Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Мова і література. Спілкування

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  15  (Далі)
  Все

a host of

– безліч, сила-силенна

Entry link: a host of

according to

– відповідно до

Entry link: according to

adhere to

– дотримуватись (чогось) – [ədˈhɪə tuː]

Entry link: adhere to

apply one`s abilities

– застосувати свої вміння

Entry link: apply one`s abilities

authenticity

– автентичність, справжність – [ˌɔːθɛnˈtɪsɪtɪ]

Entry link: authenticity

author

– автор – [ˈɔːθə]

Entry link: author

become aware of

– стати обізнаним у; дізнатись про

Entry link: become aware of

biography

– біографія – [baɪˈɒɡrəfɪ]

Entry link: biography

body language

– мова тіла

Entry link: body language

book on

– книга про

Entry link: book on

British Library

– Британська Бібліотека

Entry link: British Library

British poetry

– британська поезія

Entry link: British poetry

catch fire

– запалювати(ся); загоряти(ся)

Entry link: catch fire

channel

– телеканал – [ˈtʃænəl]

Entry link: channel

chapter

– глава (книги) – [ˈtʃæptə]

Entry link: chapter

character

– герой (літературного твору) – [ˈkærɪktə]

Entry link: character

chatter with

– розмовляти / базікати з

Entry link: chatter with

Chinese

– китайська – [tʃaɪˈniːz]

Entry link: Chinese

communicate with

– спілкуватись з

Entry link: communicate with

complexity

– складність – [kəmˈplɛksɪtɪ]

Entry link: complexity

concern for / about

– бути стурбованим (чимось)

Entry link: concern for / about

connection

– зв`язок – [kəˈnɛkʃən]

Entry link: connection

conundrum

– загадка, головоломка – [kəˈnʌndrəm]

Entry link: conundrum

copy

– примірник; копія – [ˈkɒpɪ]

Entry link: copy

creative writing

– “творче письмо” (навчальний курс у деяких університетах, на якому вчать мистецтву письменництва)

Entry link: creative writing

currently

– на даний момент – [ˈkʌrəntlɪ]

Entry link: currently

depth

– глибина – [dɛpθ]

Entry link: depth

dictionary

– словник (словник як книга)

Entry link: dictionary

drill

– вправа на автоматизацію – [drɪl]

Entry link: drill

edition

– видання – [ɪˈdɪʃən]

Entry link: edition

email (somebody)

– відправити (комусь) електронного листа

Entry link: email (somebody)

embark on

– братися за; сідати на пароплав

Entry link: embark on

encyclopedia

– енциклопедія – [ɛnˌsaɪkləʊˈpiːdɪə]

Entry link: encyclopedia

English

– англійська – [ˈɪŋɡlɪʃ]

Entry link: English

engrossed

– поглинутий – [ɪnˈɡrəʊst]

Entry link: engrossed

essay

– ессе – [ˈɛseɪ]

Entry link: essay

exclusively

– виключно

Entry link: exclusively

explanation

– пояснення – [ˌɛkspləˈneɪʃən]

Entry link: explanation

fairy tale

– казка

Entry link: fairy tale

fiction literature

– художня література, белетристика

Entry link: fiction literature

find out

– з`ясувати

Entry link: find out

flash card

– карточка з текстом та зображенням (використовується для вивчення іноземної мови)

Entry link: flash card

foliage

– листя – [ˈfəʊlɪɪdʒ]

Entry link: foliage

foreign language teaching

– навчання / викладання іноземних мов

Entry link: foreign language teaching

French

– французька – [frɛntʃ]

Entry link: French

full immersion

– повне занурення

Entry link: full immersion

genre

– жанр – [ˈʒɑːnrə]

Entry link: genre

German

– німецька – [ˈdʒɜːmən]

Entry link: German

gesture

– жест – [ˈdʒɛstʃə]

Entry link: gesture

get in touch (with)

– зв`ячатись із

Entry link: get in touch (with)

grammar

– граматика – [ˈɡræmə]

