Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Всі категорії

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Далі)
  Все

ТЕМА 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

Алгебра

-  розділ математики, що вивчає властивості дій над різноманітними величинами і розв’язки рівнянь, пов’язаних з цими діями.

Entry link: Алгебра

Арифметика

- наука, що вивчає дії над цілими числами, вчить розв’язувати задачі, які зводяться до додавання, віднімання, множення і ділення цих чисел.

Entry link: Арифметика

Від'ємник

- число, яке віднімають.

Entry link: Від'ємник

Віднімання

- зменшення числа на декілька одиниць.

Entry link: Віднімання

Віднімання

 дія, протилежна до дії додавання.

Entry link: Віднімання

Величина

- спільна влас­тивість об'єктів певного класу.

Entry link: Величина

Взаємно обернені числа

- числа, які в добутку дають одиницю.

Entry link: Взаємно обернені числа

Взаємно прості числа

- числа, які не мають спільних діль­ників, окрім одиниці.

Entry link: Взаємно прості числа

Ділене

- число, яке ділять.

Entry link: Ділене

Ділення

дія, за допомогою якої знаходять один із множників за відомими добутком та другим множником.

Entry link: Ділення

Ділення з остачею

- випадок ділення, коли ділене не є кратне дільникові.

Entry link: Ділення з остачею

Дільник

- число, на яке ділять.

Entry link: Дільник

Добуток

- результат дії множення.

Entry link: Добуток

Додавання

- збільшення натурального числа на декілька одиниць.

Entry link: Додавання

Доданки

- числа, які додають.

Entry link: Доданки

Зменшуване

- число, від якого віднімають.

Entry link: Зменшуване

Математика

- це наука про кількісні співвідношення, структури, форми та перетворення. Початково вона використовувалася для підрахунку, вимірювання, а також для вивчення форм і руху фізичних об’єктів шляхом дедуктивних розмірковувань та абстракцій.

Entry link: Математика

Математика

- наука про кількісні співвідношення та просторові форми дійсного світу.

Entry link: Математика

Множення

випадок додавання, у якому знаходять суму певної кількості однакових доданків.

Entry link: Множення

Множники

- числа, які перемножають.

Entry link: Множники

Наближене значення

- значення, яке не є точним.

Entry link: Наближене значення

Натуральні числа

- це числа, що використовуються для лічби: 1,2,3…n,…

Entry link: Натуральні числа

Неповна частка

- число, яке показує, скільки разів дільник вміщується в діленому.

Entry link: Неповна частка

Остача

- різниця між діленим і добутком дільника і неповної частки.

Entry link: Остача

Переставна властивість додавання

- від перестановки доданків значення суми не зміниться.

Entry link: Переставна властивість додавання

Порівняти два натуральних числа

означає зясувати, яке з них більше, а яке – менше.

Entry link: Порівняти два натуральних числа

Різниця

- результат дії віднімання.

Entry link: Різниця

Сполучна властивість додавання

- щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього чисел.

Entry link: Сполучна властивість додавання

Сума

- результат дії додавання.

Entry link: Сума

Таблиця множення

таблиця, де рядки та стовпчики означають множники, а комірки таблиці містять їх добутки.

Entry link: Таблиця множення

Теорія чисел

- наука про властивості цілих чисел.

Entry link: Теорія чисел

Частка

- результат ділення.

Entry link: Частка

ТЕМА 10. АРИФМЕТИЧНИЙ КВАДРАТНИЙ КОРІНЬ. ДІЙСНІ ЧИСЛА

Ірраціональні числа

- числа, які не можна подати у вигляді  \frac{m}{n} ,m \epsilon N,n \epsilon N.

Entry link: Ірраціональні числа

Арифметичний квадратний корінь із числа а

- невід’ємне число, квадрат якого дорівнює а.

Entry link: Арифметичний квадратний корінь із числа а

Арифметичний корінь

- невід'ємне значення кореня парного або непарного степеня з невід'ємного числа.

Entry link: Арифметичний корінь

Добування кореня

- знаходження кореня якого-небудь числа.

Entry link: Добування кореня

Квадратний корінь

- корінь другого степеня.

Entry link: Квадратний корінь

Квадратний корінь із числа а

 - число, квадрат якого дорівнює а.

Entry link: Квадратний корінь із числа а

Корінь дійсний

- корінь, значення якого є число дійсне.

Entry link: Корінь дійсний

Кубічний корінь

- корінь третього степеня.

Entry link: Кубічний корінь

Модуль

- відстань від по­чатку відліку до точки, яка зображує число на координатній прямій.

Entry link: Модуль

Модуль величини

- абсолютне значення.

Entry link: Модуль величини

Наближений корінь

- корінь, який має наближене значення.

Entry link: Наближений корінь

ТЕМА 11. РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Безумовна нерівність

- нерівність, правильна для всіх до­пустимих значень змінних, що входять у цю нерівність.

