13. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

13. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

13.1. Класифікація неорганічних речовин

Усі відомі речовини умовно можна розділити на прості та складні. Простих речовин (з урахуванням алотропних модифікації) відомо біля 400. Усі прості речовини поділяють на метали і неметали.

Складні речовини можуть мати неорганічну або органічну природу. Неорганічні речовини класифікують за кількістю елементів, що утворюють сполуки – двоелементні (бінарні), триелементні та багатоелементні. Класифікацію органічних речовин розглянуто у розд. Органічна хімія.

Схема 13.1

Класифікація неорганічних речовин

Классификация неорганических вещетв

Бінарні – сполуки утворені атомами двох елементів. Сполуки металів із неметалами класифікують за типом неметалу (табл. 13.1). Сполуки металів з металами називають інтерметалічними (інтерметалідами).

Таблиця 13.1

Класифікація бінарних сполук за типом неметалу

Неметал

Клас

Формула

Назва

F, Cl, Br, I

галогеніди

KF, FeBr3

калій фторид, ферум (ІІІ) бромід

О

оксиди, пероксиди

CaO, Nа2O2

кальцій оксид, натрій пероксид

S, Se, Te

халькогеніди

ZnS, Li2Se

цинк сульфід, літій селенід

N, P, As

пніктогеніди

Na3N, Mg3P2

натрій нітрид, магній фосфід

C

карбіди

СаС2, Al4C3

кальцій карбід, алюміній карбід

Si

силіциди

Mg2Si

магній силіцид

B

бориди

Сa3B2

кальцій борид

Н

гідриди

NaH

натрій гідрид

 Найважливішими бінарними сполуками є галогеніди, які можна розглядати як солі відповідних безоксигенових кислот та оксиди (схема 11.1). 

Гідроліз бінарних сполук веде до утворення відповідних гідрогеновмісних сполук неметалів та гідроксидів:

FeBr3 + 3H2O = Fe(OH)3↓ + 3HBr;            Na2O + H2O = 2NaOH;

Al2S3 + 6H2O = 2Al(OH)3↓ + 3H2S­;         Mg3N2 + 6H2O = 3Mg(OH)2↓ + 2NH3­;

CaH2 + H2O = Ca(OH)2↓ + H2­;                CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2↓ + C2H2­;

Гідроліз деяких бінарних сполук відбувається необоротно.

 Триелементними сполуками є основи, кислоти і деякі солі. Багатоелементними – комплексні сполуки, серед яких виділяють основи, кислоти, солі та неелектроліти.