Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Культура і мистецтво

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Далі)
  Все

abduction

– викрадення (жінки, дитини)

Entry link: abduction

abstract

– абстрактний – [ˈæbstrækt]

Entry link: abstract

accessible

– доступний – [əkˈsɛsəbəl]

Entry link: accessible

addicted

– захоплений; залежний – [əˈdɪktɪd]

Entry link: addicted

adorn

– прикрашати – [əˈdɔːn]

Entry link: adorn

aluminum

– алюмінієвий – [əˈluːmɪnəm]

Entry link: aluminum

antique

- старовинний (античний) - [æn'tiːk]

Entry link: antique

antiquity

– стародавність – [ænˈtɪkwɪti]

Entry link: antiquity

archaeological

– археологічний

Entry link: archaeological

archaeology

- археологія  - [ˌɑːkɪˈɒlədʒi]

Entry link: archaeology

artifact

– артефакт – [ˈɑːtɪfakt]

Entry link: artifact

associate with

– асоціювати із

Entry link: associate with

Audioanimatronics

– марка компанії Волт Дісней

Entry link: Audioanimatronics

authentication

– ідентифікація; підтвердження автентичності

Entry link: authentication

bagpipe

– волинка

Entry link: bagpipe

band

– група (музична); оркестр – [bænd]

Entry link: band

banish

– відганяти; проганяти – [ˈbænɪʃ]

Entry link: banish

beak

– дзьоб – [biːk]

Entry link: beak

bemoan

– оплакувати – [bɪˈməʊn]

Entry link: bemoan

bereft

– позбавлений – [bɪˈrɛft]

Entry link: bereft

blend

– змішувати(ся)

Entry link: blend

bodhran

– ірландський бубен

Entry link: bodhran

brass

– мідний

Entry link: brass

breakdown

– падіння; розвал

Entry link: breakdown

brush stroke

– кисті

Entry link: brush stroke

bust

– бюст – [bʌst]

Entry link: bust

canvas

– полотно – [ˈkænvəs]

Entry link: canvas

Catholicism

– католицизм – [kəˈθɒlɪˌsɪzəm]

Entry link: Catholicism

celebrity

– знаменитість – [sɪˈlɛbrɪtɪ]

Entry link: celebrity

celt

– кельт – [sɛlt]

Entry link: celt

charts

– чарти, рейтинг – [tʃɑːts]

Entry link: charts

Christianity

– християнство  – [ˌkrɪstɪˈænɪtɪ]

Entry link: Christianity

christianize

– навертати у християнство

Entry link: christianize

collage

– колаж – [kəˈlɑːʒ]

Entry link: collage

collection

– колекція – [kəˈlɛkʃ(ə)n]

Entry link: collection

colossal

– колосальний; величезний – [kəˈlɒsəl]

Entry link: colossal

column

– колона – [ˈkɒləm]

Entry link: column

compile

– компілювати; укладати

Entry link: compile

composer

– композитор – [kəmˈpəʊzə]

Entry link: composer

concert hall

– концертний зал

Entry link: concert hall

conductor

– диригент – [kənˈdʌktə]

Entry link: conductor

conquered

– завойований

Entry link: conquered

contemporary

– контемпорарі, модерн (стиль музики, танцю) – [kənˈtɛmprərɪ]

Entry link: contemporary

corned beef

– солонина

Entry link: corned beef

cranky

– примхливий – [ˈkræŋkɪ]

Entry link: cranky

creativity

– творчість – [ˌkriːeɪˈtɪvɪtɪ]

Entry link: creativity

criminal

– злочинець – [ˈkrɪmɪnəl]

Entry link: criminal

crop

– обрізати, кадрувати – [krɒp]

Entry link: crop

decline

– відмовляти, відхиляти – [dɪˈklaɪn]

Entry link: decline

designer

– дизайнер – [dɪˈzaɪnə]

Entry link: designer

different from

– відмінний від

Entry link: different from

display

– виставка – [dɪˈspleɪ]

