Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Проблеми і захист довкілля

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  22  (Далі)
  Все

(non)-renewable resources

- (не)-відновлювальні ресурси

Entry link: (non)-renewable resources

abandoned

– залишений, занедбаний – [əˈbændənd]

Entry link: abandoned

absorbing

– поглинати  (поглинаючий) - [əbˈzɔːbɪŋ]

Entry link: absorbing

accident

– нещасний випадок – [ˈæksɪdənt]

Entry link: accident

acid rain

- кислотний дощ

Entry link: acid rain

act

– діяти - [akt]

Entry link: act

adopt

– допомагати - [əˈdɒpt]

Entry link: adopt

agriculture

– сільське господарство – [ˈæɡrɪˌkʌltʃə]

Entry link: agriculture

air pollution

– забруднення повітря

Entry link: air pollution

allow

– дозволяти – [əˈlaʊ]

Entry link: allow

allowed

– дозволений

Entry link: allowed

alternative sources of energy

– альтернативні джерела енергії

Entry link: alternative sources of energy

area

– територія – [ˈɛərɪə]

Entry link: area

as a result of

– як наслідок (чогось)

Entry link: as a result of

atmosphere

– атмосфера – [ˈætməsˌfɪə]

Entry link: atmosphere

atomic bomb

– атомна бомба

Entry link: atomic bomb

attempt

– намагатися – [əˈtɛmpt]

Entry link: attempt

avoid

– уникати – [əˈvɔɪd]

Entry link: avoid

benefit from

– отримати вигоду від

Entry link: benefit from

breathing

– дихання - [ˈbriːðɪŋ]

Entry link: breathing

carbon dioxide

– вуглекислий газ

Entry link: carbon dioxide

cattle farms

- ферми великої рогатої худоби

Entry link: cattle farms

cautious

– обережний – [ˈkɔːʃəs]

Entry link: cautious

chemicals

– хімікати

Entry link: chemicals

civil war

– громадянська війна – [ˈsɪvəl ˈwɔː]

Entry link: civil war

climate

– клімат - [ˈklʌɪmət]

Entry link: climate

climate change

– зміни клімату

Entry link: climate change

commercial activity

– комерційна діяльність

Entry link: commercial activity

concern

– хвилювання, турбота – [kənˈsɜːn]

Entry link: concern

consequences

– наслідки – [ˈkɒnsɪkwənsɪz]

Entry link: consequences

consequently

– отже, тому - [ˈkɒnsɪkw(ə)ntli]

Entry link: consequently

conservation

– збереження – [ˌkɒnsəˈveɪʃən]

Entry link: conservation

conservationist

– фахівець з охорони довкілля

Entry link: conservationist

crack

– тріскати – [kræk]

Entry link: crack

crisis

– криза – [ˈkraɪsɪs]

Entry link: crisis

crops

– зернові культури - [krɒps]

Entry link: crops

crucial

– визначальний – [ˈkruːʃəl]

Entry link: crucial

cut down

- вирубувати

Entry link: cut down

damage

– пошкодження - [ˈdamɪdʒ]

Entry link: damage

deforestation

– вирубування лісів – [diːˌfɒrɪˈsteɪʃ ən]

Entry link: deforestation

defuse a bomb

– знешкодити бомбу

Entry link: defuse a bomb

depletion

– вичерпання (ресурсів тощо) – [dɪˈpliːʃ ən]

Entry link: depletion

destroy

– знищити – [dɪˈstrɔɪ]

Entry link: destroy

destruction

– руйнування - [dɪˈstrʌkʃ(ə)n]

Entry link: destruction

deteriorate

– погіршуватися – [dɪˈtɪərɪəˌreɪt]

Entry link: deteriorate

devastation

– спустошення – [ˌdɛvəˈsteɪʃ ən]

Entry link: devastation

disappear

– зникати – [ˌdɪsəˈpɪə]

Entry link: disappear

dispose of

– розпоряджатись (чимось)

Entry link: dispose of

domestic waste

– побутові відходи

Entry link: domestic waste

drought

посуха – [draʊt]

Entry link: drought

dying

– вмираючий - [ˈdʌɪɪŋ]

Entry link: dying

earthquake

– землетрус – [ˈəːθkweɪk]

