Теми семінарських занять до курсу "Цивільне право"

Тема 1. Загальні положення цивільного права (2 год)

Питання для обговорення:

 1. Поняття цивільного права як галузі права.
 2. Джерела цивільного права України.
 3. Підстави виникнення цивільних прав та обов`язків. Здійснення цивільних прав та обов`язків.
 4. Захист цивільних прав та інтересів
 5. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди

 

Основні терміни і поняття: цивільне право, цивільний кодекс, учасник цивільних правовідносин, здійснення права, межа права, судовий захист, звернення до органів державної влади, позовна заява, самозахист.

 

Реферати:

 1. Цивільне право в системі права України.
 2. Історія розвитку цивільного права.
 3. Цивільний кодекс як джерело цивільного права.
 4. Судовий захист цивільних прав та інтересів.
 5. Нотаріальний захист цивільних прав та інтересів.

 

Рекомендовані джерела та література

 1. Азімов Ч. Про предмет і метод цивільного права  // Вісник Академії правових наук України. — №1 (16). — Харків, 1999. — С.143-151.
 2. Бармак М., Основи правознавства. Кишеньковий довідничок. — Тернопіль, 2008.
 3. Брецко Ф. Ф. Основи держави і права. — Ужгород, “Закарпаття”, 2004.
 4. Гусарев С. Д., Колодій А. М. Основи держави і права. — К., 1997.
 5. Хрестоматія з історії держави та права. — К., 1997.
 6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вузів: У 2 т. Т. 2: Особлива частина / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К: Вид. Дім "Ін Юре", 2004. – 408 с.
 7. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т.1: Загальна частина / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2004. – 520 с.
 8. Цивільне право України: Підруч.: У 2 т. Т.1 / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.
 9. Цивільне право України: Підруч.: У 2 т. Т.2 / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 552 с.
 10. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України, 28 черв. 1996р.: Із змін., внесеними Законом України від 8 груд. 2004 р. № 2222-ІV: Станом на 1 січ. 2006 р.: Офіц. вид. / М-во юстиції України. – К.: Б.в., 2006. – 124 с.
 11. Довгерт А.С., Кузнецова Н.С., Шкрум Т.С., Діковська І.А., Калакура В.Я., Коровяковська Н.С., Кот О.О., Харенко О,В., Посполітак В.В., Кохановська О.В., Майданик Р.А. Цивільний кодекс України: Постатейний наук.-практ. коментар: У 2 ч., Ч. 1 / Ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстініан, 2005. – 680 с.
 12. Довгерт А.С., Кузнєцова Н.С., Кот О.О., Боднар Т.В., Отраднова Л.О., Шкрум Т.С., Мережко О.О., Притика Ю.Д., Посполітак В.В., Діковська І.А., Грамацький Е.М., Бірюков О.М. Цивільний кодекс України: Постатейний наук.-практ. коментар: У 2 ч., Ч. 2 / Ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстініан, 2006. – 1008 c.

 

Тема 2. Фізична та юридична особи (2 год)

Питання для обговорення:

 1. Загальні положення про фізичну та юридичну особи. Акти цивільного стану.
 2. Цивільна правоздатність та дієздатність.
 3. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою.
 4. Опіка та піклування.
 5. Створення та реєстрація юридичної особи.
 6. Система управління юридичною особою. Ліквідація юридичної особи.
 7. Фізична особа – підприємець. Підприємницькі товариства.

 

Основні терміни і поняття: фізична особа, фізична особа безвісті відсутня, юридична особа, дієздатність, правоздатність, опіка, піклування.

 

Реферати:

 1. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною.
 2. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи.
 3. Надання повної цивільної дієздатності.
 4. Регулювання опіки та піклування в законодавстві України.
 5. Відповідальність юридичних осіб.
 6. Порядок ліквідації юридичної особи.
 7. Задоволення вимог кредиторів юридичної особи.
 8. Поняття акціонерного товариства.
 9. Порядок аудиторської перевірки.

 

Рекомендовані джерела та література

 1. Бармак М., Основи правознавства. Кишеньковий довідничок. — Тернопіль, 2008.
 2. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вузів: У 2 т. Т. 2: Особлива частина / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К: Вид. Дім "Ін Юре", 2004. – 408 с.
 3. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т.1: Загальна частина / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2004. – 520 с.
 4. Цивільне право України: Підруч.: У 2 т. Т.1 / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.
 5. Цивільне право України: Підруч.: У 2 т. Т.2 / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 552 с.
 6. Довгерт А.С., Кузнецова Н.С., Шкрум Т.С., Діковська І.А., Калакура В.Я., Коровяковська Н.С., Кот О.О., Харенко О,В., Посполітак В.В., Кохановська О.В., Майданик Р.А. Цивільний кодекс України: Постатейний наук.-практ. коментар: У 2 ч., Ч. 1 / Ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстініан, 2005. – 680 с.
 7. Довгерт А.С., Кузнєцова Н.С., Кот О.О., Боднар Т.В., Отраднова Л.О., Шкрум Т.С., Мережко О.О., Притика Ю.Д., Посполітак В.В., Діковська І.А., Грамацький Е.М., Бірюков О.М. Цивільний кодекс України: Постатейний наук.-практ. коментар: У 2 ч., Ч. 2 / Ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстініан, 2006. – 1008 c.

