Вступ до статистики

Поняття про статистику

     Статистика – наука, що збирає, обробляє і вивчає різні дані, пов’язані з масовими явищами, процесами, подіями.

     Математична статистика – розділ математики, присвячений математичним методам систематизації, обробки та дослідження статистичних даних для наукових і практичних висновків.

     Статистичне спостереження – це спланований, науково-організований збір масових даних про соціально-економічні явища та процеси.

     Найпоширенішим серед видів статистичних спостережень є вибіркове. У процесі вибіркового спостереження вивчається лише частина сукупності, відібрана спеціальним методом, яка називається вибіркою. Усю сукупність, із якої роблять вибірку, називають генеральною сукупністю. Число об’єктів генеральної сукупності й вибірки відповідно називають обсягом генеральної сукупності й обсягом вибірки.

     Нехай із генеральної сукупності зроблено вибірку, причому х1 спостерігалося n1 разів, х2n2 разів, х3n3разів, xmnm разів і n1+n2+n3+…+nm=N – обсяг вибірки. Значення х1, х2, х3,…xm називаються варіантами, послідовність варіант, записаних у зростаючому (спадному) порядку, – варіаційним рядом. Числа спостережень n1,n2,n3,…nm називають частотами, а їх відношення до обсягу вибірки  – відносними частотами. Відзначимо, що сума відносних частот дорівнює 1:

     Статистичним рядом розподілу вибірки називається перелік варіант і відповідних їм частот або відносних частот.

     Статистичний розподіл можна задати у вигляді послідовності інтервалів і відповідних їм частот.

     Статистичним рядом розподілу вибірки називається перелік варіант і відповідних їм частот або відносних частот.

     Статистичний розподіл можна задати у вигляді послідовності інтервалів і відповідних їм частот.

     Наприклад. Перейти від частот до відносних частот у такому розподілі вибірки обсягом N=20.

Варіанта хі

2

6

12

Частота nі

3

10

7

Розв’язання

     Знайдемо відносні частоти:

.

     Тому одержуємо такий розподіл:

Варіанта хі

2

6

12

Відносна частота рі

0,15

0,50

0,35

     Для графічного зображення статистичного розподілу використовують полігони і гістограми.

     Для побудови полігону на осі ОХ відкладають значення варіант хі, на осі ординат – значення частот ni. Точки (хі;ni) з’єднують відрізками прямих і одержують полігон частот.

     Наприклад 2. Побудувати полігон частот та полігон відносних частот статистичного розподілу з прикладу 1.

     На мал. 1 побудовано полігон частот, а на мал. 2 – полігон відносних частот. У випадку інтервального розподілу доцільно побудувати гістограму, для чого інтервал, у якому містяться всі значення ознаки, яка спостерігається, розбивають на кілька інтервалів довжиною h і знаходять для кожного інтервалу ni – суму частот варіант, які попали в і-й інтервал.

Мал. 1

Мал. 2

     Гістограмою частот називають східчасту фігуру, яка складається з прямокутників, основами яких є інтервали довжиною h, а висота дорівнює відношенню . Площа і-го прямокутника дорівнює.

     Отже, площа гістограми дорівнює сумі всіх частот, тобто обсягу вибірки.

На мал. 3 подано гістограму за даними табл. 1.

Таблиця 1

Врожайність (ц/га)

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

29 – 31

31 – 33

33 – 35

Площа (га)

100

150

250

300

150

250

150

 

Мал. 3