Entry link: Безумовна нерівність

Введення параметра

- математична дія, що супроводжується появою нової змінної.

Entry link: Введення параметра

Графік рівняння із двома змінними

множину точок координатної площини, координати яких є розв’язками цього рівняння.

Entry link: Графік рівняння із двома змінними

Дискримінант алгебрагічного виразу

- вираз, складений із коефіцієнтів рівняння, який дорівнює 0 тоді й лише тоді, коли серед коренів цього рівняння є однакові.

Entry link: Дискримінант алгебрагічного виразу

Заміна змінної

- операція, результатом якої є математичний вираз з іншою змінною, еквівалентний даному.

Entry link: Заміна змінної

Заміна змінної

- операція, результатом якої є математичний вираз з іншою змінною, еквівалентний даному.

Entry link: Заміна змінної

Зведення до канонічного вигляду

- операція, яка доз­воляє записати рівняння в канонічному вигляді.

Entry link: Зведення до канонічного вигляду

Лінійне рівняння із двома змінними

- рівняння виду ах+=с, де х і у – змінні, а, b, с – числа.

Entry link: Лінійне рівняння із двома змінними

Нерівність зі змінною

- два вирази зі змінною (невідомим), між якими стоїть один зі знаків нерівності: > (більше), < (менше), ≥ (більше або дорівнює; не менше); ≤ (менше або дорівнює; не більше).

Entry link: Нерівність зі змінною

Нестрогі нерівності

 - два вирази, які сполучені знаком ≥ або ≤.

Entry link: Нестрогі нерівності

Параметр

- величина, що входить у математичну формулу і збері­гає своє постійне значення лише за цих умов.

Entry link: Параметр

Рівносильні рівняння

- рівняння, у яких множин розв'язків збігаються.

Entry link: Рівносильні рівняння

Рівносильні рівняння із двома змінними

- рівняння із двома змінними, які мають одні і ті самі розв’язки.

Entry link: Рівносильні рівняння із двома змінними

Рівносильні системи рівнянь із двома змінними

- системи рівнянь із двома змінними, які мають одні й ті самі розв’язки.

Entry link: Рівносильні системи рівнянь із двома змінними

Рівняння

- рівнясть, яка містить невідоме.

Entry link: Рівняння

Рівняння із двома змінними

- рівність, яка містить дві змінні.

Entry link: Рівняння із двома змінними

Розв’язати нерівність з однією змінною

- знайти всі її розв’язки або довести, що розв’язків немає.

Entry link: Розв’язати нерівність з однією змінною

Розв’язати рівняння

- знайти його корені або довести, що їх немає.

Entry link: Розв’язати рівняння

Розв’язати систему нерівностей

- знайти всі її розв’язки або довести, що розв’язків немає.

Entry link: Розв’язати систему нерівностей

Розв’язок нерівності з однією змінною

- значення змінної, яке перетворює нерівність на правильну числову нерівність.

Entry link: Розв’язок нерівності з однією змінною

Розв’язок рівняння

- значення змінної, при підстановці якого в рівняння одержують правильну числову рівність.

Entry link: Розв’язок рівняння

Розв’язок рівняння із двома змінними

- пару значень змінних, які перетворюють це рівняння на правильну числову рівність.

Entry link: Розв’язок рівняння із двома змінними

Розв’язок системи нерівностей з однією змінною

- значення змінної, при якому кожна нерівність перетворюється на правильну числову.

Entry link: Розв’язок системи нерівностей з однією змінною

Розв’язок системи рівнянь із двома змінними

- пару значень змінних, яка перетворює кожне рівняння системи на правильну рівність.

Entry link: Розв’язок системи рівнянь із двома змінними

Система нерівностей із однією змінною

- декілька нерівностей з однією змінною, відносно яких поставлено завдання знайти всі спільні розв’язки.

Entry link: Система нерівностей із однією змінною

Система рівнянь із двома змінними

- декілька рівнянь із двома змінними, відносно яких поставлено завдання знайти всі спільні розв’язки.

Entry link: Система рівнянь із двома змінними

Спільний корінь

- корінь, однаковий для кількох рівнянь.

Entry link: Спільний корінь

Сторонній корінь

- корінь, який не є розв'язком рів­няння за тих чи інших умов (найчастіше тому, що значення не входить до області визначення рівняння).

Entry link: Сторонній корінь

Строгі нерівності

- два вирази, які сполучені знаком > або <.

Entry link: Строгі нерівності

Числова нерівність

 - якщо обидві частини нерівності – числа.

Entry link: Числова нерівність

ТЕМА 12. ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Інтервал неперервності

- проміжок, на якому функція залишається неперервною.

Entry link: Інтервал неперервності

Абсциса

- число, яке визна­чає положення деякої точки на площині або у просторі відносно осі X у прямокутній сис­темі координат.

Entry link: Абсциса

Аргумент

- незмінна величина.