Entry link: grammar

grammatical structure

– граматична структура

Entry link: grammatical structure

grasp

– збагнути, зрозуміти – [ɡrɑːsp]

Entry link: grasp

halfway

– на півдорозі – [ˌhɑːfˈweɪ]

Entry link: halfway

have a talk with

– розмовляти з

Entry link: have a talk with

historical figure

– історична постать                                         

Entry link: historical figure

homemade

– домашнього виробництва

Entry link: homemade

horror

– жах – [ˈhɒrə]

Entry link: horror

identity

– ідентичність – [aɪˈdɛntɪtɪ]

Entry link: identity

idiom

– ідіома, сталий вираз – [ˈɪdɪəm]

Entry link: idiom

illustrate

– ілюструвати – [ˈɪləˌstreɪt]

Entry link: illustrate

imaginary

– уявний, вигаданий – [ɪˈmædʒɪnərɪ]

Entry link: imaginary

inflection

– закінчення (у слові); модуляція (голосу, звуку) – [ɪnˈflɛkʃən]

Entry link: inflection

international cooperation

– міжнародна співпраця

Entry link: international cooperation

intonation

– інтонація – [ˌɪntəʊˈneɪʃən]

Entry link: intonation

Japanese

– японська – [ˌdʒæpəˈniːz]

Entry link: Japanese

language acquisition

– вивчення / набуття мови

Entry link: language acquisition

language barrier

– мовний бар`єр

Entry link: language barrier

language cliché

– мовне кліше / формула

Entry link: language cliché

language enthusiast

– той, що захоплюється мовами

Entry link: language enthusiast

language learning

– вивчення мов

Entry link: language learning

language of global communication

– мова глобального (міжнародного) спілкування

Entry link: language of global communication

leaks of personal information

– “витік” особистої інформації

Entry link: leaks of personal information

lexicon

– лексика, слова – [ˈlɛksɪkən]

Entry link: lexicon

listening

– аудіювання – [ˈlɪsnɪŋ]

Entry link: listening

magic

– магія – [ˈmædʒɪk]

Entry link: magic

manuscript

– рукопис – [ˈmænjʊˌskrɪpt]

Entry link: manuscript

master

– опановувати – [ˈmɑːstə]

Entry link: master

memory

– спогад – [ˈmɛmərɪ]

Entry link: memory

method

– метод – [ˈmɛθəd]

Entry link: method

monograph

– монографія (велика наукова праця) – [ˈmɒnəˌɡrɑːf]

Entry link: monograph

mortality

– смертність – [mɔːˈtælɪtɪ]

Entry link: mortality

motel

– готель при трасі для подорожуючих

Entry link: motel

myth

– міф – [mɪθ]

Entry link: myth

native tongue

– рідна мова

Entry link: native tongue

notice

– помічати – [ˈnəʊtɪs]

Entry link: notice

novel

– роман – [ˈnɒvəl]

Entry link: novel

offset

– відшкодовувати – [ˈɒfˌsɛt]

Entry link: offset

on the web

– в мережі

Entry link: on the web

opening

– вступ, початок – [ˈəʊpənɪŋ]

Entry link: opening

oral activities

– усні завдання

Entry link: oral activities

out loud

– вголос

Entry link: out loud

passionate about

– захоплений (чимось)

Entry link: passionate about

perpetuated

– увічнювати – [pəˈpɛtjʊˌeɪt]

Entry link: perpetuated

phrasal verbs

– фразові дієслова

Entry link: phrasal verbs

pick up on

– познайомитись з

Entry link: pick up on

picky

– перебірливий – [ˈpɪkɪ]

Entry link: picky

pleasurable

– приємний – [ˈplɛʒərəbəl]

Entry link: pleasurable

plenty of

– вдосталь (чогось)

Entry link: plenty of

plot

– сюжет – [plɒt]

Entry link: plot

Polish

– польська – [ˈpɒlɪʃ]

Entry link: Polish

printed word

– друковане слово

Entry link: printed word

reading

– читання – [ˈriːdɪŋ]

