Тема 7. Право інтелектуальної власності

1. Право інтелектуальної власності

1. Загальні положення про право інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на ін. об'єкт права інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності

особисті немайнові права

майнові права

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні.

Право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного.

Об'єкти права інтелектуальної власності

- літературні та художні твори;

- компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

- комп'ютерні програми;

- наукові відкриття;

- компіляції даних (бази даних);

- винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

- виконання;

- комерційні таємниці;

- раціоналізаторські пропозиції;

- сорти рослин, породи тварин;

- комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;

- фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення.

Суб'єкти права інтелектуальної власності

-         творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо)

-         ін. особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до ЦКУ, ін. закону чи договору.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності

1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;

2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;

3) ін. особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними безстроково, якщо інше не встановлено законом.

Майнові права інтелектуальної власності

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) ін. майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених ЦКУ, ін. законом чи договором.

Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково ін. особі.

Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору

особисті немайнові

належать працівникові, який створив цей об'єкт

майнові

належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням

 

особисті немайнові

належать творцеві цього об'єкта

майнові

належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену ЦКУ, ін. законом чи договором. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності.

 

2. Авторське право

Об'єктами авторського права є твори:

1) літературні та художні твори;

2) комп'ютерні програми;

3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

4) ін. твори.

Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі.

Не є об'єктами авторського права:

1) акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади;

2) державні символи України, грошові знаки, емблеми тощо, затверджені органами державної влади;

3) повідомлення про новини дня або ін. факти, що мають характер звичайної прес-інформації;

4) ін. твори, встановлені законом.

Автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

Суб'єкти авторського права

первинним суб'єктом авторського права є автор твору

інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить співавторам спільно, незалежно від того, становить такий твір одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й самостійне значення.

Авторське право виникає з моменту створення твору.

Особисті немайнові права автора

Автору твору належать особисті немайнові права, встановлені для права інтелектуальної власності, а також право:

1) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням

твору, якщо це практично можливо;

2) забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору;

3) обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору;

4) на недоторканність твору.

Майнові права інтелектуальної власності на твір:

1) право на використання твору;

2) виключне право дозволяти використання твору;

3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені

законом.

Використанням твору є його:

1) опублікування (випуск у світ);

2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;

3) переклад;

4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;

5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;

6) публічне виконання;

7) продаж, передання в найм (оренду) тощо;

8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

Автор має право на плату за використання його твору, якщо інше не встановлено ЦКУ та ін. законом.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через 70 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив ін. співавторів, крім випадків, передбачених законом.

3. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття

Науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання.

Автор наукового відкриття має право надати науковому відкриттю своє ім'я або спеціальну назву. Право на наукове відкриття засвідчується дипломом та охороняється у порядку, встановленому законом. 

4. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Винахід

Корисна модель

Промисловий зразок

вважаються придатними для набуття права інтелектуальної власності на них, якщо вони, відповідно до закону

є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання

є новою і придатною для промислового використання.

є новим

Об’єктами можуть бути

продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології

форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є:

1) винахідник, автор промислового зразка;

2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на

винахід

корисну модель

промисловий зразок

спливає через 20 років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід

спливає через 10 років від дати подання заявки на корисну модель

спливає через 15 років від дати подання заявки на промисловий зразок