Entry link: Аргумент

Асимптота

- пряма, яка не має жодної спільної точки з певною кри­вою, що необмежено наближається до цієї прямої.

Entry link: Асимптота

Вітка функції

- частина графіка функції, з певними властивостями, що може розглядатися окремо.

Entry link: Вітка функції

Графік

- зображення за допомо­гою ліній різних залежностей.

Entry link: Графік

Графік функції

- всі ті точки координатної площини, координати якої зодовільняють равнянню функції.

Entry link: Графік функції

Екстремум

- найбільше та найменше значення функції.

Entry link: Екстремум

Задання функції

- способи, за якими можна однозначно відокре­мити одну функцію від інших.

Entry link: Задання функції

Значення функції

- значення залежної змінної при певному зна­ченні аргумента.

Entry link: Значення функції

Найменше значення

- значення, яке є найменшим, мінімаль­ним.

Entry link: Найменше значення

Нескінченне значення

- значення, яке немає обмежень.

Entry link: Нескінченне значення

Нулі функції

- значення аргументу, при яких функція дорівнює 0.

Entry link: Нулі функції

Область визначення функції

- множина тих значень, яких може набувати х, тобто таких х, за яких формула має зміст (усі дії, указані формулою, можна виконати).

Entry link: Область визначення функції

Область зміни функції

- множина значень функції, які вона приймає для усіх значень аргументу з області її визачення.

Entry link: Область зміни функції

Область значень функції

- множина, що складається з усіх чисел f(x) таких, що х належить області визначення функції f.

Entry link: Область значень функції

Оборотна функція

- функція, яка набуває кожного свого значення в єдиній точці області визначення.

Entry link: Оборотна функція

Середнє значення

- значеня, що усереднює всі отримані.

Entry link: Середнє значення

Табличне значення

- значення, яке може бути знайдене в таблиці.

Entry link: Табличне значення

Функціональна залежність

- залежність, яка може бути виражена за допомогою функції.

Entry link: Функціональна залежність

Числова функція

 це функція, області визначення і значень якої є підмножинами числових множин - як правило, безлічі дійсних чисел R або безлічі комплексних чисел C.

Entry link: Числова функція

ТЕМА 13. ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Лінійна залежність

- залежність, яка може бути виражена за допомогою лінійної функції.

Entry link: Лінійна залежність

Лінійна нерівність

- нерівність, в яку змінна входить в пер­шому степені.

Entry link: Лінійна нерівність

Лінійна функція

- функція виду y=kx+b, де k і b – дійсні числа.

Entry link: Лінійна функція

Лінійне рівняння

рівняння, яке містить змінні лише в першому степені.

Entry link: Лінійне рівняння

Обернена залежність

- залежність, за якою збільшення од­нієї величини призводить до зменшення іншої пропорційно (або навпаки).

Entry link: Обернена залежність

ТЕМА 14. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Біквадратне рівняння

- окремий випадок рівняння чет­вертого степеня, в якому відсутні непарні сте­пені.

Entry link: Біквадратне рівняння

Виділяти повний квадрат

-  представляти тричлен у ви­гляді суми квадрата двочлена та числа.

Entry link: Виділяти повний квадрат

Дискримінант квадратного рівняння

- вираз D=b^{2}-4 \cdot ac.

Entry link: Дискримінант квадратного рівняння

Зведене квадратне рівняння

- квадратне рівняння, у якого перший коефіцієнт дорівнює числу 1.

Entry link: Зведене квадратне рівняння

Квадратична нерівність

- нерівність, в яку змінна вхо­дить в другому степені (в квадраті).

Entry link: Квадратична нерівність

Квадратична функція

- многочлен другого степеня виду у=ах2+bх+с.

Entry link: Квадратична функція

Квадратний тричлен

- многочлен виду ax^{2}+bx+c, де х – змінна; а, b, с – деякі дійсні числа, причому а≠0.

Entry link: Квадратний тричлен

Корінь квадратного тричлена

- значення змінної, при якому значення цього тричлена дорівнює нулю.

Entry link: Корінь квадратного тричлена

Неповне квадратне рівняння

- квадратне рівняння, у якого хоча б один з коефіцієнтів – b або с – дорівнює нулю.

Entry link: Неповне квадратне рівняння

Парабола

- графік квадратичної функції.

Entry link: Парабола

ТЕМА 15. РАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Дробово-раціональна функція

- функція, рівняння якої — дріб, а чисельник і знаменник — мно­гочлени.

Entry link: Дробово-раціональна функція

Раціональні функції

- елементарні функції, утворені в результаті скінченного числа ариф­метичних операцій над однією або кількома змінними і довільними сталими числами. 

Entry link: Раціональні функції

Раціональне рівняння

- рівняння виду f(x)=g(x), якщо f(x) і g(x) – раціональні вирази.

Entry link: Раціональне рівняння

ТЕМА 16. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ. АРИФМЕТИЧНА І ГЕОМЕТРИЧНА ПОСЛІДОВНОСТІ

Арифметична послідовність

- послідовність чисел (членів прогресії), кожне з яких, починаючи з другого, виходить з попереднього додаванням до нього постійного числа d.

