Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  215  (Далі)
  Все

"

"Pride and Prejudice"

- "Гордість та упередження"

Entry link: "Pride and Prejudice"

(

(non)-renewable resources

- (не)-відновлювальні ресурси

Entry link: (non)-renewable resources

A

a host of

– безліч, сила-силенна

Entry link: a host of

a lot of

– багато (чогось)

Entry link: a lot of

abandoned

– залишений, занедбаний – [əˈbændənd]

Entry link: abandoned

abduction

– викрадення (жінки, дитини)

Entry link: abduction

abrupt

– різкий – [əˈbrʌpt]

Entry link: abrupt

absent

– відсутній – [ˈæbsənt]

Entry link: absent

absorbing

– поглинати  (поглинаючий) - [əbˈzɔːbɪŋ]

Entry link: absorbing

abstract

– абстрактний – [ˈæbstrækt]

Entry link: abstract

abuse

- образа - [əˈbjuːz]

Entry link: abuse

accept

— приймати – [əkˈsɛpt]

Entry link: accept

access to the Internet

- доступ в Інтернет

Entry link: access to the Internet

accessible

– доступний – [əkˈsɛsəbəl]

Entry link: accessible

accident

– нещасний випадок – [ˈæksɪdənt]

Entry link: accident

accident prone

схильний до нещасних випадків

Entry link: accident prone

accomodation

- житло 

Entry link: accomodation

according to

– відповідно до

Entry link: according to

accountant

- бугалтер - [ə'kauntənt]

Entry link: accountant

achieve

досягати – [əˈtʃiːv]

Entry link: achieve

acid rain

- кислотний дощ

Entry link: acid rain

across the country

– по всій країні

Entry link: across the country

act

– діяти - [akt]

Entry link: act

active

– активний – [ˈæktɪv]

Entry link: active

activist

– активіст – [ˈæktɪvɪst]

Entry link: activist

actor

– актор – [ˈæktə]

Entry link: actor

actress

– актриса – [ˈæktrɪs]

Entry link: actress

acupuncture

– голкотерапія – [ˈækjupʌŋktʃə]

Entry link: acupuncture

addicted

– захоплений; залежний – [əˈdɪktɪd]

Entry link: addicted

addicted (to)

– залежний (від) – [əˈdɪktɪd]

Entry link: addicted (to)

addiction

– залежність – [əˈdɪkʃn]

Entry link: addiction

adhere to

– дотримуватись (чогось) – [ədˈhɪə tuː]

Entry link: adhere to

admire

– захоплюватись – [ədˈmaɪə]

Entry link: admire

admit

– визнавати

Entry link: admit

adopt

– допомагати - [əˈdɒpt]

Entry link: adopt

adore

обожнювати; поклонятися [ə'dɔ:]

Entry link: adore

adorn

– прикрашати – [əˈdɔːn]

Entry link: adorn

adultery

- перелюбство, зрада - [əˈdʌlt(ə)ri]

Entry link: adultery

adults

– дорослі – [əˈdʌlts]

Entry link: adults

advance

– покращувати(ся) – [ədˈvɑːns]

Entry link: advance

adventurous

– сміливий – [ədˈvɛntʃərəs]

Entry link: adventurous

advice

– порада – [ədˈvaɪs]

Entry link: advice

aerial

– антена – [ˈɛərɪəl]

Entry link: aerial

aerobics

– аеробіка – [eəˈrəʊbɪks]

Entry link: aerobics

affirm

– твердити; підтверджувати – [əˈfɜːm]

Entry link: affirm

aggressive

– агресивний – [əˈɡrɛsɪv]

Entry link: aggressive

agitator

– агітатор – [ˈædʒɪˌteɪtə]

Entry link: agitator

agriculture

– сільське господарство – [ˈæɡrɪˌkʌltʃə]

Entry link: agriculture

AIDS

– СНІД – [eɪdz]

Entry link: AIDS

ailment

– нездужання – [ˈeɪlmənt]

Entry link: ailment

air pollution

– забруднення повітря

Entry link: air pollution

alarm clock

будильник

Entry link: alarm clock

alertness

- жвавість - [əˈləːtnəs]

Entry link: alertness

all-round automation

- комплексна автоматизація

Entry link: all-round automation

allergic

– алергічний – [əˈlɜːdʒɪk]

Entry link: allergic

allow

– дозволяти – [əˈlaʊ]

Entry link: allow

allowed

– дозволений

Entry link: allowed

alone

– сам, один – [əˈləʊn]

Entry link: alone

alternative medicine

– нетрадиційна медицина – [ɔːlˈtɜːnətɪv ˈmedɪsn]

Entry link: alternative medicine

alternative sources of energy

– альтернативні джерела енергії

Entry link: alternative sources of energy

aluminum

– алюмінієвий – [əˈluːmɪnəm]

Entry link: aluminum

amateur

– аматор, любитель – [ˈæmətə]

Entry link: amateur

amazed

– вражений, здивований – [əˈmeɪzd]

Entry link: amazed

amazing

- дивовижний - [əˈmeɪzɪŋ]

Entry link: amazing

ambassador

– посол – [æmˈbæsədə]

Entry link: ambassador

ambitious

– амбіційний – [æmˈbɪʃəs]                       

Entry link: ambitious

Amnesty International (AI)

– Міжнаро́дна амні́стія (всесвітня з захисту прав людини)

Entry link: Amnesty International (AI)

amused (by)

– вражений

Entry link: amused (by)

analogue TV

– аналогове телебачення

Entry link: analogue TV

anchorman

– телеведучий – [ˈæŋkəmən]

Entry link: anchorman

angry (with smb.)

– злитись (на когось) – [ˈæŋɡrɪ]

Entry link: angry (with smb.)

announcement

– оголошення (на радіо), сповіщення –  [əˈnaʊnsmənt]

Entry link: announcement

announcer

– диктор (на радіо) – [əˈnaʊnsə]

Entry link: announcer

anorexic

– який страждає на анорексію – [ˌænəˈrɛksɪk]

Entry link: anorexic

antique

- старовинний (античний) - [æn'tiːk]

Entry link: antique

antiquity

– стародавність – [ænˈtɪkwɪti]

Entry link: antiquity

anxious

- стурбований - [ˈaŋ(k)ʃəs]

Entry link: anxious

ape

– людиноподібна мавпа – [eɪp]

Entry link: ape

appeal (to)

– подобатися (комусь) – [əˈpiːl]

Entry link: appeal (to)

appeal to

– приваблювати (когось)

Entry link: appeal to

appearance

– зовнішність – [əˈpɪərəns]

Entry link: appearance

appliance

– прилад – [əˈplaɪəns]

Entry link: appliance

application

– заява – [ˌæplɪˈkeɪʃən]

Entry link: application

application (to apply for)

- заява (подавати заяву) - [ˌæplɪ'keɪʃ(ə)n]

Entry link: application (to apply for)

apply one`s abilities

– застосувати свої вміння

Entry link: apply one`s abilities

appointment

- зустріч - [ə'pɔɪntmənt]

Entry link: appointment

archaeological

– археологічний

Entry link: archaeological

archaeology

- археологія  - [ˌɑːkɪˈɒlədʒi]

Entry link: archaeology

archeology

– археологія – [ˌɑːkɪˈɒlədʒɪ]

Entry link: archeology

archery

– стрільба з лука – [ˈɑː.tʃəri]

Entry link: archery

architecture

– архітектура – [ˈɑːkɪˌtɛktʃə]

Entry link: architecture

area

– територія – [ˈɛərɪə]

Entry link: area

area of research

– сфера наукового дослідження

Entry link: area of research

argument

– аргумент; доказ – [ˈɑːɡjʊmənt]

Entry link: argument

argumentative

– який любить сперечатись – [ˌɑːɡjʊˈmɛntətɪv]

Entry link: argumentative

armed forces

– збройні сили

Entry link: armed forces

aromatherapy

– аромотерапія – [əˌrəʊməˈθerəpi]

Entry link: aromatherapy

arrangement

— угода – [əˈreɪn(d)ʒm(ə)nt]

Entry link: arrangement

array

– велика кількість, сила-силенна – [əˈreɪ]

Entry link: array

arrival

– прибуття – [əˈraɪvəl] 

Entry link: arrival

arrogant

– чванливий – [ˈærəɡənt]

Entry link: arrogant

artifact

– артефакт – [ˈɑːtɪfakt]

Entry link: artifact

as a result

– як наслідок

Entry link: as a result

as a result of

– як наслідок (чогось)

Entry link: as a result of

as good as gold

– відмінний

Entry link: as good as gold

as good as new

– «як новенький»

Entry link: as good as new

ask out

– призначати побачення

Entry link: ask out

assertive

– настирливий – [əˈsɜːtɪv]

Entry link: assertive

assess

– оцінювати – [əˈsɛs]

Entry link: assess

assessment

– оцінювання – [əˈsɛsmənt]

Entry link: assessment

asset

– фонд, актив; позитивна якість – [ˈæsɛt]

Entry link: asset

assist

— допомагати – [əˈsɪst]

Entry link: assist

associate with

– асоціювати із

Entry link: associate with

astronaut

– астронавт – [ˈæstrəˌnɔːt]

Entry link: astronaut

at an early age

– у ранньому віці

Entry link: at an early age

at first glance

– з першого поглляду

Entry link: at first glance

at the turn of the 19th century

- в кінці 19 століття

Entry link: at the turn of the 19th century

at weekends

– на вихідних

Entry link: at weekends

athlete

– атлет – [ˈæθliːt]

Entry link: athlete

athletic

– атлетичної статури – [æθˈletɪk]

Entry link: athletic

Atlantic Charter

— Атлантична хартія

Entry link: Atlantic Charter

atmosphere

– атмосфера – [ˈætməsˌfɪə]

Entry link: atmosphere

atomic bomb

– атомна бомба

Entry link: atomic bomb

attempt

– намагатися – [əˈtɛmpt]

Entry link: attempt

attend classes

– відвідувати уроки / пари

Entry link: attend classes

attention

увага – [əˈtɛnʃ(ə)n]

Entry link: attention

attentive

– уважний – [əˈtɛntɪv]

Entry link: attentive

attract

— приваблювати [ə'trækt]

Entry link: attract

attractive

– привабливий – [əˈtræktɪv]

Entry link: attractive

auburn hair

– золотисто-каштанове волосся

Entry link: auburn hair

audience

– аудиторія – [ˈɔːdɪəns]

Entry link: audience

Audioanimatronics

– марка компанії Волт Дісней

Entry link: Audioanimatronics

authentication

– ідентифікація; підтвердження автентичності

Entry link: authentication

authenticity

– автентичність, справжність – [ˌɔːθɛnˈtɪsɪtɪ]

Entry link: authenticity

author

– автор – [ˈɔːθə]

Entry link: author

automation

автоматизація – [ɔːtəˈmeɪʃ(ə)n]

Entry link: automation

available

- доступний(в наявності) - [ə'veɪləbl]

Entry link: available

avoid

– уникати – [əˈvɔɪd]

Entry link: avoid

aware of

– знати про, усвідомлювати

e.g. I am aware of the difficulties that I may encounter. – Я усвідомлюю труднощі, з якими можу зіткнутись.

Entry link: aware of

B

B&B (bed and breakfast)

– номер зі сніданком (у готелі)

Entry link: B&B (bed and breakfast)

badly treated

– до якого погано ставляться

Entry link: badly treated

baggage

– багаж – [ˈbægɪdʒ]

Entry link: baggage

baggy

– мішкуватий – [ˈbægi]

Entry link: baggy

bagpipe

– волинка

Entry link: bagpipe

bald

– лисий – [bɔːld]

Entry link: bald

Bali

– Балі (острів у Індонезії) – [ˈbɑːlɪ]

Entry link: Bali

ballet

– балет – [ˈbæleɪ]

Entry link: ballet

ballroom dancing

– бальні танці – [ˈbɔːlrʊm ˈdɑːnsɪŋ]

Entry link: ballroom dancing

band

– група (музична); оркестр – [bænd]

Entry link: band

bandage

- бинт - ['bændɪʤ]

Entry link: bandage

banish

– відганяти; проганяти – [ˈbænɪʃ]

Entry link: banish

bargain

- вигідна покупка (дешевизна) 

Entry link: bargain

baseball

– бейсбол – [ˈbeɪsbɔːl]

Entry link: baseball

basic health care services

– базове медичне обслуговування

Entry link: basic health care services

basically

– по суті; в основному – [ˈbeɪsɪklɪ]

Entry link: basically

basketball

– баскетбол – [ˈbɑːskɪtbɔːl]

Entry link: basketball

battery

– акумулятор

Entry link: battery

bay

– залив, бухта – [beɪ]

Entry link: bay

be a pain in the neck

– дратувати, нервувати

Entry link: be a pain in the neck

be afraid of

– боятися (когось / чогось)

Entry link: be afraid of

be as hard as nails

– бути у чудовій формі (про спортсмена)

Entry link: be as hard as nails

be at a lesson

– бути на уроці

Entry link: be at a lesson

be crazy about smb.

— бути дуже захопленим кимсь

Entry link: be crazy about smb.

be examined

– бути оглянутим – [ɪɡˈzæmɪn]

Entry link: be examined

be excluded

– бути виключеним (зі школи, ін.)

Entry link: be excluded

be expelled

– бути виключеним (зі школи, ін.)

Entry link: be expelled

be fond of

– захоплюватися (чимось) – [bɪ: fɒnd əv]                           

Entry link: be fond of

be in (his|her) early twenties

– мати поза двадцять років

Entry link: be in (his|her) early twenties

be in (his|her) late twenties

– бути у віці 27-29 років

Entry link: be in (his|her) late twenties

be in (his|her) mid-twenties

– бути у віці близько 25-ти років                                                                   

Entry link: be in (his|her) mid-twenties

be in love (with)

— бути закоханим (у)

Entry link: be in love (with)

be in on a secret

– знати про секрет

Entry link: be in on a secret

be in one's forties

- бути в віці від 40 до 50

Entry link: be in one's forties

be incompatible

- бути несумісними

Entry link: be incompatible

be interested in

– цікавитися (чимось)

Entry link: be interested in

be madly in love with smb.

