ОДНОЧЛЕНИ ТА ДІЇ НАД НИМИ

1. Буквені вирази. Числові значення буквених виразів

     Буквеним виразом називають запис, у якому числа і букви з’єднано знаками дій.

    Наприклад: x + 2;x + y;3x - 2y;\frac{a}{b} – буквені вирази.

     Буквені вирази також називають виразами зі змінними, а букви – змінними. Якщо в буквений вираз замість букв підставити числа, то одержимо числовий вираз, значення якого називається числовим значенням буквеного виразу при даних значеннях букв.

    Наприклад: якщо а=3,5; b=1,5, то значенням виразу \frac{{ab}}{{a + b}} є значення виразу

\frac{{3,5 \cdot 1,5}}{{3,5 + 1,5}} = \frac{{3,5 \cdot 1,5}}{5} = 1,05.

     Якщо вираз не містить ніяких інших дій, крім додавання, віднімання, множення, піднесення до натурального степеня і ділення, його називають раціональним.

    Наприклад: 2xy + x,\frac{{a + b}}{{a - b}},\frac{{3xy}}{{x + y}} - раціональні вирази.

     Раціональний вираз, який не містить ділення на вираз зі змінною, називають цілим.

    Наприклад, x + y,2xy - цілі вирази.