 

 

Тема 3. Об`єкти цивільних прав. правочини. представництво. строки та терміни. позовна давність (2 год)

Питання для обговорення:

 1. Речі. Майно. Цінні папери. Нематеріальні блага
 2. Правочини.
 3. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону.
 4. Представництво.
 5. Визначення та обчислення строків.
 6. Позовна давність.

 

Основні терміни і поняття: речі, майно, цінний папір, особисті немайнові права, правочин, представництво, строк, позовна давність.

 

Реферати:

 1. Державна реєстрація прав на нерухомість.
 2. Групи та види цінних паперів.
 3. Передання прав за цінним папером.
 4. Особисті немайнові блага.
 5. Вимоги до письмової форми правочину.
 6. Правові наслідки недійсності правочину.
 7. Припинення представництва за довіреністю.
 8. Спеціальна позовна давність.

 

Рекомендовані джерела та література

 1. Бармак М., Основи правознавства. Кишеньковий довідничок. — Тернопіль, 2008.
 2. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вузів: У 2 т. Т. 2: Особлива частина / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К: Вид. Дім "Ін Юре", 2004. – 408 с.
 3. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т.1: Загальна частина / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2004. – 520 с.
 4. Цивільне право України: Підруч.: У 2 т. Т.1 / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.
 5. Цивільне право України: Підруч.: У 2 т. Т.2 / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 552 с.
 6. Довгерт А.С., Кузнецова Н.С., Шкрум Т.С., Діковська І.А., Калакура В.Я., Коровяковська Н.С., Кот О.О., Харенко О,В., Посполітак В.В., Кохановська О.В., Майданик Р.А. Цивільний кодекс України: Постатейний наук.-практ. коментар: У 2 ч., Ч. 1 / Ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстініан, 2005. – 680 с.
 7. Довгерт А.С., Кузнєцова Н.С., Кот О.О., Боднар Т.В., Отраднова Л.О., Шкрум Т.С., Мережко О.О., Притика Ю.Д., Посполітак В.В., Діковська І.А., Грамацький Е.М., Бірюков О.М. Цивільний кодекс України: Постатейний наук.-практ. коментар: У 2 ч., Ч. 2 / Ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстініан, 2006. – 1008 c.

 

Тема 4. Право інтелектуальної власності (2 год)

Питання для обговорення:

 1. Поняття та значення інтелектуальної власності.
 2. Суміжні авторські права.
 3. Автори та співавтори.
 4. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір.
 5. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.
 6. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.
 7. Межі дії авторського права та строки його дії.
 8. Захист права інтелектуальної власності.

 

Основні терміни і поняття: інтелектуальна власність, авторське право, суміжні права, наукове відкриття, винахід, корисна модель, промисловий зразок, раціоналізаторська пропозиція, сорт рослин, порода тварин, комерційне найменування, торгівельна марка, комерційна таємниця.

 

Реферати:

 1. Цивільно-правовий захист авторських прав.
 2. Оригінальні та залежні твори.
 3. Авторські права юридичних осіб та держави.
 4. Використання творів авторів іншими особами.
 5. Принципи авторського права.
 6. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

 

Рекомендовані джерела та література

 1. Бармак М., Основи правознавства. Кишеньковий довідничок. — Тернопіль, 2008.
 2. Довгерт А.С., Кузнецова Н.С., Шкрум Т.С., Діковська І.А., Калакура В.Я., Коровяковська Н.С., Кот О.О., Харенко О,В., Посполітак В.В., Кохановська О.В., Майданик Р.А. Цивільний кодекс України: Постатейний наук.-практ. коментар: У 2 ч., Ч. 1 / Ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстініан, 2005. – 680 с.
 3. Довгерт А.С., Кузнєцова Н.С., Кот О.О., Боднар Т.В., Отраднова Л.О., Шкрум Т.С., Мережко О.О., Притика Ю.Д., Посполітак В.В., Діковська І.А., Грамацький Е.М., Бірюков О.М. Цивільний кодекс України: Постатейний наук.-практ. коментар: У 2 ч., Ч. 2 / Ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстініан, 2006. – 1008 c.
 4. ЗУ "Про авторське право і суміжні права" // Відомості Верховної Ради. – 1994. – №13.
 5. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вузів: У 2 т. Т. 2: Особлива частина / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К: Вид. Дім "Ін Юре", 2004. – 408 с.
 6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т.1: Загальна частина / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2004. – 520 с.
 7. Цивільне право України: Підруч.: У 2 т. Т.1 / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.
 8. Цивільне право України: Підруч.: У 2 т. Т.2 / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 552 с.

