Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 32. Вступ до статистики

Вибіркове значення

- значення, яке отримали, здійснюючи вибірку.

Entry link: Вибіркове значення

Математична статистика

- розділ математики, присвя­чений математичним методам систематиза­ції, обробки та дослідження статистичних даних.

Entry link: Математична статистика

Медіана

- середнє арифметичне двох чисел, що стоять посередині.

Entry link: Медіана

Медіана вибірки

- це число, яке ділить навпіл упорядковану сукупність усіх значень вибірки, тобто середня величина змінюваної ознаки, яка містить в середині ряду, розміщеного в порядку зростання або спадання ознаки.

Entry link: Медіана вибірки

Мода

- вимірю­вання центральної тенденції розподілу зна­чень.

Entry link: Мода

Середнє значення вибірки

- середнє арифметичне всіх її значень.

Entry link: Середнє значення вибірки

Статистика

- наука, яка вивчає кількісні зміни у розвитку людсь­кого суспільства, економіки і займається об­робкою цих числових досліджень з науковою і практичною метою.

Entry link: Статистика

Статистичне спостереження

- це спланований, науково-організований збір масових даних про соціально-економічні явища та процеси.

Entry link: Статистичне спостереження

Статистичнй ряд розподілу вибірки

- перелік варіант і відповідних їм частот або відносних частот.

Entry link: Статистичнй ряд розподілу вибірки