Entry link: earthquake

ecological

– екологічний – [ˌiːkəˈlɒdʒɪkəl]

Entry link: ecological

endangered

– під загрозою зникнення – [ɪnˈdeɪndʒəd]

Entry link: endangered

endangered species

– вимираючі види

Entry link: endangered species

enemy

– ворог – [ˈɛnəmɪ]

Entry link: enemy

energy-saving

– енергозберігаючий

Entry link: energy-saving

enormous

– величезний – [ɪˈnɔːməs]

Entry link: enormous

environment

– довкілля – [ɪnˈvaɪrənmənt]

Entry link: environment

environmental awareness

– екологічна обізнаність

Entry link: environmental awareness

environmental problems

– проблеми навколишнього середовища

Entry link: environmental problems

environmentally friendly

– сприятливо для навколишнього середовища

Entry link: environmentally friendly

erode

– створювати ерозію, поступове руйнування

Entry link: erode

establish

– засновувати – [ɪˈstæblɪʃ]

Entry link: establish

estimate

– підраховувати – [ˈɛstɪˌmeɪt]

Entry link: estimate

examine

– вивчати – [ɪɡˈzæmɪn]

Entry link: examine

exhaust fumes

- вихлопні гази

Entry link: exhaust fumes

exotic

– екзотичний – [ɪɡˈzɒtɪk]

Entry link: exotic

expert

– експерт – [ˈɛkspɜːt]

Entry link: expert

exploitation

– експлуатація – [ˌɛksplɔɪˈteɪʃ ən]

Entry link: exploitation

explosion

– вибух - [ɪkˈspləʊʒən]

Entry link: explosion

extensive

– обширний, масовий – [ɪkˈstɛnsɪv]

Entry link: extensive

extinct

– вимерлий – [ɪkˈstɪŋkt]

Entry link: extinct

famine

– голод - [ˈfamɪn]

Entry link: famine

fault

– вина - [fɔːlt]

Entry link: fault

fertilizer

– добриво – [ˈfəːtɪlʌɪzə]

Entry link: fertilizer

flood

– повінь - [flʌd]

Entry link: flood

forest fires

- лісові пожежі

Entry link: forest fires

fortunate

– везучий – [ˈfɔːtʃənɪt]

Entry link: fortunate

fossil fuel

– викопне паливо

Entry link: fossil fuel

fume

– дим (чад) - [fjuːm]

Entry link: fume

gas cloud

– хмара газу

Entry link: gas cloud

global warming

- глобальне потепління

Entry link: global warming

globalisation

– глобалізація – [ˌɡləʊbəlaɪˈzeɪʃən]

Entry link: globalisation

GM (genetically modified) foods

– генно-модифіковані продукти

Entry link: GM (genetically modified) foods

GPS (Global Positioning System)

– система глобального позиціонування Джі-Пі-Ес

Entry link: GPS (Global Positioning System)

gradual

– поступовий – [ˈɡrædjʊəl]

Entry link: gradual

gravel

– гравій – [ˈɡrævəl]

Entry link: gravel

greenhouse effect

- парниковий ефект

Entry link: greenhouse effect

habitat

– ареал (місце поширення тварин або рослин)

Entry link: habitat

hazardous

– небезпечний – [ˈhæzədəs]

Entry link: hazardous

heed

– приймати до уваги, зважати на  – [hiːd]

Entry link: heed

human behavior

– поведінка людини

Entry link: human behavior

human beings

– люди

Entry link: human beings

human race

– людська раса

Entry link: human race

hunger

– голод - [ˈhʌŋgə]

Entry link: hunger

hurricane

– ураган – [ˈhʌrɪkən]

Entry link: hurricane

ice cap

– льодовий покров

Entry link: ice cap

Illegal

– нелегальний – [ɪˈliːɡəl]

Entry link: Illegal

impact

– вплив – [ˈɪmpækt]

Entry link: impact

improve the situation

– покращити ситуацію

Entry link: improve the situation

in danger

– у небезпеці 

Entry link: in danger

incident

– випадок – [ˈɪnsɪdənt]

Entry link: incident

indigenous

– туземний, аборигенний – [ɪnˈdɪdʒɪnəs]

Entry link: indigenous

influence

– впливати – [ˈɪnflʊəns]

