Предмет вивчення курсу «Географія материків і океанів»

1. Предмет вивчення курсу «Географія материків і океанів»

Географія материків та океанів – це один з найзахоплюючих та найцікавіших курсів шкільної програми з географії. Вивчаючи цей предмет, ви дізнаєтесь багато нового про особливості будови та природи (рельєфу, клімату, внутрішніх вод, рослинного та тваринного світу) континентів і океанів, історію вивчення та дослідження материків, характерні риси населення та їхньої господарської діяльності у різних куточках світу.

Окремі теми предмету дадуть змогу поглибити свої знання про географічну оболонку Землі в цілому, а також окремих її складових – літосфери, гідросфери, біосфери та атмосфери.

Отже, предметом курсу «Географія материків і океанів» є материки, океани, країни та народи світу.

Основні поняття. Основними термінами даного курсу є «материк» та «океан». Материк – це велика ділянка суходолу, утворена переважно корою материкового типу. Океан – це велика частина водного простору Світового океану, дно якого утворене переважно океанічною земною корою. Якщо поглянути на фізичну карту світу (мал.1.), то значно більшу площу земної поверхні займає Світовий океан, який об’єднує в собі 4 океани: Атлантичний, Тихий, Північний Льодовитий та Індійський. Материків, в свою чергу, виділяють 6: Євразія, Африка, Австралія, Північна та Південна Америка і Антарктида. Деякі вчені окремо виділяють Південний океан.

Фізична карта світу

Мал. 1. Фізична карта світу

Джерела географічних знань. Для школярів основним джерелом знань звичайно є підручник з географії та різного роду географічні карти. Проте є і інші джерела з яких ми можемо почерпнути знання про Землю (мал. 2.).

 Джерела вивчення географії

Мал. 2. Джерела географічних знань

Методи географічних досліджень. Як і будь-яка наука, географія використовує ряд методів дослідження, зокрема: описовий, спостереження, експедиційний, палеогеографічний, картографічний і т.д.

 На сучасному етапі стали популярними такі методи дослідження як аерокосмічний, суть якого полягає у дослідженні поверхні Землі за аерофотознімками, та метод моделювання, що ґрунтується на передбаченні змін в навколишньому середовищі за допомогою комп’ютерної техніки.

Географічні карти. Вивчення географії неможливе без знайомства з географічної картою. Залежно від ознаки, яку беруть за основу класифікації, карти поділяють на декілька видів (табл. 1).

Таблиця 1

Класифікація карт

Критерій класифікації

Види карт

Особливості

За змістом

загальногеографічні

відображають загальний вигляд земної поверхні

тематичні

присвячені певній темі; відображають один компонент природи, населення чи господарства

За масштабом

великомасштабні

Від 1:10 000 до 1:200 000

середньомасштабні

Від 1:200 000 до 1:1 000 000

дрібномасштабні

Від 1:1 000 000 і більше

За охопленням території

карти світу і півкуль

Відображають поверхню всієї земної кулі

карти материків і океанів

Відображають поверхню окремих материків та океанів

карти окремих частин материків

Відображають поверхню країн, областей, районів

Сьогодні на географічних картах можна відобразити практично будь-яку інформацію. Для полегшення роботи різні види карт укомплектовують у певному порядку створюючи атласи. Вони можуть бути різними, залежно від території, яка охоплена для відображення на географічних картах, зібраних у атласі (атлас світу, атлас країни, атлас області, тощо). У школах та інших навчальних закладах використовують навчальні атласи.