— безумно, шалено закохатися в когось

Entry link: be madly in love with smb.

be on a diet

– бути на дієті

Entry link: be on a diet

be on a holiday

– бути на відпочинку

Entry link: be on a holiday

be out of order

– бути не в порядку

Entry link: be out of order

be out of shape

– бути у поганому фізичному стані

Entry link: be out of shape

be present

– бути присутнім

Entry link: be present

be terrified of

– жахатися (когось / чогось)

Entry link: be terrified of

beak

– дзьоб – [biːk]

Entry link: beak

beard

– борода – [bɪəd]

Entry link: beard

become aware of

– стати обізнаним у; дізнатись про

Entry link: become aware of

bedridden

– прикутий хворобою до ліжка – [ˈbedrɪdn]

Entry link: bedridden

beetroot

– буряк – [ˈbiːtruːt]

Entry link: beetroot

belief

– переконання – [bɪˈliːf ]

Entry link: belief

belittle

– принижувати, применшувати – [bɪˈlɪtəl]                       

Entry link: belittle

belt

– ремінь – [bɛlt]

Entry link: belt

belt out

– голосно співати або грати на музичному інструменті

Entry link: belt out

bemoan

– оплакувати – [bɪˈməʊn]

Entry link: bemoan

benefit from

– отримати вигоду від

Entry link: benefit from

bereft

– позбавлений – [bɪˈrɛft]

Entry link: bereft

beside

— поруч – [bɪˈsʌɪd]

Entry link: beside

bewildered

– спантеличений, стурбований – [bɪˈwɪldəd]

Entry link: bewildered

bias

– упередження – [ˈbaɪəs]

Entry link: bias

bicycle

– велосипед –  [ˈbaɪsɪkəl]

Entry link: bicycle

big-headedness

– чванливість

Entry link: big-headedness

bill of parliament

– законопроект парламенту

Entry link: bill of parliament

billiard

– більярд – [ˈbɪlɪəd]

Entry link: billiard

biography

– біографія – [baɪˈɒɡrəfɪ]

Entry link: biography

biologist

– біолог – [baɪˈɒlədʒɪst]

Entry link: biologist

biology

– біологія – [baɪˈɒlədʒɪ]

Entry link: biology

birthmark

– родимка – [ˈbɜːθˌmɑːk]

Entry link: birthmark

bitter

– гіркий – [ˈbɪtə]

Entry link: bitter

black cab

– таксі у Лондоні

Entry link: black cab

blackboard

– дошка – [ˈblækˌbɔːd]

Entry link: blackboard

blackcurrant

- чорна смородина – [blækˈkʌr(ə)nt]

Entry link: blackcurrant

blend

– змішувати(ся)

Entry link: blend

blister

– пухир – [ˈblɪstə]

Entry link: blister

blonde hair

– світле волосся

Entry link: blonde hair

blood pressure

– кров`яний тиск – [ˈblʌd ˈpreʃə]

Entry link: blood pressure

bloodstream

- кровотік - [ˈblʌdstriːm]

Entry link: bloodstream

blouse

– блузка – [ˈblaʊz]

Entry link: blouse

board (to board)

– сідати на (літак, корабель) – [bɔːd]

Entry link: board (to board)

boarding school

– школа-інтернат

Entry link: boarding school

boat

– човен – [bəʊt]

Entry link: boat

bodhran

– ірландський бубен

Entry link: bodhran

body language

– мова тіла

Entry link: body language

book a room

– зарезервувати кімнату/номер

Entry link: book a room

book on

– книга про

Entry link: book on

boost tourism

– підтримати туризм

Entry link: boost tourism

boots

– черевики – [buːts]

Entry link: boots

boredom

- нудьга - [ˈbɔːdəm]

Entry link: boredom

boundary

– прикордонний – [ˈbaʊndərɪ]

Entry link: boundary

boutique

- бутік (невеличкий магазин модних та дорогих товарів) - [buː'tiːk]

Entry link: boutique

bowling

– боулінг – [ˈbəʊlɪŋ]

Entry link: bowling

bowtie

– метелик – [bəʊˈtʌɪ]

Entry link: bowtie

boxing

– бокс – [ˈbɒksɪŋ]

Entry link: boxing

brainless

– дурний – [ˈbreɪnlɪs]

Entry link: brainless

brainy

– тямущий – [ˈbreɪnɪ]

Entry link: brainy

brass

– мідний

Entry link: brass

brawl

- скандал - [brɔːl]

Entry link: brawl

break down

– аналізувати (по частинах)

Entry link: break down

breakdown

– падіння; розвал

Entry link: breakdown

breakfast

– сніданок – [ˈbrɛkfəst]

Entry link: breakfast

breathe

– дихати – [briːð]

Entry link: breathe

breathing

– дихання - [ˈbriːðɪŋ]

Entry link: breathing

breathtaking

- захоплюючий - [ˈbrɛθteɪkɪŋ]

Entry link: breathtaking

bright

– яскравий – [braɪt]

Entry link: bright

bring up

- виховувати

Entry link: bring up

British Cycling policy

– «велосипедна» політика Британії

Entry link: British Cycling policy

British Library

– Британська Бібліотека

Entry link: British Library

British poetry

– британська поезія

Entry link: British poetry

broad-minded

– широких поглядів

Entry link: broad-minded

broadcast

– передавати по радіо / телебаченню – [ˈbrɔːdˌkɑːst]

Entry link: broadcast

broadsheet newspaper

– якісна преса

Entry link: broadsheet newspaper

broccoli

– брокколі – [ˈbrɒkəli]

Entry link: broccoli

brush stroke

– кисті

Entry link: brush stroke

brush teeth

– чистити зуби

Entry link: brush teeth

brusque

– нетактовний, безцеремонний – [bruːsk]

Entry link: brusque

buckle

– пряжка – [ˈbʌk(ə)l]

Entry link: buckle

budget

– бюджет – [ˈbʌdʒɪt]

Entry link: budget

buffalo

– буйвіл – [ˈbʌfəˌləʊ]

Entry link: buffalo

bus stop

– автобусна зупинка

Entry link: bus stop

bushy eyebrows

– густі брови

Entry link: bushy eyebrows

business trip

– ділова поїздка

Entry link: business trip

bust

– бюст – [bʌst]

Entry link: bust

button

– ґудзик – [ˈbʌt(ə)n]

Entry link: button

button–down

– на ґудзиках

Entry link: button–down

by chance

– випадково

Entry link: by chance

C

cabbage

– капуста – [ˈkæbɪdʒ]

Entry link: cabbage

cabin

- каюта - ['kæbɪn]

Entry link: cabin

Cabinet minister

– член кабінету/ради міністрів

Entry link: Cabinet minister

cable

– кабель – [ˈkeɪbəl]

Entry link: cable

cable cars

– канатні дороги

Entry link: cable cars

café

– кафе – [kæˈfeɪ]

Entry link: café

camera

фотоапарат – [ˈkæm(ə)rə]

Entry link: camera

campsite

- кемпінг (наметове містечко) - ['kæmpsaɪt]

Entry link: campsite

cancel (to cancel)

- відміняти - ['kæn(t)s(ə)l]

Entry link: cancel (to cancel)

cancer

– рак – [ˈkænsə]

Entry link: cancer

canteen

– їдальня – [kænˈtiːn]

Entry link: canteen

canvas

– полотно – [ˈkænvəs]

Entry link: canvas

can`t stand (something or somebody)

– не могти терпіти (щось / когось)

Entry link: can`t stand (something or somebody)

capital

– столиця – [ˈkæpɪtəl]

Entry link: capital

car race

– авто гонки

Entry link: car race

carbon dioxide

– вуглекислий газ

Entry link: carbon dioxide

card

- гральна карта - [kɑːd]

Entry link: card

cardigan

– кардиган – [ˈkɑːdɪg(ə)n]

Entry link: cardigan

carpenter

- тесляр - ['kɑːp(ə)ntə]

Entry link: carpenter

carrot

– морква – [ˈkærət]

Entry link: carrot

cartoon

– мультфільм – [kɑːˈtuːn]

Entry link: cartoon

cash-desk

- розрахункова каса

Entry link: cash-desk

cashier

- касир - [kæ'ʃɪə]

Entry link: cashier

casting

– кастинг – [ˈkɑːstɪŋ]

Entry link: casting

casualty

– нещасний випадок – [ˈkæʒuəlti]

Entry link: casualty

catch fire

– запалювати(ся); загоряти(ся)

Entry link: catch fire

cater (for)

– догоджати (комусь) – [ˈkeɪtə]

Entry link: cater (for)

Catholicism

– католицизм – [kəˈθɒlɪˌsɪzəm]

Entry link: Catholicism

cattle farms

- ферми великої рогатої худоби

Entry link: cattle farms

cauliflower

- цвітна капуста – [ˈkɒlɪflaʊə]

Entry link: cauliflower

cautious

– обережний – [ˈkɔːʃəs]

Entry link: cautious

celebrity

– знаменитість – [sɪˈlɛbrɪtɪ]

Entry link: celebrity

cell phone

– мобільний телефон

Entry link: cell phone

celt

– кельт – [sɛlt]

Entry link: celt

censorship

– цензура – [ˈsɛnsəˌʃɪp]

Entry link: censorship

Central Department Store

- ЦУМ

Entry link: Central Department Store

CEO

– генеральний директор компанії

Entry link: CEO

chain reaction

- ланцюгова реакція

Entry link: chain reaction

chalk

– крейда – [tʃɔːk]

Entry link: chalk

chamber

– палата – [ˈtʃeɪmbə]

Entry link: chamber

champion

– чемпіон – [ˈtʃæmpɪən]

Entry link: champion

championship

– чемпіонат – [ˈtʃæmpɪənʃɪp]

Entry link: championship

change clothes

– переодягнутися

Entry link: change clothes

channel

– телеканал – [ˈtʃænəl]

Entry link: channel

chap

– хлопець, приятель – [tʃæp]

Entry link: chap

chapter

– глава (книги) – [ˈtʃæptə]

Entry link: chapter

character

– герой (літературного твору) – [ˈkærɪktə]

Entry link: character

charge

– знімати плату (з когось за щось) – [tʃɑːdʒ]

Entry link: charge

charger

– зарядний пристрій

Entry link: charger

charts

– чарти, рейтинг – [tʃɑːts]

Entry link: charts

chatter with

– розмовляти / базікати з

Entry link: chatter with

cheat in an exam

– обманювати на екзамені

Entry link: cheat in an exam

cheekbones

– вилиці – [ˈtʃiːkˌbəʊn]                                   

Entry link: cheekbones

cheese

– сир – [tʃiːz]

Entry link: cheese

chef

- шеф повар - [ʃef]

Entry link: chef

chemicals

– хімікати

Entry link: chemicals

chemist

– хімік – [ˈkɛmɪst]

Entry link: chemist

Chemistry

– хімія – [ˈkɛmɪstri]

Entry link: Chemistry

chemist`s

– аптека – [ˈkemɪsts]

Entry link: chemist`s

children`s rights

– права дітей

Entry link: children`s rights

Chinese

– китайська – [tʃaɪˈniːz]

Entry link: Chinese

choreographer

 – хореограф – [ˈkɔːriəɡræfə]

Entry link: choreographer

Christianity

– християнство  – [ˌkrɪstɪˈænɪtɪ]

Entry link: Christianity

christianize

– навертати у християнство

Entry link: christianize

chubby

– повнощокий – [ˈtʃʌbɪ]

Entry link: chubby

cinema

– кінотеатр – [ˈsɪnɪmə]

Entry link: cinema

cinnamon

– кориця – [ˈsɪnəmən]

Entry link: cinnamon

circulate

- циркулювати - [ˈsəːkjʊleɪt]

Entry link: circulate

citizen

– громадянин – [ˈsɪtɪzən]

Entry link: citizen

citizenship

– громадянство – [ˈsɪtɪzənˌʃɪp]

Entry link: citizenship

civil war

– громадянська війна – [ˈsɪvəl ˈwɔː]

Entry link: civil war

civilization

– цивілізація – [ˌsɪvɪlʌɪˈzeɪʃ(ə)n]

Entry link: civilization

claim

– стверджувати – [kleɪm]

Entry link: claim

clash

- конфлікт - [klaʃ]

Entry link: clash

class

- клас – [klɑːs]

Entry link: class

classmate

– однокласник – [ˈklɑːsˌmeɪt]

Entry link: classmate

classroom

– клас (приміщення) – [ˈklɑːsˌruːm]

Entry link: classroom

clean-shaven

– поголений (про чоловіче обличчя)

Entry link: clean-shaven

clear the hurdle

– здолати бар’єр

Entry link: clear the hurdle

climate

– клімат - [ˈklʌɪmət]

Entry link: climate

climate change

– зміни клімату

Entry link: climate change

clinic

– клініка – [ˈklɪnɪk]

Entry link: clinic

club

- ключка для гольфу - [klʌb]

Entry link: club

co-worker

– співробітник

Entry link: co-worker

coach

– пасажирський вагон – [kaʊtʃ]

Entry link: coach

coexist

– співіснувати – [ˌkəʊɪɡˈzɪst]

Entry link: coexist

cognitive processes

– пізнавальні процеси

Entry link: cognitive processes

coin

— вигадувати – [kɔɪn]

Entry link: coin

cold

- застуда - [kəuld]

Entry link: cold

collage

– колаж – [kəˈlɑːʒ]

Entry link: collage

collar

– комір – [ˈkɒlə]

Entry link: collar

collection

– колекція – [kəˈlɛkʃ(ə)n]

Entry link: collection

college

– коледж – [ˈkɒlɪdʒ]

Entry link: college

colossal

– колосальний; величезний – [kəˈlɒsəl]

Entry link: colossal

column

– колона – [ˈkɒləm]

Entry link: column

columnist

– оглядач (що веде постійну рубрику) – [ˈkɒləmɪst]

Entry link: columnist

combine

– поєднувати – [kəmˈbaɪn]

Entry link: combine

comet

– комета – [ˈkɒmɪt]

Entry link: comet

comfortable

– комфортний – [ˈkʌmfətəbəl]

Entry link: comfortable

commentator

– коментатор – [ˈkɒmənteɪtər]

Entry link: commentator

commercial

– телереклама – [kəˈmɜːʃəl]

Entry link: commercial

commercial activity

– комерційна діяльність

Entry link: commercial activity

commit

— здійснювати – [kəˈmɪt]

Entry link: commit

common sense

– очевидна річ

Entry link: common sense

communicate with

– спілкуватись з

Entry link: communicate with

communication breakdown

- відсутність взаєморозуміння

Entry link: communication breakdown

company

– компанія – [ˈkʌmpənɪ]

Entry link: company

compete

– змагатися – [kəmˈpiːt]

Entry link: compete

competition

– конкурс – [kɒmpɪˈtɪʃ(ə)n]

Entry link: competition

compile

– компілювати; укладати

Entry link: compile

completion

– завершення – [kəmˈpliːʃən]

Entry link: completion

complex

складний - [transcription]

Entry link: complex

complexion

– колір обличчя – [kəmˈplɛkʃən]

Entry link: complexion

complexity

– складність – [kəmˈplɛksɪtɪ]

Entry link: complexity

composer

– композитор – [kəmˈpəʊzə]

Entry link: composer

comprehensive school

– загальноосвітня школа

Entry link: comprehensive school

compulsory education

– обов`язкова освіта

Entry link: compulsory education

computer

- комп'ютер – [kəmˈpjuːtə]

Entry link: computer

computer program

– комп`ютерна програма

Entry link: computer program

computer science

– комп`стерна наука

Entry link: computer science

concern

– хвилювання, турбота – [kənˈsɜːn]

Entry link: concern

concern for / about

– бути стурбованим (чимось)

Entry link: concern for / about

concerning

- відносно (чогось), стосовно (чогось)

Entry link: concerning

concert hall

– концертний зал

Entry link: concert hall

condition

– стан – [kənˈdɪʃn]

Entry link: condition

conduct research

– проводити дослідження

Entry link: conduct research

conductor

– диригент – [kənˈdʌktə]

Entry link: conductor

confident

– впевнений – [ˈkɒnfɪd(ə)nt]

Entry link: confident

configuration

– конфігурація

Entry link: configuration

confirmation

– підтвердження – [ˌkɒnfəˈmeɪʃən]

Entry link: confirmation

Congress

– Конгрес (федеральний законодавчий орган у США; складається із Сенату і Палати представників) – [ˈkɒŋɡrɛs]

Entry link: Congress

Congressman

– конгресмен (амер.) – [ˈkɒŋɡrɛsmən]

Entry link: Congressman

Congresswoman

– конгресмен (амер.)