Entry link: reading

recently

– нещодавно – [ˈriːsəntlɪ]

Entry link: recently

refresher

– курс перепідготовки – [rɪˈfrɛʃə]

Entry link: refresher

repeat

– повторювати – [rɪˈpiːt]

Entry link: repeat

rivet

– привертати – [ˈrɪvɪt]

Entry link: rivet

rub shoulders with

– знатися з; водити дружбу з

Entry link: rub shoulders with

Russian

– російська – [ˈrʌʃən]                           

Entry link: Russian

schedule

– розклад – [ˈʃɛdjuːl]

Entry link: schedule

second language acquisition

– вивчення другої / іноземної мови

Entry link: second language acquisition

sell (oneself) short

– применшувати (себе, свої можливості)

Entry link: sell (oneself) short

send letters

– посилати листи

Entry link: send letters

sentence

– речення – [ˈsɛntəns]

Entry link: sentence

service

– послуга – [ˈsɜːvɪs]

Entry link: service

Shakespeare

– Шекспір – [ˈʃeɪkspɪə]

Entry link: Shakespeare

short story

– коротка розповідь, новела

Entry link: short story

sign up for

– записатись на

Entry link: sign up for

skill

- навичка, уміння - [skɪl]

Entry link: skill

social issues

– суспільні проблеми

Entry link: social issues

sorely

– виключно, лише – [ˈsɔːlɪ]                      

Entry link: sorely

speaking

– говоріння – [ˈspiːkɪŋ]

Entry link: speaking

speech

– мовлення – [spiːtʃ]

Entry link: speech

spiritual literature

– духовна література

Entry link: spiritual literature

startle

– налякати – [ˈstɑːtəl]

Entry link: startle

stay in touch

– бути на зв`язку

Entry link: stay in touch

storytelling

– розповідання казок / оповідей

Entry link: storytelling

subtitles

– субтитри – [ˈsʌbˌtaɪtəlz]

Entry link: subtitles

target language

– цільова мова; мова, яка вивчається

Entry link: target language

TESOL (Teaching of English to Speakers of Other Languages)

– викладання англійської для не носіїв мови

Entry link: TESOL (Teaching of English to Speakers of Other Languages)

the Caribbean

– держави й острови Карибського моря

Entry link: the Caribbean

theft

– крадіжка – [θɛft]

Entry link: theft

therefore

– тому, отже – [ˈðɛəˌfɔː]

Entry link: therefore

toward

–в напрямку до; по відношенню до – [təˈwɔːd]

Entry link: toward

transfix

– пронизувати; приголомшувати – [trænsˈfɪks]

Entry link: transfix

translation

– переклад – [trænsˈleɪʃən]

Entry link: translation

Ukrainian

– українська – [juːˈkreɪnɪən]

Entry link: Ukrainian

universal grammar

– універсальна граматика (наука про граматичні явища в різних мовах світу, їхні спільні та відмінні властивості)

Entry link: universal grammar

utterly

– цілком, надзвичайно – [ˈʌtəlɪ]

Entry link: utterly

vivid

– чіткий; яскравий – [ˈvɪvɪd]

Entry link: vivid

vocabulary

– словник, словниковий запас – [vəˈkæbjʊlərɪ]

Entry link: vocabulary

voraciously

– жадібно, ненажерливо – [vəˈreɪʃəslɪ]

Entry link: voraciously

with relief

– з полегшенням

Entry link: with relief

word connotation

– конотація слова, додаткове значення слова

Entry link: word connotation

writing

– письмо – [ˈraɪtɪŋ]

Entry link: writing

written communication

– письмова комунікація

Entry link: written communication

“The Da Vinci Code”

– “Код Да Вінчі” (автор: Ден Браун)

Entry link: “The Da Vinci Code”

“The Divine Comedy”

– “Божественна комедія” (автор: Данте Аліґ`єрі)

Entry link: “The Divine Comedy”


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  15  (Далі)
  Все