Entry link: Арифметична послідовність

Геометрична послідовність

послідовність відмінних від 0 чисел, кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому члену, помноженому на одне й те саме число.

Entry link: Геометрична послідовність

Знаменник геометричної прогресії

стале для даної послідовності число q.

Entry link: Знаменник геометричної прогресії

Зростаюча прогресія

- прогресія, кожний наступний член якої більше попереднього.

Entry link: Зростаюча прогресія

Нескінченна прогресія

- прогресія, яка має нескінченне число членів.

Entry link: Нескінченна прогресія

Нескінченно спадна геометрична прогресія

- нескінченна геометрична прогресія, знаменник q якої за модулем є меншим за 1, тобто |q|<1.

Entry link: Нескінченно спадна геометрична прогресія

Прогресія

- ряд чисел, які збільшуються або зменшуються так, що різни­ця або відношення між кожними двома сусід­німи числами зберігає сталу величину.

Entry link: Прогресія

Різниця арифметичної прогресії

стале для даної послідовності число d.

Entry link: Різниця арифметичної прогресії

Спадна прогресія

 - прогресія, кожний наступний член якої менше попереднього.

Entry link: Спадна прогресія

Числова послідовність

- математична послідовність, елементами якої є числа.

Entry link: Числова послідовність

ТЕМА 17. СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС І КОТАНГЕНС ЧИСЛОВОГО АРГУМЕНТУ

Градусна міра

- міра вимірювання кутів, один градус складає 1/360 від повного центрального кута.

Entry link: Градусна міра

Косинус числа

- абсциса точки Рα, утвореної поворотом точки Р0(1;0) навколо початку координат на кут α радіан.

Entry link: Косинус числа

Котангенс числа

- відношення косинуса числа α до його синуса.

Entry link: Котангенс числа

Лінія котангенсів

- лінія, на якій розташовані всі значення котангенсу довільних кутів.

Entry link: Лінія котангенсів

Лінія тангенсів

- лінія, на якій розташовані всі значення тангенсу довільних кутів.

Entry link: Лінія тангенсів

Одиничне коло

- коло радіуса 1 із центром у початку координат.

Entry link: Одиничне коло

Радіан

центральний кут, для якого довжина відповідної дуги дорівнює довжині радіуса.

Entry link: Радіан

Радіанна міра

- міра вимірювання кутів, один радіан дорівнює близько 57°.

Entry link: Радіанна міра

Синус числа

- ордината точки Рα, утвореної поворотом точки Р0(1;0) навколо початку координат на кут α радіан.

Entry link: Синус числа

Тангенс числа

відношення синуса числа α до його косинуса.

Entry link: Тангенс числа

Тригонометрична таблиця

- таблиця значень триго­нометричних функцій при різних значеннях кута.

Entry link: Тригонометрична таблиця

ТЕМА 18. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ВИРАЗІВ

Тригонометричні формули

- формули, які виражають співвідношення тригонометричних функцій, задають залежність функцій між собою.

Entry link: Тригонометричні формули

ТЕМА 19. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ І ОБЕРНЕНОТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Арккосинус числа

- число з проміжку [0; π] косинус якого дорівнює a, і позначається  arccos a.

Entry link: Арккосинус числа

Арккотангенс числа

- число з проміжку (0; π), котангенс якого дорівнює а.

Entry link: Арккотангенс числа

Арксинус числа

число із проміжку \left[- \frac{ \pi }{2} , \frac{ \pi }{2} \right], синус якого дорівнює aі позначається  arcsin a.

Entry link: Арксинус числа

Арктангенс числа

- число з проміжку \left(- \frac{ \pi }{2} , \frac{ \pi }{2} \right), тангенс якого дорівнює а.

Entry link: Арктангенс числа

Синусоїда

- графік функції y=sin x.

Entry link: Синусоїда

Синусоїда

- хвиляста крива лінія, що графічно зображає зміни синуса за­лежно від зміни кута.

Entry link: Синусоїда

Тангенсоїда

- графік функції y=tg x.

Entry link: Тангенсоїда

Тангенсоїда

- крива лінія, що графічно відображає зміни тангенса залеж­но від зміни кута.

Entry link: Тангенсоїда

Тригонометрія

- розділ математики, що вивчає тригонометричні функції.

Entry link: Тригонометрія

ТЕМА 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ, МІШАНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

Дріб

- частка двох чисел.

Entry link: Дріб

Зведення дробів до спільного знаменника

- операція, яка при додаванні та відні­манні звичаиних дробів дозволяє записати їх з однаковим знаменником.

Entry link: Зведення дробів до спільного знаменника

Звичайний дріб

- дріб, чисельник і знаменник якого є натуральними числами

Entry link: Звичайний дріб

Знаменник

показує, на скільки рівних частин поділили цілу величину.