Entry link: display

displeasure

– невдоволення

Entry link: displeasure

drag the image

– перетягнути зображення

Entry link: drag the image

easily recognizable

– легко розпізнаваний

Entry link: easily recognizable

embroidery

- вишиванка - [ɪm'brɔɪd(ə)rɪ]

Entry link: embroidery

emerge

– з`являтися, виникати – [ɪˈmɜːdʒ]

Entry link: emerge

eradication

– викорінення  – [ɪˌrædɪˈkeɪʃ ən]

Entry link: eradication

evolve into

– розвиватися у (щось)

Entry link: evolve into

excavation

– розкопки – [ɛkskəˈveɪʃ(ə)n]

Entry link: excavation

exception

– виняток – [ɪkˈsɛpʃən]

Entry link: exception

exhibition

– виставка – [ɛksɪˈbɪʃ(ə)n]

Entry link: exhibition

expressionism

– експресіонізм – [ɪkˈsprɛʃ(ə)nɪz(ə)m]

Entry link: expressionism

fairy

– фея – [ˈfɛərɪ]

Entry link: fairy

feature (to feature)

– зображати; показувати (на екрані)

Entry link: feature (to feature)

fiddle

– скрипка – [ˈfɪdəl]

Entry link: fiddle

figure

- фігура - [ˈfɪgə]

Entry link: figure

flute

– флейта – [fluːt]

Entry link: flute

folklore

– фольклор, народна творчість – [ˈfəʊkˌlɔː]

Entry link: folklore

folktale

– народна казка

Entry link: folktale

fowl

– птиця – [faʊl]

Entry link: fowl

frame

– рамка – [freɪm]

Entry link: frame

gain popularity

– здобути популярність

Entry link: gain popularity

gallery

– галерея – [ˈgæl(ə)ri]

Entry link: gallery

grisly

– жахаючий

Entry link: grisly

gruesome

– жахливий, огидний – [ˈɡruːsəm]

Entry link: gruesome

halls

– зали - [hɔːls]

Entry link: halls

harp

– арфа – [hɑːp]

Entry link: harp

hatch

– затівати

Entry link: hatch

heritage

– спадщина – [ˈhɛrɪtɪdʒ]

Entry link: heritage

heroics

– гекзаметр (шестистопний дактилічний вірш)

Entry link: heroics

huge

– величезний – [hjuːdʒ]

Entry link: huge

hurray

– ура – [hʊˈreɪ]

Entry link: hurray

identify

– ідентифікувати – [aɪˈdɛntɪˌfaɪ]

Entry link: identify

immense workload

– репетирувати – [rɪˈhɜːs]

Entry link: immense workload

Impressionism

– імпресіонізм – [ɪmˈprɛʃ(ə)nɪz(ə)m]

Entry link: Impressionism

infamous

– що має недобру славу

Entry link: infamous

Irish

– ірландський – [ˈaɪrɪʃ]

Entry link: Irish

jinks

– жарти

Entry link: jinks

landscape

– пейзаж – [ˈlæn(d)skeɪp]

Entry link: landscape

leprechaun

– леприкон (ельф, який носить гаманець із шилінгом і приносить удачу) – [ˈlɛprəˌkɔːn]

Entry link: leprechaun

lines

– репліки (театральний термін)

Entry link: lines

lyrics

– текст пісні – [ˈlɪrɪks]

Entry link: lyrics

Madame Tussaud`s

– музей воскових фігур Мадам Тюссо

Entry link: Madame Tussaud`s

manipulate

– маніпулювати;  вміло поводитись з (чимось)

Entry link: manipulate

masses

– велика кількість; маси

Entry link: masses

mayhem

– хаос, беспорядок – [ˈmeɪhɛm]

Entry link: mayhem

mend

– лагодити, виправляти

Entry link: mend

mishap

– невдача; лихо – [ˈmɪshæp]

Entry link: mishap

mosaic

– мозаїка – [məʊˈzeɪɪk]

Entry link: mosaic

movement

– рух

Entry link: movement

musical

– мюзикл – [ˈmjuːzɪkəl]

Entry link: musical

nationalism

– націоналізм

Entry link: nationalism

nickel

– нікелевий  – [ˈnɪkəl]

Entry link: nickel

No wonder!