Entry link: influence

issue

– питання - [ˈɪʃuː]

Entry link: issue

land

– земля – [lænd]

Entry link: land

landfill

– сміттєзвалище – [ˈlændˌfɪl]

Entry link: landfill

lava flow

– потік лави – [ˈlɑːvə ˈfləʊ]

Entry link: lava flow

lead to

– призводити до 

Entry link: lead to

liquid

– рідкий – [ˈlɪkwɪd]

Entry link: liquid

little by little

– потрошки, крок за кроком

Entry link: little by little

measures

– заходи

Entry link: measures

melt

– танути – [mɛlt]              

Entry link: melt

mercury

– ртуть – [ˈmɜːkjʊrɪ]

Entry link: mercury

mine

– шахта – [maɪn]

Entry link: mine

mission

– місія – [ˈmɪʃən]

Entry link: mission

national park

– заповідник (амер.)

Entry link: national park

native people

– туземний / місцевий народ

Entry link: native people

natural disaster

– природня катастрофа – [ˈnætʃrəl dɪˈzɑːstə]

Entry link: natural disaster

nature reserve

– природний заповідник

Entry link: nature reserve

nuclear energy

- ядерна енергія

Entry link: nuclear energy

nuclear fallout

- радіоактивні опади

Entry link: nuclear fallout

nuclear reactor

- ядерний реактор

Entry link: nuclear reactor

nuclear waste

- радіоактивні відходи

Entry link: nuclear waste

obstacle

– перешкода – [ˈɒbstəkəl]

Entry link: obstacle

oil spill

– розлив нафти

Entry link: oil spill

oil tankers

– нафтові танкери

Entry link: oil tankers

oil-slick

нафтова пляма

Entry link: oil-slick

ongoing

– триваючий, у процесі – [ˈɒnˌɡəʊɪŋ]

Entry link: ongoing

organic food

– органічна (екологічно чиста) їжа

Entry link: organic food

overpopulation

– перенаселення 

Entry link: overpopulation

ozone depletion

– зменшення озонового шару 

Entry link: ozone depletion

ozone hole

– озонова діра

Entry link: ozone hole

ozone layer

- озоновий шар

Entry link: ozone layer

paradise

 – рай – [ˈpærəˌdaɪs]

Entry link: paradise

patrol

– патрулювати, охороняти – [pəˈtrəʊl]

Entry link: patrol

pesticide

– пестицид – [ˈpɛstɪsʌɪd]

Entry link: pesticide

phenomenon

– явище – [fɪˈnɒmɪnən]

Entry link: phenomenon

poisonous

– отруйний – [ˈpɔɪzənəs]

Entry link: poisonous

polar

– полярний – [ˈpəʊlə]

Entry link: polar

pollution

– забруднення - [pəˈluːʃ(ə)n]

Entry link: pollution

pour

– литися - [pɔː]

Entry link: pour

precious metals

– дорогоцінні метали

Entry link: precious metals

preserve

– зберігати – [prɪˈzɜːv]

Entry link: preserve

prevent from

– попереджати (щось); запобігати (чомусь)

Entry link: prevent from

prohibit

– забороняти

Entry link: prohibit

prohibited

– заборонений

Entry link: prohibited

protect

– захист – [prəˈtɛkt]

Entry link: protect

protect the environment

– захищати довкілля

Entry link: protect the environment

protected

– захищений

Entry link: protected

protected animal

- охоронювані тварини

Entry link: protected animal

rainforest

– тропічний ліс – [ˈreɪnˌfɒrɪst]

Entry link: rainforest

rainforest destruction

– руйнування тропічних лісів

Entry link: rainforest destruction

rare

– рідкісний – [rɛə]

Entry link: rare

recede

– відступати; зменшуватись – [rɪˈsiːd]

Entry link: recede

recycle

– переробка – [riːˈsʌɪk(ə)l]

Entry link: recycle

reduce

– зменшити – [rɪˈdjuːs]

Entry link: reduce

refugee

– біженець – [ˌrɛfjʊˈdʒiː]

Entry link: refugee

release

– випускати - [rɪˈliːs]

Entry link: release

remote

– віддалений – [rɪˈməʊt]