Entry link: Congresswoman

connection

– зв`язок – [kəˈnɛkʃən]

Entry link: connection

conquered

– завойований

Entry link: conquered

conscientious

– сумлінний, совісний – [ˌkɒnʃɪˈɛnʃəs]

Entry link: conscientious

consequences

– наслідки – [ˈkɒnsɪkwənsɪz]

Entry link: consequences

consequently

– отже, тому - [ˈkɒnsɪkw(ə)ntli]

Entry link: consequently

conservation

– збереження – [ˌkɒnsəˈveɪʃən]

Entry link: conservation

conservationist

– фахівець з охорони довкілля

Entry link: conservationist

conservative

– консервативний – [kənˈsəːvətɪv]

Entry link: conservative

considerable

– значний – [kənˈsɪd(ə)rəb(ə)l]

Entry link: considerable

consist of

- складатися з

Entry link: consist of

constituency

– виборці; виборчий округ

Entry link: constituency

constitution

– конституція – [ˌkɒnstɪˈtjuːʃən]

Entry link: constitution

construct

— будувати – [kənˈstrʌkt]

Entry link: construct

consulate

– консульство – [ˈkɒnsjʊlɪt]

Entry link: consulate

consume

– споживати – [kənˈsjuːm]

Entry link: consume

contagious

- заразний - [kən'teɪʤəs]

Entry link: contagious

contain

– містити – [kənˈteɪn]

Entry link: contain

contemporary

– контемпорарі, модерн (стиль музики, танцю) – [kənˈtɛmprərɪ]

Entry link: contemporary

contempt

– зневага – [kənˈtɛmpt]

Entry link: contempt

controversial

– суперечливий – [ˌkɒntrəˈvɜːʃ əl]

Entry link: controversial

conundrum

– загадка, головоломка – [kəˈnʌndrəm]

Entry link: conundrum

convenient

– зручний –  [kənˈviːnɪənt]

Entry link: convenient

converge

– зустрічатись, сходитись – [kənˈvɜːdʒ]

Entry link: converge

convincing

– переконливий – [kənˈvɪnsɪŋ]

Entry link: convincing

coordination

– координація – [kəʊˌɔːdɪˈneɪʃən]

Entry link: coordination

copy

– примірник; копія – [ˈkɒpɪ]

Entry link: copy

copybook

– зошит

Entry link: copybook

corned beef

– солонина

Entry link: corned beef

cough

- кашель - [kɔf]

Entry link: cough

counter

прилавок – [ˈkaʊntə]

Entry link: counter

countryside

– сільська місцевість – [ˈkʌntrɪˌsaɪd]

Entry link: countryside

course

– курс – [kɔːs]

Entry link: course

coursebook

– підручник, посібник – [ˈkɔːsˈbʊk]

Entry link: coursebook

crack

– тріскати – [kræk]

Entry link: crack

crafty

– хитрий – [ˈkrɑːftɪ]

Entry link: crafty

cram for an exam

– інтенсивно готуватись до екзамену

Entry link: cram for an exam

cranky

– примхливий – [ˈkræŋkɪ]

Entry link: cranky

crash

- аварія - [kræʃ]

Entry link: crash

create a new image

– створити новий образ

Entry link: create a new image

creative writing

– “творче письмо” (навчальний курс у деяких університетах, на якому вчать мистецтву письменництва)

Entry link: creative writing

creativity

– творчість – [ˌkriːeɪˈtɪvɪtɪ]

Entry link: creativity

creator

творець – [kriːˈeɪtə]

Entry link: creator

crew

- команда - [kruː]

Entry link: crew

crew-cut

– коротка стрижка «їжачок»

Entry link: crew-cut

criminal

– злочинець – [ˈkrɪmɪnəl]

Entry link: criminal

crisis

– криза – [ˈkraɪsɪs]

Entry link: crisis

crop

– обрізати, кадрувати – [krɒp]

Entry link: crop

crops

– зернові культури - [krɒps]

Entry link: crops

cross

- перетнути (вулицю, річку, кімнату)

e.g. To cross a road

Entry link: cross

cross the border

– перетинати кордон

Entry link: cross the border

crucial

– визначальний – [ˈkruːʃəl]

Entry link: crucial

cruel

– жорстокий – [ˈkruːəl]

Entry link: cruel

cruise liner

– круїзний лайнер – [ˈkruːz ˈlaɪ nər]

Entry link: cruise liner

cuff

– манжета – [kʌf]

Entry link: cuff

cuisine

– національна кухня

Entry link: cuisine

cultural event

– культурний захід – [ˈkʌltʃərəl ɪˈvɛnt]

Entry link: cultural event

cunning

– хитрий, підступний – [ˈkʌnɪŋ]

Entry link: cunning

cup of tea

– чашка чаю

Entry link: cup of tea

curd

– домашній сир, “творог” – [kɜːd]

Entry link: curd

cure

- лікувати - [kjuə]

Entry link: cure

curly hair

– кучеряве волосся

Entry link: curly hair

currency

– валюта – [ˈkʌrənsɪ]

Entry link: currency

currently

– на даний момент – [ˈkʌrəntlɪ]

Entry link: currently

curriculum

- навчальний план – [kʌˈrɪkjʊləm]

Entry link: curriculum

custom

- звичай - [ˈkʌstəm]

Entry link: custom

customs

- митниця - [ˈkəstəmz]

Entry link: customs

cut

– поріз – [kʌt]

Entry link: cut

cut down

- вирубувати

Entry link: cut down

D

daft

– божевільний, недоумкуватий – [dɑːft]

Entry link: daft

dairy products

- молочні продукти

Entry link: dairy products

damage

– пошкодження - [ˈdamɪdʒ]

Entry link: damage

dangerous

– небезпечний – [ˈdeɪndʒərəs]

Entry link: dangerous

dark-skinned

– смуглий

Entry link: dark-skinned

data

– дані – [ˈdeɪtə]

Entry link: data

database

– база даних – [ˈdeɪtəˌbeɪs]

Entry link: database

date smb.

— призначати побачення, зустрічатися з кимось

Entry link: date smb.

deadline

– крайній термін – [ˈdɛdˌlaɪn]

Entry link: deadline

deal with

- мати справу з - [diːl]

Entry link: deal with

debate

— дискутувати – [dɪˈbeɪt]

Entry link: debate

deck

- палуба - [dek]

Entry link: deck

declaration

— декларація – [dɛkləˈreɪʃ(ə)n]

Entry link: declaration

decline

– відмовляти, відхиляти – [dɪˈklaɪn]

Entry link: decline

defence

– оборона – [dɪˈfɛns]

Entry link: defence

definite

- певний, точний - [transcription]

Entry link: definite

deforestation

– вирубування лісів – [diːˌfɒrɪˈsteɪʃ ən]

Entry link: deforestation

defuse a bomb

– знешкодити бомбу

Entry link: defuse a bomb

deity

– божество, божок – [ˈdeɪtɪ]

Entry link: deity

delay (to delay)

- відкладати - [dɪ'leɪ]

Entry link: delay (to delay)

deliver

- доставляти (відносити комусь щось) - [dɪ'lɪvə]

Entry link: deliver

democracy

– демократія – [dɪˈmɒkrəsɪ]

Entry link: democracy

dentist

- дантист - ['dentɪst]

Entry link: dentist

departure

– відправлення – [dɪˈpɑːtʃə]

Entry link: departure

dependable

– надійний [dɪˈpɛndəb(ə)l]

Entry link: dependable

depletion

– вичерпання (ресурсів тощо) – [dɪˈpliːʃ ən]

Entry link: depletion

depressed

- пригнічений - [dɪˈprɛst]

Entry link: depressed

deprive

- позбавляти - [dɪˈprʌɪv]

Entry link: deprive

depth

– глибина – [dɛpθ]

Entry link: depth

derive from

– походити від

Entry link: derive from

design

— задумувати – [dɪˈzʌɪn]

Entry link: design

designer

– дизайнер – [dɪˈzaɪnə]

Entry link: designer

desk

– парта

Entry link: desk

desktop

– робочий стіл (комп`ютерний)

Entry link: desktop

despite

- незважаючи на - [dɪˈspaɪt]

Entry link: despite

destination

- призначення - [ˌdestɪ'neɪʃ(ə)n]

Entry link: destination

destroy

– знищити – [dɪˈstrɔɪ]

Entry link: destroy

destruction

– руйнування - [dɪˈstrʌkʃ(ə)n]

Entry link: destruction

deteriorate

– погіршуватися – [dɪˈtɪərɪəˌreɪt]

Entry link: deteriorate

determine

визначати – [dɪˈtəːmɪn]

Entry link: determine

determined

– рішучий – [dɪˈtəːmɪnd]

Entry link: determined

devastation

– спустошення – [ˌdɛvəˈsteɪʃ ən]

Entry link: devastation

develop

– розвивати – [dɪˈvɛləp]

Entry link: develop

developing countries

– країни, що розвиваються

Entry link: developing countries

devote to

– присвячувати (чомусь)

Entry link: devote to

diabetic

– діабетик – [ˌdaɪəˈbetɪk]

Entry link: diabetic

diagnose

– діагностувати – [ˈdaɪəɡnəʊz]

Entry link: diagnose

dictator

– диктатор – [dɪkˈteɪtə]

Entry link: dictator

dictatorship

– диктатура

Entry link: dictatorship

dictionary

– словник (словник як книга)

Entry link: dictionary

die

– померти – [dʌɪ]

Entry link: die

difference

- відмінність - [ˈdɪf(ə)r(ə)ns]

Entry link: difference

different from

– відмінний від

Entry link: different from

differently

– інакше, по-іншому – [ˈdɪfrəntlɪ]

Entry link: differently

digestive system

травна система

Entry link: digestive system

digital

– цифровий – [digital]

Entry link: digital

digital TV

– цифрове телебачення

Entry link: digital TV

dim

– нерозумний – [dɪm]

Entry link: dim

diplomat

– дипломат – [ˈdɪpləˌmæt]

Entry link: diplomat

diplomatic relations

– дипломатичні відносини

Entry link: diplomatic relations

direct

– прямий – [dɪˈrɛkt]                      

Entry link: direct

director

режисер – [dʌɪ ˈrɛktə]

Entry link: director

disadvantage

– невигідне становище, незручність – [ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ]

Entry link: disadvantage

disappear

– зникати – [ˌdɪsəˈpɪə]

Entry link: disappear

disappointed

– розчарований – [ˌdɪsəˈpɔɪntɪd]

Entry link: disappointed

disco

– дискотека – [ˈdɪskəʊ]

Entry link: disco

discount

- знижка - ['dɪskaunt]

Entry link: discount

discourteous

– невихований, грубий – [dɪsˈkɜːtɪəs]

Entry link: discourteous

discover

– відкривати – [dɪˈskʌvə]

Entry link: discover

discovery

– відкриття – [dɪˈskʌv(ə)ri]

Entry link: discovery

disease

– хвороба – [dɪˈziːz]

Entry link: disease

disembark (to disembark)

– сходити на берег – [dɪsɪmˈbɑːk]

Entry link: disembark (to disembark)

dislike

– не подобатися – [dɪsˈlaɪk]    

e.g. She dislikes Chinese cuisine. – Їй не подобається китайська кухня.

