Синтаксис / der Syntax

1. Складносурядне речення / Satzreihe

Складносурядні речення складаються із самостійних речень, тісно пов'язаних за змістом. Зв'язок між ними може бути вира­жений тільки інтонацією  –  це безсполучниковий зв'язок:

  • Ich bin müde, ich gehe jetzt zu Bett;

а також за допомогою сурядних сполучників: und «і, а», aber «але», oder «або, чи», denn «тому що», deshalb «тому, заради цього», doch «але ж, усе-таки», trotzdem «незважаючи на це», bald... bald... «то ... то...» та ін.

Сполучники und, aber, oder, denn, sondern не впливають на порядок слів у реченні.

Бережна В.В., Пантелєєва С. В. Довідник старшокласника та абітурієнта. Німецька мова. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 336 с.