Література та джерела до курсу

Базова

1. Баран В.К., Даниленко В.М. Українське село в добу розвинутого соціалізму// Історія українського селянства. – К., 2006.

2. Бовуа Л. Битва за землю в Україні 1863 – 1914. Поляки в соціально-економічних конфліктах. – К., 1998.

3. Брославський В.Л. Аграрна історія Правобережної України 1739 – 1861. Тернопіль, 2010.

4. Васюта І. К. Галицько - волинське село між світовими війнами / І.К. Васюта . – Львів : Каменяр , 2010. – 507 с.

5. Грушевський М. Спомини // Київ, 1989, № 8.

6. Гурбик А.О. Еволюція соціально-територіальних спільностей в середньовічній Україні (волость, дворище, село, сябринна спілка). – К., 1998.

7. Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.

8. Гуржій О.І. Податне населення України ХVІІ – ХVІІІ ст. Черкаси,2009.

9. Даниленко В.М., Романюк І.М. Українське село в добу реформ М.С.Хрущова // Історія українського селянства. – К., 2006. – Т. 2.

10. Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20 – 30-ті роки. К., 1991.- С.89 – 135.

11. Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство. - М.: Наука, 1977. – 319 с.

12. Діяльність місцевих органів державної влади на Правобережжі у добу гетьманату Павла Скоропадського. Збірник документів, матеріалів та світлин. Упорядники: Галатир В.В., Олійник Ю.В., Павлунішина Т.Д. – Хмельницький, 2014. – 310 с.

13. З історії колективізації сільського господарства західних областей Української РСР: Збірник документів і матеріалів. – К.: Наукова думка, 1976-512 с.

14. Інкін В. Селянське суспільство Галицького Прикарпаття у ХVІ - ХVІІІ ст.: історичні нариси. – Львів, 2004.

15. Історія українського селянства. – У 2-х томах. – К., 1967.- Т. 1.

16. Каденюк О.С. Аграрна історія України: Курс лекцій. – Кам’янець –Подільський: Абетка, 2005. – 300 с.

17. Калініченко В. В. Селянське господарство України в період НЕПу: Історико-економічне дослідження / В. В. Калініченко. – Харків: Основа. - 1997. – 400 с.

18. Коваль М.С. Общественно-политическая деятельность трудящихся Украинской ССР в период Великой Отечественной войны. – К., 1969.

19. Колективізація і голод на Україні 1929 – 1933 рр. Збірник документів і матеріалів. – К., 1993.

20. Коріненко П.С. Пошук форм землекористування в Україні у 1919 – 1920 рр. // Український селянин. – 2005. – Вип. 9. – С.26 – 32.

21. Корновенко С.В., Морозов А.Г. Українська революція (Навчальний посібник). - Вінниця, Вид-во «Фоліант», 2004.- 432 с.

22. Ковальова Н.А., Корновенко С.В., Малиновський Б.В., Михайлюк О.В., Морозов А.Г. Аграрна політика в Україні періоду національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.). – Черкаси. – АНТ, 2007. – 280 с.

23. Кугутяк М. Українська національна демократія ( 1918 – 1939). – Т. 1-2. – К., 2004.

24. Культура і побут населення України. – К.,1991.

25. Кульчицький С.В. Ціна «великого перелому». – К., 1991.

26. Лазуренко В.М. Українське фермерство: злет і падіння (1921 – 1929 рр.). – Черкаси, 2013.

27. Левчук К., Стахнович А. Демографічна обстановка в сучасному українському селі. – К., 1998.

28. Лисенко О.Є., Перехрест О.Г. Українське село в період окупації // Історія українського селянства: Нариси в 2-х т / НАН України; Інститут історії України/ В.А.Смолій (відп. ред.) – К. :Наукова думка, 2006. Т.1. – 632 с.; Т.2 .- К.: Наукова думка, 2007. – 653 с.

29. Лозовий В. Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). – Кам’янець-Подільський, 2008. - 180 с.

30. Лях С.Р. Наймана праця в сільському господарстві України в умовах непу. – К., 1990.

31. Мірошниченко П.Я. Культура русского и украинского крестьянства конца Эпохи феодализма (1760 – 1861 гг.) – Донецк, 1999.

32. Михайлюк О. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст. Соціокультурні процеси. – К., 2007.

33. Морозов А.Г., Корновенко С.В. Політика російського уряду щодо селянства //Історія українського селянства. – К., 2006. – Т.1.

34. Морозов А.Г. Село і гроші. Українська кредитна кооперація в добу непу. – Черкаси, 1993. – 274 с.

35. Наулко В.И., Миронов В.В. Культура и быт украинского народа. – К., 1977.

36. Падалка С.С. Демонтаж колгоспно-радгоспної системи господарювання на селі. В кн. «Приватизація в Україні». – К., 2010.

37. Панченко П.П. Сторінки історії ХХ ст. (Українське село: поступ, сподівання, тривоги). – К., 1995.

38. Перехрест О.Г. Українське село 1941 – 1945 рр.: економічне і соціальне становище. – Черкаси, 2013.

39. Повсякденне життя радянської України в добу непу 1921– 1928 рр. - К., 2011. – С . 95 – 230.

40. Присяжнюк Ю.М. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. – Черкаси, 2007.