Entry link: dislike

dismissing

- відхилення (звільнення) 

Entry link: dismissing

display

– виставка – [dɪˈspleɪ]

Entry link: display

displeasure

– невдоволення

Entry link: displeasure

dispose of

– розпоряджатись (чимось)

Entry link: dispose of

divided into

– поділений на

Entry link: divided into

division

– поділ – [dɪˈvɪʒən]

Entry link: division

divorce

- розлучатися - [dɪˈvɔːs]

Entry link: divorce

divorce rate

- відсоток розлучень

Entry link: divorce rate

dizzy

– запаморочливий – [ˈdɪzi]

Entry link: dizzy

do a subject

– вивчати предмет

Entry link: do a subject

do an activity

– виконувати завдання

Entry link: do an activity

do homework

– робити домашню роботу

Entry link: do homework

do one`s best

– робити все можливе

Entry link: do one`s best

do project work

– готувати проект

Entry link: do project work

documentary

- документальний фільм – [dɒkjʊˈmɛnt(ə)ri]

Entry link: documentary

domestic

– внутрішній (у країні)

Entry link: domestic

domestic waste

– побутові відходи

Entry link: domestic waste

donation

— дар, благодійний внесок – [də(ʊ)ˈneɪʃ(ə)n]

Entry link: donation

double room

– двомісний номер

Entry link: double room

double-decker

– двоповерховий автобус – [ˈdʌbəl ˈdɛkə]

Entry link: double-decker

down-to-earth

– приземлений

Entry link: down-to-earth

download a file

– скачати файл

Entry link: download a file

draft

— складати план – [drɑːft]

Entry link: draft

drag the image

– перетягнути зображення

Entry link: drag the image

drama

– драма – [ˈdrɑːmə]

Entry link: drama

draughts

- шашки - [drɑːft]

Entry link: draughts

draw

- нічия - [drɔː]

Entry link: draw

dress

– плаття – [drɛs]

Entry link: dress

dressing–gown

– халат

Entry link: dressing–gown

drill

– вправа на автоматизацію – [drɪl]

Entry link: drill

drop out (from school / from a course)

– кидати (школу / навчання)

Entry link: drop out (from school / from a course)

drought

посуха – [draʊt]

Entry link: drought

drugstore

– аптека – [ˈdrʌɡstɔː]

Entry link: drugstore

dubbed (in) film

– дубльований фільм – [dʌbd]

Entry link: dubbed (in) film

dupe

– обдурювати – [djuːp]

Entry link: dupe

duty-free

– безмитний – [ˌdjuːtɪ ˈfriː]

Entry link: duty-free

dyed hair

– фарбоване волосся

Entry link: dyed hair

dying

– вмираючий - [ˈdʌɪɪŋ]

Entry link: dying

E

earache

- біль у вусі - ['ɪəreɪk]

Entry link: earache

earthquake

– землетрус – [ˈəːθkweɪk]

Entry link: earthquake

easily recognizable

– легко розпізнаваний

Entry link: easily recognizable

Easter break

– великодні канікули – [ˈiːstə ˈbreɪk]

Entry link: Easter break

easy-going

– безтурботний

Entry link: easy-going

eat breakfast

снідати

Entry link: eat breakfast

eat out

– їсти в ресторані/кафе (не вдома)

Entry link: eat out

eating habits

- харчові звички

Entry link: eating habits

eco-tourism

– екологічний туризм – [ˈiːkəʊˌtʊərɪzəm]

Entry link: eco-tourism

ecological

– екологічний – [ˌiːkəˈlɒdʒɪkəl]

Entry link: ecological

economic

– економічний – [ˌiːkəˈnɒmɪk]

Entry link: economic

economic recession

– економічний спад

Entry link: economic recession

economical

– економний – [ˌiːkəˈnɒmɪkəl]

Entry link: economical

economics

– економіка (як наука) – [ˌiːkəˈnɒmɪks]

Entry link: economics

economy

– економіка (як стан, діяльність) – [ɪˈkɒnəmɪ]

Entry link: economy

edition

– видання – [ɪˈdɪʃən]

Entry link: edition

editorial

– передова  (редакційна) стаття – [ˌɛdɪˈtɔːrɪəl]                         

Entry link: editorial

education

– освіта; навчання – [ˌɛdjʊˈkeɪʃən]

Entry link: education

effective

– ефективний – [ɪˈfɛktɪv]

Entry link: effective

elaborate

— розробляти – [ɪˈlæb(ə)rət]

Entry link: elaborate

elect

– обирати – [ɪˈlɛkt]

Entry link: elect

election

– вибори – [ɪˈlɛkʃən]

Entry link: election

electronic

– електронний

Entry link: electronic

elegant

– елегантний – [ˈɛlɪɡənt]

Entry link: elegant

elementary school

– початкова школа

Entry link: elementary school

email (somebody)

– відправити (комусь) електронного листа

Entry link: email (somebody)

embark on

– братися за; сідати на пароплав

Entry link: embark on

embassy

– посольство – [ˈɛmbəsɪ]

Entry link: embassy

embedded

– закарбований – [ɪmˈbɛdɪd]

Entry link: embedded

embroidery

- вишиванка - [ɪm'brɔɪd(ə)rɪ]

Entry link: embroidery

emerge

– з`являтися, виникати – [ɪˈmɜːdʒ]

Entry link: emerge

emigrate

– емігрувати – [ˈɛmɪˌɡreɪt]

Entry link: emigrate

emigration

– еміграція

Entry link: emigration

emotional

– емоційний – [ɪˈməʊʃənəl]

Entry link: emotional

empire

–імперія – [ˈɛmpaɪə]

Entry link: empire

employee

- робітник - [ˌɪmplɔɪ'iː]

Entry link: employee

empower

– уповноважувати; дозволяти

Entry link: empower

encounter (to encounter)

– стикатися з (чимось) – [ɪnˈkaʊntə]

Entry link: encounter (to encounter)

encyclopedia

– енциклопедія – [ɛnˌsaɪkləʊˈpiːdɪə]

Entry link: encyclopedia

endangered

– під загрозою зникнення – [ɪnˈdeɪndʒəd]

Entry link: endangered

endangered species

– вимираючі види

Entry link: endangered species

endure

– витривати – [ɪnˈdjʊə]

Entry link: endure

enemy

– ворог – [ˈɛnəmɪ]

Entry link: enemy

energy resource

- енергетичний ресурс

Entry link: energy resource

energy-saving

– енергозберігаючий

Entry link: energy-saving

engine

– двигун – [ˈɛndʒɪn]

Entry link: engine

engineering

– інженерія; машинобудування

Entry link: engineering

England

– Англія – [ˈɪŋɡlənd]

Entry link: England

English

– англійська – [ˈɪŋɡlɪʃ]

Entry link: English

engrossed

– поглинутий – [ɪnˈɡrəʊst]

Entry link: engrossed

enjoy

– насолоджуватися – [ɪnˈdʒɔɪ]

Entry link: enjoy

enjoyment

– насолода - [ɪnˈdʒɔɪmənt]

Entry link: enjoyment

enormous

– величезний – [ɪˈnɔːməs]

Entry link: enormous

ensure

– гарантувати – [ɛnˈʃʊə]

Entry link: ensure

entail

– спричиняти – [ɪnˈteɪl]

Entry link: entail

entertain

– розважати – [ˌɛntəˈteɪn]

Entry link: entertain

entertainment

– розвага – [ˌɛntəˈteɪnmənt]

Entry link: entertainment

entrance exam

- вступний екзамен

Entry link: entrance exam

envious

– заздрісний – [ˈɛnvɪəs]

Entry link: envious

environment

– довкілля – [ɪnˈvaɪrənmənt]

Entry link: environment

environmental awareness

– екологічна обізнаність

Entry link: environmental awareness

environmental problems

– проблеми навколишнього середовища

Entry link: environmental problems

environmentally friendly

– сприятливо для навколишнього середовища

Entry link: environmentally friendly

episode

– серія – [ˈɛpɪˌsəʊd]

Entry link: episode

equally

– однаково – [ˈiːkwəlɪ]                        

Entry link: equally

era

ера – [ˈɪərə]

Entry link: era

eradication

– викорінення  – [ɪˌrædɪˈkeɪʃ ən]

Entry link: eradication

erode

– створювати ерозію, поступове руйнування

Entry link: erode

essay

– ессе – [ˈɛseɪ]

Entry link: essay

establish

– засновувати – [ɪˈstæblɪʃ]

Entry link: establish

estate agent

-  агент з нерухомості - [ɪs'teɪteɪdʒənt]

Entry link: estate agent

estimate

– підраховувати – [ˈɛstɪˌmeɪt]

Entry link: estimate

Europe

– Європа – [ˈjʊərəp]

Entry link: Europe

evaluate

– оцінювати – [ɪˈvæljʊˌeɪt]

Entry link: evaluate

evaluation

– оцінювання – [ɪˌvæljʊˈeɪʃ ən]

Entry link: evaluation

even-tempered

– врівноважений, спокійний

Entry link: even-tempered

event

– подія – [ɪˈvɛnt]

Entry link: event

evolution

- еволюція - [ˌiːvəˈluːʃ(ə)n]

Entry link: evolution

evolve into

– розвиватися у (щось)

Entry link: evolve into

examination

– екзамен – [ɪgˌzamɪˈneɪʃ(ə)n]

Entry link: examination

examine

– вивчати – [ɪɡˈzæmɪn]

Entry link: examine

excavation

– розкопки – [ɛkskəˈveɪʃ(ə)n]

Entry link: excavation

except for

– за винятком (чогось / когось)

Entry link: except for

exception

– виняток – [ɪkˈsɛpʃən]

Entry link: exception

exchange office

– обмінний пункт – [ɪksˈtʃeɪndʒ ˈɒfɪs]

Entry link: exchange office

exchange rate

– валютний курс

Entry link: exchange rate

excited

– схвильований – [ɪkˈsaɪtɪd]

Entry link: excited

exclusively

– виключно

Entry link: exclusively

excursion

– екскурсія – [ɪkˈskɜːʃən]

Entry link: excursion

executive

– виконавчий директор; службовець, керівник – [ɪɡˈzɛkjʊtɪv]

Entry link: executive

exercise

– робити зарядку – [ˈeksəsaɪz]

Entry link: exercise

exhaust fumes

- вихлопні гази

Entry link: exhaust fumes

exhibition

– виставка – [ɛksɪˈbɪʃ(ə)n]

Entry link: exhibition

exile

– заслання; вигнання – [ˈɛɡzaɪl]

Entry link: exile

existence

— існування – [ɪgˈzɪst(ə)ns]

Entry link: existence

existing

– існуючий – [ɪɡˈzɪstɪŋ]

Entry link: existing

exotic

– екзотичний – [ɪɡˈzɒtɪk]

Entry link: exotic

expenses

- витрати - [ɪk'spen(t)s]

Entry link: expenses

experiment

– експеримент – [ɪkˈspɛrɪmənt]

Entry link: experiment

expert

– експерт – [ˈɛkspɜːt]

Entry link: expert

expire (to expire)

– виходити з терміну дії – [ɪkˈspaɪə]

Entry link: expire (to expire)

explanation

– пояснення – [ˌɛkspləˈneɪʃən]

Entry link: explanation

exploitation

– експлуатація – [ˌɛksplɔɪˈteɪʃ ən]

Entry link: exploitation

explosion

– вибух - [ɪkˈspləʊʒən]

Entry link: explosion

expose

– показувати, розкривати – [ɪkˈspəʊz]

Entry link: expose

expressionism

– експресіонізм – [ɪkˈsprɛʃ(ə)nɪz(ə)m]

Entry link: expressionism

expulsion

– виключення (зі школи) – [ɪkˈspʌlʃən]

Entry link: expulsion

exrcise-book

– зошит

Entry link: exrcise-book

extensive

– обширний, масовий – [ɪkˈstɛnsɪv]

Entry link: extensive

extinct

– вимерлий – [ɪkˈstɪŋkt]

Entry link: extinct

extra lessons

– додаткові уроки

Entry link: extra lessons

extra-curricular activities

– позашкільні заходи

Entry link: extra-curricular activities

extravagant

– екстравагантний – [ɪkˈstrævəɡənt]

Entry link: extravagant

extroverted

– екстраверт, відкрита людина – [ˈɛkstrəvɜːtɪd]

Entry link: extroverted

eyelashes

– вії – [ˈaɪˌlæʃ]                              

Entry link: eyelashes

F

Facebook

– соціальна інтернет-мережа Фейсбук

Entry link: Facebook

facial features

– риси обличчя

Entry link: facial features

fail an exam

– провалити екзамен

Entry link: fail an exam

failure

- невдача, провал - ['feɪljə]

Entry link: failure

fair

– чесний – [fɛə]

Entry link: fair

fair hair

– світле волосся

Entry link: fair hair

fairy

– фея – [ˈfɛərɪ]

Entry link: fairy

fairy tale

– казка

Entry link: fairy tale

fall in love with smb.

— закохатися в когось

Entry link: fall in love with smb.

fall out of love with smb.

— розлюбити когось

Entry link: fall out of love with smb.

famine

– голод - [ˈfamɪn]

Entry link: famine

fan

– фанат – [fæn]

Entry link: fan

fancy

подобатися, любити  ['fænsɪ]

Entry link: fancy

fascinating

– захоплюючий – [ˈfæsɪˌneɪtɪŋ]

Entry link: fascinating

fascination

- чарівність - [ˌfasɪˈneɪʃ(ə)n]

Entry link: fascination

fashionable

– модний – [ˈfaʃ(ə)nəb(ə)l] 

Entry link: fashionable

fast food

 - фастфуд

Entry link: fast food

fast train

– швидкий потяг

Entry link: fast train

fat

– жир – [t]

Entry link: fat

fatal

– смертельний – [ˈfeɪtl]

Entry link: fatal

fatigue

- втома - [fəˈtiːg]

Entry link: fatigue

fault

– вина - [fɔːlt]

Entry link: fault

favourite

– улюблений – [ˈfeɪvrɪt]

Entry link: favourite

feature (to feature)

– зображати; показувати (на екрані)

Entry link: feature (to feature)

fed up with

– ситий (чимось)

Entry link: fed up with

feel

– почувати; відчувати – [fiːl]

Entry link: feel

feel better

– почуватися краще

Entry link: feel better

feel sorry

 – співчувати; шкодувати

Entry link: feel sorry

feel uneasy

– почуватися незручно

Entry link: feel uneasy

feeling

– почуття; відчуття – [ˈfiːlɪŋ]

Entry link: feeling

fencing

– фехтування – [ˈfensɪŋ]

Entry link: fencing

ferry

– пароплав – [ˈfɛrɪ]

Entry link: ferry

fertilizer

– добриво – [ˈfəːtɪlʌɪzə]

Entry link: fertilizer

festival

– фестиваль – [ˈfɛstɪvəl]

Entry link: festival

fever

– гарячка – [ˈfiːvə]

Entry link: fever

feverish

– гарячковий – [ˈfiːvərɪʃ]

Entry link: feverish

fiction

- художня література – [ˈfɪkʃ(ə)n]

Entry link: fiction

fiction literature

– художня література, белетристика

Entry link: fiction literature

fiddle

– скрипка – [ˈfɪdəl]

Entry link: fiddle

figure

- фігура - [ˈfɪgə]

Entry link: figure

figure out

– з`ясовувати

Entry link: figure out

filling

- пломбування (зубів) - ['fɪlɪŋ]

Entry link: filling

film

– фільм – [fɪlm]

Entry link: film

filming

– екранізація (кінозйомка)

