Теми семінарських занять

Семінарське заняття № 1

Тема. Українське село напередодні і в роки Української національної революції (2 год.).

План

1. Агрокультура і земельні відносини.

2. Аграрні реформи середини ХVІ ст.

3. Панщинно-кріпосницька система та її наслідки для українського села.

4. Селянська війна та її результати.

 

Рекомендовані джерела і література

1. Гурбик А.О. Еволюція соціально-територіальних спільностей в  середньовічній Україні (волость, дворище, село, сябринна спілка). – К., 1998.

2. Історія українського селянства. – У 2-х томах. – К., 1967.- Т. 1.

3. Аграрная история Северо-Западной России (вторая половина ХV– нач. ХVІ в.). – Л., 1971.

4. Інкін В. Селянське суспільство Галицького Прикарпаття у ХVІ - ХVІІІ ст.: історичні нариси. – Львів, 2004.

5. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648 – 1676 рр.) Україна крізь віки. – К., 1999. – Т. 7.

6. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. – К., 2003.

7. Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років ХVІІ ст. Причини і початок Руїни. – К., 1991.

8. Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.

 

Семінарське заняття № 2

Тема. Українське село у ХІХ – на поч. ХХ ст. ( 2 год.)

 

План

1. Політика російського та австрійського урядів щодо селянства та селянські рухи.

2. Зміни в соціальному та культурному житті селян після реформ 1849 і 1861 р.р.

 

Рекомендовані джерела і література.

1. Собрание малороссийских прав 1807 г. – К., 1993.

2. Наулко В.И., Миронов В.В. Культура и быт украинского народа. – К., 1977.

3. Селянський рух на Україні 1826 – 1849 рр. Зб. документів та матеріалів. – К., 1985.

4. Реєнт О.П. Соціальне життя в Україні в др.. пол.. ХІХ ст.// Історія  українського селянства. – К., 2006. – Т.1.

5. Мірошниченко П.Я. Культура русского и украинского крестьянства конца эпохи феодализма (1760 – 1861 гг.) – Донецк, 1999.

6. Шевченко Т.Г. Поезії. – Т.1. – Катерина.

7. Становище селянства Лівобережної України в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. // УІЖ. – 1996, № 1.

8. Бовуа Л. Битва за землю в Україні 1863 – 1914. Поляки в соціально-економічних конфліктах. – К., 1998.

9. Культура і побут населення України. – К.,1991.

10. Морозов А.Г., Корновенко С.В. Політика російського уряду щодо селянства //Історія українського селянства. – К., 2006. – Т.1.

 

Семінарське заняття № 3

Тема. Реформи і революції в історії українського селянства в першій половині ХХ ст. ( 4 год.)

 

План

1. Місце та роль селянського питання в революціях 1905 – 1907 рр. та 1917 – 1920 рр.

2. Неп в українському селі.

3. Колективізація сільського господарства та її наслідки.

4. Місце та роль західноукраїнського селянства в боротьбі проти польського окупаційного режиму.

 

Рекомендовані джерела і література

1. Витанович І. Аграрна політика українських урядів 1917 – 1920 рр. // Український історик, 1967.- № 3 – 4.

2. Грушевський М. Спомини // Київ, 1989, № 8.

3. Українська Центральна Рада: документи і матеріали. У 2 т. – К., 1996.

4. Україна у ХХ ст.. Зб. док. і матеріалів. – К., 2000.

5. Радянське будівництво в Україні в роки громадянської війни 1919–1920 рр.

 Збірник документів і матеріалів. – К.,1957.

6. Кульчицький С.В. Ціна «великого перелому». – К., 1991.

7. Колективізація і голод на Україні 1929 – 1933 рр. Збірник документів і матеріалів. – К., 1993.

8. Васюта І.К. Селянський рух на Західній Україні в 1919 – 1939 рр. – Львів, 1971.

9. Кугутяк М. Українська національна демократія ( 1918 – 1939). – Т. 1-2. – К., 2004.

10. Швагуляк М. «Пацифікація». Польська репресивна акція у Галичині 1930 р. і українська сучасність. – Львів, 1993.