Entry link: Знаменник

Мішані числа

- числа, які мають цілу частину і дробову частину, яка є звичайним дробом.

Entry link: Мішані числа

Неправильний дріб

звичайний дріб, чисельник якого більший за знаменник або дорівнює знаменнику.

Entry link: Неправильний дріб

Неправильний дріб

- сума цілої і дробової частини.

Entry link: Неправильний дріб

Основна властивість дробу

якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне і те саме число, відмінне від нуля, то одержимо дріб, який дорівнює даному.

Entry link: Основна властивість дробу

Правильний дріб

звичайний дріб, чисельник якого менший від знаменника.

Entry link: Правильний дріб

Скоротний дріб

- дріб, в якому чисельник і знаменник мають спільний дільник.

Entry link: Скоротний дріб

Скорочення дробу

- ділення чисельника і знаменника дробу на спільний дільник чисельника і знаменника дробу, більший за 1.

Entry link: Скорочення дробу

Спільний знаменник

 - найменше спільне кратне всіх знамен­ників.

Entry link: Спільний знаменник

Чисельник

- показує, скільки таких частин узяли.

Entry link: Чисельник

ТЕМА 20. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Тригонометрична нерівність

- нерівність, що містить тригонометричні функції змінної.

Entry link: Тригонометрична нерівність

Тригонометрична тотожність

- тотожність, що міс­тить тригонометричні функції.

Entry link: Тригонометрична тотожність

ТЕМА 21. КОРІНЬ N-ГО СТЕПЕНЯ. СТЕПІНЬ ІЗ РАЦІОНАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ

Корінь n-го степеня з числа а

- число, n-й степінь якого дорівнює α.

Entry link: Корінь n-го степеня з числа а

Підкореневий вираз

- вираз, який міститься під коренем.

Entry link: Підкореневий вираз

Степінь з раціональним показником

- число  \sqrt[n]{a^{m}} ,m \epsilon Z,n \epsilon N.

Entry link: Степінь з раціональним показником

ТЕМА 22. СТЕПЕНЕВІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. ІРРАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Ірраціональна нерівність

- нерівність, що містить змінну під знаком кореня.

Entry link: Ірраціональна нерівність

Ірраціональна функція

- функція, у якої аргумент знахо­диться під знаком радикала (кореня).

Entry link: Ірраціональна функція

Ірраціональне рівняння

- рівняння, що містить змінну під знаком кореня (радикала).

Entry link: Ірраціональне рівняння

Степенева функція

- функція y=x^{p}, р - стале дійсне число.

Entry link: Степенева функція

Степенева функція

- функція, де аргумент стоїть в основі степеня.

Entry link: Степенева функція

ТЕМА 23. ПОКАЗНИКОВА ФУНКЦІЯ. ПОКАЗНИКОВІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Показник степеня

- цифра чи літера, що вказує, до якого степеня підноситься число або вираз.

Entry link: Показник степеня

Показникова нерівність

- нерівність, в якій показник степеня входить як невідоме.

Entry link: Показникова нерівність

Показникова функція

- функція y=a^{x},a>0,a \neq 1.

Entry link: Показникова функція

Показникова функція

- функція, де аргумент стоїть у по­казнику степеня.

Entry link: Показникова функція

Показникове рівняння

- рівняння, в якому показник сте­пеня входить як невідоме.

Entry link: Показникове рівняння

ТЕМА 24. ЛОГАРИФМИ. ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЯ. ЛОГАРИФМІЧНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Двійковий логарифм

- логарифм з основою 2.

Entry link: Двійковий логарифм

Десятковий логарифм

- логарифм з основою 10.

Entry link: Десятковий логарифм

Лінійка логарифмічна

- лінійка, за допомогою якої можна визначити значення десяткового логарифму.

Entry link: Лінійка логарифмічна

Логарифм

- показник степе­ня, до якого потрібно піднести число-основу, щоб одержати дане число.

Entry link: Логарифм

Логарифмічні формули

- формули, які виражають влас­тивості логарифмів.

Entry link: Логарифмічні формули

Логарифмічна нерівність

- нерівність, в яку змінна входить під знаком логарифма.

Entry link: Логарифмічна нерівність

Логарифмічна таблиця

- таблиця значень логарифма за значенням логарифмічного виразу.

Entry link: Логарифмічна таблиця

Логарифмічна тотожність

- тотожність, що містить ло­гарифми функції.

Entry link: Логарифмічна тотожність

Логарифмічне рівняння

- рівняння, до складу якого вхо­дить змінна під знаком логарифма.

Entry link: Логарифмічне рівняння

Логарифмувати

- знаходити логарифм числа.

Entry link: Логарифмувати

Натуральний логарифм

- логарифм з основою е.

Entry link: Натуральний логарифм

ТЕМА 25. ПОХІДНА ФУНКЦІЇ. ЇЇ ГЕОМЕТРИЧНИЙ І МЕХАНІЧНИЙ ЗМІСТ

Інтервал збіжності

- проміжок, на якому збігається послідовність, інтеграл та ін.