Entry link: filming

find (something) interesting

– вважати (щось) цікавим

Entry link: find (something) interesting

find out

– з`ясувати

Entry link: find out

finish school

- закінчити школу

Entry link: finish school

fins

– ласти – [fɪns]

Entry link: fins

firefighter

- пожежник - ['faɪəˌfaɪtə]

Entry link: firefighter

first impression

– перше враження

Entry link: first impression

fish

– риба – [fɪʃ]

Entry link: fish

fit

– у формі – [fɪt]

Entry link: fit

flash card

– карточка з текстом та зображенням (використовується для вивчення іноземної мови)

Entry link: flash card

flat nose

– приплюснутий ніс                             

Entry link: flat nose

flight

- рейс, політ - [flaɪt]

Entry link: flight

flight attendant

- стюардеса - [flaɪt ə'tendənt]

Entry link: flight attendant

flood

– повінь - [flʌd]

Entry link: flood

flute

– флейта – [fluːt]

Entry link: flute

focus on

– концентруватись на

Entry link: focus on

folder

– папка – [ˈfəʊldə]

Entry link: folder

foliage

– листя – [ˈfəʊlɪɪdʒ]

Entry link: foliage

folklore

– фольклор, народна творчість – [ˈfəʊkˌlɔː]

Entry link: folklore

folktale

– народна казка

Entry link: folktale

foolish

– дурний – [ˈfuːlɪʃ]

Entry link: foolish

football

– американський футбол – [ˈfʊtbɔːl]

Entry link: football

for decades

– десятиліттями

Entry link: for decades

for free

- безкоштовно

Entry link: for free

force

– змушувати – [fɔːs]

Entry link: force

Foreign Affairs

– міжнародні відносини (галузь зовнішньої політики)

Entry link: Foreign Affairs

foreign currency

– іноземна валюта – [ˈfɒrɪn ˈkarənsɪ]

Entry link: foreign currency

foreign language teaching

– навчання / викладання іноземних мов

Entry link: foreign language teaching

foreign languages

– іноземні мови

Entry link: foreign languages

foreign movie

- іноземний фільм

Entry link: foreign movie

forest fires

- лісові пожежі

Entry link: forest fires

formal

— офіційний – [ˈfɔːm(ə)l]

Entry link: formal

formula

– формула – [ˈfɔːmjʊlə]

Entry link: formula

fortnight

- два тижні - ['fɔːtnaɪt]

Entry link: fortnight

fortunate

– везучий – [ˈfɔːtʃənɪt]

Entry link: fortunate

fossil fuel

– викопне паливо

Entry link: fossil fuel

fowl

– птиця – [faʊl]

Entry link: fowl

frame

– рамка – [freɪm]

Entry link: frame

frank

– відвертий – [fræŋk]

Entry link: frank

freckles

– веснянки – [ˈfrɛkəl]                         

Entry link: freckles

free entrance

– безкоштовний вхід

Entry link: free entrance

free of charge

- безкоштовно

Entry link: free of charge

free time

– вільний час

Entry link: free time

French

– французька – [frɛntʃ]

Entry link: French

frequent viral infections

часті вірусні інфекції

Entry link: frequent viral infections

fresh food

- свіжі продукти

Entry link: fresh food

friendship

- дружба

Entry link: friendship

frighten

– лякати - [ˈfraɪtən]

Entry link: frighten

fringe

– чубчик – [frɪndʒ]

Entry link: fringe

frontier

– кордон

Entry link: frontier

frown on

– не схвалювати

Entry link: frown on

frozen food

- заморожені продукти

Entry link: frozen food

fruit

– фрукт – [fruːt]

Entry link: fruit

fulfill

— виконувати – [fʊlˈfɪl]

Entry link: fulfill

full board

– повний пансіон, триразове харчування (у готелі)

Entry link: full board

full immersion

– повне занурення

Entry link: full immersion

full of oneself

– чванливий

Entry link: full of oneself

fume

– дим (чад) - [fjuːm]

Entry link: fume

fur

– хутро – [fʊə]

Entry link: fur

G

gadget

– ґаджет

Entry link: gadget

gain popularity

– здобути популярність

Entry link: gain popularity

gallery

– галерея – [ˈgæl(ə)ri]

Entry link: gallery

gambling

- азартна гра - ['gæmblɪŋ]

Entry link: gambling

game show

- телевізійна гра

Entry link: game show

gardening

– садівництво – [ˈgɑːdənɪŋ]

 

Entry link: gardening

garlic

– часник – [ˈgɑːlɪk]

Entry link: garlic

gas cloud

– хмара газу

Entry link: gas cloud

gender discrimination

– дискримінація за статтю

Entry link: gender discrimination

generation

- покоління - [dʒɛnəˈreɪʃ(ə)n]

Entry link: generation

generous

– щедрий – [ˈdʒɛnərəs]

Entry link: generous

geneticist

– генетик

Entry link: geneticist

genetics

– генетика

Entry link: genetics

genre

– жанр – [ˈʒɑːnrə]

Entry link: genre

geologist

– геолог

Entry link: geologist

geology

– геологія (наука про землю, її речовинний склад, будову та розвиток)

Entry link: geology

German

– німецька – [ˈdʒɜːmən]

Entry link: German

gesture

– жест – [ˈdʒɛstʃə]

Entry link: gesture

get a degree

– отримати ступінь

Entry link: get a degree

get a diploma

– отримати диплом

Entry link: get a diploma

get a tan

– засмагнути

Entry link: get a tan

get dressed

 – одягатися 

Entry link: get dressed

get in touch (with)

– зв`ячатись із

Entry link: get in touch (with)

get injured

– поранитися

Entry link: get injured

get lost

– загубитися

Entry link: get lost

get on everyone`s nerves

– нервувати усіх

Entry link: get on everyone`s nerves

get on well (with)

– ладити добре (з)

Entry link: get on well (with)

get pedaling

– сісти на велосипед

Entry link: get pedaling

get up

– вставати 

Entry link: get up

gifted

– обдарований – [ˈɡɪftɪd]

Entry link: gifted

ginger

– імбир – [ˈdʒɪndʒə]

Entry link: ginger

ginger-haired

– рудоволосий                                     

Entry link: ginger-haired

glass of milk

– склянка молока

Entry link: glass of milk

global warming

- глобальне потепління

Entry link: global warming

global well-being

– загальний добробут

Entry link: global well-being

globalisation

– глобалізація – [ˌɡləʊbəlaɪˈzeɪʃən]

Entry link: globalisation

globetrotter

– завзятий мандрівник – [ˈgləʊbˌtrɒtə]

Entry link: globetrotter

gloomy

– похмурий – [ˈɡluːmɪ]

Entry link: gloomy

gloves

– рукавички – [glʌvs]

Entry link: gloves

glucose

- глюкоза - [ˈgluːkəʊs, -z]

Entry link: glucose

GM (genetically modified) foods

– генно-модифіковані продукти

Entry link: GM (genetically modified) foods

go dead

– зламатися; вийти з ладу

Entry link: go dead

go home

– йти додому

Entry link: go home

go out (with)

— виходити у світ, зустрічатися (з)

Entry link: go out (with)

go out with friends

– проводити час з друзями

Entry link: go out with friends

go shopping

– ходити за покупками – [ˈgəʊ ˈʃɒpɪŋ]

Entry link: go shopping

go sightseeing

– оглядати визначні місця

Entry link: go sightseeing

go to a concert

– іти на концерт

Entry link: go to a concert

go to a meeting

– йти на зустріч

Entry link: go to a meeting

go to bed

– іти спати

Entry link: go to bed

go to hospital

– лягти/піти в лікарню

Entry link: go to hospital

go to school

– ходити в школу

Entry link: go to school

go to the cinema

– ходити в кіно

Entry link: go to the cinema

go to the gym

– ходити в тренажерний зал

Entry link: go to the gym

go to the theatre

– ходити в театр

Entry link: go to the theatre

go to work/school

– йти на роботу/до школи

Entry link: go to work/school

goal

– гол – [ɡəʊl]

Entry link: goal

goalkeeper

– воротар – [ˈɡoʊlˌkiːpə]

Entry link: goalkeeper

goatee

– еспаньйолка (цапина борідка) – [ɡəʊˈtiː]

Entry link: goatee

golf

– гольф – [ɡɒlf]  

Entry link: golf

good habits

– гарні звички

Entry link: good habits

good-looking

– який гарно виглядає

Entry link: good-looking

govern

– управляти (державою, ін.)

Entry link: govern

government

– уряд

Entry link: government

GP (General Practitioner)

– терапевт – [ˌdʒiː ˈpiː]

Entry link: GP (General Practitioner)

GPS (Global Positioning System)

– система глобального позиціонування Джі-Пі-Ес

Entry link: GPS (Global Positioning System)

grade

– оцінка

Entry link: grade

gradual

– поступовий – [ˈɡrædjʊəl]

Entry link: gradual

graduate (from a university)

– випускник – [ˈɡrædjʊɪt]

Entry link: graduate (from a university)

grammar

– граматика – [ˈɡræmə]

Entry link: grammar

grammar school

– середня класична школа

Entry link: grammar school

grammatical structure

– граматична структура

Entry link: grammatical structure

grape

– виноград – [greɪp]

Entry link: grape

grasp

– збагнути, зрозуміти – [ɡrɑːsp]

Entry link: grasp

gravel

– гравій – [ˈɡrævəl]

Entry link: gravel

greenhouse effect

- парниковий ефект

Entry link: greenhouse effect

Greenpeace

– Ґрінпіс (міжнародна природоохоронна організація)

Entry link: Greenpeace

gregarious

– товариський – [ɡrɪˈɡɛərɪəs]

Entry link: gregarious

grisly

– жахаючий

Entry link: grisly

grocery

– продуктовий – [ˈgrəʊs(ə)ri]

Entry link: grocery

grudge

– виявляти невдоволення; заздрити – [ɡrʌdʒ]

Entry link: grudge

gruesome

– жахливий, огидний – [ˈɡruːsəm]

Entry link: gruesome

guidance counselors

- шкільні консультанти

Entry link: guidance counselors

gym

– тренажерний зал – [dʒɪm]

Entry link: gym

gymnastics

– гімнастика – [dʒɪmˈnæstɪks]

Entry link: gymnastics

H

haberdashery

– галантерея – [ˈhæbəda!!ʃəri]

Entry link: haberdashery

habitat

– ареал (місце поширення тварин або рослин)

Entry link: habitat

hairdresser

- перукар - ['heəˌdresə]

Entry link: hairdresser

hake

– хек – [heɪk]

Entry link: hake

half-witted

– недоумкуватий

Entry link: half-witted

halfway

– на півдорозі – [ˌhɑːfˈweɪ]

Entry link: halfway

halls

– зали - [hɔːls]

Entry link: halls

hammer throwing

– метання молота

Entry link: hammer throwing

hand luggage

– ручний багаж

Entry link: hand luggage

handlebars

- кермо, руль - ['hændlbɑːs]

Entry link: handlebars

handsome

– красивий (про чоловіка) – [ˈhændsəm]

Entry link: handsome

happy

– щасливий – [ˈhæpɪ]

Entry link: happy

harbour

- гавань - ['hɑːbə]

Entry link: harbour

hard disk

– жорсткий диск

Entry link: hard disk

hard-working

– працьовитий

Entry link: hard-working

hardware

– комп`ютерна апаратура – [ˈhɑːdˌwɛə]

Entry link: hardware

harmful

– шкідливий – [ˈhɑːmfʊl]

Entry link: harmful

harmony

- гармонія - [ˈhɑːməni]

Entry link: harmony

harp

– арфа – [hɑːp]

Entry link: harp

hat

– капелюх – [hæt]

Entry link: hat

hatch

– затівати

Entry link: hatch

have a haircut

– постригтися

Entry link: have a haircut

have a heart of gold

– мати золоте серце

Entry link: have a heart of gold

have a lot in common

– мати багато спільного

Entry link: have a lot in common

have a nice figure

– мати гарну фігуру

Entry link: have a nice figure

have a paunch

– мати пузо

Entry link: have a paunch

have a quick temper

– мати запальний характер

Entry link: have a quick temper

have a runny nose

– мати закладений ніс

Entry link: have a runny nose

have a shower/bath

– приймати душ/ванну

Entry link: have a shower/bath

have a sore throat

– мати хворе горло –  [ˈhævəˈsɔːˈθrəʊt]

Entry link: have a sore throat

have a talk with

– розмовляти з

Entry link: have a talk with

have an X-ray

– зробити рентген – [ˈeks reɪ]

Entry link: have an X-ray

have dinner

– обідати

Entry link: have dinner

have lunch

– мати ланч

Entry link: have lunch

have respect for

– поважати (когось)

Entry link: have respect for

have sb. doing sth.

