Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Всі категорії

Сторінка: (Назад)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  29  (Далі)
  Все

ТЕМА 12. ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Середнє значення

- значеня, що усереднює всі отримані.

Entry link: Середнє значення

Табличне значення

- значення, яке може бути знайдене в таблиці.

Entry link: Табличне значення

Функціональна залежність

- залежність, яка може бути виражена за допомогою функції.

Entry link: Функціональна залежність

Числова функція

 це функція, області визначення і значень якої є підмножинами числових множин - як правило, безлічі дійсних чисел R або безлічі комплексних чисел C.

Entry link: Числова функція

ТЕМА 13. ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Лінійна залежність

- залежність, яка може бути виражена за допомогою лінійної функції.

Entry link: Лінійна залежність

Лінійна нерівність

- нерівність, в яку змінна входить в пер­шому степені.

Entry link: Лінійна нерівність

Лінійна функція

- функція виду y=kx+b, де k і b – дійсні числа.

Entry link: Лінійна функція

Лінійне рівняння

рівняння, яке містить змінні лише в першому степені.

Entry link: Лінійне рівняння

Обернена залежність

- залежність, за якою збільшення од­нієї величини призводить до зменшення іншої пропорційно (або навпаки).

Entry link: Обернена залежність

ТЕМА 14. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Біквадратне рівняння

- окремий випадок рівняння чет­вертого степеня, в якому відсутні непарні сте­пені.

Entry link: Біквадратне рівняння


Сторінка: (Назад)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  29  (Далі)
  Все