Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Далі)
  Все

I

ice cap

– льодовий покров

Entry link: ice cap

ice rink

– ковзанка

Entry link: ice rink

ice-cream parlours

– кафе – морозиво 

Entry link: ice-cream parlours

identify

– ідентифікувати – [aɪˈdɛntɪˌfaɪ]

Entry link: identify

identity

– ідентичність – [aɪˈdɛntɪtɪ]

Entry link: identity

idiom

– ідіома, сталий вираз – [ˈɪdɪəm]

Entry link: idiom

ill-mannered

– невихований, грубий

Entry link: ill-mannered

Illegal

– нелегальний – [ɪˈliːɡəl]

Entry link: Illegal

Illness

– хвороба – [ˈɪlnəs]

Entry link: Illness

illustrate

– ілюструвати – [ˈɪləˌstreɪt]

Entry link: illustrate

imaginary

– уявний, вигаданий – [ɪˈmædʒɪnərɪ]

Entry link: imaginary

immense workload

– репетирувати – [rɪˈhɜːs]

Entry link: immense workload

immigration

– еміграція – [ˌɪmɪˈɡreɪʃən]

Entry link: immigration

immune system

імунна система

Entry link: immune system

impact

– вплив – [ˈɪmpækt]

Entry link: impact

impatient

– нетерплячий – [ɪmˈpeɪʃənt]

Entry link: impatient

impolite

– неввічливий – [ˌɪmpəˈlaɪt]

Entry link: impolite

impress

– вражати – [ɪmˈprɛs]

Entry link: impress

Impressionism

– імпресіонізм – [ɪmˈprɛʃ(ə)nɪz(ə)m]

Entry link: Impressionism

impressive

– вражаючий – [ɪmˈprɛsɪv]

Entry link: impressive

improve cycling infrastructure

– покращити велосипедну інфраструктуру

Entry link: improve cycling infrastructure

improve the situation

– покращити ситуацію

Entry link: improve the situation

in danger

– у небезпеці 

Entry link: in danger

in fashion

– у моді

Entry link: in fashion

in one`s company

– у чиїйсь компанії

Entry link: in one`s company

in particular

– особливо

Entry link: in particular

in the end

– врешті-решт

Entry link: in the end

in tune with

у згоді з

Entry link: in tune with

in-depth article

– ґрунтовна стаття

Entry link: in-depth article

inaccurate

– помилковий – [ɪˈnækjʊrət]

Entry link: inaccurate

incident

– випадок – [ˈɪnsɪdənt]

Entry link: incident

include (to include)

– включати – [ɪnˈkluːd]

Entry link: include (to include)

incorporate

– включати (щось до чогось)

Entry link: incorporate

incredible

– неймовірний – [ɪnˈkrɛdəbəl]

Entry link: incredible

independence

– незалежність

Entry link: independence

independently

- самостійно - [ˌɪndɪˈpɛnd(ə)ntli]

Entry link: independently

indifferent to

– байдужий до

Entry link: indifferent to

indigenous

– туземний, аборигенний – [ɪnˈdɪdʒɪnəs]

Entry link: indigenous

indoor activities

– заходи, які відбуваються у приміщенні – [ˈɪnˌdɔː ækˈtɪvɪtɪz]

Entry link: indoor activities

indulge

– віддаватися втіхам – [ɪnˈdʌldʒ]

Entry link: indulge

industrial revolution

- промислова революція

Entry link: industrial revolution

industry

– індустрія – [ˈɪndəstrɪ]

Entry link: industry

inevitably

- неминуче - [ɪˈnɛvɪtəbli, ɪnˈɛvɪtəbli]

Entry link: inevitably

infamous

– що має недобру славу

Entry link: infamous

infectious

- інфекційний - [ɪn'fekʃəs]

Entry link: infectious

inferiority complex

– комплекс неповноцінності – [ɪnˌfɪərɪˈɒrɪtɪ ˈkɒmplɛks]

Entry link: inferiority complex

inflection

– закінчення (у слові); модуляція (голосу, звуку) – [ɪnˈflɛkʃən]

Entry link: inflection

influence

– впливати – [ˈɪnflʊəns]

Entry link: influence

influenza

- грип - [ˌɪnflu'enzə]

Entry link: influenza

infomercial

- рекламне шоу – [ˌɪnfə(ʊ)ˈməːʃ(ə)l]

Entry link: infomercial

inhabitant

– житель – [ɪnˈhæbɪtənt]

Entry link: inhabitant

injection

- укол - [ɪn'ʤekʃ(ə)n]

Entry link: injection

innocent

– невинний – [ˈɪnəsənt]                            

Entry link: innocent

innovative approach

– новаторський підхід

Entry link: innovative approach

insomnia

– безсоння – [ɪnˈsɒmniə]

Entry link: insomnia

install

– інсталювати; встановлювати – [ɪnˈstɔːl]

Entry link: install

insult

– ображати – [ɪnˈsʌlt]

Entry link: insult

integrate in

– інтегруватись у

Entry link: integrate in

intelligence service

– розвідка

Entry link: intelligence service

intelligent

– розумний – [ɪnˈtɛlɪdʒənt]

Entry link: intelligent

internal

– внутрішній – [ɪnˈtɜːnəl]

Entry link: internal

International Chamber of Commerce

– Міжнародна торговельна палата

Entry link: International Chamber of Commerce

international cooperation

– міжнародна співпраця

Entry link: international cooperation

International monetary Fund

– Міжнародний валютний фонд (МВФ)

Entry link: International monetary Fund

International Morse Code

– азбука Морзе (система умовних знаків для передавання букв і цифр у телеграфії)

Entry link: International Morse Code

intonation

– інтонація – [ˌɪntəʊˈneɪʃən]

Entry link: intonation

introverted

– інтроверт, замкнута людина – [ˈɪntrəvɜːtɪd]

Entry link: introverted

invalid

– недійсний – [ɪnˈvælɪd]

Entry link: invalid

invaluable

– безцінний, неоціненний – [ɪnˈvæljʊəbl̩]

Entry link: invaluable

invention

– винахід – [ɪnˈvɛnʃən]

Entry link: invention

inventor

– винахідник

Entry link: inventor

investigate

– досліджувати; розслідувати

Entry link: investigate

invite

– запрошувати – [ɪnˈvaɪt]                   

Entry link: invite

Irish

– ірландський – [ˈaɪrɪʃ]

Entry link: Irish

ISBN (international standard book number)

– міжнародний обліковий книжковий номер

Entry link: ISBN (international standard book number)

island

– острів – [ˈaɪlənd]

Entry link: island

issue

– питання - [ˈɪʃuː]

Entry link: issue

IT (information technology)

– інформаційні технології

Entry link: IT (information technology)

itchy

– сверблячий – [ˈɪtʃi]

Entry link: itchy

itinerary

- маршрут - [aɪ'tɪn(ə)r(ə)rɪ]

Entry link: itinerary


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Далі)
  Все