Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 14. Квадратична функція. Квадратні рівняння, нерівності та їх системи

Біквадратне рівняння

- окремий випадок рівняння чет­вертого степеня, в якому відсутні непарні сте­пені.

Entry link: Біквадратне рівняння

Виділяти повний квадрат

-  представляти тричлен у ви­гляді суми квадрата двочлена та числа.

Entry link: Виділяти повний квадрат

Дискримінант квадратного рівняння

- вираз D=b^{2}-4 \cdot ac.

Entry link: Дискримінант квадратного рівняння

Зведене квадратне рівняння

- квадратне рівняння, у якого перший коефіцієнт дорівнює числу 1.

Entry link: Зведене квадратне рівняння

Квадратична нерівність

- нерівність, в яку змінна вхо­дить в другому степені (в квадраті).

Entry link: Квадратична нерівність

Квадратична функція

- многочлен другого степеня виду у=ах2+bх+с.

Entry link: Квадратична функція

Квадратний тричлен

- многочлен виду ax^{2}+bx+c, де х – змінна; а, b, с – деякі дійсні числа, причому а≠0.

Entry link: Квадратний тричлен

Корінь квадратного тричлена

- значення змінної, при якому значення цього тричлена дорівнює нулю.

Entry link: Корінь квадратного тричлена

Неповне квадратне рівняння

- квадратне рівняння, у якого хоча б один з коефіцієнтів – b або с – дорівнює нулю.

Entry link: Неповне квадратне рівняння

Парабола

- графік квадратичної функції.

Entry link: Парабола