

Shadow Cabinet (U.K.)

– тіньовий кабінет

Entry link: Shadow Cabinet (U.K.)

shrine

– святиня – [ʃraɪn]

Entry link: shrine

Sri Lanka

– Шрі-Ланка – [ˌsriː ˈlæŋkə]

Entry link: Sri Lanka

state

– держава; штат – [steɪt]

Entry link: state

struck by

– вражений (ч.)

Entry link: struck by

surf spot

– місця для серфінгу

Entry link: surf spot

take advantage of

– скористатись (ч.)

Entry link: take advantage of

talks

— переговори – [tɔːks]

Entry link: talks

tea plantation

– чайні плантації

Entry link: tea plantation

temple

– храм – [ˈtɛmpəl]

Entry link: temple

term

— термін – [təːm]

Entry link: term

the allies

— союзники

Entry link: the allies

The UN Charter

— Статут ООН

Entry link: The UN Charter

Third World countries

– країни третього світу

Entry link: Third World countries

To reserve

— зарезервувати – [rɪˈzəːv]

Entry link: To reserve

To sign

— підписувати – [sʌɪn]

Entry link: To sign

To will

— бажати – [wɪl]

Entry link: To will

totally

– цілком – [ˈtəʊtəlɪ]

Entry link: totally

treaty

– договір, угода – [ˈtriːtɪ]

Entry link: treaty

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

– ЮНЕСКО (Організація ООН з питань освіти, науки і культури) – [juːˈnɛskəʊ]

Entry link: UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

UNICEF (United Nations Children's Fund)

– Юнісеф (Фонд ООН допомоги дітям) – [ˈjuːnɪˌsɛf]

Entry link: UNICEF (United Nations Children's Fund)

UNO (United Nations Organisation)

– Організація Об'єднаних Націй, ООН

Entry link: UNO (United Nations Organisation)

utensils

– посуд; начиння – [juːˈtɛnsəl]

Entry link: utensils

volunteer

– волонтер – [ˌvɒlənˈtɪə]

Entry link: volunteer

vulnerable

– вразливий – [ˈvʌlnərəbəl]

Entry link: vulnerable

WB (World Bank)

– ВБ (Всесвітній банк)

Entry link: WB (World Bank)

WHO (World Health Organization)

– ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров`я)

Entry link: WHO (World Health Organization)

willing

- охочий - ['wɪlɪŋ]

Entry link: willing

win-win situation

– безпрограшна ситуація для усіх сторін

Entry link: win-win situation

world heritage

– світова спадщина – [wɜːld ˈhɛrɪtɪdʒ]

Entry link: world heritage

world-class

– світового рівня

Entry link: world-class

Worldwide

— світовий – [ˈwəːl(d)wʌɪd]

Entry link: Worldwide

WTO (World Trade Organisation)

– СОТ (Світова організація оргівлі)

Entry link: WTO (World Trade Organisation)


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  20  (Далі)
  Все