КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

1. Квадратична функція

     Квадратичною називають функцію виду y = a{x^2} + bx + c, де а, b, с – дійсні числа, причому а≠0.

     Основні властивості квадратичних функцій подано в таблиці.