– Не дивно!

Entry link: No wonder!

notorious

– сумнозвісний – [nəʊˈtɔːrɪəs]

Entry link: notorious

oppressed

– пригноблений

Entry link: oppressed

pagan ideology

– поганський світогляд

Entry link: pagan ideology

painting

– картина – [ˈpeɪntɪŋ]

Entry link: painting

palette

- палітра – [ˈpælɪt]

Entry link: palette

parade

– парад – [pəˈreɪd]

Entry link: parade

permitted

– дозволений

Entry link: permitted

play

– вистава – [pleɪ]

Entry link: play

pop star

– поп-зірка

Entry link: pop star

portrait

- портрет – [ˈpɔːtrɪt]

Entry link: portrait

pout

– надувати губи

Entry link: pout

prehistoric

– доісторичний – [priːhɪˈstɒrɪk]

Entry link: prehistoric

purely

– винятково, цілковито – [ˈpjʊəlɪ]

Entry link: purely

queue

– черга - [kjuː]

Entry link: queue

rebirth

– відродження

Entry link: rebirth

recount

– детально розказувати

Entry link: recount

refuse

– відмовляти(ся) – [rɪˈfjuːz]

Entry link: refuse

rehearse

– репетирувати – [rɪˈhɜːs]

Entry link: rehearse

relic

– реліквія – [ˈrɛlɪk]

Entry link: relic

rhythm

– ритм – [ˈrɪðəm]

Entry link: rhythm

sacred

– священний – [ˈseɪkrɪd]

Entry link: sacred

scene

– сцена, дія (у п‘єсі)

Entry link: scene

sculpture

– скульптура – [ˈskʌlptʃə]

Entry link: sculpture

seize

– заволодівати – [siːz]

Entry link: seize

self-portrait

– автопортрет

Entry link: self-portrait

shamrock

– трилисник – [ˈʃæmˌrɒk]

Entry link: shamrock

sitter

– натурник, той, хто позує художнику – [ˈsɪtə]

Entry link: sitter

sketch

– ескіз – [skɛtʃ]

Entry link: sketch

snapshot

– моментальний знімок

Entry link: snapshot

songwriter

– автор пісень

Entry link: songwriter

sparkle

– виблискувати

Entry link: sparkle

St. Patrick`s Day

– День святого Патрика

Entry link: St. Patrick`s Day

statue

– статуя – [ˈstætjuː]

Entry link: statue

stem from

– походити від

Entry link: stem from

still life

– натюрморт

Entry link: still life

symbol

– символ – [ˈsɪmbəl]

Entry link: symbol

symbolize

– символізувати – [ˈsɪmbəˌlaɪz]

Entry link: symbolize

theatre season

– театральний сезон

Entry link: theatre season

theatrical performance

– театральна вистава

Entry link: theatrical performance

ticket

– квиток – [ˈtɪkɪt]

Entry link: ticket

timing

– час

Entry link: timing

tin whistle

– металічна дудка з шістьма отворами

Entry link: tin whistle

torso

– торс – [ˈtɔːsəʊ]

Entry link: torso

transform

– перетворювати; змінювати – [trænsˈfɔːm]

Entry link: transform

trickery

– спритна витівка – [ˈtrɪkərɪ]

Entry link: trickery

triumph

– тріумф – [ˈtraɪəmf]

Entry link: triumph

Uilleann pipes

– ірландська волинка

Entry link: Uilleann pipes

visual

– візуальний, зоровий – [ˈvɪʒʊəl]

Entry link: visual

warfare

– війна; прийоми ведення війни

Entry link: warfare

watercolour

– акварель

Entry link: watercolour

wax

– віск - [waks]

Entry link: wax

wax figure

– воскова фігура

Entry link: wax figure

wax museum

- музей воскових фігур

Entry link: wax museum

wick

– гніт – [wɪk]

Entry link: wick

work of art

– твір

Entry link: work of art

worthless

– нічого не вартий

Entry link: worthless


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Далі)
  Все