41. Радянське будівництво в Україні в роки громадянської війни 1919 – 1920 рр. Збірник документів і матеріалів. – К.,1957.

42. Развитие аграрной экономики Украинской ССР. – К., 1987.

43. Реєнт О.П. Соціальне життя в Україні в др.. пол.. ХІХ ст.// Історія українського селянства. – К., 2006. – Т.1.

44. Романюк І.М. Українське село в 50-і роки – першій половині 60-х років ХХ ст. – Вінниця, 2005.

45. Селянський рух на Україні 1826 – 1849 рр. Зб. Документів та матеріалів. – К., 1985.

46. Сільський сектор України на рубежі тисячоліть. – У 2-х томах. – К., 2000.

47. Сливка Ю.Ю. Панфілова Т.О. Селянство західноукраїнських земель міжвоєнного періоду . В кн. Історія українського селянства. Т.2. – 2006.

48. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні. – К .: ННЦІАЕ, 2006.- 382 с.

49. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. – К., 2003.

50. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648 – 1676 рр.) Україна крізь віки. – К., 1999. – Т. 7.

51. Соціальні проблеми становлення сільської родини в умовах розбудови незалежної України. – К., 1998.

52. Україна у ХХ ст.. Зб. Док. і матеріалів. – К., 2000.

53. Українська Центральна Рада: документи і матеріали. У 2 т. – К., 1996.

54. Українське село: проблеми і перспективи. – К., 1991.

55. Фареній І.А. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. - Черкаси: Відлуння плюс, 2008. - 432 с.

56. Швагуляк М. «Пацифікація». Польська репресивна акція у Галичині 1930 р. і українська сучасність. – Львів, 1993.

57. Шелест П. Справжній суд історії ще попереду. Спогади, щоденники, документи, матеріали. – К., 2003.

58. Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років ХVІІ ст. Причини і початок Руїни. – К., 1991.

 

Додаткова

 

1. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. Avialable:

2.  http://ebk.net.ua/Book/economics/leonenko_ei/part3/304.htm

3. Свідерський Ю.Ю., Окаринський В.М. Курс лекцій з історії України. У двох частинах . Частина І. Від найдавніших часів до останньої чверті ХVII ст. Пробне видання. – Тернопіль, 2010. – 400 с.

4. Михальчук П.А., Куций І.П., Брославський В.Л. Курс лекцій з історії України. У двох частинах. кінець ХУІІ – початок ХХ ст. Частина ІІ. Тернопіль, 22010.- 412 с.

5. Коріненко П.С., Бармак М.В., Фартушняк А.К., Терещенко В.Д., Старка В.В. Курс лекцій з історії України. ХХ - початок ХХІ ст. У двох частинах. Частина І (Поч. ХХ ст. – 1939 р.). - Тернопіль, 2010 - 376 с.

6. Коріненко П.С., Бармак М.В., Терещенко В.Д., Старка В.В. Курс лекцій з історії України. ХХ – початок ХХІ ст.: у двох частинах. Частина ІІ (1939 – 2010 рр.). – Тернопіль, 2010. – 392 с.

7. Сучасна аграрна політика української держави. Avialable:

8.  http://www.ukrreferat.com/index.php?куаукфе=46164&pg=0

9. Царенко О.М. Захарчук А.С. Економічна історія України і світу, 2001. Avialable: http://uchebnik-istoriya-ekonomiki/osoblivosti-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitky.html

10. Федевич К. Галицькі українці у Польщі 1920-1939 рр. (Інтеграція галицьких українців до Польської держави у 1920-1930-ті рр.). – К.: “Основа”, 2009. - 280 с.

11.  Зуляк І.С. Особливості польської політики на західноукраїнських землях (1919-1939) // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Сер. Історія, Вип. 3. – 2003, С.37.

12. Виздрик В.С. Аграрна політика Польщі на західноукраїнських землях у міжвоєнний період. PDF created with actory trial wersion www.pdffactory.com.

13. Вплив генетично модифікованих продуктів на стан здоров’я людини // Журнал «Здоровье ребенка». с http://pediatric.mif-ua.com/archieve/issue-12604/article-12744

14. Генетически-модифицированные источники пищи: оценка безопасности и контроль. Монография / Под редакцией В.А. Тутельяна. – Москва, 2007. – 548 с.

15. Глобальні проблеми сучасності та основні шляхи їх рішення. Available: http://daviscountydaycare.com/susplnij-progres-ta-problemi-suchasnost/69-globaln-problemi-suchasnost-ta-osnovn-shlyaxi-x-rshennya.html

16. Зберегти родючість і зупинити деградацію ґрунтів. Available: http://agronom.com.ua/public/zeml/pdf

17. Волков І.М. Виселення селян України у віддалені райони СРСР наприкінці 40-х рр.// Український історичний журнал. –1993. – № 7-8. – С.37 -43.

18. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації (ХІХ – ХХ століття). –К .: Генеза, 1996. – 360с.

19. Коваль М. В. Україна: 1939 – 1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. –К.: Вища школа , 1995. – 194с.

Коваль М. В. УРСР в період відбудови і розвитку народного господарства (1945 – 1955 ) // Український історичний журнал . – 1990.- №4. –С. 80 – 21.

Остання зміна: Wednesday 10 September 2014 2:31 PM