Тема 4. Об`єкти цивільних прав

1. Обєкти цивільних прав

1. Загальні положення про об`єкти цивільних прав.

Об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

Об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи. 

Об’єкти цивільних прав
знаходяться у вільному обороті вилучені з цивільного обороту об'єкти, обмеженооборотоздатні
можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або ін. чином, якщо вони або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи перебування у цивільному обороті не допускається, мають бути прямо встановлені у законі можуть належати лише певним учасникам обороту або перебування яких у цивільному обороті допускається за спеціальним дозволом встановлюються законом

 

2. Речі. Майно

Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки.

І. Речі
нерухомі (нерухоме майно, нерухомість) рухомі
належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення речі, які можна вільно переміщувати у просторі

Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації

ІІ. Речі
подільні неподільні
річ, яку можна поділити без втрати її цільового призначення. річ, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення
ІІІ. Речі
з індивідуальними ознаками з визначеними родовими ознаками
якщо вона наділена тільки їй властивими ознаками, що вирізняють її з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізуючи її якщо вона має ознаки, властиві усім речам того ж роду, та вимірюється числом, вагою, мірою 
є незамінною є замінною
ІV. Речі
споживні неспоживні
річ, яка внаслідок одноразового її використання знищується або припиняє існувати у первісному вигляді. річ, призначена для неодноразового використання, яка зберігає при цьому свій первісний вигляд протягом тривалого часу
V. Речі
головна річ приналежність
  Річ, призначена для обслуговування іншої (головної) речі і пов'язана з нею спільним призначенням. Приналежність слідує за головною річчю _(н., скрипка і її футляр).

Складова частина речі – все те, що не може бути відокремлене від речі без її пошкодження або істотного знецінення.

Якщо кілька речей утворюють єдине ціле, що дає змогу використовувати його за призначенням, вони вважаються однією річчю (складна річ).

те, що отримано внаслідок виробничого використання речі, чи то готовий продукт, чи напівфабрикат продукти органічного розвитку як тварин, так і рослин (плоди фруктових дерев, масло, сир тощо). грошові та інші надходження від речі внаслідок її участі в цивільному обороті
Продукція Плоди Доходи
все те, що
виробляється добувається одержується з речі приноситься річчю
належать власникові речі, якщо інше не встановлено договором або законом

Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.

Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України — гривня. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.

 

3. Цінні папери.

Цінний папір – документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.

Групи цінних паперів, які можуть бути в Україні в цивільному обороті:

пайові засвідчують участь у статутному капіталі, надають їх власникам право на участь в управлінні емітентом і одержання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна при ліквідації емітента
боргові засвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання
похідні механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та (або) товарних ресурсів;
товаророзпорядчі надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах

Види цінних паперів та порядок їх обігу встановлюються законом.

Цінні папери можуть випускатися відповідно до закону в
документарній формі бездокументарній формі

Права, посвідчені цінним папером, можуть належати:

1) пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника);

2) особі, названій у цінному папері (іменний цінний папір);

3) особі, названій у цінному папері, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір).

 

4. Нематеріальні блага.

Результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об'єкти права інтелектуальної власності створюють цивільні права та обов'язки.

Інформацією є документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі.

Порядок використання інформації та захисту права на неї встановлюється законом.

Особисті немайнові блага, які охороняються цивільним законодавством:

-    здоров'я, життя;

-    честь, гідність і ділова репутація;

-    ім'я (найменування);

-    авторство;

-    свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, ін. блага.

Відповідно до Конституції України життя і здоров'я людини, її честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.