Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Далі)
  Все

E

earache

- біль у вусі - ['ɪəreɪk]

Entry link: earache

earthquake

– землетрус – [ˈəːθkweɪk]

Entry link: earthquake

easily recognizable

– легко розпізнаваний

Entry link: easily recognizable

Easter break

– великодні канікули – [ˈiːstə ˈbreɪk]

Entry link: Easter break

easy-going

– безтурботний

Entry link: easy-going

eat breakfast

снідати

Entry link: eat breakfast

eat out

– їсти в ресторані/кафе (не вдома)

Entry link: eat out

eating habits

- харчові звички

Entry link: eating habits

eco-tourism

– екологічний туризм – [ˈiːkəʊˌtʊərɪzəm]

Entry link: eco-tourism

ecological

– екологічний – [ˌiːkəˈlɒdʒɪkəl]

Entry link: ecological

economic

– економічний – [ˌiːkəˈnɒmɪk]

Entry link: economic

economic recession

– економічний спад

Entry link: economic recession

economical

– економний – [ˌiːkəˈnɒmɪkəl]

Entry link: economical

economics

– економіка (як наука) – [ˌiːkəˈnɒmɪks]

Entry link: economics

economy

– економіка (як стан, діяльність) – [ɪˈkɒnəmɪ]

Entry link: economy

edition

– видання – [ɪˈdɪʃən]

Entry link: edition

editorial

– передова  (редакційна) стаття – [ˌɛdɪˈtɔːrɪəl]                         

Entry link: editorial

education

– освіта; навчання – [ˌɛdjʊˈkeɪʃən]

Entry link: education

effective

– ефективний – [ɪˈfɛktɪv]

Entry link: effective

elaborate

— розробляти – [ɪˈlæb(ə)rət]

Entry link: elaborate

elect

– обирати – [ɪˈlɛkt]

Entry link: elect

election

– вибори – [ɪˈlɛkʃən]

Entry link: election

electronic

– електронний

Entry link: electronic

elegant

– елегантний – [ˈɛlɪɡənt]

Entry link: elegant

elementary school

– початкова школа

Entry link: elementary school

email (somebody)

– відправити (комусь) електронного листа

Entry link: email (somebody)

embark on

– братися за; сідати на пароплав

Entry link: embark on

embassy

– посольство – [ˈɛmbəsɪ]

Entry link: embassy

embedded

– закарбований – [ɪmˈbɛdɪd]

Entry link: embedded

embroidery

- вишиванка - [ɪm'brɔɪd(ə)rɪ]

Entry link: embroidery

emerge

– з`являтися, виникати – [ɪˈmɜːdʒ]

Entry link: emerge

emigrate

– емігрувати – [ˈɛmɪˌɡreɪt]

Entry link: emigrate

emigration

– еміграція

Entry link: emigration

emotional

– емоційний – [ɪˈməʊʃənəl]

Entry link: emotional

empire

–імперія – [ˈɛmpaɪə]

Entry link: empire

employee

- робітник - [ˌɪmplɔɪ'iː]

Entry link: employee

empower

– уповноважувати; дозволяти

Entry link: empower

encounter (to encounter)

– стикатися з (чимось) – [ɪnˈkaʊntə]

Entry link: encounter (to encounter)

encyclopedia

– енциклопедія – [ɛnˌsaɪkləʊˈpiːdɪə]

Entry link: encyclopedia

endangered

– під загрозою зникнення – [ɪnˈdeɪndʒəd]

Entry link: endangered

endangered species

– вимираючі види

Entry link: endangered species

endure

– витривати – [ɪnˈdjʊə]

Entry link: endure

enemy

– ворог – [ˈɛnəmɪ]

Entry link: enemy

energy resource

- енергетичний ресурс

Entry link: energy resource

energy-saving

– енергозберігаючий

Entry link: energy-saving

engine

– двигун – [ˈɛndʒɪn]

Entry link: engine

engineering

– інженерія; машинобудування

Entry link: engineering

England

– Англія – [ˈɪŋɡlənd]

Entry link: England

English

– англійська – [ˈɪŋɡlɪʃ]

Entry link: English

engrossed

– поглинутий – [ɪnˈɡrəʊst]

Entry link: engrossed

enjoy

– насолоджуватися – [ɪnˈdʒɔɪ]

Entry link: enjoy

enjoyment

– насолода - [ɪnˈdʒɔɪmənt]

Entry link: enjoyment

enormous

– величезний – [ɪˈnɔːməs]

Entry link: enormous

ensure

– гарантувати – [ɛnˈʃʊə]

Entry link: ensure

entail

– спричиняти – [ɪnˈteɪl]

Entry link: entail

entertain

– розважати – [ˌɛntəˈteɪn]

Entry link: entertain

entertainment

– розвага – [ˌɛntəˈteɪnmənt]

Entry link: entertainment

entrance exam

- вступний екзамен

Entry link: entrance exam

envious

– заздрісний – [ˈɛnvɪəs]