Entry link: Інтервал збіжності

Границя функції

- зна­чення, якого набуває функція, коли її аргумент наближається до певної точки.

Entry link: Границя функції

Граничне значення

- значення функції, коли аргумент прий­має межове значення.

Entry link: Граничне значення

Друга похідна

- функція, що є результатом двох послідовних операцій диференціювання даної функції.

Entry link: Друга похідна

Екстремальне значення

- значення, яке відповідає екстремуму (функції).

Entry link: Екстремальне значення

Максимальне значення

- значення, яке є найбільшим.

Entry link: Максимальне значення

Межове значення

- значення, яке приймає функція на границі.

Entry link: Межове значення

Похідна вищого порядку

 - похідна, порядок якої вище другого.

Entry link: Похідна вищого порядку

Похідна п-го порядку

- функція, що є результатом послідов­них операцій диференціювання даної функції.

Entry link: Похідна п-го порядку

Похідна функції

- границя відношення приросту фун­кції до приросту аргументу, якщо приріст ар­гументу прямує до нуля.

Entry link: Похідна функції

Приріст аргументу

- різниця між фіксованим і поточним зна­ченням аргументу, збільшення аргументу.

Entry link: Приріст аргументу

ТЕМА 26. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Диференціал

- довіль­ний приріст незалежної змінної величини.

Entry link: Диференціал

Диференціювання

- дія знаходження похідної або диферен­ціала.

Entry link: Диференціювання

ТЕМА 27. ПЕРВІСНА, НЕВИЗНАЧЕНИЙ І ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛИ

Інтеграл

- ціла величина як сума її ж нескінченно малих частин.

Entry link: Інтеграл

Інтегрованість

- властивість функції, коли її можна проінтегрувати. 

Entry link: Інтегрованість

Інтервал інтегрування

- проміжок, на яко­му ведеться інтегрування.

Entry link: Інтервал інтегрування

Абсолютно збіжний інтеграл

- інтеграл, модуль якого збігається.

Entry link: Абсолютно збіжний інтеграл

Визначений інтеграл

- інтеграл, границі якого задані.

Entry link: Визначений інтеграл

Зміна порядку інтегрування

- операція, результа­том якої є зміна порядку слідування інтегралів.

Entry link: Зміна порядку інтегрування

Межі інтеграла

- кінці проміжку, на якому ведеться інтегрування.

Entry link: Межі інтеграла

Метод інтегрування

- набір прийомів, який дозволяє викона­ти інтегрування.

Entry link: Метод інтегрування

Невизначений інтеграл

- інтеграл, границі якого не за­дані. Те саме, що первісна.

Entry link: Невизначений інтеграл

Підінтегральний вираз

- вираз, який міститься під знаком інтеграла.

Entry link: Підінтегральний вираз

Первісна

- функція, похідна якої дорівнює даній функції, невизначений інтеграл.

Entry link: Первісна

Табличний інтеграл

- значення якого може бути знайдене в таблиці інтегралів.

Entry link: Табличний інтеграл

ТЕМА 28. ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА

Криволінійна трапеція

 - фігура, яка знизу обмежена віссю абсцис, зліва прямою х = а, справа прямою х = Ь, а зверху графіком функції.

Entry link: Криволінійна трапеція

ТЕМА 29. СПОЛУКИ. БІНОМ НЬЮТОНА

Біном

- сума чи різниця двох ал­гебричних величин (виразів), що звуться його членами; двочлен.

Entry link: Біном

Біном Ньютона

- фор­мула, за допомогою якої довільний двочлен підносять до натурального степеня.

Entry link: Біном Ньютона

Комбінаторика

- роз­діл математики, який вивчає сполуки довіль­них предметів, елементів.

Entry link: Комбінаторика

Комбінація

- сполучення, поєднання або розташування чого-небудь (однорідного) у певному порядку.

Entry link: Комбінація

Комбінація з n елементів по m елементів

- будь-яка підмножина з m елементів даної множини, яка містить n елементів.

Entry link: Комбінація з n елементів по m елементів

Перестановка з n елементів

- будь-яка впорядкована множина, яка складається з n елементів.

Entry link: Перестановка з n елементів

Розміщення з n елементів по m елементів

- будь-яка впорядкована множина з m елементів даної множини, яка містить n елементів, де mn.

Entry link: Розміщення з n елементів по m елементів

ТЕМА 3. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТА ДІЇ НАД НИМИ

Десятковий дріб

дріб, знаменник якого є ціла міра числа 10.

Entry link: Десятковий дріб

Наближене значення даного числа

- дане число заміняємо на інше число, близьке за значенням до даного.

Entry link: Наближене значення даного числа

Округлення числа

наближене представлення числа в деякій системі числення за допомогою кінцевої кількості цифр.

