Плани семінарських занять

Семінарське заняття 1.
Інтеграція Правобережної України в структуру Російської імперії наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст.

1. Окупація Правобережної України Російською імперією та створення імперських органів влади.

2. Церковна політика Російської імперії на Правобережжі.

3. Землеволодіння та землекористування у соціально-економічній політиці російського уряду.

4. Декласація шляхти на Правобережжі.

5. "Селянське питання" у протистоянні між поляками та Російською імперією.

Семінарське заняття 2.
Історія Криму від завоювання Російською імперією до 1914 р.

1. Анексія Кримського ханства Російською імперією.

2. Формування російського адміністративного апарату.

3. Зміни в етно-національному складі.

4. Кримська війна 1854-1856 рр.

5. Соціально-економічний розвиток Криму другої половини ХІХ - початку ХХ ст.


Семінарське заняття 3.
Наддніпрянщина у державній структурі та геополітиці Російської імперії у першій половині XIX ст.

1. Зміни адміністративно-територіального поділу українських земель у складі Російської імперії у XIX ст.

2. Система державно-адміністративного управління українськими землями.

3. Вплив російсько-турецьких воєн 1806–1812 та 1828 –1829 рр. на становище українських земель.

4. "Українське питання" під час російсько-французької війни 1812 р. Військові дії на українських землях.

5. Українські землі під час Кримської війни 1853-1856 рр.

 

Семінарське заняття 4.
Економічні та соціальні процеси у Надніпрянщині в дореформений період
(перша половина та середина ХІХ ст.)

1. Структура й регіональна специфіка сільськогосподарського виробництва.

2. Стан панщизняно-кріпосницької системи й криза поміщицького господарства.

3. Поява ринкових відносин й нових форм господарювання в аграрній сфері.

4. Структурно-галузевий поділ й регіональні відмінності у господарському розвитку українських губерній

5. Початок промислового перевороту.

6. Зміни у соціальній структурі суспільства: поява буржуазії та робітничої верстви.

7. Тенденції розвитку торгівлі: інтеграція у всеросійський та європейський ринки.

Семінарське заняття 5.
Соціальні конфлікти й селянські рухи у Надніпрянщині в дореформений період (перша половина та середина ХІХ ст.)

1. Еволюція юридично-правового статусу й соціального становища селянства у дореформений період.

2. Селянські рухи в першій половині та середині ХІХ ст.: форми і характер соціального протесту.

3. Діяльність загону під проводом Устима Кармелюка: порівняльний аналіз наукових інтерпретацій.

4. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. на Правобережжі й селянські протести проти неї.

5. Селянські рухи у період Кримської війни:

а) “Київська козаччина”;

б) рух “у Таврію за волею”.

Семінарське заняття 6.
Суспільно-політичні та інтелектуальні рухи у Надніпрянщині в першій половині ХІХ ст.:
дворянсько-старшинський етап.

1. Особливості інтеграції українського дворянства у суспільно-політичну систему Російської імперії.

2. Впливи просвітництва й романтизму на українське інтелектуальне життя першої половини ХІХ ст. Слов’янофільство.

3. Генеза ідейних засад козацько-старшинського руху "автономістів". Антикварно-збирацька діяльність.

4. Ідеологія та практика масонських лож на українських землях. Діяльність В. Лукашевича.

5. Декабристський рух на українських землях:

а) діяльність декабристських таємних товариств в українських губерніях;

б) питання статусу українських земель у програмних засадах декабристського руху;

в) повстання Чернігівського полку.

Семінарське заняття 7.
"Кирило-Мефодіївське братство": спроба політизації українського руху.

1. Організаційні засади й основні напрями діяльності "Кирило-Мефодіївського братства". 

2. Програмні документи й ідеологічна платформа:

а) “Статут Слов’янського братства св. Кирила і Мефодія”;

б) “Книги буття українського народу”;

в) концепції слов`янського федералізму "кирило-мефодіївців" та російських слов`янофілів: порівняльний аналіз.

3. Тарас Шевченко і "Кирило-Мефодіївське братство": становлення концепції модерної української нації.

4. Розгром "Кирило-Мефодіївського братства"; переслідування українського національного руху.

Семінарське заняття 8.
Економічний розвиток й соціальні відносини на західноукраїнських землях Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст. 

1. Західноукраїнські регіони у політично-адміністративній структурі Австрійської імперії.

2. Соціальні та економічні відносини в аграрній сфері у першій половині ХІХ ст.

3. Стан промисловості і торгівлі в західноукраїнських регіонах.

4. Характер економічних відносин на західноукраїнських землях у першій половині ХІХ ст.

5. Соціальні конфлікти й селянські рухи в першій половині ХІХ ст. у Східній Галичині, Північній Буковині і на Закарпатті.


Семінарське заняття 9.
Політичні відносини й становлення українського національно-культурного руху на західноукраїнських землях в першій половині ХІХ ст.

1. Особливості національно-етнічних, політичних та релігійно-конфесійних відносин у західноукраїнських регіонах (Східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття). 

2. Соціокультурні передумови появи українського національного руху на західноукраїнських землях. Наслідки реформ "освіченого абсолютизму".

3. Стан національної ідентичності населення західноукраїнських земель у першій половині ХІХ ст.