– зробити щось (коли хтось щось робить для вас)

Entry link: have sb. doing sth.

have something repaired

– відремонтувати щось (у майстерні / майстром)

Entry link: have something repaired

hazard

– небезпека – [ˈhæzəd]

Entry link: hazard

hazardous

– небезпечний – [ˈhæzədəs]

Entry link: hazardous

hazel eyes

– карі очі

Entry link: hazel eyes

head for

– прямувати до

Entry link: head for

head of state

– глава держави

Entry link: head of state

headache

- головний біль - ['hedeɪk]

Entry link: headache

headmaster

– директор школи – [ˌhɛdˈmɑːstə]

Entry link: headmaster

headphones

– навушники

Entry link: headphones

headquarters

— штаб-квартира – [hɛdˈkwɔːtəz]

Entry link: headquarters

headset

– навушники

Entry link: headset

healing

– зцілення – [ˈhiːlɪŋ]

Entry link: healing

health

- здоров'я - [helθ]

Entry link: health

healthy

– здоровий – [ˈhelθi]

Entry link: healthy

heart disease

хвороба серця

Entry link: heart disease

Heathrow airport

– аеропорт Хітроу (у Лондоні)

Entry link: Heathrow airport

heed

– приймати до уваги, зважати на  – [hiːd]

Entry link: heed

heel

– каблук – [hiːl]

Entry link: heel

height

– зріст – [haɪt]

Entry link: height

hem

– підшивати – [hɛm]

Entry link: hem

herbal

– трав`яний – [ˈhɜːbl]

Entry link: herbal

herbal medicine

– фітотерапія – [ˈhɜːbl ˈmedɪsn]

Entry link: herbal medicine

heritage

– спадщина – [ˈhɛrɪtɪdʒ]

Entry link: heritage

heroics

– гекзаметр (шестистопний дактилічний вірш)

Entry link: heroics

herring

– оселедець – [ˈhɛrɪŋ]

Entry link: herring

hide one`s feelings

– приховувати свої почуття

Entry link: hide one`s feelings

high jump

– стрибок у висоту

Entry link: high jump

higher education

- вища освіта

Entry link: higher education

hiking

- подорожування пішки - ['haɪkɪŋ]

Entry link: hiking

hilly

- горбкуватий - [ˈhɪli]

Entry link: hilly

hiss

– освистувати; сичати

Entry link: hiss

historical figure

– історична постать                                         

Entry link: historical figure

hit

- бити, вдарити - [hɪt]

Entry link: hit

hitch-hike (to hitch-hike)

– подорожувати автостопом

Entry link: hitch-hike (to hitch-hike)

hobby

– хобі – [ˈhɒbɪ]

Entry link: hobby

hockey

– хокей – [ˈhɒːki]               

Entry link: hockey

holiday resort

– курорт – [ˈhɒlɪˌdeɪ rɪˈzɔːt]

Entry link: holiday resort

holidays

– канікули – [ˈhɒlɪˌdeɪs]

Entry link: holidays

homeland

– батьківщина – [ˈhəʊmˌlænd]

Entry link: homeland

homemade

– домашнього виробництва

Entry link: homemade

homeopathy

– гомеопатія – [ˌhɒmiˈɒpəθi]

Entry link: homeopathy

hormones

- гормони - [ˈhɔːməʊns]

Entry link: hormones

horror

– жах – [ˈhɒrə]

Entry link: horror

horse race

– кінні перегони

Entry link: horse race

hosiery

- панчішні вироби – [ˈhəʊzɪəri]

Entry link: hosiery

host

– ведучий передачі / шоу – [həʊst]

Entry link: host

hostel

- гуртожиток - ['hɔst(ə)l]

Entry link: hostel

hostile

– ворожий – [ˈhɒstaɪl]

Entry link: hostile

hotel suite

– готельний номер – [həʊˈtɛl ˈswiːt]

Entry link: hotel suite

House of Commons

– Палата общин (нижча палата парламенту у Британії)

Entry link: House of Commons

House of Lords

– Палата лордів (вища палата парламенту у Британії)

Entry link: House of Lords

House of Representatives

– Палата представників (нижча палата Конгресу у США)

Entry link: House of Representatives

hug

- міцні обійми - [hʌg]

Entry link: hug

huge

– величезний – [hjuːdʒ]

Entry link: huge

human behavior

– поведінка людини

Entry link: human behavior

human beings

– люди

Entry link: human beings

human race

– людська раса

Entry link: human race

Humanities

– гуманітарні науки

Entry link: Humanities

humiliate

- принижувати - [hjʊˈmɪlɪeɪt]

Entry link: humiliate

hunger

– голод - [ˈhʌŋgə]

Entry link: hunger

hurray

– ура – [hʊˈreɪ]

Entry link: hurray

hurricane

– ураган – [ˈhʌrɪkən]

Entry link: hurricane

I

ice cap

– льодовий покров

Entry link: ice cap

ice rink

– ковзанка

Entry link: ice rink

ice-cream parlours

– кафе – морозиво 

Entry link: ice-cream parlours

identify

– ідентифікувати – [aɪˈdɛntɪˌfaɪ]

Entry link: identify

identity

– ідентичність – [aɪˈdɛntɪtɪ]

Entry link: identity

idiom

– ідіома, сталий вираз – [ˈɪdɪəm]

Entry link: idiom

ill-mannered

– невихований, грубий

Entry link: ill-mannered

Illegal

– нелегальний – [ɪˈliːɡəl]

Entry link: Illegal

Illness

– хвороба – [ˈɪlnəs]

Entry link: Illness

illustrate

– ілюструвати – [ˈɪləˌstreɪt]

Entry link: illustrate

imaginary

– уявний, вигаданий – [ɪˈmædʒɪnərɪ]

Entry link: imaginary

immense workload

– репетирувати – [rɪˈhɜːs]

Entry link: immense workload

immigration

– еміграція – [ˌɪmɪˈɡreɪʃən]

Entry link: immigration

immune system

імунна система

Entry link: immune system

impact

– вплив – [ˈɪmpækt]

Entry link: impact

impatient

– нетерплячий – [ɪmˈpeɪʃənt]

Entry link: impatient

impolite

– неввічливий – [ˌɪmpəˈlaɪt]

Entry link: impolite

impress

– вражати – [ɪmˈprɛs]

Entry link: impress

Impressionism

– імпресіонізм – [ɪmˈprɛʃ(ə)nɪz(ə)m]

Entry link: Impressionism

impressive

– вражаючий – [ɪmˈprɛsɪv]

Entry link: impressive

improve cycling infrastructure

– покращити велосипедну інфраструктуру

Entry link: improve cycling infrastructure

improve the situation

– покращити ситуацію

Entry link: improve the situation

in danger

– у небезпеці 

Entry link: in danger

in fashion

– у моді

Entry link: in fashion

in one`s company

– у чиїйсь компанії

Entry link: in one`s company

in particular

– особливо

Entry link: in particular

in the end

– врешті-решт

Entry link: in the end

in tune with

у згоді з

Entry link: in tune with

in-depth article

– ґрунтовна стаття

Entry link: in-depth article

inaccurate

– помилковий – [ɪˈnækjʊrət]

Entry link: inaccurate

incident

– випадок – [ˈɪnsɪdənt]

Entry link: incident

include (to include)

– включати – [ɪnˈkluːd]

Entry link: include (to include)

incorporate

– включати (щось до чогось)

Entry link: incorporate

incredible

– неймовірний – [ɪnˈkrɛdəbəl]

Entry link: incredible

independence

– незалежність

Entry link: independence

independently

- самостійно - [ˌɪndɪˈpɛnd(ə)ntli]

Entry link: independently

indifferent to

– байдужий до

Entry link: indifferent to

indigenous

– туземний, аборигенний – [ɪnˈdɪdʒɪnəs]

Entry link: indigenous

indoor activities

– заходи, які відбуваються у приміщенні – [ˈɪnˌdɔː ækˈtɪvɪtɪz]

Entry link: indoor activities

indulge

– віддаватися втіхам – [ɪnˈdʌldʒ]

Entry link: indulge

industrial revolution

- промислова революція

Entry link: industrial revolution

industry

– індустрія – [ˈɪndəstrɪ]

Entry link: industry

inevitably

- неминуче - [ɪˈnɛvɪtəbli, ɪnˈɛvɪtəbli]

Entry link: inevitably

infamous

– що має недобру славу

Entry link: infamous

infectious

- інфекційний - [ɪn'fekʃəs]

Entry link: infectious

inferiority complex

– комплекс неповноцінності – [ɪnˌfɪərɪˈɒrɪtɪ ˈkɒmplɛks]

Entry link: inferiority complex

inflection

– закінчення (у слові); модуляція (голосу, звуку) – [ɪnˈflɛkʃən]

Entry link: inflection

influence

– впливати – [ˈɪnflʊəns]

Entry link: influence

influenza

- грип - [ˌɪnflu'enzə]

Entry link: influenza

infomercial

- рекламне шоу – [ˌɪnfə(ʊ)ˈməːʃ(ə)l]

Entry link: infomercial

inhabitant

– житель – [ɪnˈhæbɪtənt]

Entry link: inhabitant

injection

- укол - [ɪn'ʤekʃ(ə)n]

Entry link: injection

innocent

– невинний – [ˈɪnəsənt]                            

Entry link: innocent

innovative approach

– новаторський підхід

Entry link: innovative approach

insomnia

– безсоння – [ɪnˈsɒmniə]

Entry link: insomnia

install

– інсталювати; встановлювати – [ɪnˈstɔːl]

Entry link: install

insult

– ображати – [ɪnˈsʌlt]

Entry link: insult

integrate in

– інтегруватись у

Entry link: integrate in

intelligence service

– розвідка

Entry link: intelligence service

intelligent

– розумний – [ɪnˈtɛlɪdʒənt]

Entry link: intelligent

internal

– внутрішній – [ɪnˈtɜːnəl]

Entry link: internal

International Chamber of Commerce

– Міжнародна торговельна палата

Entry link: International Chamber of Commerce

international cooperation

– міжнародна співпраця

Entry link: international cooperation

International monetary Fund

– Міжнародний валютний фонд (МВФ)

Entry link: International monetary Fund

International Morse Code

– азбука Морзе (система умовних знаків для передавання букв і цифр у телеграфії)

Entry link: International Morse Code

intonation

– інтонація – [ˌɪntəʊˈneɪʃən]

Entry link: intonation

introverted

– інтроверт, замкнута людина – [ˈɪntrəvɜːtɪd]

Entry link: introverted

invalid

– недійсний – [ɪnˈvælɪd]

Entry link: invalid

invaluable

– безцінний, неоціненний – [ɪnˈvæljʊəbl̩]

Entry link: invaluable

invention

– винахід – [ɪnˈvɛnʃən]

Entry link: invention

inventor

– винахідник

Entry link: inventor

investigate

– досліджувати; розслідувати

Entry link: investigate

invite

– запрошувати – [ɪnˈvaɪt]                   

Entry link: invite

Irish

– ірландський – [ˈaɪrɪʃ]

Entry link: Irish

ISBN (international standard book number)

– міжнародний обліковий книжковий номер

Entry link: ISBN (international standard book number)

island

– острів – [ˈaɪlənd]

Entry link: island

issue

– питання - [ˈɪʃuː]

Entry link: issue

IT (information technology)

– інформаційні технології

Entry link: IT (information technology)

itchy

– сверблячий – [ˈɪtʃi]

Entry link: itchy

itinerary

- маршрут - [aɪ'tɪn(ə)r(ə)rɪ]

Entry link: itinerary

J

jacket

– піджак –  [transcription]

Entry link: jacket

Japanese

– японська – [ˌdʒæpəˈniːz]

Entry link: Japanese

jealous

– заздрісний; ревнивий – [ˈdʒɛləs]

Entry link: jealous

jeans

– джинси – [dʒiːnz]

Entry link: jeans

jinks

– жарти

Entry link: jinks

jogging

- спортивна ходьба - ['ʤɔgɪŋ]

Entry link: jogging

journalism

– журналізм – [ˈdʒɜːnəˌlɪzəm]

Entry link: journalism

judo

– дзюдо – [ˈdʒuːdəʊ]

Entry link: judo

juggle

- поєднувати - [ˈdʒʌg(ə)l]

Entry link: juggle

jumpsuit

– комбінезон – [ˈdʒʌmpsuːt]

Entry link: jumpsuit

K

keen on

– заповзятливий до (чогось)

Entry link: keen on

keep

– зберігати – [kiːp]

Entry link: keep

keep distance from

– тримати дистанцію з

Entry link: keep distance from

keep out of one`s way

– тримати(ся) подалі від когось

Entry link: keep out of one`s way

keep the house

 - вести домашнє господарство

Entry link: keep the house

key motivator

– основна мотивація

Entry link: key motivator

keyboard

– клавіатура – [ˈkiːˌbɔːd]

Entry link: keyboard

kick

– КОпати – [kɪk]

Entry link: kick

kidney

– нирка – [ˈkɪdni]

Entry link: kidney

king

– король – [kɪŋ]

Entry link: king

kingdom

– королівство – [ˈkɪŋdəm]

Entry link: kingdom

kiss

— цілувати (ся) - [kɪs]

Entry link: kiss

L

labour

праця – [ˈleɪbə]

Entry link: labour

laces

– шнурівки

Entry link: laces

lack of attention

- відсутність уваги

Entry link: lack of attention

laid-back

– неспішний

Entry link: laid-back

lamentably

- сумно, жалібно - [ˈlaməntəb(ə)l]

Entry link: lamentably

land

– земля – [lænd]

Entry link: land

land (to land)

- приземлятись - [lænd]

Entry link: land (to land)

landfill

– сміттєзвалище – [ˈlændˌfɪl]

Entry link: landfill

landmark

– визначна пам‘ятка – [ˈlændˌmɑːk]

Entry link: landmark

landscape

– пейзаж – [ˈlæn(d)skeɪp]

Entry link: landscape

language

– мова – [ˈlæŋgwɪdʒ]

Entry link: language

language acquisition

– вивчення / набуття мови

Entry link: language acquisition

language barrier

– мовний бар`єр

Entry link: language barrier

language cliché

– мовне кліше / формула

Entry link: language cliché

language enthusiast

– той, що захоплюється мовами

Entry link: language enthusiast

language learning

– вивчення мов

Entry link: language learning

language of global communication

– мова глобального (міжнародного) спілкування

Entry link: language of global communication

laptop

– ноутбук – [ˈlæpˌtɒp]

Entry link: laptop

lava flow

– потік лави – [ˈlɑːvə ˈfləʊ]

Entry link: lava flow

law

– закон – [lɔː]

Entry link: law

lazy

– лінивий – [ˈleɪzɪ]

Entry link: lazy

lead

вести – [liːd]

Entry link: lead

lead to

– призводити до 

Entry link: lead to

leadership

– лідер – [ˈliːdəʃɪp]

Entry link: leadership

leaks of personal information

– “витік” особистої інформації

Entry link: leaks of personal information

learn by heart

– вивчати напам`ять

Entry link: learn by heart

leather-wear

- шкіряний одяг

Entry link: leather-wear

leave

– від’їжджати – [liːv]

Entry link: leave

leave school

– закінчити навчання у школі

Entry link: leave school

leave work/school

– залишити роботу/школу

Entry link: leave work/school

lecturer

– викладач – [ˈlɛktʃərə]

Entry link: lecturer

leek

- цибуля-порей – [liːk]

Entry link: leek

left-wing

– лівосторонній

Entry link: left-wing

legislate

– законодавствувати

Entry link: legislate

legislation

– законодавча діяльність

Entry link: legislation

leisure

- вільний час - ['leʒə]

Entry link: leisure

lens

– лінзи – [lɛnz]

Entry link: lens

leprechaun

– леприкон (ельф, який носить гаманець із шилінгом і приносить удачу) – [ˈlɛprəˌkɔːn]

Entry link: leprechaun

lexicon

– лексика, слова – [ˈlɛksɪkən]

Entry link: lexicon

liberal

– ліберальний – [ˈlɪbərəl]

Entry link: liberal

library

– бібліотека – [ˈlʌɪbrəri]

Entry link: library

life expectancy

– середня тривалість життя – [ˈlaɪf ɪkˈspektənsi]

Entry link: life expectancy

lime

– лайм – [lʌɪm]

Entry link: lime

lines

– репліки (театральний термін)

Entry link: lines

linguist

– лінгвіст – [ˈlɪŋɡwɪst]

Entry link: linguist

linguistics

– лінгвістика

Entry link: linguistics

liquid

– рідкий – [ˈlɪkwɪd]

Entry link: liquid

listen to music

– слухати музику

Entry link: listen to music

listening

– аудіювання – [ˈlɪsnɪŋ]

Entry link: listening

literature

– література – [ˈlɪt(ə)rətʃə]

Entry link: literature

little by little

– потрошки, крок за кроком

Entry link: little by little

liver

– печінка – [ˈlɪvə]

Entry link: liver

loathe each other

– ненавидіти один одного – [ləʊð]

Entry link: loathe each other

lobster

– омар – [ˈlɒbstə]

Entry link: lobster

local

– місцевий – [ˈləʊkəl]

Entry link: local

locate

— виявляти – [lə(ʊ)ˈkeɪt]

Entry link: locate

locker

– шафка з замком – [ˈlɒkə]

Entry link: locker

lonely

– самотній – [ˈləʊnlɪ]

Entry link: lonely

long jump

– стрибок у довжину

Entry link: long jump

look down (on smb.)