Entry link: Округлення числа

ТЕМА 31. ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ

Вірогідна подія

- подія, що може відбутися з достатньою мірою ймовірності.

Entry link: Вірогідна подія

Взаємно незалежні випробування

випробування, у яких імовірність результату кожного з них не залежить від того, які результати має чи матиме решта випробувань.

Entry link: Взаємно незалежні випробування

Випадкова подія

- подія, що може відбутися, а може не відбутися.

Entry link: Випадкова подія

Випробування

- перевірка властивостей, якостей.

Entry link: Випробування

Випробування

- умови, за яких відбувається (чи не відбувається) подія.

Entry link: Випробування

Ймовірність

- характерис­тика величини, яка виражає кількісну оцінку можливості появи випадкової події.

Entry link: Ймовірність

Найімовірніше значення

- значення, яке відбувається з най­більшою ймовірністю.

Entry link: Найімовірніше значення

Незалежне випробування

- випробування, результат якого не залежить від попереднього та наступного.

Entry link: Незалежне випробування

Неможлива подія

- подія, що не може відбутися.

Entry link: Неможлива подія

Піднесення до степеня

- обчислення степеня.

Entry link: Піднесення до степеня

Повна група подій

- множина таких подій, коли в результаті кожного випробування обов’язково має відбутися хоча б одна з них.

Entry link: Повна група подій

Подія

- явище, про яке можна сказати, що воно відбувається або не відбувається за певних умов. 

Entry link: Подія

Попарно несумісні події

- події, кожні дві з яких не можуть відбутися одночасно.

Entry link: Попарно несумісні події

Рівноможливі події

- події, кожна з яких не має ніяких переваг, щоб з’являтися частіше за іншу під час багаторазових випробувань, що проводяться за однакових умов.

Entry link: Рівноможливі події

Сприятлива гра

- гра, результати якої сприяють гравцю.

Entry link: Сприятлива гра

Сприятлива подія

- подія, яка позитивно впливає на що-не-будь, створює відповідні умови для здійснення, виконання і т. ін. чогось.

Entry link: Сприятлива подія

Теорія ймовірностей

- розділ математики, що вивчає законо­мірності випадкових явищ.

Entry link: Теорія ймовірностей

ТЕМА 32. ВСТУП ДО СТАТИСТИКИ

Вибіркове значення

- значення, яке отримали, здійснюючи вибірку.

Entry link: Вибіркове значення

Математична статистика

- розділ математики, присвя­чений математичним методам систематиза­ції, обробки та дослідження статистичних даних.

Entry link: Математична статистика

Медіана

- середнє арифметичне двох чисел, що стоять посередині.

Entry link: Медіана

Медіана вибірки

- це число, яке ділить навпіл упорядковану сукупність усіх значень вибірки, тобто середня величина змінюваної ознаки, яка містить в середині ряду, розміщеного в порядку зростання або спадання ознаки.

Entry link: Медіана вибірки

Мода

- вимірю­вання центральної тенденції розподілу зна­чень.

Entry link: Мода

Середнє значення вибірки

- середнє арифметичне всіх її значень.

Entry link: Середнє значення вибірки

Статистика

- наука, яка вивчає кількісні зміни у розвитку людсь­кого суспільства, економіки і займається об­робкою цих числових досліджень з науковою і практичною метою.

Entry link: Статистика

Статистичне спостереження

- це спланований, науково-організований збір масових даних про соціально-економічні явища та процеси.

Entry link: Статистичне спостереження

Статистичнй ряд розподілу вибірки

- перелік варіант і відповідних їм частот або відносних частот.

Entry link: Статистичнй ряд розподілу вибірки

ТЕМА 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

Дійсні числа

- раціональні та ірраціональні числа.

Entry link: Дійсні числа

Змішаний періодичний дріб

- дріб, у якого період починається не відразу після коми.

Entry link: Змішаний періодичний дріб

Нескінченний періодичний десятковий дріб

- десятковий дріб, у якому нескінченно повторюється певна група цифр.

Entry link: Нескінченний періодичний десятковий дріб

Період

- мінімальна група цифр, яка повторюється.

Entry link: Період

Пропорція

- рівність двох відношень.

Entry link: Пропорція

Раціональні числа

- числа, які можна представити у вигляді  \frac{m}{n} ,m \epsilon N,n \epsilon N.

Entry link: Раціональні числа

Цілі чила

- натуральні числа, їм протилежні числа і число 0.

Entry link: Цілі чила

Чисто періодичний дріб

- дріб, у якого період починається відразу після коми.

Entry link: Чисто періодичний дріб

ТЕМА 5. ВІДСОТКИ. ЗАДАЧІ НА ВІДСОТКИ

Відношення

- результат ділення однієї величини на іншу.

Entry link: Відношення

Відповідь

- результат розв'яза­ння математичної задачі.

Entry link: Відповідь

Відсоток

- соту частина будь-якої величини або числа. 

