Числівник / das Numerale

1. Числівник / das Numerale

Кількісні числівники позначають певне число і відповідають на питання: wieviel? «скільки?» Вони поділяються на:

  • прості: від 1 до 12, а також 100, 1000 (eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, hundert, tausend);
  • складні, утворені з одиниць і числа zehn (dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn);
  • похідні, утворені від простих за допомогою суфікса -zig (це  –  десятки: zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig).

У числівниках після 20-ти спочатку називаються одиниці, потім und і десятки. Увесь числівник пишеться разом:

  • 21 (einundzwanzig), 32 (zweiunddreißig), 453 (vierhundertdreiundfünfzig), 2875 (zweitausendachthundertfünfundsiebzig).

Числівники hundert і tausend можуть уживатися як імен­ники середнього роду:

  • das Hundert, das Tausend.

«Мільйон» у німецькій мові завжди іменник жіночого роду: die Million.

Числівник 1 245 136 читається і пишеться як eine Millionzweihundertfünfuiidvierzigtausendeinhundertsechsunddreißig.

Для позначення року в німецькій мові використовують­ся кількісні числівники, причому називаються не тисячі, як в українській мові, а сотні і десятки, тобто das Jahr 1972 (neunzehnhundertzweiundsiebzig), але починаючи з 2000 року: 2002  –  zweitausendzwei.

Вирази типу 10.15 Uhr читаються як zehn Uhr fünfzehn. Числівник ein у сполученні з Uhr у цьому значенні не змі­нюється:

  • um ein Uhr, nach ein Uhr.

Десяткові дроби читаються так: 3,5 (drei Komma fünf).

Порядкові числівники відповідають на питання der (die, das) wievielte? «котрий за порядком?». Порядкові числівники від 2 до 19 утворюються від кількісних числівників за допомо­гою суфікса -t:

  • der (die, das) zweite, der (die, das) fünfte, der (die, das) neunzehnte;

від 20-ти і далі  –  за допомогою суфікса -st:

  • der (die, das) zwanzigste, der (die, das) einundzwanzigste.

Особливо утвореними є порядкові числівники від 1  –  der (die, das) erste, 3  –  der (die, das) dritte, 8  –  der (die, das) achte.

Порядкові числівники вживаються як означення до іменни­ків, перед ними звичайно стоїть означений артикль і відміню­ються вони за слабкою відміною прикметників:

  • Am zweiten März gehen wir ins Museum.

Після порядкового числівника, написаного цифрою, завжди ставиться крапка:

  • der 1. September, am 16. Oktober.

Бережна В.В., Пантелєєва С. В. Довідник старшокласника та абітурієнта. Німецька мова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 336 с.