– зневажати (когось)

Entry link: look down (on smb.)

look down on (somebody)

– зневажати

Entry link: look down on (somebody)

look for

– шукати

Entry link: look for

look up to (somebody)

– ставитись з повагою до (когось)

Entry link: look up to (somebody)

looser

– переможений, невдаха – [luːsə]

Entry link: looser

lose a game

– програти гру

Entry link: lose a game

lose weight

– скинути вагу – [ˈluːz ˈweɪt]

Entry link: lose weight

lounge

– розслаблено сидіти, лежати, стояти або ходити – [laʊndʒ]

Entry link: lounge

love-hate relationship

– відносини, у яких чергуються почуття любові та ненависті

Entry link: love-hate relationship

low-budget traveller

– небагатий мандрівник

Entry link: low-budget traveller

luggage

- багаж - ['lʌgɪʤ]

Entry link: luggage

lunch break

– обідня перерва

Entry link: lunch break

lyrics

– текст пісні – [ˈlɪrɪks]

Entry link: lyrics

M

machine

– машина – [məˈʃiːn]

Entry link: machine

Madame Tussaud`s

– музей воскових фігур Мадам Тюссо

Entry link: Madame Tussaud`s

magic

– магія – [ˈmædʒɪk]

Entry link: magic

maintain

— підтримувати – [meɪnˈteɪn]

Entry link: maintain

majority

— більшість – [məˈdʒɒrɪti]

Entry link: majority

make a difference

– зробити позитивний внесок (у щ.)

Entry link: make a difference

make a reservation

– зарезервувати

Entry link: make a reservation

make bed

– застеляти ліжко

Entry link: make bed

make mistakes

– робити помилки

Entry link: make mistakes

make notes

– робити нотатки

Entry link: make notes

make out

- розібрати (розкупити)

Entry link: make out

make progress

– досягати успіху          

Entry link: make progress

make the difference

– створювати зміни (приносити користь)

Entry link: make the difference

malady

– хвороба – [ˈmælədi]

Entry link: malady

malaria

– малярія – [məˈleəriə]

Entry link: malaria

mandatory course

– обов`язковий предмет

Entry link: mandatory course

mango

– манго – [ˈmaŋgəʊ]

Entry link: mango

manipulate

– маніпулювати;  вміло поводитись з (чимось)

Entry link: manipulate

manual

– ручного керування – [ˈmænjʊəl]

Entry link: manual

manuscript

– рукопис – [ˈmænjʊˌskrɪpt]

Entry link: manuscript

marathon

– марафон – [ˈmærəθən]

Entry link: marathon

mark

оцінка[mɑːk]

Entry link: mark

market

- ринок - ['mɑːkɪt]

Entry link: market

market place

- ринкова площа (стихійний ринок) - 

Entry link: market place

massage

- масаж - ['mæsɑːʒ]

Entry link: massage

masses

– велика кількість; маси

Entry link: masses

master

– опановувати – [ˈmɑːstə]

Entry link: master

match

– матч – [mætʃ]

Entry link: match

Mathematics

– математикa[maθ(ə)ˈmatɪks]

Entry link: Mathematics

mayhem

– хаос, беспорядок – [ˈmeɪhɛm]

Entry link: mayhem

mayor

– мер – [mɛə]

Entry link: mayor

mean

– жадібний; поганий, злий – [miːn]

Entry link: mean

measles

- кір - ['miːzlz]

Entry link: measles

measures

– заходи

Entry link: measures

meat

– м'ясо – [miːt]

Entry link: meat

mechanical

– механічний – [mɪˈka!!nɪk(ə)l]

Entry link: mechanical

medal-winning cyclist

– велосипедист-медаліст

Entry link: medal-winning cyclist

media

– засоби інформації – [ˈmiːdɪə]

Entry link: media

medicine

- медицина - ['medɪsɪn]

Entry link: medicine

meet a friend

– зустріти друга

Entry link: meet a friend

meeting

– зібрання; зустріч

Entry link: meeting

melon

– диня – [ˈmɛlən]

Entry link: melon

melt

– танути – [mɛlt]              

Entry link: melt

memorize

– запам`ятовувати

Entry link: memorize

memory

– спогад – [ˈmɛmərɪ]

Entry link: memory

mend

– лагодити, виправляти

Entry link: mend

mentality

– ментальність – [mɛnˈtælɪtɪ]

Entry link: mentality

mercury

– ртуть – [ˈmɜːkjʊrɪ]

Entry link: mercury

messy-looking

– неохайний з вигляду

Entry link: messy-looking

meteor

– метеор  – [ˈmiːtɪə]

Entry link: meteor

meteorite

– метеорит – [ˈmiːtɪəˌraɪt]

Entry link: meteorite

method

– метод – [ˈmɛθəd]

Entry link: method

microwave meals

– їжа, приготовлена у мікрохвильові

Entry link: microwave meals

middle-aged

– середнього віку

Entry link: middle-aged

mine

– шахта – [maɪn]

Entry link: mine

miner

- шахтар - ['maɪnə]

Entry link: miner

mingle with

– спілкуватись з – [ˈmɪŋɡəl]

Entry link: mingle with

Minister

– міністр – [ˈmɪnɪstə]

Entry link: Minister

ministry

– міністерство

Entry link: ministry

miserable

– нещасний – [ˈmɪzərəbəl]

Entry link: miserable

miserly

– скупий, жадібний

Entry link: miserly

mishap

– невдача; лихо – [ˈmɪshæp]

Entry link: mishap

mission

– місія – [ˈmɪʃən]

Entry link: mission

mixed school

– школа, у якій навчаються хлопці і дівчата

Entry link: mixed school

mobile phone

– мобільний телефон

Entry link: mobile phone

modern

- сучасний - [ˈmɒd(ə)n]

Entry link: modern

monarchy

– монархія – [ˈmɒnəkɪ]

Entry link: monarchy

monitor

– екран – [ˈmɒnɪtə]

Entry link: monitor

monograph

– монографія (велика наукова праця) – [ˈmɒnəˌɡrɑːf]

Entry link: monograph

monument

– пам`ятка – [ˈmɒnjʊmənt]

Entry link: monument

mood

– настрій – [muːd]

Entry link: mood

moreover

- крім того - [mɔːrˈəʊvə]

Entry link: moreover

mortality

– смертність – [mɔːˈtælɪtɪ]

Entry link: mortality

mosaic

– мозаїка – [məʊˈzeɪɪk]

Entry link: mosaic

most

- найбільш - [ə məᴕst]

Entry link: most

motel

– готель при трасі для подорожуючих

Entry link: motel

motherhood

- материнство

Entry link: motherhood

motivated

– мотивований – [ˈməʊtɪveɪtɪd]

Entry link: motivated

motor

– двигун – [ˈməʊtə]

Entry link: motor

motorbike

– мотоцикл –  [ˈməʊtəˌbaɪk]

Entry link: motorbike

motorway

– автомагістраль – [ˈməʊtəˌweɪ]

Entry link: motorway

moustache

– вуса – [məˈstɑːʃ]

Entry link: moustache

moved

– зворушений – [muːvd]

Entry link: moved

movement

– рух

Entry link: movement

movie

фільм – [ˈmuːvi]

Entry link: movie

MP (Member of Parliament)

– член парламенту

Entry link: MP (Member of Parliament)

multiple

– численний – [ˈmʌltɪpəl]

Entry link: multiple

multistory

– багатоповерховий – [mʌltɪˈstɔːri]

Entry link: multistory

mumps

- свинка - [mʌmps]

Entry link: mumps

muscular

– мускулистий – [ˈmʌskjʊlə]

Entry link: muscular

muscular pain

біль у м’язах

Entry link: muscular pain

museum

– музей – [mjuːˈzɪəm]

Entry link: museum

mushroom

– гриб – [ˈmʌʃruːm]

Entry link: mushroom

Music

– музика

Entry link: Music

musical

– мюзикл – [ˈmjuːzɪkəl]

Entry link: musical

mussels

 – молюски – [ˈmʌs(ə)ls]

Entry link: mussels

mustard

– гірчиця – [ˈmʌstəd]

Entry link: mustard

mute film

– німе кіно – [mjuːt]

Entry link: mute film

mutual respect

– взаємоповага

Entry link: mutual respect

my entire life

– усе моє життя

Entry link: my entire life

myth

– міф – [mɪθ]

Entry link: myth

N

NASA (National Aeronautics and Space Administration)

– НАСА (Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, США) – [ˈnæsə]

Entry link: NASA (National Aeronautics and Space Administration)

national anthem

– національний гімн

Entry link: national anthem

national identity

– національна ідентичність – [ˈnæʃənəl aɪˈdɛntɪtɪ]

Entry link: national identity

national park

– заповідник (амер.)

Entry link: national park

nationalism

– націоналізм

Entry link: nationalism

nationality

– національність – [ˌnæʃəˈnælɪtɪ]

Entry link: nationality

native people

– туземний / місцевий народ

Entry link: native people

native tongue

– рідна мова

Entry link: native tongue

natural disaster

– природня катастрофа – [ˈnætʃrəl dɪˈzɑːstə]

Entry link: natural disaster

nature reserve

– природний заповідник

Entry link: nature reserve

naіve

– наївний – [naɪˈiːv]

Entry link: naіve

necessary

необхідний – [ˈnɛsəs(ə)ri]

Entry link: necessary

nectarine

– нектарин – [ˈnɛktərɪn]

Entry link: nectarine

negotiate

– вести переговори – [nɪˈɡəʊʃɪˌeɪt]

Entry link: negotiate

negotiations

– переговори – [nɪˌɡəʊʃɪˈeɪʃən]

Entry link: negotiations

negotiator

– особа, що веде переговори; посередник

Entry link: negotiator

net

- сітка - [net]

Entry link: net

New York City

– Нью-Йорк (місто)

Entry link: New York City

news

новини – [njuːz]

Entry link: news

newscaster

– теле- або радіодиктор – [ˈnjuːzkɑːstə]

Entry link: newscaster

newsflash

– екстрений випуск / повідомлення (на ТБ) – [ˈnjuːzˌflæʃ]

Entry link: newsflash

newsman

– ведучий новин – [ˈnjuːzˌmæn]

Entry link: newsman

NGO (Non-Governmental Organization)

– неурядова організація

Entry link: NGO (Non-Governmental Organization)

nickel

– нікелевий  – [ˈnɪkəl]

Entry link: nickel

No wonder!

– Не дивно!

Entry link: No wonder!

non fiction

- документальна література

Entry link: non fiction

northern

- північний - [ˈnɔːð(ə)n]

Entry link: northern

Northern Ireland

– Північна Ірландія - [ˈnɔːðən ˈaɪələnd]

Entry link: Northern Ireland

nosy

– цікавий – [ˈnəʊzɪ]

Entry link: nosy

notice

– помічати – [ˈnəʊtɪs]

Entry link: notice

notorious

– сумнозвісний – [nəʊˈtɔːrɪəs]

Entry link: notorious

novel

– роман – [ˈnɒvəl]

Entry link: novel

nuclear energy

- ядерна енергія

Entry link: nuclear energy

nuclear fallout

- радіоактивні опади

Entry link: nuclear fallout

nuclear family

- повна сім'я

Entry link: nuclear family

nuclear reactor

- ядерний реактор

Entry link: nuclear reactor

nuclear waste

- радіоактивні відходи

Entry link: nuclear waste

nutrition

– харчування – [njʊˈtrɪʃ(ə)n]

Entry link: nutrition

O

obese

– товстий – [əʊˈbiːs]

Entry link: obese

obituary

– некролог – [əˈbɪtjʊərɪ]

Entry link: obituary

obligation

— зобов'язання – [ɒblɪˈgeɪʃ(ə)n]

Entry link: obligation

obsessed

– одержимий 

Entry link: obsessed

obstacle

– перешкода – [ˈɒbstəkəl]

Entry link: obstacle

obstinate

– впертий – [ˈɒbstɪnɪt]

Entry link: obstinate

obtain a certificate

– отримати атестат

Entry link: obtain a certificate

occupied

– зайнятий

Entry link: occupied

occurrence

 - явище, випадок - [əˈkʌr(ə)ns]

Entry link: occurrence

oculist

- окуліст - ['ɔkjəlɪst ], [-kju-].