Entry link: remote

restore

– відновлювати – [rɪˈstɔː]

Entry link: restore

result in

– призводити до 

Entry link: result in

safely

– безпечно

Entry link: safely

sanctuary

– заповідник – [ˈsæŋktjʊərɪ]

Entry link: sanctuary

sand

– пісок – [sænd]

Entry link: sand

save

зберігати – [seɪv]

Entry link: save

sea life

– морське життя

Entry link: sea life

settlement

– поселення – [ˈsɛtəlmənt]

Entry link: settlement

shake

– трясти – [ʃeɪk]                

Entry link: shake

shelter

– притулок, прибіжище – [ˈʃɛltə]

Entry link: shelter

significant

– суттєвий – [sɪɡˈnɪfɪkənt]

Entry link: significant

silt

– мул – [sɪlt]

Entry link: silt

smog

– смог – [smɒɡ]

Entry link: smog

soil

– ґрунт – [sɔɪl]

Entry link: soil

solar energy

- сонячна енергія

Entry link: solar energy

solar power

– сонячна енергія

Entry link: solar power

solid

– твердий – [ˈsɒlɪd]

Entry link: solid

species

– вид - [ˈspiːʃiːz]

Entry link: species

spread

– поширюватися – [sprɛd]

Entry link: spread

starve

– страждати від голоду – [stɑːv]

Entry link: starve

stay indoors

– залишатись у приміщенні 

Entry link: stay indoors

strike

– ударяти – [straɪk]

Entry link: strike

substance

– речовина – [ˈsʌbstəns]

Entry link: substance

surrounding

– оточуючий – [səˈraʊndɪŋ]

Entry link: surrounding

survival

– виживання - [səˈvʌɪv(ə)l]

Entry link: survival

survive

– виживати – [səˈvaɪv]

Entry link: survive

survivor

– людина, яка вціліла, вижила – [səˈvaɪvə]

Entry link: survivor

sweep

– змітати, зносити – [swiːp]

Entry link: sweep

thawing

– танення – [ˈθɔːwɪŋ]

Entry link: thawing

threat

– загроза - [θrɛt]

Entry link: threat

threaten

– загрожувати – [ˈθrɛtən]

Entry link: threaten

throw away

- викидати

Entry link: throw away

tidal wave

- приливна хвиля

Entry link: tidal wave

tornado

– торнадо, смерч – [tɔːˈneɪdəʊ]

Entry link: tornado

toxic

– токсичний – [ˈtɒksɪk]

Entry link: toxic

trafficking

– торгівля забороненим товаром

Entry link: trafficking

tribes

– племена

Entry link: tribes

tropical storm

– тропічна буря

Entry link: tropical storm

typhoon

– тайфун, тропічна буря – [taɪˈfuːn]

Entry link: typhoon

ultraviolet light

– ультрафіолетові промені

Entry link: ultraviolet light

vital

– життєво необхідний – [ˈvaɪtəl]

Entry link: vital

volcanic eruption

- виверження вулкана

Entry link: volcanic eruption

warden

– охоронець, наглядач – [ˈwɔːdən]

Entry link: warden

warn

– попереджати – [wɔːn]

Entry link: warn

warning

– попередження – [ˈwɔːnɪŋ]

Entry link: warning

waste

– відходи – [weɪst]

Entry link: waste

water pollution

– забруднення води

Entry link: water pollution

weather forecast

– прогноз погоди

Entry link: weather forecast

wholesale

– масовий – [ˈhəʊlˌseɪl]

Entry link: wholesale

widespread

– широко поширений – [ˈwaɪdˌsprɛd]

Entry link: widespread

wild

– дикий – [waɪld]

Entry link: wild

wildlife

- жива природа – [ˈwʌɪl(d)lʌɪf]

Entry link: wildlife

wildlife conservation

– збереження природи

Entry link: wildlife conservation

wind power

– енергія вітру

Entry link: wind power

witness

– свідок – [ˈwɪtnɪs]

Entry link: witness

wounded

– поранений (у битві, боротьбі тощо) – [ˈwuːndɪd]

Entry link: wounded

WWF (World Wildlife Fund)

– Всесвітній фонд дикої природи

Entry link: WWF (World Wildlife Fund)


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  22  (Далі)
  Все