Entry link: Відсоток

Масштаб

- відношення вели­чини довжин зображення (на карті, креслени­ку тощо) до величини довжин самого зображу­ваного предмета. 

Entry link: Масштаб

ТЕМА 6. СТЕПІНЬ ІЗ НАТУРАЛЬНИМ І ЦІЛИМ ПОКАЗНИКОМ

Піднесення до квадрата

- математична дія множення двох однакових множників.

Entry link: Піднесення до квадрата

Порядок числа

- число n у стандартному записі числа.

Entry link: Порядок числа

Радикал

- матема­тичний знак на позначення дії добування коре­ня, а також результату цієї дії.

Entry link: Радикал

Стандартний вигляд числа

- вираз a \cdot 10^{n}, де  1 \le a<10n \epsilon Z.

Entry link: Стандартний вигляд числа

Степінь

- добуток кількох рівних множників.

Entry link: Степінь

ТЕМА 7. ОДНОЧЛЕНИ ТА ДІЇ НАД НИМИ

Буквений вираз

- запис, у якому числа і букви з’єднано знаками дій.

Entry link: Буквений вираз

Коефіцієнт одночлена

- числовий множник одночлена стандартного вигляду.

Entry link: Коефіцієнт одночлена

Одночлен

- добуток чисел, змінних та їх натуральних степенів, а також самі числа, змінні та їх натуральні числа.

Entry link: Одночлен

Одночлен стандартного вигляду

- одночлен, який містить тільки один числовий множник, що стоїть на першому місці, і степені з різними буквеними основами.

Entry link: Одночлен стандартного вигляду

Раціональний вираз

- вираз не містить ніяких інших дій, крім додавання, віднімання, множення, піднесення до натурального степеня і ділення.

Entry link: Раціональний вираз

Степінь одночлена

- суму показників степенів усіх буквених множників, що входять до одночлена.

Entry link: Степінь одночлена

Цілий вираз

- раціональний вираз, який не містить ділення на вираз зі змінною.

Entry link: Цілий вираз

ТЕМА 8. МНОГОЧЛЕНИ ТА ДІЇ НАД НИМИ

Зведення подібних членів

- спрощення многочлена, коли алгебрагічна сума подібних членів замінюється одним членом.

Entry link: Зведення подібних членів

Згрупувати

- збирати в групу, розподіляти за групами.

Entry link: Згрупувати

Квадрат різниці двох виразів

- квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток першого і другого виразів плюс квадрат другого виразу.

Entry link: Квадрат різниці двох виразів

Квадрат суми двох виразів

- квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток першого і другого виразів плюс квадрат другого виразу.

Entry link: Квадрат суми двох виразів

Многочлен

алгебрагічна сума кількох одночленів.

Entry link: Многочлен

Подібні члени многочлена

- однакові одночлени, або одночлени, запис яких у стандартному вигляді відрізняється лише коефіцієнтами.

Entry link: Подібні члени многочлена

Різниця квадратів двох виразів

- добуток різниці двох виразів і їх суми.

Entry link: Різниця квадратів двох виразів

Різниця кубів двох виразів

- добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. 

Entry link: Різниця кубів двох виразів

Розкладання многочлена на множники

- запис многочлена у вигляді добутку многочленів.

Entry link: Розкладання многочлена на множники

Стандартний вигляд многочлена

- запис многочлена, усі члени якого мають стандартний вигляд і серед них немає подібних.

Entry link: Стандартний вигляд многочлена

Степінь довільного многочлена

- степінь тотожно рівного йому многочлена стандартного вигляду.

Entry link: Степінь довільного многочлена

Степінь многочлена стандартного вигляду

- найбільший зі степенів одночленів, із яких складається многочлен.

Entry link: Степінь многочлена стандартного вигляду

Сума кубів двох виразів

- добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. 

Entry link: Сума кубів двох виразів

Формули скороченого множення

- формули, за допомогою яких деякі дії з многочленами спро­щуються.

Entry link: Формули скороченого множення

ТЕМА 9. АЛГЕБРАГІЧНІ ДРОБИ ТА ДІЇ НАД НИМИ

Алгебраїчна залежність

- залежність, яка може бути ви­ражена за допомогою алгебраїчного виразу.

Entry link: Алгебраїчна залежність

Алгебраїчний вираз

- математичний вираз, який скла­дається з чисел, змінних, їх степенів і знаків математичних дій.

Entry link: Алгебраїчний вираз

Алгебрагічний дріб

- дріб, у якому чисельник і знаменик - многочлени.

Entry link: Алгебрагічний дріб

Винесення за дужки

- використання розподільної властивості множення у вигляді a(b+c).

Entry link: Винесення за дужки

Основна властивість алгебрагічного дробу

- при множенні чисельника і знаменника дробу на один і той самий алгебрагічний вираз одержуємо дріб, що дорівнює даному дробу.

Entry link: Основна властивість алгебрагічного дробу


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Далі)
  Все