Entry link: oculist

of medium height

– середнього зросту

Entry link: of medium height

offset

– відшкодовувати – [ˈɒfˌsɛt]

Entry link: offset

oil

– олія – [ɔɪl]

Entry link: oil

oil spill

– розлив нафти

Entry link: oil spill

oil tankers

– нафтові танкери

Entry link: oil tankers

oil-slick

нафтова пляма

Entry link: oil-slick

ointment

- мазь - ['ɔɪntmənt]

Entry link: ointment

old maid

- стара діва - [transcriptiontranscription]

Entry link: old maid

old–fashioned

– старомодний

Entry link: old–fashioned

Olympic Games

– олімпійські ігри

Entry link: Olympic Games

Olympic gold

– олімпійське золото

Entry link: Olympic gold

on cloud nine

– на сьомому небі від щастя

Entry link: on cloud nine

on foot

– пішки

Entry link: on foot

on the web

– в мережі

Entry link: on the web

one-way ticket

– білет «в один бік»

Entry link: one-way ticket

ongoing

– триваючий, у процесі – [ˈɒnˌɡəʊɪŋ]

Entry link: ongoing

onion

– цибуля – [ˈʌnjən]

Entry link: onion

opening

– вступ, початок – [ˈəʊpənɪŋ]

Entry link: opening

opera

 – опера – [ˈoʊpərə]

Entry link: opera

opinion

– точка зору, погляд – [əˈpɪnjən]

Entry link: opinion

oppressed

– пригноблений

Entry link: oppressed

optimism

– оптимізм – [ˈɒptɪmɪz(ə)m]

Entry link: optimism

optimistic

– оптимістичний – [ˌɒptɪˈmɪstɪk]

Entry link: optimistic

optional course

– предмет/курс на вибір

Entry link: optional course

oral activities

– усні завдання

Entry link: oral activities

orbit

– орбіта – [ˈɔːbɪt]

Entry link: orbit

orchestra music

– оркестрова музика – [ˈɔːkɪstrə ˈmjuːzɪk]

Entry link: orchestra music

organic food

– органічна (екологічно чиста) їжа

Entry link: organic food

Oscar (Academy Award)

– премія Оскар, яка присуджується у США за здобутки у кіноіндустрії

Entry link: Oscar (Academy Award)

out loud

– вголос

Entry link: out loud

out of fashion

– той, що вийшов з моди

Entry link: out of fashion

out of stock

- немає в запасі (немає в наявності) 

Entry link: out of stock

outdoor activities

– заходи, які відбуваються під відкритим небом – [ˈaʊtˈdɔː ækˈtɪvɪtɪz]

Entry link: outdoor activities

outer space

- космічний простір

Entry link: outer space

outline

— намалювати контур – [ˈaʊtlʌɪn]

Entry link: outline

outsmart

- перехитрити - [aʊtˈsmɑːt]

Entry link: outsmart

out–dated

– застарілий

Entry link: out–dated

over the last years

– за останні роки

Entry link: over the last years

over the moon

– дуже щасливий

Entry link: over the moon

overcoat

– пальто – [ˈəʊvəkəʊt]

Entry link: overcoat

overlook

– виходити на – [ˌəʊvəˈlʊk]

Entry link: overlook

overpopulation

– перенаселення 

Entry link: overpopulation

overweight

- надмірна вага – [əʊvəˈweɪt]

Entry link: overweight

overwhelmed

– переповнений – [ˌəʊvəˈwɛlmd]

Entry link: overwhelmed

ozone depletion

– зменшення озонового шару 

Entry link: ozone depletion

ozone hole

– озонова діра

Entry link: ozone hole

ozone layer

- озоновий шар

Entry link: ozone layer

P

Pacific Ocean

- Тихий океан

Entry link: Pacific Ocean

pagan ideology

– поганський світогляд

Entry link: pagan ideology

painkiller

– знеболювальне – [ˈpeɪnkɪlə]

Entry link: painkiller

painting

– картина – [ˈpeɪntɪŋ]

Entry link: painting

pale skin

– бліда шкіра

Entry link: pale skin

palette

- палітра – [ˈpælɪt]

Entry link: palette

palm trees

– пальмові дерева

Entry link: palm trees

pamper

– балувати – [ˈpæmpə]

Entry link: pamper

paper tissues

- паперові серветки - ['peɪpə 'tɪʃuːs]

Entry link: paper tissues

parade

– парад – [pəˈreɪd]

Entry link: parade

paradise

 – рай – [ˈpærəˌdaɪs]

Entry link: paradise

parents

– батьки – [ˈpɛːr(ə)nts]

Entry link: parents

parsley

– петрушка – [ˈpɑːsli]

Entry link: parsley

particularly

– особливо – [pəˈtɪkjʊləlɪ]

Entry link: particularly

party member

– член партії

Entry link: party member

pass an exam

- здати екзамен 

Entry link: pass an exam

passenger

– пасажир – [ˈpæsɪndʒə]

Entry link: passenger

passion for

– пристрасть до

Entry link: passion for

passionate about

– захоплений (чимось)

Entry link: passionate about

passionately

пристрасно, палко ['pæʃənɪtlɪ]

Entry link: passionately

passive

– пасивний – [ˈpæsɪv]

Entry link: passive

patent an invention

– запатентувати винахід

Entry link: patent an invention

patrol

– патрулювати, охороняти – [pəˈtrəʊl]

Entry link: patrol

PC (personal computer)

– ПК (персональний комп`ютер)

Entry link: PC (personal computer)

pea

– горох – [piː]

Entry link: pea

peace

– мир – [piːs]

Entry link: peace

Peace Corps

– “Корпус миру” (урядова організація США, яка займається освітніми та іншими проектами у країнах, що розвиваються)

Entry link: Peace Corps

peaceful

- мирний, миролюбний - [ˈpiːsfʊl]

Entry link: peaceful

peach

– персик – [piːtʃ]

Entry link: peach

pepper

– перець – [ˈpɛpə]

Entry link: pepper

perfumery

парфумерія – [pəˈfjuːm(ə)ri]

Entry link: perfumery

permanent

— постійний – [ˈpəːm(ə)nənt]

Entry link: permanent

permanent visa

– віза на довготривале перебування – [ˈpɜːmənənt ˈviːzə]

Entry link: permanent visa

permissive

– поблажливий – [pəˈmɪsɪv]                                

Entry link: permissive

permitted

– дозволений

Entry link: permitted

pernicious effect

– пагубний ефект – [pəˈnɪʃəs  ɪˈfɛkt]

Entry link: pernicious effect

perpetuated

– увічнювати – [pəˈpɛtjʊˌeɪt]

Entry link: perpetuated

person

– людина; особа – [ˈpɜːsən]

Entry link: person

personality

– особистість – [ˌpɜːsəˈnælɪtɪ]

Entry link: personality

perspective

– точка зору – [pəˈspɛktɪv]

Entry link: perspective

pessimistic

– песимістичний – [ˌpɛsɪˈmɪstɪk]

Entry link: pessimistic

pesticide

– пестицид – [ˈpɛstɪsʌɪd]

Entry link: pesticide

petrified

– остовпілий, заціпенілий – [ˈpɛtrɪfaɪd]

Entry link: petrified

petrol

– пальне – [ˈpɛtrəl]

Entry link: petrol

phenomenon

– явище – [fɪˈnɒmɪnən]

Entry link: phenomenon

phrasal verbs

– фразові дієслова

Entry link: phrasal verbs

physical

- фізичний - [ˈfɪzɪk(ə)l]

Entry link: physical

Physical Education

– фізкультура

Entry link: Physical Education

physicist

– фізик

Entry link: physicist

Physics

– фізика – [ˈfɪzɪks]

Entry link: Physics

pick up on

– познайомитись з

Entry link: pick up on

picky

– перебірливий – [ˈpɪkɪ]

Entry link: picky

picturesque

– мальовничий – [ˌpɪktʃəˈrɛsk]

Entry link: picturesque

piece

- частинки, фігура в шахматах - [piːs]

Entry link: piece

pig-headed

– впертий

Entry link: pig-headed

pilgrimage

– паломництво – [ˈpɪlgrɪmɪdʒ]

Entry link: pilgrimage

pills

– пілюлі – [pɪlz]

Entry link: pills

pitch

– подача (у футболі, хокеї) – [pɪtʃ]

Entry link: pitch

pitfall

– пастка [ˈpɪtfɔːl]

Entry link: pitfall

pity (smb.)

– співчувати (комусь) – [ˈpɪtɪ]

Entry link: pity (smb.)

places of interest

– визначні місця

Entry link: places of interest

plaice

– камбала – [pleɪs]

Entry link: plaice

plaits

– коси – [plæt]

Entry link: plaits

plausibility

– правдоподібність, ймовірність – [ˌplɔːzɪˈbɪlɪtɪ]

Entry link: plausibility

play

– вистава – [pleɪ]

Entry link: play

play chess

– грати в шахи

Entry link: play chess

play games

– грати ігри

Entry link: play games

play truant

– прогулювати уроки

Entry link: play truant

player

– гравець – [pleɪə]

Entry link: player

playground

– майданчик для гри; спортмайданчик

Entry link: playground

pleasurable

– приємний – [ˈplɛʒərəbəl]

Entry link: pleasurable

pledge

— ручатися – [plɛdʒ]

Entry link: pledge

plenty of

– вдосталь (чогось)

Entry link: plenty of

plot

– сюжет – [plɒt]

Entry link: plot

plug in

– вмикати у розетку

Entry link: plug in

plum

– слива – [plʌm]

Entry link: plum

plumber

- водопровідник - [ˈpləmər]

Entry link: plumber

plump

– повний – [plʌmp]

Entry link: plump

plunge into

– заглибитись у – [plʌndʒ ˈɪntə]

Entry link: plunge into

PM (Prime Minister)

– прем`єр міністр

Entry link: PM (Prime Minister)

pneumonia

– пневмонія – [njuːˈməʊnɪə]

Entry link: pneumonia

podcast

– “подкаст” (цифровий запис передачі, яку можна скачати в мережі Інтернет)

Entry link: podcast

point to

– говорити про

Entry link: point to

pointed nose

– гострий ніс

Entry link: pointed nose

poisoning

– отруйний – [ˈpɔɪzənɪŋ]

Entry link: poisoning

poisonous

– отруйний – [ˈpɔɪzənəs]

Entry link: poisonous

polar

– полярний – [ˈpəʊlə]

Entry link: polar

pole vault

– стрибок із жердиною – [ˈpəʊlvɔːlt]

Entry link: pole vault

Polish

– польська – [ˈpɒlɪʃ]

Entry link: Polish

political asylum

– політичний притулок – [pəˈlɪtɪkəl əˈsaɪləm]

Entry link: political asylum

political leader

– політичний лідер

Entry link: political leader

politician

– політик – [ˌpɒlɪˈtɪʃən]

Entry link: politician

pollution

– забруднення - [pəˈluːʃ(ə)n]

Entry link: pollution

pony-tail

– «хвіст» (жіноча зачіска)

Entry link: pony-tail

pop star

– поп-зірка

Entry link: pop star

popularity

– популярність – [ˌpɒpjʊˈlærɪtɪ]

Entry link: popularity

portable

– портативний – [ˈpɔːtəbəl]

Entry link: portable

porter

- вахтер,швейцар - ['pɔːtə]

Entry link: porter

portrait

- портрет – [ˈpɔːtrɪt]

Entry link: portrait

posit

– постулювати – [ˈpɒzɪt]

Entry link: posit

position in society

– місце у суспільстві

Entry link: position in society

potato

– картопля – [pəˈteɪtəʊ]

Entry link: potato

pots and pans

- каструлі і сковорідки

Entry link: pots and pans

pour

– литися - [pɔː]

Entry link: pour

pout

– надувати губи

Entry link: pout

poverty

– бідність – [ˈpɒvətɪ]

Entry link: poverty

powder

- порошок - ['paudə]

Entry link: powder

practise

– тренувати(ся) – [ˈpræktɪs]

Entry link: practise

prawn

– креветка – [prɔːn]

Entry link: prawn

precious metals

– дорогоцінні метали

Entry link: precious metals

predict

– передбачати – [prɪˈdɪkt]

Entry link: predict

predictable

 – передбачуваний - [prɪˈdɪktəb(ə)l]

Entry link: predictable

prefer

– віддавати перевагу – [prɪˈfɜː]

Entry link: prefer

pregnant

– вагітна – [ˈpreɡnənt]

Entry link: pregnant

prehistoric

– доісторичний – [priːhɪˈstɒrɪk]

Entry link: prehistoric

prescribe

– виписувати рецепт (лікарський) – [prɪˈskraɪb]

Entry link: prescribe

present

– презентувати – [prɪˈzɛnt]

Entry link: present

presenter

– ведучий (програми) – [prɪˈzɛntə]

Entry link: presenter

preserve

– зберігати – [prɪˈzɜːv]

Entry link: preserve

preserved

– збережений – [prɪˈzɜːv]

Entry link: preserved

president

– президент – [ˈprɛzɪdənt]

Entry link: president

press officer

– прес-аташе

Entry link: press officer

prevent

- запобігати - [prɪ'vent]

Entry link: prevent

prevent from

– попереджати (щось); запобігати (чомусь)

Entry link: prevent from

price

ціна – [prʌɪs]

Entry link: price

pricey

- дорогий - ['praɪsɪ] 

Entry link: pricey

primary school

– початкова школа

Entry link: primary school

principle

— принцип – [ˈprɪnsɪp(ə)l]

Entry link: principle

printed word

– друковане слово

Entry link: printed word

priority

- пріоритет - [prʌɪˈɒrɪti]

Entry link: priority

private school

- приватна школа

Entry link: private school

produce a movie

– створювати фільм

Entry link: produce a movie

producer

продюсер – [prəˈdjuːsə]

Entry link: producer

professional

– професіонал – [prəˈfeʃənəl]

Entry link: professional

profit

- прибуток, вигода - ['prɔfɪt]

Entry link: profit

programme

– програма – [ˈprəʊɡræm]

Entry link: programme

prohibit

– забороняти

Entry link: prohibit

prohibited

– заборонений

Entry link: prohibited

prolong the ride

– подовжити подорож/їзду

Entry link: prolong the ride

promote

– рекламувати – [prəˈməʊt]

Entry link: promote

promotion

- підвищення - [prə'məuʃ(ə)n]

Entry link: promotion

proof

- доказ, підтвердження - [pruːf]

Entry link: proof

proposal

— пропозиція – [prəˈpəʊz(ə)l]

Entry link: proposal

prospect

– перспектива – [ˈprɒspɛkt]

Entry link: prospect

protect

– захист – [prəˈtɛkt]

Entry link: protect

protect the environment

– захищати довкілля

Entry link: protect the environment

protected

– захищений

Entry link: protected

protected animal

- охоронювані тварини

Entry link: protected animal

provide

- забезпечувати

Entry link: provide

psychological

- психологічний - [sʌɪkəˈlɒdʒɪk(ə)l]

Entry link: psychological

psychologist

– психолог – [saɪˈkɒlədʒɪst]

Entry link: psychologist

pub

– паб, бар - [pʌb]

Entry link: pub

public relations (PR)

– зв`язки з громадськістю 

Entry link: public relations (PR)

Pulitzer prize

– Пулітцерівська премія, яка щорічно п