4. Виникнення й перший етап українського національного руху. Діяльність Перемиського гуртка.

5. Гурток “Руська трійця” в українському суспільно-політичному та культурно-інтелектуальному русі.

Семінарське заняття 10.
Революція 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях: спроба політизації українського руху

1. Передумови й початок революції на західноукраїнських землях. Скасування панщини.

2. Інституційне оформлення українського руху:

а) Головна Руська Рада та її філії;

б) часопис "Зоря Галицька" й активізація видавничої діяльності;

в) "Руський собор" й "Дневник руський" як інституційна основа полонофільства;

г) формування загонів Національної гвардії та батальйону гірських стрільців.

3. Ідейні засади та програма українського руху в період "весни народів". Постановка "українського питання" на Слов’янському конгресі у Празі.

4. Польсько-українське протистояння у Східній Галичині. Вибори до австрійського парламенту.

5. Культурно-освітній рух у період "весни народів". "Собор руських учених". "Галицько-Руська матиця". Кафедра "руської словесності" у Львівському університеті.

6. Селянське питання й соціальна боротьба в період "весни народів". Повстання під проводом Лук’яна Кобилиці.

7. Революційні події 1848–1849 рр. у Буковині та Закарпатті.

Семінарське заняття 11.

Генеза національного руху на західноукраїнських земля у другій половині XIX ст.: перехід від культурницького до політичного етапу.

1.Український національний рух в умовах "бахівської реакції" та краєвої автономії.

2. Старорусинсько-русофільська течія:

а) еволюція національно-світоглядних засад від русофільства до москвофільства;

б) культурно-освітні та політичні інституції русофілів.

3. Розвиток народовської течії й утвердження української ідентичності:

а) національно-світоглядні переконання народовців;

б) інституційне оформлення народовців: студентські "громади", "Просвіта", Товариство ім. Т.Шевченка, Народна рада.

5. Радикальний рух на західноукраїнських землях:

а) політично-світоглядні переконання радикалів. Вплив М. Драгоманова на західноукраїнську молодь;

б) утворення Русько-Української радикальної партії (РУРП).

6. Партійна структуризація західноукраїнського суспільства: утворення Української соціал-демократичної партії (УСДП) та Української народно-демократичної партії (УНДП).

Семінарське заняття 12.

Соціальні та економічні реформи на Наддніпрянщині у 1860 – 1870 рр. 

1. Суспільний рух за проведення реформ.

2. Здійснення аграрної реформи:

а) законодавча й організаційна підготовка царським урядом аграрної реформи;

б) законодавче оформлення аграрної реформи 1861р.: "Маніфест" від 19 лютого 1861 р., "Загальне положення про селян", "Місцеві положення";

в) особливості реалізації й регіональна специфіка аграрного реформування;

г) реформа державних селян 1866 р.

3. Реформи місцевого самоврядування:

а) земська реформа;

б) реформа міського самоврядування.

4. Інші реформи царського уряду:

а) військова;

б) судова;

в) в галузі освіти і цензури;

г) фінансово-банківської системи.

5. Соціальні та економічні наслідки реформування 1860 – 1870 рр.

Семінарське заняття 13.

Економічний та соціальний розвиток українських земель у пореформену епоху (1860 – 1890 рр.)

1. Аграрні відносини в пореформений період:

а) залишки кріпацтва в аграрному виробництві;

б) тенденції сільськогосподарського виробництва на ринкових засадах;

в) проникнення агротехнічних новацій та нових способів господарювання;

г) сільськогосподарська спеціалізація регіонів.

2. Промисловий переворот та індустріальний розвиток у пореформену епоху:

а) розвиток важкої промисловості та машинобудування;

б) легка, харчова та переробна галузі промисловості;

в) будівництво залізниць та інших видів транспорту.

3. Урбанізаційні процеси. Соціально-побутові умови міського життя.

4. Торгівельні відносини у пореформену епоху.

5. Еміграційні та демографічні процеси.

 

Семінарське заняття 14.

Суспільно – політичні рухи на Наддніпрянщині у другій половині XIX ст.

1. Соціокультурна ситуація на Наддніпрянщині: передумови функціонування суспільно-політичних та інтелектуальних рухів.

2. Організаційні засади та ідейна еволюція українського національно-культурного руху:

а) громадівський рух та „хлопомани”;

б) Михайло Драгоманов: ґенеза федералістської та соціалістичної ідеології;

в) переслідування українофілів: Валуєвський циркуляр, Емський указ. 

3. "Українське питання"у польському визвольному русі другої половини ХІХ ст. Повстання 1863-1864 рр.

4. Російський революційний рух й народництво. Специфіка їх функціонування в українських губерніях.

5. Радикалізація та політизація українського руху у 1890-х рр. "Братство тарасівців" та "молодогромадівці".

Семінарське заняття 15.

Українська еміграція у ХІХ ст.

1. Освоєння Півдня України та Криму.

2. Кубанське військо. Формування Малинового, Сірого та Зеленого Клинів.

3.Задунайська січ та українці Банату.

4. Трудова міграція у США.

5. Освоєння Канади.

6.Міграція українців у Південну Америку.

Остання зміна: Friday 16 January 2015 1:42 AM