Entry link: envious

environment

– довкілля – [ɪnˈvaɪrənmənt]

Entry link: environment

environmental awareness

– екологічна обізнаність

Entry link: environmental awareness

environmental problems

– проблеми навколишнього середовища

Entry link: environmental problems

environmentally friendly

– сприятливо для навколишнього середовища

Entry link: environmentally friendly

episode

– серія – [ˈɛpɪˌsəʊd]

Entry link: episode

equally

– однаково – [ˈiːkwəlɪ]                        

Entry link: equally

era

ера – [ˈɪərə]

Entry link: era

eradication

– викорінення  – [ɪˌrædɪˈkeɪʃ ən]

Entry link: eradication

erode

– створювати ерозію, поступове руйнування

Entry link: erode

essay

– ессе – [ˈɛseɪ]

Entry link: essay

establish

– засновувати – [ɪˈstæblɪʃ]

Entry link: establish

estate agent

-  агент з нерухомості - [ɪs'teɪteɪdʒənt]

Entry link: estate agent

estimate

– підраховувати – [ˈɛstɪˌmeɪt]

Entry link: estimate

Europe

– Європа – [ˈjʊərəp]

Entry link: Europe

evaluate

– оцінювати – [ɪˈvæljʊˌeɪt]

Entry link: evaluate

evaluation

– оцінювання – [ɪˌvæljʊˈeɪʃ ən]

Entry link: evaluation

even-tempered

– врівноважений, спокійний

Entry link: even-tempered

event

– подія – [ɪˈvɛnt]

Entry link: event

evolution

- еволюція - [ˌiːvəˈluːʃ(ə)n]

Entry link: evolution

evolve into

– розвиватися у (щось)

Entry link: evolve into

examination

– екзамен – [ɪgˌzamɪˈneɪʃ(ə)n]

Entry link: examination

examine

– вивчати – [ɪɡˈzæmɪn]

Entry link: examine

excavation

– розкопки – [ɛkskəˈveɪʃ(ə)n]

Entry link: excavation

except for

– за винятком (чогось / когось)

Entry link: except for

exception

– виняток – [ɪkˈsɛpʃən]

Entry link: exception

exchange office

– обмінний пункт – [ɪksˈtʃeɪndʒ ˈɒfɪs]

Entry link: exchange office

exchange rate

– валютний курс

Entry link: exchange rate

excited

– схвильований – [ɪkˈsaɪtɪd]

Entry link: excited

exclusively

– виключно

Entry link: exclusively

excursion

– екскурсія – [ɪkˈskɜːʃən]

Entry link: excursion

executive

– виконавчий директор; службовець, керівник – [ɪɡˈzɛkjʊtɪv]

Entry link: executive

exercise

– робити зарядку – [ˈeksəsaɪz]

Entry link: exercise

exhaust fumes

- вихлопні гази

Entry link: exhaust fumes

exhibition

– виставка – [ɛksɪˈbɪʃ(ə)n]

Entry link: exhibition

exile

– заслання; вигнання – [ˈɛɡzaɪl]

Entry link: exile

existence

— існування – [ɪgˈzɪst(ə)ns]

Entry link: existence

existing

– існуючий – [ɪɡˈzɪstɪŋ]

Entry link: existing

exotic

– екзотичний – [ɪɡˈzɒtɪk]

Entry link: exotic

expenses

- витрати - [ɪk'spen(t)s]

Entry link: expenses

experiment

– експеримент – [ɪkˈspɛrɪmənt]

Entry link: experiment

expert

– експерт – [ˈɛkspɜːt]

Entry link: expert

expire (to expire)

– виходити з терміну дії – [ɪkˈspaɪə]

Entry link: expire (to expire)

explanation

– пояснення – [ˌɛkspləˈneɪʃən]

Entry link: explanation

exploitation

– експлуатація – [ˌɛksplɔɪˈteɪʃ ən]

Entry link: exploitation

explosion

– вибух - [ɪkˈspləʊʒən]

Entry link: explosion

expose

– показувати, розкривати – [ɪkˈspəʊz]

Entry link: expose

expressionism

– експресіонізм – [ɪkˈsprɛʃ(ə)nɪz(ə)m]

Entry link: expressionism

expulsion

– виключення (зі школи) – [ɪkˈspʌlʃən]

Entry link: expulsion

exrcise-book

– зошит

Entry link: exrcise-book

extensive

– обширний, масовий – [ɪkˈstɛnsɪv]

Entry link: extensive

extinct

– вимерлий – [ɪkˈstɪŋkt]

Entry link: extinct

extra lessons

– додаткові уроки

Entry link: extra lessons

extra-curricular activities

– позашкільні заходи

Entry link: extra-curricular activities

extravagant

– екстравагантний – [ɪkˈstrævəɡənt]

Entry link: extravagant

extroverted

– екстраверт, відкрита людина – [ˈɛkstrəvɜːtɪd]

Entry link: extroverted

eyelashes

– вії – [ˈaɪˌlæʃ]                              

Entry link: eyelashes


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Далі)
  Все