11. Коваль М.С. Общественно-политическая деятельность трудящихся Украинской ССР в период Великой Отечественной войны. – К., 1969.

12. Лисенко О.Є., Перехрест О.Г. Українське село в період окупації // Історія українського селянства. – К., 2006 – Т.2.

  

Семінарське заняття № 4

Тема. Селянство України в роки Другої світової і Великої Вітчизняної

воєн 1941 – 1945 рр. ( 2 год.)

 

1. Внесок селянства України у зміцнення оборони країни.

2. Українські селяни в евакуації.

3. Організація сільськогосподарського виробництва німецькою окупаційною владою.

4. Відбудова сільськогосподарської галузі 1943 – 1945 рр.

5. Наслідки війни для українського села: демографічні, економічні і соціальні.

 

Рекомендовані джерела і література.

1. Лисенко О.Є. ., Перехрест О.Г. Українське село в період окупації // Історія українського селянства. – К., 2006 – Т.2.

2. Коваль М.С. Общественно-политическая деятельность трудящихся Украинской ССР в период Великой Отечественной войны. – К., 1969.

 3. Перехрест О.Г. Українське село 1941 – 1945 рр.: економічне та соціальне  становище. – Черкаси, 2013.

 

Семінарське заняття № 5

Тема. Українське село в 50 - 80-ті роки ХХ ст. ( 2 год.)

 

1. Реформи М.С.Хрущова в аграрному секторі економіки: причини невдач.

2. Зміни в матеріальному становищі селян у 70 – 80-ті роки.

3. Загальні тенденції та кризові явища в сільському господарстві та пошук шляхів їх подолання в умовах перебудови.

 

Рекомендовані джерела і література.

1. Даниленко В.М., Романюк І.М. Українське село в добу реформ М.С.Хрущова // Історія українського селянства. – К., 2006. – Т. 2.

2. Баран В.К., Даниленко В.М. Українське село в добу розвинутого соціалізму// Історія українського селянства. – К., 2006.

3. Падалка С.С. Демонтаж колгоспно-радгоспної системи господарювання на селі. // Історія українського селянства. – К., 2006. – Т.2.

4. Шелест П. Справжній суд історії ще попереду. Спогади, щоденники, документи, матеріали. – К., 2003.

5. Українське село: проблеми і перспективи. – К., 1991.

6. Развитие аграрной экономики Украинской ССР. – К., 1987.

7. Матеріали Травневого ( 1982 р.) Пленуму ЦК КПРС. – К.,1982.

8. Панченко П.П. Сторінки історії ХХ ст. (Українське село: поступ, сподівання, тривоги). – К., 1995.

9. Сільський сектор України на рубежі тисячоліть. – У 2-х томах. – К., 2000.

10. Левчук К., Стахнович А. Демографічна обстановка в сучасному українському селі. – К., 1998.

11. Соціальні проблеми становлення сільської родини в умовах розбудови незалежної України. – К., 1998.

 

 Семінарське заняття № 6

Тема. Українське село в роки незалежності України ( 4 год.)

 

1. Демонтаж колгоспно-радгоспної системи. Утвердження нових орендно-господарських суб’єктів на селі.

2. Колективні сільгосппідприємства (КСП): проблеми перехідної форми організації господарювання на землі.

3. Агрокорпорації – нова стратегія господарювання в аграрному секторі економіки.

4. Загрозливі тенденції в соціальній сфері на селі та пошук шляхів їх подолання.

 

Рекомендовані джерела і література.

1. Падалка С.С Демонтаж колгоспно-радгоспної системи господарювання на селі. // В монографії : Приватизація в Україні. – К., 2010.

2. Панченко П.П. Сторінки історії ХХ ст.(Українське село: поступ, сподівання, тривоги). – К., 1995.

3. Сільський сектор економіки на рубежі тисячоліть. У двох т. – К., 2000.

4. Левчук К.; Стахнович А. Демографічна обстановка в сучасному українському селі. – К., 1998.

5. Соціальні проблеми становлення сільських родин в умовах розбудови незалежної України .- К., 1998.

Остання зміна: Wednesday 10 September 2014 2:34 PM