Тема 3. Юридична особа

1. Юридична особа

Юридична особа

1. Загальні положення про юридичну особу.

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку

Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Види юридичних осіб залежно від порядку створення

1) створені шляхом об'єднання осіб та (або) майна.

Юридичні особи

приватного права

публічного права

створюється

на підставі установчих документів.

розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади АРК або органу місцевого самоврядування.

2) створені шляхом примусового поділу (виділу) у випадках, встановлених законом.

Організаційно-правові форми юридичних осіб

Юридичні особи

товариства

установи

ін. форми, встановлені законом.

організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом

організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.

підприємницькі

непідприємницькі

 

Товариства

підприємницькі

непідприємницькі

здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками

товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками.

господарські товариства

виробничі кооперативи

споживчі кооперативи

об'єднання громадян тощо

Непідприємницькі товариства та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню. 

Підприємницькі товариства

господарські товариства

виробничі кооперативи

повне

командитне

з обмеженою

з додатковою

акціонерне

відповідальністю

Порядок створення юридичної особи

1. Розробка її учасниками (засновниками) установчих документів, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

Установчі документи

товариства

товариства, створеного однією особою

установа створюється на підставі індивідуального або спільного установчого акта, складеного засновником (засновниками).

затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

статут, затверджений цією особою

Вимоги до змісту установчих документів

У статуті

товариства

вказуються найменування юридичної особи, її місцезнаходження, адреса, органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, якщо додаткові вимоги щодо змісту статуту не встановлені ЦКУ або ін. законом.

У засновницькому договорі

визначаються зобов'язання учасників створити товариство, порядок їх спільної діяльності щодо його створення, умови передання товариству майна учасників, якщо додаткові вимоги щодо змісту засновницького договору не встановлені ЦКУ або ін. законом.

В установчому акті установи

вказується її мета, визначаються майно, яке передається установі, необхідне для досягнення цієї мети, структура управління установою.

Найменування юридичної особи має містити інформацію

 • про її організаційно-правову форму;
 • про характер її діяльності;
 • може мати крім повного найменування скорочене;
 • підприємницьке товариство може мати комерційне (фірмове) найменування.

Місцезнаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом.

2. Державна реєстрація юридичної особи. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

Цивільна правоздатність юридичної особи

виникає

 • з моменту її створення

припиняється

 • з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення

Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена лише за рішенням суду. Юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).

Юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків (цивільну дієздатність) і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

2. Особисті немайнові права юридичної особи

 • недоторканність її ділової репутації,

  на таємницю кореспонденції,

 • на інформацію

 • та ін. особисті немайнові права, які можуть їй належати.

Юридична особа може мати філії та представництва.

Філія

Представництво

відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює

всі або частину її функцій

представництво і захист інтересів юридичної особи

Не є юридичними особами. Наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Відповідальність юридичних осіб

1. Самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном.

2. Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом.

Управління товариством

Управління товариством здійснюють його органи.

Органи управління товариством

загальні збори його учасників

виконавчий орган

Порядок скликання загальних зборів визначається в установчих документах. Учасники товариства, що володіють не менш як 10 % голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів.

Загальні збори учасників товариства мають право приймати з усіх питань діяльності товариства

рішення приймаються загальними зборами

з усіх питань діяльності товариства

простою більшістю від числа присутніх учасників

про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить 50 % і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства

більшістю не менш як у 3/4 голосів.

Виконавчий орган товариства створюють та встановлюють його компетенцію і склад загальні збори товариства. Може складатися з однієї або кількох осіб. Назвою виконавчого органу товариства відповідно до установчих документів або закону може бути “правління”, “дирекція” тощо.

Право участі у товаристві

1. Є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі.

2. Учасники товариства мають право вийти з товариства.

3. Учасник товариства у випадках та в порядку, встановлених установчими документами або законом, може бути виключений з товариства.

Управління установою

Засновники установи не беруть участі в управлінні нею. В установі обов'язково створюється правління. Установчий акт може передбачати створення також ін. органів, визначати порядок формування цих органів та їх склад.

Наглядова рада здійснює нагляд за

 • діяльністю установи
 • управлінням майном установи,
 • додержанням мети установи
 • її іншою діяльністю відповідно до установчого акта.

Припинення юридичної особи

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Юридична особа припиняється в результаті

передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам — правонаступникам

ліквідації

злиття

приєднання

поділу

перетворення

здійснюються за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами або за рішенням суду чи відповідних органів державної влади

 

3. Підприємницькі товариства.

Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

Господарські товариства

повне

командитне

з обмеженою

з додатковою

акціонерне

відповідальністю

Загальна характеристика господарських товариств

Повним товариством є товариство, учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями усім майном, що їм належить.

Командитним товариством є товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства.

Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

Товариством з додатковою відповідальністю є товариство, засноване однією або кількома особами, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких визначений статутом. Учасники товариства з додатковою відповідальністю солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном у розмірі, який встановлюється статутом товариства і є однаково кратним для всіх учасників до вартості внесеного кожним учасником вкладу. У разі визнання банкрутом одного з учасників його відповідальність за зобов'язаннями товариства розподіляється між іншими учасниками товариства пропорційно їх часткам у статутному капіталі товариства.

Акціонерним товариством є товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості. Акціонерне товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

Виробничий кооператив – це добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній особистій трудовій участі та об'єднанні його членами майнових пайових внесків.

Члени виробничого кооперативу несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями кооперативу у розмірах та порядку, встановлених статутом кооперативу і законом.

Учасником господарського товариства може бути фізична або юридична особа.

Учасники господарського товариства мають право:

1) брати участь в управлінні товариством;

2) брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди);

3) вийти у встановленому порядку з товариства;

4) здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом;

5) одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом.

6) ін. права, встановлені установчим документом товариства та законом.

Учасники господарського товариства зобов'язані:

1) додержуватися установчого документа товариства та виконувати рішення загальних зборів;

2) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені установчим документом;

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

4) ін. обов'язки, встановлені установчим документом товариства та законом.