 

Тема 5. Зобов’язальне право (2 год)

Питання для обговорення:

1. Поняття зобов’язального права.
2. Забезпечення виконання зобов’язання.
3. Загальні положення про договір:
- поняття та умови договору;
- укладення, зміна і розірвання договору.
4. Види договорів.
5. Недоговірні зобов’язання
- публічна обіцянка винагороди;
- вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення;
- рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи;
- створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи;
- відшкодування шкоди;
- набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.


Основні терміни і поняття: види правочинів, мнимий правочин, удаваний правочин, нікчемний правочин, заперечний правочин, договір, договір купівлі-продажу, договір майнового найму (оренди), договір позики, кредитний договір, договір дарування, права споживачів.

 

Реферати:

 1. Відповідальність за порушення зобов’язання.
 2. Особливості публічного договору.
 3. Неустойка.
 4. Гарантія.
 5. Застава.

 

Рекомендовані джерела та література

 1. Бармак М., Основи правознавства. Кишеньковий довідничок. — Тернопіль, 2008.
 2. Довгерт А.С., Кузнецова Н.С., Шкрум Т.С., Діковська І.А., Калакура В.Я., Коровяковська Н.С., Кот О.О., Харенко О,В., Посполітак В.В., Кохановська О.В., Майданик Р.А. Цивільний кодекс України: Постатейний наук.-практ. коментар: У 2 ч., Ч. 1 / Ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстініан, 2005. – 680 с.
 3. Довгерт А.С., Кузнєцова Н.С., Кот О.О., Боднар Т.В., Отраднова Л.О., Шкрум Т.С., Мережко О.О., Притика Ю.Д., Посполітак В.В., Діковська І.А., Грамацький Е.М., Бірюков О.М. Цивільний кодекс України: Постатейний наук.-практ. коментар: У 2 ч., Ч. 2 / Ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстініан, 2006. – 1008 c.
 4. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вузів: У 2 т. Т. 2: Особлива частина / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К: Вид. Дім "Ін Юре", 2004. – 408 с.
 5. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т.1: Загальна частина / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2004. – 520 с.
 6. Цивільне право України: Підруч.: У 2 т. Т.1 / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.
 7. Цивільне право України: Підруч.: У 2 т. Т.2 / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 552 с.

 

Тема 6. Спадкове право (2 год)

Питання для обговорення:

 1. Спадкове право в системі права України. Загальні положення про спадкування.
 2. Спадкування за заповітом.
 3. Спадкування за законом.
 4. Здійснення права на спадкування.
 5. Виконання заповіту.
 6. Оформлення права на спадщину.
 7. Спадковий договір.

 

Основні терміни і поняття: спадкове право, спадкування за законом, спадкування за заповітом, спадкодавець, спадкоємець, заповіт, обов’язкова частка у спадщині, черговість спадкоємництва.

 

Реферати:

 1. Усунення від права спадкування.
 2. Заповіт з умовою.
 3. Посвідчення заповіту посадовими, службовими особами.
 4. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини.
 5. Відумерла спадщина.
 6. Забезпечення виконання спадкового договору.

 

Рекомендовані джерела та література

 1. Бармак М., Основи правознавства. Кишеньковий довідничок. — Тернопіль, 2008.
 2. Довгерт А.С., Кузнецова Н.С., Шкрум Т.С., Діковська І.А., Калакура В.Я., Коровяковська Н.С., Кот О.О., Харенко О,В., Посполітак В.В., Кохановська О.В., Майданик Р.А. Цивільний кодекс України: Постатейний наук.-практ. коментар: У 2 ч., Ч. 1 / Ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстініан, 2005. – 680 с.
 3. Довгерт А.С., Кузнєцова Н.С., Кот О.О., Боднар Т.В., Отраднова Л.О., Шкрум Т.С., Мережко О.О., Притика Ю.Д., Посполітак В.В., Діковська І.А., Грамацький Е.М., Бірюков О.М. Цивільний кодекс України: Постатейний наук.-практ. коментар: У 2 ч., Ч. 2 / Ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстініан, 2006. – 1008 c.
 4. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вузів: У 2 т. Т. 2: Особлива частина / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К: Вид. Дім "Ін Юре", 2004. – 408 с.
 5. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т.1: Загальна частина / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2004. – 520 с.
 6. Цивільне право України: Підруч.: У 2 т. Т.1 / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.
 7. Цивільне право України: Підруч.: У 2 т. Т.2 / За заг. ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 552 с. 

Остання зміна: Wednesday 18 March 2020 8:53 AM